İtiyadi suçu, suç sayılan fiilin belirli bir zaman dilimi içerisinde birçok kez işlenmesi Suç sayılan fiilin bir kere işlenmesi itiyadi suç sayılabilmesi için yeterli değildir. İtiyadi suçlar basit itiyadi suçlar ve nitelikli itiyadi suçlar olmak üzere iki çeşittir. Basit itiyadi suçta suçun var olabilmesi için suçun basit veya nitelikli hallerinin birden fazla tekrarlanması gerekirken nitelikli itiyadi suçta suç sayılan fiilin bir defa gerçekleştirilmesi suçun oluşması için yeterli olup,birden fazla gerçekleştirilmesi itiyadi suç cezasını artıran bir sebeptir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu itiyadi suçlara yer vermemiş fakat hem itiyadi suçlunun hem de itiyadi suçun tanımını yapmıştır:
TCK 6.madde (h) bendi;'İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,'
Bu durumda mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanır.(TCK. m.58/9)