Artdişyuvasıl ünsüz

Artdişyuvasıl ünsüzler veya post-alveolar ünsüzler, dilin diş yuvası sırtının arkasına yakın bir şekilde durarak veya ona dokunarak çıkardığı ünsüzlerdir. Mafsal yeri, sırtın kendisinde bulunan dişyuvasıl ünsüzlerden daha geridedir, ancak damak ünsüzlerinin mafsal yeri olan sert damak kadar geride değildir. Türkçedeki örnekleri: ç [t͡ʃ], c [d͡ʒ], ş [ʃ], j [ʒ], l [l].

Özellikle ıslıklılar arasında pek çok artdişyuvasıl ses türü vardır. Üç ana tür ise şunlardır: damaksıl-dişyuvasıl ([ʃ ʒ] gibi, zayıf damaksıllar) dişyuvasıl-damaksıl ([ɕ ʑ] gibi, güçlü dudaksıllar) ve üstdamaksıl ünsüzler ([ʂ ʐ] gibi, damaksıl olmayanlar). Bunlardan ilk ikisi ve alt tipleri, gerçek damak ünsüzleriyle nadiren zıt olduklarından, fonolojide yaygın olarak damaksıl olarak sayılır.

Artdişyuvasıl ıslıklılar değiştir

Dili içeren çoğu ses için, (örneğin, damak ünsüzleri yumuşak damakta teması içerir ve diş ünsüzleri dişleri içerir). palatalizasyon (dil gövdesinin kaldırılması) veya labializasyon (dudak yuvarlama) gibi herhangi bir ikincil artikülasyon ile.

Çoğu dilsel ses için, damaksıllaşma (dil gövdesinin kaldırılması) veya dudaksıllaştırma (dudak yuvarlama) gibi herhangi bir ikincil artikülasyon ile ağzın üst kısmındaki temas noktası belirtilerek mafsal yeri yeterince tanımlanabilir (örneğin, artdamaksıl ünsüzler yumuşak damakla teması, dişsil ünsüzler diş içerir)

Bununla birlikte, ıslıklılar arasında, özellikle postalveolar ıslıklılar, dilin şeklinde ve dilin kendi üzerindeki temas noktasında, ortaya çıkan seste büyük farklılıklara karşılık gelen küçük farklılıklar vardır. Örneğin, dişyvasıl sürtünmeli [s] ve artdişyuvasıl sürtünmelilere [ɕ ʃ ʂ] hem perde hem de keskinlik açısından belirgin şekilde farklılık gösterir; [s ɕ ʃ ʂ] sırası, giderek daha düşük perdeli ve daha mat (daha az "tıslayan" veya delici) seslere karşılık gelir. ([s] en tiz ve en keskin olanıdır, bu nedenle "Sssst!" veya "Psssst!" gibi tıslama seslerinin genellikle birinin dikkatini çekmek için kullanılmasının nedeni budur). Sonuç olarak, birçok ek alt türü belirtmek gerekir.

Örnekler değiştir

Birkaç dil, patlamalı sürtünmeliler arasında böyle bir ayrım yapan (ancak sürtünmeliler arasında sadece iki yönlü bir ayrım var) Çin-Tibet Kuzey Qiang ve Güney Qiang ve Kuzeybatı Kafkas dilleri olan Ubıhça ve Abhazca gibi diller üç farklı artdilyuvasıl ıslıklı dil şeklini ayırt eder. Daha yaygın olan Mandarin Çincesi ve Lehçe gibi iki artdişyuvasıl ıslıklıyı birbirinden ayıran dillerdir, tipik olarak /ʂ/ /ɕ/, çünkü bunlar azami düzeyde farklıdır.