Üstçene kemiği gövdesi ya da Corpus maxillae, üst çene kemiğinin orta bölümünü oluşturur. İç kısmında boşluk bulunan bu cismin iç ve dış olmak üzere iki yüzü; üst, ön, alt ve arka olmak üzere dört kenarı vardır.

Üstçene kemiği sarı renkli

Yüzleri

değiştir

Dış yan yüz

değiştir
 
Processus zygomaticus; facies orbitalis, facies malaris

Elmacık çıkıntısı(processus zygomaticus)

değiştir

Bu çıkıntının üç tane yüzü, bir taban kısmı ve bir de tepesi bulunur.

Orbita yüzü(facies orbitalis)
değiştir
 • Bu yüz yukarı bakar; üçgen şeklindedir ve çok derin olmayan bir içbükeyliği vardır.
 • Göz çukurunun alttaki duvarının büyük bir kısmını oluşturur.
 • Bu yüz üzerinde sulcus infraorbitalis denilen önden arkaya doğru uzanan bir oluk bulunmaktadır.
Orbita yüzünün kenarları
değiştir
 • Orbita yüzünde üç kenar gözlemlenir: içyan, arka ve ön.
 • İç yan kenar, önden arkaya doğru sıralarsak üç kemik ile eklem yapar:

gözyaşı kemiği (os lacrimale); kalbursu kemik (os ethmoidale); damak kemiği (os palatinum)

 • Arka kenar,serbesttir ve iki anatomik oluşumu meydana getirir:

Temel kemiğin (os sphenoidale'nin) büyük kanadının (ala major 'un) ön kenarı ve orbita yarığı "fissura orbitalis inferior".

 • Ön kenar ise bu yüzü, yanak yüzünden (facies malaris'ten) ayırır; adı "margo infraorbitalis" oluşturur.
Yanak yüzü(facies malaris)
değiştir
 • Bu yüz öne bakar.
 • Bu yüz üzerinde margo infraorbitalis denilen bir kenar ve foramen infraorbitale denilen bir delik ve bu deliğin altında fossa canina cenilen bir çukur bulunur.
Foramen infraorbitale
değiştir
 
Sol maxilla'nın dış yüzeyi.
 • Bu delik orbita yüzündeki canalis infraorbitalis 'in devamıdır.
 • Bu delik canalis infraorbitalis denilen kanalın bu yüze açılan deliğidir.
Şakakaltı yüzü(facies infratemporalis)
değiştir
 • Bu yüz arkaya bakar.
 • Şakak altı çukurunun (fossa infratemporalis 'in) ön duvarının bir kısmını oluşturur.
 • Bu yüz tümsek olduğu için üst çene tümseği (tuber maxillae) adını alır.
 • Üzerinde foramina alveolaria denilen küçük delikler bulunur.
 • Bu delikler canalis alveolaris superior denilen kanalın giriş delikleridir.
Canalis alveolaris superior
değiştir
 • Bu kanalın içinden geçen sinir ve damarlar dişlere gider.
Elmacık çıkıntısının tabanı
değiştir
 • Sinus maxillaris'in dış yan duvarını yapar.
Elmacık çıkıntısının tepesi
değiştir
 • Elmacık kemiği(os zygomaticum) ile eklem yapar:Bu ekleme sutura zygomatico maxillaris denir.

Alın çıkıntısı(processus frontalis)

değiştir
 • Cismin dış yan yüzünün ön yukarı kısmından yukarı doğru uzanır.
 • İki yüzü vardır: Dış yan ve iç yan
 • İki kenarı vardır: Önde ve arkada
 • Bir tepesi vardır.
Alın çıkıntısı dış yan yüzü
değiştir
 • Bu yüzde crista lacrimalis anterior denen bir ibik ve sulcus lacrimalis denilen bir oluk bulunur.
Sulcus lacrimalis
değiştir
 • Bu oluk, gözyaşı kemiğinin (os lacrimale 'nin)aynı isimli oluğu ile birleşir. Bu birleşme sonucu gözyaşı-burun kanalı(canalis nasolacrimalis) meydana gelir.
 • Bu oluk, burun boşluğundaki maetus nasi inferior 'a açılır.
Alın çıkıntısı iç yan yüzü
değiştir
 • Bu yüzde iki ibik bulunur;enine durur ve üst üst üstedirler.
 • Üstteki ibik crista etmoidalis, altaki crista conchalis adındadır.
 • Crista etmoidalis 'e os ethmoidale; crista conchalis 'e concha nasalis inferior tutunur.
Alın çıkıntısının yaptığı eklemler
değiştir
 • Ön kenar; os nasale ile
 • Arka kenar; os lacrimale ile
 • Tepesi; os forntale ile eklem yapar.

Alveol çıkıntısı(processus alveolaris)

değiştir
 • Bu çıkıntı corpus maxillae 'nin dış yan yüzünün altından aşağı doğru uzar.
 • Bu çıkıntının bir dış yan bir de iç yan olmak üzere iki yüzü ve bir de serbest kenarı vardır.
Alveol çıkıntısı dış yan yüzü
değiştir
 • Konvekstir; dış bükeydir.
 • Üzerinde juga alveolaria denilen bir takım kabartılar vardır. Bu kabartıları oluşturan alveoller içindeki dişlerdir.
Alveol çıkıntısı iç yan yüzü
değiştir
 • İç bükeydir.
 • Üzerinde pürtükler bulunur.

İç yan yüz

değiştir
 • Corpus maxillae'nin iç yan yüzüne facies nasalis de denir.
 • Yüz üzerinde hiatus maxillaris adında büyük bir delik bulunur.
 • Bu delik sinus maxilaris ismi verilen; maxilla içindeki boşluğun ağzını oluşturur.
 • Bu deliğin önünde sulcus lacrimalis yer alır;yukarıdan aşağı doğru uzanır.

Damak çıkıntısı (Processus palatinus)

değiştir
 
Processus palatinus
 • Bu enine çıkıntı, yukarıdan aşağı basıktır;üst ve alt olmak üzere iki tane yüze ve bir iç yan bir de arka kenara sahiptir.
Üst yüz
değiştir
 • Düzdür
 • Diğer üst çene kemiği parçasında yer alan damak çıkıntısının üst yüzüyle beraber burun boşluğunu döşemesinin ön bölümünü oluşturur.
Alt yüz
değiştir
 • İç bükey ve pürtüklüdür.
 • Diğer üst çene kemiği parçasında yer alan damak çıkıntısının üst yüzüyle beraber ağız boşluğunun tavanını "palatum durum" un 2/3 ön bölümünü meydana getirir.
İç yan kenar
değiştir
 • Serbest olan bu kenara eş kemiğin aynı adlı çıkıntısı ile birleşir ve damak orta dikişini sutura palatina mediana 'yı meydana getirir.
 • Bu dikiş üzerinde üst tarafta meydana gelen ibik şeklindeki çıkıntıya crista nasalis denir; öne doğru bu ibik belirgin bir diken olur.
Foramen incisivum
değiştir
 • Burun ön dikeninin hemen iki yanında görülen deliklere -burun boşluğuna bakan yüzündekilere-foramen incisivum denir.
 • Bu delikler canalis incisivus 'un bu yüzdeki delikleridir; canalis incisivus burun boşluğu ile ağız boşluğunu birleştirir.
 • Canalis incisivus 'un ağız boşluğuna açılan deliği bir tanedir; sutura palatina mediana 'nın ön ucundadır.
Arka kenar
değiştir
 • Arka kenar os palatinum 'un lamina horizantalis 'inin ön kenarı ile eklem yapar.
 • Buna sutura palatina transversa ; damak enine dikişi denir.

Kenarları

değiştir

Üst kenar

değiştir
 • Bu kenar üzerinde alın çıkıntısı processus frontalis bulunur; bunun arkasında da geniş bir çentik incisura lacrimalis vardır.

Ön kenar

değiştir
 • Bu kenar üzerinde ortada geniş bir çentik "incisura nasalis" bulunur.
 • Bu çentik eş kemikteki çentikle beraber apertura piriformis 'i burun boşluğu ön deliğini meydana getirir.
 • Çentik altında kalan bölüm ise eş kemikle dikiş yapar.

Alt kenar

değiştir
 • Eş kemikle beraber üst alveol kemerini oluşturur.
 • Üst alveol kemeri arcus alveolaris superior 'un açıklığı arkaya bakar.
 • Bu kenar üzerinde üç oluşum gözlenir: diş çukurcukları alveoli dentis, diş çukurcukları ayırma bölmeleri septa interalveoaria ve alveoller içindeki bölmecikler septa interradicularia

Arka kenar

değiştir
 • Kalın ve pürtüklüdür.
 • Üst çene tümseği tuber maxillae kısmının üzerinde delikler foramina alveolaria; alta yakın olarak bir oluk sulcus pterygopalatinus vardır.

Canalis pterygopalatinus

değiştir
 • Sulcus pterygopalatinus os palatinum ve os sphenoidale ' nin processus pterygoideus 'undaki eş oluklarla birleşir.
 • Bu birleşme sonucu canalis pterygopalatinus oluşur.

Bakınız

değiştir