Türk Deniz Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin donanma gücü
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sayfasından yönlendirildi)

Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye'yi denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2. kuvvettir. Komutanı, Oramiral Adnan Özbal'dır.[5][6] Kuruluş tarihi, ilk Türk denizcisi kabul edilen Çaka Bey'in İzmir'de oluşturduğu donanmanın kuruluş tarihi olan 1081'dir.[1]

Türk Deniz Kuvvetleri
Seal of the Turkish Navy.svg
Türk Deniz Kuvvetleri arması
Etkin
 • 1081 (Resmi iddia, Ege denizindeki ilk Türk filosu)[1]
 • 10 Temmuz 1920 (Deniz İşleri Müdürlüğü)
 • 1928 Deniz Müsteşarlığı
 • 15 Ağustos 1949 (Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)
Ülke  Türkiye
Bağlılık Millî Savunma Bakanlığı[2]
Tipi Deniz Kuvvetleri
Görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz güvenliğini sağlamak
Büyüklük 48.600 Askerî personel
194 Toplam Donanma Gücü
16 Fırkateyn
10 Korvet
12 Denizaltı
19 Hücumbot
16 Deniz Karakol Gemisi
34 Sahil Güvenlik botu
11 Mayın gemisi [3]
5 Amfibi çıkarma gemisi
Parçası Türk Silahlı Kuvvetleri
Karargâh Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Bakanlıklar, Ankara
Slogan Etkin. Caydırıcı. Saygın.
Renkler Üniforma: Siyah veya Beyaz         
Forslar: Kırmızı, Beyaz         
Marş Deniz Kuvvetleri Marşı
Yıl dönümleri 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü
Teçhizat Türk Deniz Kuvvetlerinin askerî teçhizat listesi
Savaşları Türkiye'nin katıldığı savaşlar listesi
Website dzkk.tsk.tr
Komutanlar
Komutan Oramiral Adnan Özbal
Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin[4]
Nişanlar
Fors Flag of Turkish Naval Forces Command.svg
Deniz Havacılık Madalyonu Roundel of Turkey.svg
Direk Ucu Flaması Turkish masthead pennant.svg
Türk SAT komandoları Atlantik Okyanusu'nda.

9 Kasım 2016 tarihinde değiştirilerek kabul edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile bu tarihe dek Genelkurmay Başkanlığı kuruluş ve kadrolarında bulunan Komutanlık, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşuna geçirilmiştir.[7] Ayrıca aynı Kararname, cumhurbaşkanı ve başbakanın kuvvet komutanı ve astlarına emir verebilmesini ve bu emirlerin hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin onayı olmaksızın yerine getirilmesini de düzenlenmiştir.[7]

TarihçeDüzenle

KuruluşuDüzenle

Mudanya Mütarekesi'nin 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanması ile birlikte 14 Kasım 1922 tarihinde Kasımpaşa'daki Bahriye Nezareti binası İstanbul Bahriye Kumandanlığı karargâhı haline getirilmiş ve küçük tonajlı harp gemilerinin (Burakreis, Sakız, İsareis ve Kemalreis gambotları ile Taşoz sınıfı üç muhrip) bakım ve onarımlarının yaptırılarak harekâta hazır hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca, bu çalışmalar paralelinde okul gemisi olarak kullanılması planlanan TCG Hamidiye Kruvazörü onarıma alınmıştır.

Lozan Antlaşması gereği, Boğazlar bölgesinin özel bir komisyon tarafından idare edilecek tarafsız bir statüde olması nedeniyle Marmara Denizi içinde Donanmaya ait üs teşkil edecek bir liman yapılmasına karar verilmiş ve bu maksatla en elverişli bölge olan İzmit Körfezi'nde uygun yerlerin fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 1923 yılında Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı adı altında yeni bir komutanlık İzmit'te teşkil edilmiş ve aslında kilise olan Fransız okul binası satın alınarak, Komutanlık Karargâhı bu binaya nakledilmiştir. İzmit Bahriye Kumandanlığı ise bu Komutanlığa bağlanmıştır.

İzmir Bahriye Kumandanlığı Karargâhı, İstiklal Harbi'ni takiben Kordon Boyu'nda kiralanan bir bina içinde kurulmuştur. Bu komutanlık deniz emniyet ve müdafaa işlerini yürütmüştür. Emrine Mayın Grubu, Müstahkem Mevki Bahriye Müfrezesi, Uzunada İşaret İstasyonu, İzmir Atölyeleri ve Tayyare Bölüğü verilmiştir.

Donanma Komutanlığı, İstanbul Bahriye Komutanlığı binasında küçük bir bölümde faaliyet göstermiştir. Gemilerin hemen hepsi hurda durumda olduğundan bu Komutanlık öncelikle çalışmalarını gemilerin bakım ve onarımı üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından bir yıl gibi kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Atatürk, 11 Eylül-21 Eylül 1924 tarihleri arasındaki Karadeniz seyahatini Cumhuriyet Donanması'nın denize çıkan ilk gemisi olan Hamidiye Kruvazörü ile yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Deniz Kuvvetleri gibi çok pahalı bir yatırım ve zaman gerektiren bir gücün bir anda oluşturulamayacağını çok iyi bilmekteydi. Bu nedenle, Deniz Kuvvetlerinin mevcut durumunu geliştirecek ve geleceğini planlayacak özerk bir Vekaletin kurulması gerekliliğine içtenlikle inanmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu açık ve kesin desteğinden sonra, Kastamonu Milletvekili Ali Rıza Bey'in önerisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 30 Aralık 1924 tarihinde Bahriye Vekaleti (Denizcilik Bakanlığı) yasası çıkarılmıştır. Bahriye Vekaleti, Millî Müdafaa Vekaleti'nden ayrı bir kuruluş olarak görev yapmaya başlamış, eğitim, tatbikat, denetleme gibi alanlarda Erkan-i Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı)'ne bağlanmıştır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (1949-günümüz)Düzenle

 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binası, Ankara 2013

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında 1928 yılından 1949 yılına kadar Deniz Müsteşarlığı olarak temsil edilen Deniz Kuvvetleri, Yüksek Askerî Şûra'nın 15 Ağustos 1949 günü almış olduğu tarihi bir kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak teşkil edilmiştir. Bu yeni teşkilatlanma, Türk Deniz Kuvvetlerinin çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşması yönünde önemi bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Deniz Kuvvetinin tüm yönetimini üzerine alan Deniz Kuvvetleri, mevcut kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak her geçen gün daha da büyümüş, dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, emin ve kararlı adımlar atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 18 Şubat 1952 tarihinde Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’na üye olması ile birlikte, Türk Deniz Kuvvetleri de NATO’ya üye olan ülkelerle ilişkilerini artırmış; kuvvet yapısını, eğitim doktrinini, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmiş ve NATO standartlarında harekât icra edebilen bir hüviyet kazanmıştır.

Bu dönemde, 4 Nisan 1953 tarihinde TCG Dumlupınar denizaltısının Çanakkale Boğazı’nda İsveç şilebi Naboland ile çarpışması sonucu 81 denizaltıcı ölmüştür.

Deniz Kuvvetlerinin büyüyen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

şeklinde beş ana ast komutanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Deniz Eğitim Komutanlığının ismi 1995 yılında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

Kıbrıs Sorunu 1960'lı yıllarda yoğun olarak ülke gündemini işgal etmeye başladığında çeşitli ihtimaliyat planları yapılmış ve güçlü bir Çıkarma Filosunun tesis ve idamesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler paralelinde, yurt içinde amfibi gemi ve araçlarının inşasına öncelik verilirken, yurt dışından da özellikle tank çıkarma gemisi tedariki yönünde planlamalar yapılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda kilit rol oynamış ve amfibi harekâtı başarı ile gerçekleştirerek, amfibi ve kara birliklerinin emniyetle Kıbrıs’a çıkmasını sağlamış; aynı zamanda hem Kıbrıs’a yönelik düşman takviyesini engellemiş hem de kara harekâtına deniz top ateş desteği sağlayarak, askerî ve siyasi hedeflerin ele geçirilmesinde büyük rol oynamıştır. Türk Deniz Kuvvetleri, harekât sırasında 67 mensubunu (54 denizci, 13 deniz piyadesi) ve TCG Kocatepe (D-354) muhribini kaybetmiştir.

1980'li yıllar Türk Deniz Kuvvetleri'nin Cumhuriyet dönemindeki gelişiminin tepe noktasına doğru ivme kazandığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda, muhtelif modernizasyon projeleri gerçekleştirilmiş; Deniz Kuvvetlerinin harp silah ve araçlarında tek kaynağa bağlı kalmamak hedefine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Gölcük Tersanesinde 1980 yılında inşa edilen 1000 tonluk Ay Sınıfı denizaltı, Türk denizaltıcılığının gelişim sürecinde önemli dönüm noktalarından birisini teşkil etmiş; yine Gölcük’te 1988 yılında inşa edilen ilk modern fırkateyn olan TCG Fatih (F-242), Gölcük Tersanesinin uluslararası arenadaki prestijini daha da artırmıştır.

Bazı alanlardaki imkân ve kabiliyetlerini 1980'li yıllarda istenilen seviyeye çıkaramayan Türk Deniz Kuvvetleri, 1990'lı yılların sonunda gerçek anlamda bir açık deniz kuvveti hüviyeti kazanmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri bu yıllarda harbe hazırlık seviyesi ve harekât kabiliyetini önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu dönemde, Kara ve Hava Kuvvetleri ile yapılan müşterek harekâta yönelik büyük ilerlemeler kaydedilmiş; Hava Kuvvetleri uçakları ile Orta ve Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere, açık denizlerde müşterek harekât icra edebilme yeteneği artırılmıştır.

Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi de, 1987 yılında Aksaz Deniz Üssü’nün Ege ile Akdeniz’i buluşturan stratejik bir mevkide tesis edilmesi olmuş; böylece, hem Türk Deniz Kuvvetleri hem de dost ve yabancı ülke gemilerini üs ve liman kolaylıkları açısından desteklemek üzere ilave bir yetenek kazanılmıştır.

BirimleriDüzenle

 
Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde ait bir denizaltı
 
TCG Yavuz(F-240)
 
TCG Bayraktar

1961 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karargâh ve 4 ana ast komutanlık olarak teşkilatlandırılmıştır.

Sualtı Taarruz Komutanlığı, İstanbul

Donanma Komutanlığı, Gölcük,Kocaeli

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kasımpaşa, İstanbul

Güney Deniz Saha Komutanlığı, Narlıdere, İzmir

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Beylerbeyi, İstanbul

Deniz Teknik Komutanlığı

 • Araştırma Merkezi Komutanlığı Pendik, İstanbul

Projeler ve alımlarDüzenle

Proje Adı Türü Ülke Notlar
Savaş gemileri
TF 2000 Projesi[8] Hava Savunma Muhribi   Türkiye Tasarım çalışmaları devam etmektedir.
İstif sınıfı fırkateyn[9] Fırkateyn   Türkiye 4 adet üretilmesi planlanmaktadır. İlk fırkateyn olan TCG İstanbul 2023 yılında donanmaya teslim edilecektir.
Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu Fırkateyn   Türkiye Yerli sistemler ile donatılacak gemilerden ilkinin modernizasyonunun 2022 Şubat tarihinde tamamlanması ve geminin hizmete alınması planlanmaktadır.[10]
MİLDEN Denizaltı   Türkiye Geliştirme aşamasında.
Yeni Tip Denizaltı Projesi Denizaltı   Almanya
  Türkiye
Toplam 6 adet üretilecek. İlk denizaltının 2022 yılında envantere girmesi beklenmektedir.Reis sınıfı denizaltı olarak adlandırılmaktadır.[11]
PREVEZE YÖM Projesi Denizaltı   Türkiye Preveze sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonu gerçekleştirilecek.
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi LHD   Türkiye Çok maksatlı LHD kapsamında üretilen TCG Anadolu 2021 yılında donanmaya teslim edilecektir.[12]
FAC 55[13] Hücumbot   Türkiye
ULAQ İnsansız Hücumbot   Türkiye
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi Destek Gemileri   Türkiye 2024 yılında Donanmaya teslim edilecektir.
Deniz piyade araçları
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Zırhlı personel taşıyıcı   Türkiye Test ve üretim aşamasında.
Gemi silahları
Gökdeniz Hava savunma sistemi   Türkiye Phalanx CIWS sisteminin yerini alması planlanmaktadır.
Temren Füzesi Havadan Gemiye Füze   Türkiye Roketsan tarafından S-70 Sea Hawk'larda kullanılmak üzere geliştirilmektedir.
Atmaca Gemisavar füzesi   Türkiye 2021 yılında Donanmaya teslim edildi.
Gezgin Seyir füzesi   Türkiye Geliştirme aşamasında.
Akya Ağır torpido   Türkiye Üretim aşamasında.
Orka Hafif torpido   Türkiye Geliştirme aşamasında.

EnvanterDüzenle

Türk Deniz Kuvvetlerinin aktif gemileri ve silahları listesi:

Savaş gemileriDüzenle

Sınıf Ülke Resim Deplasman Gemiler Notlar Kaynaklar
Fırkateyn (16)
Gabya-sınıfı   ABD 4,100 ton TCG Gaziantep (F-490)
TCG Giresun (F-491)
TCG Gemlik (F-492)
TCG Gelibolu (F-493)
TCG Gökçeada (F-494)
TCG Gediz (F-495)
TCG Gökova (F-496)
TCG Göksu (F-497)
eski Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateynler.
Barbaros-sınıfı   Türkiye
  Almanya
3,300 ton TCG Barbaros (F-244)
TCG Oruçreis (F-245)
TCG Salihreis (F-246)
TCG Kemalreis (F-247)
Yavuz-sınıfı   Türkiye
  Almanya
3,000 ton TCG Yavuz (F-240)
TCG Turgutreis (F-241)
TCG Fatih (F-242)
TCG Yıldırım (F-243)
Korvet (10)
Ada-sınıfı   Türkiye 2.300 ton TCG Heybeliada (F-511)
TCG Büyükada (F-512)
TCG Burgazada (F-513)
TCG Kınalıada (F-514)
MİLGEM projesi birinci aşama. [14]
Burak-sınıfı   Fransa 1.300 ton TCG Bozcaada (F-500)
TCG Bandırma (F502)
TCG Beykoz (F-503)
TCG Bartın (F-504)
TCG Bafra (F-505)
eski D'Estienne d'Orves-sınıfı avisos.
Elektronik İstihbarat Gemisi (1)
MİLGEM sınıfı istihbarat korveti (ELINT/SIGINT)[15]   Türkiye 2.400 ton A-591 TCG Ufuk
Hücumbot (19)
Kılıç-sınıfı   Türkiye
  Almanya
  550 ton TCG Kılıç (P-330)
TCG Kalkan (P-331)
TCG Mızrak (P-332)
TCG Tufan (P-333)
TCG Meltem (P-334)
TCG İmbat (P-335)
TCG Zıpkın (P-336)
TCG Atak (P-337)
TCG Bora (P-338)
Yıldız-sınıfı   Türkiye 430 ton TCG Yıldız (P-348)
TCG Karayel (P-349)
Doğan-sınıfı   Türkiye
  Almanya
430 ton TCG Doğan (P-340)
TCG Tayfun (P-342)
TCG Volkan (P-343)
Rüzgâr-sınıfı   Türkiye 410 ton TCG Rüzgar (P-344)
TCG Poyraz (P-345)
TCG Gurbet (P-346)
TCG Fırtına (P-347)
Karakol Botları (16)
Tuzla-sınıfı   Türkiye   400 ton TCG Tuzla (P-1200)
TCG Karaburun (P-1201)
TCG Köyceğiz (P-1202)
TCG Kumkale (P-1203)
TCG Tarsus (P-1204)
TCG Karabiga (P-1205)
TCG Karşıyaka (P-1206)
TCG Tekirdağ (P-1207)
TCG Kaş (P-1208)
TCG Kilimli (P-1209)
TCG Türkeli (P-1210)
TCG Taşucu (P-1211)
TCG Karataş (P-1212)
TCG Karpaz (P-1213)
TCG Kdz.Ereğli (P-1214)
TCG Kuşadası (P-1215))
[16]
Mayın avlama ve tarama gemisi (11)
Aydın-sınıfı   Türkiye
  Almanya
657 ton TCG Alanya (M-265)
TCG Amasra (M-266)
TCG Ayvalık (M-267)
TCG Akçakoca (M-268)
TCG Anamur (M-269)
TCG Akçay (M-270)
Engin-sınıfı   Fransa 510 ton TCG Edincik (M-260)
TCG Edremit (M-261)
TCG Enez (M-262)
TCG Erdek (M-263)
TCG Erdemli (M-264)
eski Circe class mayın avlama ve tarama gemisi
Amfibi savaş gemisi (34)
LST- Sınıfı   Türkiye 7.254 ton TCG Bayraktar(L-402)
TCG Sancaktar (L-403)
LST sınıfı tank çıkartma gemileri arasında dünyanın en büyük gemisidir.Üzerinde 15 adet helikopterin kalkıp inebileceği alan olacak.350-500 amfibi personel taşıyabilecek.20 adet M60 tankı taşıyabilecek.Gemi silahları ve teknolojik alt yapısı tamamen Aselsan ve Havelsan iş birliği ile üretilmiştir.
Osman Gazi-sınıfı   Türkiye 3700 ton TCG Osman Gazi (NL-125) 900 asker , 15 tank , 4 LCVP taşıyabilir.
Bey-sınıfı   Türkiye 2600 ton TCG Sarucabey (NL-123)
TCG Karamürsel (NL-124)
 600 asker, 11 tank, 2 küçük çıkartma gemisi taşıyabilir
130-sınıfı   ABD 600 ton TCG Ç-132 (Ç-132)

TCG Ç-138 (Ç-138)

eski EDIC
140-sınıfı   Türkiye 600 ton TCG Ç-140 (Ç-140)
TCG Ç-141 (Ç-141)
TCG Ç-142 (Ç-142)
TCG Ç-143 (Ç-143)
TCG Ç-144 (Ç-144)
TCG Ç-145 (Ç-145)
TCG Ç-146 (Ç-146)
TCG Ç-147 (Ç-147)
TCG Ç-148 (Ç-148)
TCG Ç-149 (Ç-149)
TCG Ç-150 (Ç-150)
151-sınıfı   Türkiye   1150 ton TCG Ç-151 (Ç-151)
TCG Ç-152 (Ç-152)
TCG Ç-153 (Ç-153)
TCG Ç-154 (Ç-154)
TCG Ç-155 (Ç-155)
TCG Ç-156 (Ç-156)
TCG Ç-157 (Ç-157)
TCG Ç-158 (Ç-158)
320-sınıfı   ABD 113 ton TCG Ç-321 (Ç-321)
TCG Ç-322 (Ç-322)
TCG Ç-324 (Ç-324)
TCG Ç-326 (Ç-326)
TCG Ç-327 (Ç-327)
TCG Ç-329 (Ç-329)
TCG Ç-330 (Ç-330)
TCG Ç-331 (Ç-331)
eski LCM8-sınıfı

DenizaltılarDüzenle

Denizaltı (13)
Reis Sınıfı Denizaltılar   Almanya
  Türkiye
1850 ton TCG Piri Reis 6 adet denizaltının inşa edilmesi planlanmaktadır. Reis Sınıfı denizaltılar gelişmiş ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip olacaktır. [17]
Ay-sınıfı 209/1200   Türkiye 1.600 ton TCG Batıray (S-349)
TCG Yıldıray (S-350)
TCG Doğanay (S-351)
TCG Dolunay (S-352)
2021 yılından itibaren yerini Reis Sınıfı Denizaltıların alması beklenmektedir.
Preveze-sınıfı 209T1/1400   Almanya
  Türkiye
1,800 ton TCG Preveze (S-353)
TCG Sakarya (S-354)
TCG 18 Mart (S-355)
TCG Anafartalar (S-356)
1994 yılından beri Türk Deniz Kuvvetleri hizmetindedir.
Gür-sınıfı 209T2/1400   Almanya
  Türkiye
1,800 ton TCG Gür (S-357)
TCG Çanakkale (S-358)
TCG Burak Reis (S -359)
TCG Birinci İnönü (S-360)
2004 yılından beri Türk Deniz Kuvvetleri hizmetindedir.

Yardımcı GemilerDüzenle

Sınıf Resim Ülke Gemiler Deplasman Notlar Kaynaklar
Lojistik destek gemisi (2)
Lojistik Destek Gemisi   Türkiye Yzb.Güngör Durmuş (A-574)
Üsteğmen Arif Emekçi (A-575)
Gemi 336 ton helikopter yakıtı, 594 ton içme suyu, 8 konteyner yiyecek-kargo-kumanya taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.8 adet konteyner alabilir. [18][19][20]
Okul gemisi (2)
Cezayirli Hasan Paşa-Eğitim Gemisi   Almanya TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579)

TCG Sokullu Mehmet Paşa (A-577)

2940 ton eski Rhein-sınıfı okul gemisi.
Akaryakıt ikmal gemisi (2)
Akar-Akaryakıt İkmal Gemisi   ABD

  Türkiye

TCG -Akar (A-580)
TCG Yarbay Kudret Güngör (A-595)
19350 ton
Tanker (2)
Albay Hakkı Burak-Akaryakıt Nakliye Tankeri {{bayrakülke Türkiye TCG Albay Hakkı Burak (A-571)

TCG Yüzbaşı İhsan Tulunay (A-572)

3200 ton
Denizaltı kurtarma gemisi (1)
Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi     Türkiye TCG-Alemdar(A-582) 4037 ton 600 metre derinliğe kadar denizaltıdan personelin kurtarılmasını sağlamakta, suüstü gemileri için kurtarma görevini, sualtı çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmalarını icra edebilmektedir. [21]
Akın-Kurtarma Gemisi Türkiye TCG Işın (A-583)

TCG Akın (A-585)

7948 ton
Asker taşıma gemisi (1)
İskenderun-Personel Nakliye Gemisi   Polonya TCG -İskenderun (A-1600) 7948 ton
Ağ gemisi (2)
'''   ABD TCG AĞ-5 (A-1580) 960 ton
''AĞ Sınıfı   Hollanda TCG AĞ-6 (A-1581) 855 ton eski HNLMS Cerberus (A895)
Araştırma gemisi (2)
Çeşme-Araştırma Gemisi   ABD TCG Çeşme (A-599) 2550 ton eski USNS Silas Bent (T-AGS-26)
Çubuklu-Araştırma Gemisi   ABD TCG Çubuklu (A-594) 643,5 ton
Römorkör (9)
Irmak-sınıfı[22]     Türkiye TCG KızıIırmak (A-1560)
TCG Yeşilırmak (A-1561)
?
İnebolu-Açık Deniz Römorkörü   Almanya TCG İnebolu (A-590) 2260 ton eski USNS Powhatan (T-ATF-166)
Akbaş-Açık Deniz Römorkörü   Rusya TCG Akbaş (A-586) 1682 ton eski Almaz-sınıfı römorkör
Darıca-Açık Deniz Römorkörü   ABD TCG Darıca (A-578) 750 ton
Önder-sınıfı   Türkiye TCG Önder (A-1540)
TCG Öncü (A-1541)
TCG Özgev (A-1542)
TCG Ödev (A-1543)
TCG Özgür (A-1544)
420 ton
Botlar
E-sınıfı   Türkiye TCG E-1 (A-1531)
TCG E-2 (A-1532)
TCG E-3 (A-1533)
TCG E-4 (A-1534)
TCG E-5 (A-1535)
TCG E-6 (A-1536)
TCG E-7 (A-1537)
TCG E-8 (A-1538)
97 ton [23]
SAT Botu   Türkiye ? [24]
Devriye Botu   Türkiye ? [24]
Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu   Türkiye TCG DALGIÇ-1 (Y-15)
TCG DALGIÇ-2 (Y-16)
226 ton [24]
Hidrografik Araştırma Botu (2)
MESAHA Hidrografik Araştırma Botu   Türkiye} 3,5 ton [25]

Sahil Güvenlik GemileriDüzenle

Sahil Güvenlik Gemileri (94)
Dost(Korvet)-sınıfı   Türkiye SG 701-Dost

SG 702-Güven

SG 703-Umut

SG 704-Yaşam

1750 ton [26]
80-sınıfı   Türkiye SG 80

SG 81

SG 82

SG 83

SG 84

SG 85

SG 86

SG 87

SG 88

SG 89

SG 90

SG 91

SG 92

SG 93

SG 94

SG 95

SG 96

SG 97

200 ton [26]
Sar 37-sınıfı   Türkiye SG 71

SG 72

SG 73

SG 74

180 ton [26]
Sar 33-sınıfı   Türkiye} SG 61

SG 62

SG 63

SG 64

SG 65

SG 66

SG 67

SG 68

SG 69

SG 70

180 ton [26]
Kaan 33-sınıfı   Türkiye SG 301

SG 302

SG 303

SG 304

SG 305

SG 306

SG 307

SG 308

SG 309

SG 310

SG 311

SG 312

SG 313

24 ton [26]
Kaan 29-sınıfı   Türkiye SG 101

SG 102

SG 103

SG 104

SG 105

SG 106

SG 107

SG 108

SG 109

97 ton [26]
Kaan 19-sınıfı   Türkiye SG 19

SG 20

SG 21

SG 22

SG 23

SG 24

SG 25

SG 26

SG 27

SG 28

30 ton [26]
Kaan 15-sınıfı   Türkiye SG 1

SG 2

SG 3

SG 4

SG 5

SG 6

SG 7

SG 8

SG 9

SG 10

SG 11

SG 12

SG 13

SG 14

SG 15

SG 16

SG 17

SG 18

18 ton [26]

MühimmatlarDüzenle


Mühimmat Menşei Tür Notlar
Mk 45   ABD Top Sistemi Barbaros ve Yavuz sınıfı fırkateynlerde kullanılmaktadır.
CADAM Top   Fransa Top Sistemi Burak sınıfı korvetlerde kullanılmaktadır.
OTO MELARA   İtalya Top Sistemi Gabya sınıfı fırkateynlerde, Ada sınıfı korvetlerde ve hücum botlarında kullanılmaktadır.
Aselsan STAMP   Türkiye İkincil Top
Atmaca   Türkiye Gemisavar füzesi (Anti Gemi Füzesi)
Exocet   Fransa Gemisavar füzesi (Anti Gemi Füzesi) Burak sınıfı korvetlerde kullanılmaktadır.
A/U/RGM-84 HARPOON   ABD Gemisavar füzesi (Anti Gemi Füzesi) Türk Deniz Kuvvetlerinin ana vurucu gücünü oluşturmaktadır.
Gökdeniz   Türkiye Öz Hava Savunma
RIM-66  (Standart Missile-1)   ABD Öz Hava Savunma Gabya sınıfı fırkateynlerde kullanılmaktadır.
RIM-162(ESSM)   ABD Öz Hava Savunma TCG Salihreis (F-246) ve TCG Kemalreis (F-247) fırkateynlerinde kullanılmaktadır.

Yavuz ve Barbaros sınıfı fırkateynlerde Sea Sparrow (MK-29, MK-41) şeklinde bulunmaktadır.

RIM-116   ABD
  Almanya
Öz Hava Savunması
DARDO   İtalya Top Sistemi
SEA ZENITH    İsviçre CIWS sistemi (hava savunma) Sistemin birincil amacı, gemi karşı füzelere ve diğer hassas güdümlü silahlara karşı savunma sağlamaktır.

Barbaros ve Yavuz sınıfı gibi MEKO-200 fırkateynlerinde bulunur.

PHALANX   ABD CIWS sistemi (hava savunma) Gabya sınıfı fırkateynlerde kullanılmaktadır.
Penguin   ABD Havadan-gemiye füze 60 adet Mk 1 ve 16 adet Mk 2 Mod 7 + 16 adet Mk 2 Mod 7 vardır .

Hava araçlarıDüzenle

Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyete sahip 10 deniz devriye uçağı, 3 kargo uçağı, 4 eğitim uçağı, 15+ silahlı insansız hava aracı olmak üzere toplam 32 sabit kanatlı uçak, 33 genel maksat helikopteri ve 10 saldırı helikopteri bulunmaktadır. Toplam 75 hava aracı vardır.

 
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Sikorsky S-70B-28 Seahawk.
 
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Agusta-Bell AB-212 ASW.
 
CASA CN235-200M Turkish Navy Teknofest2019 (1)
 
Anka B
Uçak Fotoğraf Menşei Tür Çeşit Sayı Notlar
Sabit kanatlı uçak
ATR 72 MPA   İtalya
  Türkiye
Deniz Devriye (ASW/ASuW)
Nakliye Uçağı
P-72-600 TMPA
72-600 TMUA
4[27][28]
2[29][30]
Meltem III projesi kapsamında İtalyan Leonardo ve TUSAŞ ortaklığı ile 6 adet ATR-72-600'ün deniz karakol uçağına dönüştürülmesi ile aviyonik sistemler ve 2 adet torpido taşıma noktası eklenmesi planlanmıştır. Planlanan 6 uçaktan 4'ü teslim edildi.[31][32][33][34]
CASA CN-235     İspanya
  Türkiye
  Fransa
Deniz Devriye (ASW/ASuW)
Nakliye Uçağı
P-235
6[30][35][36]
1[kaynak belirtilmeli]
Elektronik sistemleri Thales tarafından yükseltildi.[37][38]
SOCATA TB family     Fransa Eğitim uçağı TB-20 4[36]
İnsansız hava aracı
TUSAŞ Anka Aksungur     Türkiye Silahlı insansız hava aracı 1+[39] İlk Aksungur SİHA 20 Ekim 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Bayraktar TB2     Türkiye Silahlı insansız hava aracı TB2 8[36] 2 sipariş üstüne[40]
TUSAŞ Anka     Türkiye Silahlı insansız hava aracı Anka B 6[36] 6 sipariş üstüne[40]
Genel maksat helikopteri
Sikorsky S-70B-28 Seahawk     ABD Deniz helikopteri (ASW/ASuW) S-70B-28 24[30][36]
Agusta-Bell AB-212 ASW     İtalya Deniz helikopteri (ASW) AB-212 9[36]
Saldırı helikopteri
AH-1 SuperCobra     ABD Saldırı helikopteri AH-1W 10[41][42] Türk Kara Kuvvetleri envanterinden teslim alındı.[42]

Türk Deniz Kuvvetleri komutanlarıDüzenle

Deniz Kuvvetleri RütbeleriDüzenle


NATO Kodu OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Deniz Kuvvetleri  
Büyük Amiral1
 
Genelkurmay Başkanı
 
Oramiral
 
Koramiral
 
Tümamiral
 
Tuğamiral
 
Albay
 
Yarbay
 
Binbaşı
 
Yüzbaşı
 
Üsteğmen
 
Teğmen
 
Asteğmen
NATO Kodu OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Deniz Kuvvetleri  
Astsubay Kıdemli
Başçavuş
 
Astsubay
Başçavuş
 
Astsubay Kıdemli
Üstçavuş
 
Astsubay
Üstçavuş
 
Astsubay Kıdemli
Çavuş
 
Astsubay
Çavuş
 
Astsubay Astçavuş
 
Uzman
Çavuş
 

Sözleşmeli Çavuş
 
Uzman
Onbaşı
 

Sözleşmeli Onbaşı

Dengi yok

Dengi yokSözleşmeli ErEr


Ayrıca bakınızDüzenle

Bağlı olduğu birim

Diğer birimler

Daha fazlası

KaynakçaDüzenle

 1. ^ a b Ayönü, Yusuf (2009). "İzmir'de Türk hâkimiyetinin başlaması". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1. sayı. İzmir. ss. sf. 4. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2013. 
 2. ^ "6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun". T.C. Resmî Gazete, 29898. 24 Kasım 2016. 26 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2016. MADDE 36- 1325 sayılı Kanuna 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir. “Kuvvet komutanlıklarının bağlılığı MADDE 1/A- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Millî Savunma Bakanına bağlıdır. 
 3. ^ "2018 Türkiye Askeri Gücü". Global Fire Power. 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2018. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2020. 
 5. ^ "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal Oramiralliğe terfi ettildi, Adnan Özbal Kimdir?". Takvim. 2 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 6. ^ "Oramiral Adnan ÖZBAL Komutan - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı". Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. 24 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 7. ^ a b "6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun". T.C. Resmî Gazete, 29898. 24 Kasım 2016. 22 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2022. 
 8. ^ Alemdar, Ahmet (7 Mayıs 2019). "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi". DefenceTurk. 16 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2022. 
 9. ^ STM. "STM - I Sınıfı Fırkateyn". STM. Erişim tarihi: 26 Nisan 2022. 
 10. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 13. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 14. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2020. 
 15. ^ "TCG UFUK İstihbarat Gemisi Türk Donanmasının hizmetinde". defenceturk.net. 9 Aralık 2021. 9 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2021. 
 16. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 17. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. 
 18. ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 19. ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 21. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 22. ^ "TCG KIZILIRMAK ve TCG YEŞİLIRMAK Römorkörlerinin Hizmete Giriş Töreni". 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2021. 
 23. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020. 
 24. ^ a b c "Arşivlenmiş kopya". 1 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020. 
 25. ^ "MESAHATR - aselsan" (PDF). 14 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Mayıs 2021. 
 26. ^ a b c d e f g h "Arşivlenmiş kopya". 17 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2020. 
 27. ^ "İki deniz karakol uçağı daha Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi". trthaber.com. 16 Aralık 2021. 16 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2021. 
 28. ^ "Türk Deniz Kuvvetleri 4'üncü P-72 Deniz Karakol Uçağına Kavuştu". savunmasanayist.com. 16 Aralık 2021. 16 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2021. 
 29. ^ Reed Business Information Limited. "Turkish navy receives first utility-roled ATR 72-600". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2014. 
 30. ^ a b c "World Air Forces directory 2022". flightglobal.com. 8 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2022. 
 31. ^ "MELTEM-III Projesi". savunmasanayist.com. 18 Nisan 2020. 22 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2021. 
 32. ^ Turkish Aerospace Industries, Inc. "MELTEM III (ATR-72)". Turkish Aerospace Industries, Inc. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2014. 
 33. ^ "Alenia Aermacchi Delivers First ATR72-600 TMUA to Turkish Navy". 24 Temmuz 2013. 3 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2016. 
 34. ^ "Raytheon to provide torpedo integration for Turkish Navy ATR-72-600ASW maritime patrol aircraft". 17 Temmuz 2014. 3 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2016. 
 35. ^ https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/meltem-2-projesi-teslim-edildi
 36. ^ a b c d e f "BAYRAKTAR (Taktik) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı". dzkk.tsk.tr. 24 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2021. 
 37. ^ Turkish Aerospace Industries, Inc. "MELTEM II (CN-235)". Turkish Aerospace Industries, Inc. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2014. 
 38. ^ "Thales finalises delivery of MELTEM II CASA CN-235 maritime patrol aircraft to Turkey". 28 Nisan 2014. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2016. 
 39. ^ "İlk Aksungur 12 adet MAM-L ile Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi". tolgaozbek.com. 21 Ekim 2021. 21 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2021. 
 40. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 29 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2021. 
 41. ^ "AH-1 W Super Cobra". dzkk.tsk.tr. Erişim tarihi: 7 Haziran 2022. 
 42. ^ a b "Deniz Kuvvetleri Bütün AH-1W Super Cobra'ları Teslim Aldı". savunmasanayist.com. 5 Nisan 2022. 5 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2022. 

Dış bağlantılarDüzenle