Şihâbüddin Ahmed el-Karafî

Şihâbüddin Ahmed El-Karafi (1228-1285), Maliki fıkıh ve tefsir bilgini. Berberi kökenlidir ve Mısır'da Eyyubiler ve Memlûk Sultanlığı zamanında yaşamıştır.

Tam adı 'Ahmed bin Ebi’l Alâ İdris bin Abdürrahman bin Abdullah İbni Yelin' olup künyesi Ebu’l-Abbâs'dır. İslam bilim dünyasında daha çok memleketi Karaf'a nispetle 'Karafî' ismiyle meşhur olmuştur.

Aslen Berberi olan bilgin, Berberiler'i oluşturan 'Zanāta' ve 'Masmuda gibi üç büyük boylarınderi kökenan bir diğeri olan Ṣanhāǧa, (veya Ṣinhāǧa) soyuna mensup olup, 1228 yılında Selahaddin Eyyubi'nin kardeşinin oğlu Eyyubiler sultanı al-Malik (الكامل محمد الملك‎, al-Kāmil Muḥammad al-Malik) zamanında kuzey Mısır'ın Bahnasa havalisinde doğduğu tahmin edilir.

el-Karâfi Memlûk Sultanı Seyfeddin Kalavun (al-Manṣūr Saif ad-Dīn Qalāwūn al-Alfī aṣ-Ṣāliḥī, veya Qala'un)'un hüküm sürdüğü sırada 1285 yılında da ölmüştür.

Eserleri değiştir

  • uṣūl al-fiqh,
  • Al-dhakhirah,
  • Al-furuq,
  • Nafais al usul ve
  • Kitab al-ihkam fi tamyiz al-fatawa an al-ahkam wa tasarrufat al-qadi wa'l-imam

Yazılar değiştir

  • Aydın M. Sayılı, "Al Qarafi and His Explanation of the Rainbow," Isis, Vol. 32 (Jul. 1940): 16-26.
  • Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī, Leiden: Brill, 1996.