İslam ilimleri

havas

İslam ilimleri ya da İslami ilimler, İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an ve Sünnet'ten doğmuş olan bilim dallarıdır. Bu ilim dalları şunlardır.

Kur'an ile ilgili olanlarDüzenle

  • Tefsir: Kur'an'ın açıklanması ve açıklanmasına ilişkin usûl bilgisidir.
  • Meâl: Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.
  • Kıraat: Kur'an'ın farklı okunuş biçimlerini ve bu okunuş farklılıklarından kaynaklanan farklı anlam ve yorumlarla ilgilenen ilim dalıdır.
  • Tecvid: Kıraat ilmi içinde yer alan Tecvid, Kur'an okuma usulü ve ilmidir. Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları hususları bu ilmin hususlarıdır, aynı zamanda Kur'anı kuralına uygun okumaktır.
  • Sebeb-i Nüzul: Ayetlerin vahyolma sebepleri ve buna bağlı örneğin bir emir cümlesinin muhatapları kimlerdir? gibi anlamları üzerinde durur. İslâmi literatürde "esbab-ı nüzul" denilen bu durum Kur’ân tefsirlerinde önemli bir yer tutar.
  • Îcâz-ül Kur’ân: Bu dal, Kur’ân'ın dil ve anlatım gibi estetik yapısını ilgilendiren konuları araştırır, mucize oluş iddialarını ve bunun dayanaklarını inceler.
  • Mûkattâ'at: Kur’ân'da bazı surelerin başında bulunan, ana metinden ayrı yazılan sessiz harf gruplarına mûkattâ'at harfleri denir. Kur'an-ı Kerîm'deki yirmi dokuz surenin başında yer alan ve sadece harflerden oluşan müteşâbih âyetlere verilen isimdir. Mûkattâ'at ilim dalının konusu müteşâbih ayetlerden kast edilen anlamları ortaya çıkarabilmektir.

Sünnet ile ilgili olanlarDüzenle

Hem Kur'an hem Sünnet ile ilgili olanlarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle