Abadile

Abadile, isimleri Abdullah olan ve muhaddis kimlikleriyle şöhret bulmuş sahabe'den dört kişinin ortak ismidir. Abdullah kelimesinin çoğulu olup, "Abdullahlar" manasına gelmektedir. Bu dört kişi:

  1. Abdullah bin Abbas (ö. 65/687-688)
  2. Abdullah bin Ömer (ö. 74/693)
  3. Abdullah bin Amr (ö. 65/684)
  4. Abdullah bin Zübeyr (ö. 73/692)'dir.[kaynak belirtilmeli]

Ulemadan bazıları Abdullah ibn Zübeyr yerine Abdullah bin Mesud'u zikretmişlerdir.[kaynak belirtilmeli]

Bu zikredilen dört şahıs herhangi bir meselede aynı görüşü beyan etmişlerse islami eserlerde bu "Abadile'nin Görüşü" şeklinde dillendirilir. Bu ifade özellikle Fıkıh ilminde yerleşik bir ifade tarzı, bir ıstılahtır.