El-İstibsâr

El-İstibsâr fî ma’htulife mine’l Ahbâr (Arapça: الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار) kitabı, Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi (460/1067) tarafından yazılan Şia İmamiyye mezhebinin dört temel hadis külliyatından dördüncüsüdür.

KaynakçaDüzenle