El-İstibsâr ya da fî ma’htulife mine’l Ahbâr (Arapça: الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار); Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi (460/1067) tarafından yazılan, Şia İmamiyye mezhebinin dört temel hadis külliyatından dördüncüsüdür.