Ayn (harf)

Arap alfabesinden bir harf
İbranice harf için bkz: Ayin (harf)

Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi.

İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış Değiştir

Ayn harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـع ـعـ عـ ع‎ ʿ ʕ

Mahreç - Fonetik Değiştir

Ayn'ın sesi, ses telleri sıkıştırılarak ve eşzamanlı bir şekilde dilin kökünü yutakta kısarak çıkarılır. IPA'de /ʕ/ sesine tekabül eder. Ayn sesi, Hemze'nin çıkardığı sesten farklıdır. Ayn /ʕ/ sesini temsil ederken Hemze ise /ʔ/ (Gırtlak vuruşu; Türkçede "a-aaa" gibi bazı ünlemlerde bulunur) sesini temsil eder.

Arapçadaki Ayn (ع) yutaksıl bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçede bu ses yoktur. ISO'nunArapça latinizasyonunda hemze ˈ ile gösterilirken Ayn ise ʿ işaretiyle kullanılır. Başka latinizasyon sistemlerinde de ise hemze için kullanılan kesme işaretinden farklı bir kesme işareti kullanılır. Türkçede bu harfler genelde yazılmaz, yazıldığı zamanlarda da farklı kesme işaretleri kullanılmaz. Örneğin: Saat/Sa'at. İran'da kullanılan Azericede Arapça kökenli kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telaffuz edilir.

Benzer Ğayn harfi ise Türkçedeki Ğ harfinin çıkardığı sese benzeyen /ɣ/ sesini temsil eder.