Doğu gizemciliği

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
(Doğu mistisizmi sayfasından yönlendirildi)

Doğu gizemciliği veya Doğu mistisizmi geniş bir kavramdır.

  • Gnostisizm (eski Mısır ezoterizmini, eski Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani tradisyonlarını, Zerdüştlüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel ad.)
  • Sufizm (Sufizm veya Sufilik, İslamiyet'te Allah'a ulaşmanın ezoterik yollarından biri ve felsefi bir akım.)
  • Yoga
  • Vedanta (Hint felsefesi)
  • Bazı Budist tarikatlar (Budizm Tanrı'ya veya tanrılara inancın olmadığı, hayattaki aci, ızdırap ve tatminsizliğin azaltilmasina yönelik bir inanç sistemi ve felsefedir.)
  • Taoizm (Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur.)

Ayrıca bütün bu kavramlar mistisizm maddesinde genel olarak işlenmektedir.