Arnavutlar

etnik grup
(Arnavut sayfasından yönlendirildi)

Arnavutlar veya Arnavudlar (Arnavutça: Shqiptarët), bugün Adriyatik kıyısı ile Balkanlar’ın diğer bölgelerinde yaşayan halk.

Arnavutlar
Shqiptarët
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Arnavutluk Arnavutluk3.194.972[1][2]
Kosova Kosova1.616.869[3] - 1.800.000 (Tahminî)[4][5][6]
Türkiye Türkiye1.300.000[7]
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya509.083[8]
Yunanistan Yunanistan274.390 - 600.000[9][10]
İtalya İtalya495.709[11]
Almanya Almanya400.000
Amerika Birleşik Devletleri ABD113.661[12]
Hollanda Hollanda105.706
Belçika Belçika105.000
İsviçre İsviçre95.000
Sırbistan Sırbistan61.647[13]
İsveç İsveç35.000[14]
Karadağ Karadağ30.439[15]
Kanada Kanada22.395[16]
Fransa Fransa20.000
Avusturya Avusturya20.000
Hırvatistan Hırvatistan15.082
Bosna-Hersek Bosna-Hersek15.000
Avustralya Avustralya11.315[17]
Romanya Romanya10.000
Norveç Norveç7.000
Slovenya Slovenya6.186[18]
Finlandiya Finlandiya5.000
Ukrayna Ukrayna3.300
Rusya Rusya1.200
Diller
Din
 • Çoğunluk: İslam (Sünni, Bektaşi, Sufi)
 • Azınlık: Hristiyanlık (Ortodoks, Katolik, Protestan)
 • Dinsiz

Kökenleri Değiştir

Arnavutlar Avrupa’nın en eski otokton halkı olan antik İlliryalıların ve Pelasgların torunlarıdır.[19] Arnavutların dedeleri olan İlliryalılar denizci bir milletti ve kendilerine özgü seri gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz’de denizaşırı ticari faaliyetler yapıyorlardı. Günümüzde genetik olarak Arnavutlara en yakın ırkın İtalyanlar olduğu düşünülür.[20] İtalya'nın güneyinde, özellikle Kalabriya ve Sicilya’da her ailede Arnavutlarla akrabalık mevcuttur. 8. yüzyıldan sonra Slavlar ile de karışım yaşamışlardır. Atina kenti de esasen Arnavutların yaşadığı bir şehirdi ancak I. Dünya Savaşı'ndan sonra Rumlar çoğunluğu sağladılar[kaynak belirtilmeli].

Arnavut kelimesi Değiştir

Doğu ve Batı dillerinde de Arnavut kelimesi genellikle “Alban” ve bunun türevleri şeklinde geçer. Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki Arnavutlar “Arnavut” kelimesini bilmezler, kendilerine “Shqiptar” (Şkiptar okunur) derler. Arnavut kelimesinin Arnavutların yoğun yaşadığı ülkelerin dillerine göre kullanımı şöyledir: Arnavutluk: Shqiptar; Kosova: Shqiptar; Kuzey Makedonya: Albanac/Şiptar/Shqiptar; Sırbistan: Albanac/Şiptar; Bosna-Hersek: Albanac/Şiptar; Karadağ: Albanac/Şiptar/Shqiptar; Hırvatistan: Albanac/Şiptar; Yunanistan: Arvanit/Arvanides; Türkiye: Ernovut, Arnavut; İtalya: Arberesh. ''Shqiptar'' kelimesi kartalın oğlu anlamına gelir ve Arnavutlar yaşadıkları bölgeye ''shqiperia'' yani kartal yuvası derler.

Arnavut dili Değiştir

Arnavut dili Arnavutçadır ve Hint-Avrupa dil ailesinden Avrupa koluna mensuptur. Arnavutçanın köken olarak antik Pelasg dilinden geldiği, Antik (Eski) Yunancanın günümüz Rumcasına değil Arnavutçaya daha yakın olduğu, Latincenin Arnavutçadan türediği, Etrüskçenin Arnavutçanın Toska aksanı ile ilgili olduğu yönündeki hipotez, teori ve görüşler dilbilimciler arasında yaygındır.

Arnavutça Toska şivesi ve Gega şivesi olmak üzere iki büyük şiveye ayrılır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı Türkçesi kanalıyla Türkçeden pek çok kelime Arnavutçaya yerleşmiştir. Ancak Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminde öz Arnavutça politikası doğrultusunda söz konusu yabancı kelimelerin bir bölümü Arnavutçadan çıkarılmıştır.

Din Değiştir

Arnavutlar (Orta Çağ'daki isimleriyle "Arbërór"lar) Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyılda Hristiyanlaşması ile birlikte Hıristiyanlığı kabul ettiler. İlirya ve Epiros bölgeleri en eski ahalisi olan Arnavutların toprakları, 5. yüzyıldaki kavimler göçleri nedeniyle Roma'nın yıkılması ve Doğu-Batı Roma olarak bölünüşü sonucunda Güney Slavlarının (Yugoslavlar) eline geçti. 1054 yılında Doğu ve Batı Kiliseleri (Ortodoks ve Katolik) bölünüşünden sonra Doğu Roma'ya (Bizans'a) bağlı olan Arbanonlar/Arvanitler çoğunlukla Ortodoks (Tosk-Güney Arnavutluk-Epir), azınlıkla Katolik (Gega-Kuzey Arnavutluk) idiler.[21] 6. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Kosova ve Karadağ'da Sırplarla yan yana yaşamaktan Slavlaşma ve Ortodokslaşma ileri düzeydeydi.[22] Ancak Arnavutlar Sırp hegemonyasına karşı ve İtalya ile olan bağları ve yakınlıkları sebebiyle Arnavutluk Katolik Kilisesi'ne bağlılığı tercih ediyorlardı.

15. yüzyıldaki Osmanlı fetihleri sonucu binlerce Arnavut İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı, geri kalanlar başlangıçta görüntü olarak da olsa[23] 500 yıllık Osmanlı hâkimiyeti neticesinde Müslümanlaşıp Doğu hâkimiyetine girdiler.

Sosyalist Enver Hoca yönetiminden önce hemen hemen çoğunluğu Müslüman olan Arnavutluk'ta rejimden sonra Hristiyanlığa geçişler olmuştur. Arnavutluk'ta 1912'de kuruluşundan itibaren dinî tasnif yapılmamaktadır.

Kosova, Kuzey Makedonya ve Türkiye'deki Arnavutların tamamına yakını Müslümandır. Hristiyanlar azınlıktadır. Arnavutluk'ta kendini bir dine ait görmeyen veya birden fazla dine ait hissedenler nüfusun çoğunluğunu oluşturur.

Arnavut kültürü Değiştir

14. ve 15. yüzyıllarda coğrafi yakınlıkları sebebiyle İtalya'daki Rönesans'a çok yaklaşan Arnavutlar, mukavemet göstermelerine rağmen 16. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girdiler ve Doğu tarzı ataerkil ve tutucu bir yaşama geçmek zorunda kaldılar. Arnavut kültüründe kıdem ve saygı esastır. Bu nedenle yaşlılara büyük bir saygı vardır. Sülaledeki ya da ailedeki en yaşlı insan reis olarak kabul edilir ve sözlerinden dışarı çıkılmaz. Doğum, evlenme gibi önemli günlerde yapılan törenlerde sıkı bir disiplin dikkat çeker.

Arnavutların dünyadaki dağılımları Değiştir

Avrupa Değiştir

Avrupa’da 8 milyondan fazla Arnavut bulunmaktadır. Arnavutların Avrupa’da bulunduğu ülkeler Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Birleşik Krallık, Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya ve Fransa'dır.

Türkiye Değiştir

Türkiye'de net olarak kaç Arnavut olduğu konusunda kesin bilgi yoktur, nüfus müdürlüklerinde etnik kimlik kaydı yapılmadığından dolayı, gayri resmi olarak bu sayının 3.500.000 - 6.000.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, bu göreceli rakam içinde kimliğini koruyanların sayısı düşüktür, çünkü özellikle devletler ulus devlet statüsü yönetime girdiklerinde doğal olarak kendi ülkesinde yaşayan her ırkı ve toplumu kendindenmiş gibi göstermektedirler.[24][25] Arnavutların çeşitli tarihlerde Türkiye’ye büyük göçleri olmuştur. Bunlar ilk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde Müslümanlığı kabul edenlerin özellikle de başkent İstanbul'a gelerek gerek askeri gerekse ticari sebeplerden dolayıdır. Akabinde diğer büyük göç dalgası Balkanlar’daki karışıklıklar zamanında olmuştur. 1877-78 yılında meydana gelen Osmanlı-Rus Savaşı’nda ya da daha önceden göçler olduğu bildirilmekteyse de buna dair herhangi bir tarihî kaynak bulunmamaktadır. Bilinen en büyük göçün 1912 yılı dolaylarında Balkan Savaşları’ndan sonra olduğu tarihî kaynaklarda belirtilmektedir.[26] Osmanlı İmparatorluğu’nun bu savaşta yenilmesinden sonra Sırpların kontrolüne geçen Kosova’dan büyük bir Arnavut göçü yaşanmıştır. Ancak, bu göç içinde Arnavut nüfusun yanında, Kosovalı Türklerde bulunmaktadır. Daha sonraki ikinci büyük göç 1924 yılında Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi kapsamında Türkiye'ye Güney Epir'den ve Ege Makedonyası'ndan gönderilen Arnavutlardan oluşmaktadır, bu Arnavutlar özellikle Ege bölgesine göç etmişlerdir. Buna örnek olarak İzmir şehrini verebiliriz. Balkanlar’daki karışıklıklar ve Yugoslavya’nın özellikle Müslüman topluluklara uyguladığı baskılar devam ettiği için II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Yugoslavya'dan (bugünkü Kosova ve Kuzey Makedonya) göçler devam etmiştir. 1945'ten günümüze kadar hâlâ artan ve azalan oranlarda göçler yaşanmaktadır.

Mısır Değiştir

Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşanın iktidarı döneminden kalma Arnavutlar da vardır.

Arnavutların göçlerinin sebepleri Değiştir

İlk büyük göç Osmanlı’nın Balkanlar’a hâkim olmasıyla Hristiyan Arnavutların İtalya’daki adıyla Arbereşlerin İtalya’ya ve Ukrayna’ya yapılan göçleridir. Bu göçlerin sebebi Müslüman bir devletin hâkimiyeti altında yaşamak istememelerinden kaynaklanmaktadır[27] Daha sonraki göçlerin esas sebebi Balkan Savaşları’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’dan çekilmesi ve Müslüman toplulukların savunmasız kalmasıyla Sırpların, Bulgarların, Yunanların daha fazla toprak kazanmak için Arnavutların tarihî sınırları içinde kabul ettikleri yoğun yaşadıkları yerler olan Kosova, Makedonya, Karadağ ve Çamlık (Yanya merkezli Çamerya) bölgelerini ele geçirmeleri ve buralarda yaşayan halkın zor kullanarak şiddet, zulümle ve baskıyla yerlerinden zorla göç ettirilmeleri sonucunda olmuştur. Özellikle Balkan Harbi’nden sonra Arnavutların yoğun yaşadığı yer olan Toplica şehrinde Sırplar tarafından büyük bir katliam yapılarak tamamı Arnavut olan bir şehir etnik temizlik yapılarak bugün bir tek Arnavut yaşamamaktadır.[kaynak belirtilmeli] Daha sonraki ikinci büyük soykırım 1945'te Yunanlar tarafından Çamlık (Çamerya)'da uygulanmıştır.

Tarihin yakın dönemlerinde de Bosna-Hersek ve Kosova'da tekrar bu soykırım hareketlerinin gerek Arnavutlara gerekse diğer Müslüman topluluklara uygulanmıştır. Ayrıca son olarak 1945 yılında Yugoslavya devletinin Makedonya'da Arnavutların nüfusunun Makedonlardan fazla olmasının engellemek için bilinçli bir göç politikası oluşturmuştur.

Resimler Değiştir

Kaynakça Değiştir

 1. ^ Fakte 10 Şubat 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2008 yılı Arnavutluk İstatistik Enstitüsü (Arnavutça)
 2. ^ Census 2011 26 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Arnavutluk İstatistik Enstitüsü (İngilizce) (1 Ocak 2010 verisi)
 3. ^ "Ethnic composition of Kosovo 2011". 7 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ekim 2017. 
 4. ^ "Kosovo Government estimates 2005 -" (PDF). 9 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mayıs 2008. 
 5. ^ "Serbian Government 2003 census -" (PDF). 13 Nisan 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2008. 
 6. ^ "CIA - The World Factbook - Serbia". 2 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2008. 
 7. ^ "Türkiye'deki Kürtlerin sayısı!" 9 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Milliyet gazetesi, 6 Haziran 2008.
 8. ^ Makedonya Cumhuriyeti 2002 Nüfus Sayımı “Tabela 3” 22 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Makedonya Devlet İstatistik Enstitüsü (Makedonca)
 9. ^ Migration and Migration Policy in Greece. 19 Nisan 2010 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi Critical Review and Policy Recommendations. Anna Triandafyllidou. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP). Data taken from Greek ministry of Interiors. p. 5 "the total number of Albanian citizens residing in Greece, including 185,000 co-ethnics holding special identity cards"
 10. ^ Gialis, Gialis. "Spatial demography of the Balkans: trends and challenges" (PDF). IVth International Conference of Balkans Demography. s. 4. 26 Nisan 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. , Kees, Groenendijk. "The status of quasi-citizenship in EU member states: Why some states have "almost-citizens"" (PDF). University of Edinburgh. ss. 415-416. 2 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2010. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2016. 
 12. ^ ABD 2000 Yılı Nüfus Sayımı 23 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ABD Sayım Bürosu (İngilizce)
 13. ^ Sırbistan Cumhuriyeti İstatistik Ofisi, 2002 census of Serbia 13 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. “ölü bağlantı”
 14. ^ "Hot tvingar kosovoalbaner att flytta". 23 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2008. 
 15. ^ Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine 7 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Crna Gora Zavod Za Statistiku (Karadağ İstatistik Kurumu)
 16. ^ statcan.ca Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories 23 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Statistics Canada (İngilizce)
 17. ^ 2006 Census of Population and Housing 22 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Avustralya İstatistik Bürosu (İngilizce)
 18. ^ Population by ethnic affiliation, Slovenia “Popis 2002” 6 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Slovenya Cumhuriyeti İstatistik Ofisi (İngilizce)
 19. ^ http://alban.altervista.org/alban/ist-die-albanische-sprache-pelasgo-illyrisch/ [ölü/kırık bağlantı]
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2012. 
 21. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2011. 
 22. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2011. 
 23. ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2011. 
 24. ^ "Pan-Albanism: How Big A Threat To Balkan Stability?" (PDF). 9 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Ocak 2007. 
 25. ^ "Languages of Turkey". 24 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2007. 
 26. ^ Kush E Hapi Rrugën Për Turqi 24 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Arnavutça)
 27. ^ http://books.google.de/books?id=eKKS3u7iPWcC&pg=PA562&lpg=PA562&dq=15.+Jahrhundert+flucht+der+albaner+nach+italien&source=bl&ots=WViLbF-1pz&sig=yF-5PcZC9EmxqiYLvQiOPJ-zjRY&hl=de&sa=X&ei=20YMT5O4Lor68QPm5_DVBQ&ved=0CFoQ6AEwCA#v=onepage&q=15.%20Jahrhundert%20flucht%20der%20albaner%20nach%20italien&f=false

Dış bağlantılar Değiştir