Burhaneddin İlyas Çelebi

Burhaneddin İlyas Çelebi (d. 1328[1], Kütahya; ö. 1396, Kütahya), Mevlevî şeyhi, mutasavvıf.

Celâleddin Ergûn Çelebi'nin oğludur. Bu yüzden Mevlânâ'nın 2. göbekten torununun oğlu olur. Babasının yerine Kütahya Mevlevîhânesi'nin şeyhi oldu. 23 yıl şeyhlik yaparak vefat ettikten sonra babasının yanına defnedildi.[2][3]

Şeyhu'l-ledün olarak da tanın Burhaneddin Çelebi'nin manevi olarak yetkinliğinin yanında şiirde de önemli bir yeri vardır.[4] Burhaneddin Çelebi bir gün sema sırasında hiç âdeti olmadığı bir şekilde: "Hâne hînu'l-irtihâl" (Göçme zamanı geldi) şeklinde bir ifadede bulunur ve bu ifadeyi tekrarlayarak semayı tamamlar. Bu cümleden ebcet hesabı 798 sayısı çıkmıştır ki bu tarih hicri olarak dedenin vefat tarihidir. Burhaneddin İlyas Çelebi'nin vefatına halefi Zeynüddin Çelebi tarafından da Lîk tarih-i vefat olub diriğ, Meşhedim mirâtı rü'yâ eyledi 798 (1396) tarihi düşülmüştür.[5][6]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sahîh Ahmed Dede, Mevlevilerin Tarihi, İnsan Yayınları, 2011, s, 214
  2. ^ Burhaneddin İlyas Çelebi'nin vefatını Sefinei Mevleviyye ve ondan naklen Esrar Dede Tezkiresi ve Sima'hanei Edep 798 H. (1396) senesinde gösterir. Kendisinin 1529'da vefat eden Sultan Divanî ile çağdaş kabul edilmesi de 15. yüzyılın sonlarında vefat ettiğine işaret eder.
  3. ^ Uzunçarşılı, İsmail H, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 225
  4. ^ Mustafa Sâkıb Dede, Sefine, s, 98
  5. ^ Esrar Dede, Tezkire, s, 54
  6. ^ Abdurrahman Doğan, Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, s, 63