İmam hatip lisesi

Türkiye'de bir lise türü

İmam hatip lisesi (kısaca İHL), Türkiye'de bir resmî kuruluş. Amacı hatip ve imam yetişmesini sağlamak olan[1] ortaöğretim düzeyinde mesleki okullara verilen isimdir.

Kırklareli'nde bir imam hatip lisesi
1951 tarihli bir imam hatip lisesi

İlköğretimden sonra dört yıl süreli eğitim veren, yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim ile kız imam hatip bölümlerinin bulunduğu kuruluşlardır.[2] Ortaokul 5. sınıftan itibaren öğrenci kabul etmektedir.[3] Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterir.

İmam hatip liselerinde normal ortaokul ve lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmakta ve Sünni esaslara bağlı din eğitimi verilmektedir.[4] Toplumdaki algısının meslek okulundan ziyade “dinî kültür takviyeli eğitim kurumları” olduğu kimi araştırma bulgularında ortaya konmaktadır.[5] Fen dersleri, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı gibi derslerin ders saatleri ve müfredatı diğer Anadolu Liseleri ile aynıdır. İngilizce, Almanca, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi derslerde farklılıklar bulunmaktadır.

Medresetü-l Eimmeti ve’l Hutebâ (1913-1924)

değiştir

Bugünkü imam hatip liselerinin kökü olarak 1913 yılında imam hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetü-l Vaazin ile birleştirilerek Medresetü-l İrşad adını alan Medresetü-l Eimmeti vel Hutaba, kabul edilebilir.[6] Bu okullar ömürlerini 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na kadar sürdürmüştür.

İmam hatip mektepleri (1924-1930)

değiştir

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görevlisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi medreselerin kapatılmasına karşılık, imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açılmasını öngörüyordu. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde açıldı.[6] Okullar, dört yıllık ortaöğrenim seviyesindeydi. Bu okulların müdürleri özel bir din eğitimi görmemişlerdi. Daha çok deneyimli eğitimcilerdi ve amaçları Cumhuriyet'e bağlı, aydın din adamları yetiştirmekti. Ders saatlerinin çoğu bilim ve yabancı dil dersleriydi ve dinle ilgili dersler ikinci plandaydı.[7] 1929 yılında sayıları 2’ye düşen İmam Hatip Mektepleri 1930’da öğrenci yokluğu nedeniyle tamamen kapatıldı[8] ve 1948 yılına kadar imam-hatip eğitimi yapılmadı.[9]

İmam hatip kursları (1949-1951)

değiştir

1930-1948 yılları arasında din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Kur'an kurslarında verilmiştir.[8] Kur'an kurslarının “aydın din adamı” yetiştirmede yetersiz kaldığı bir raporla belirtilince,[8] 1949 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı “imam hatip kurslarında” din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı.

Ortaokul mezunu askerliğini yapmış kimselerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kurslarından 1949 sonuna kadar 50 kişi mezun oldu.[6] Kursların süresi daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının da kurslara girmesine olanak verildi.

İmam hatip okulları (1951-1972)

değiştir

1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti, seçim dönemlerine söz vermiş olduğu şekilde İmam Hatip Okulları'nı (İHO), iktidarının ilk yılında açtı.[6] Birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil eden İmam Hatip Okulları 1951-1952 döneminde 7 ilde açıldı. 1963-1964 öğretim yılında İmam Hatip Okulları’na ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başladı. İHO sayısı 1965'te 45 iken, bu sayı 1966-67'de 65'e, 1967-68'de 84'e yükseldi.[10]

22 Mayıs 1972’de yayımlanan bir yönetmelikle, İmam Hatip Okulları ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren bir meslek okulu haline getirildi ve lise kısmını bitirenlere tanınan yükseköğretimin tüm programlarında okuma hakkı kaldırıldı.

İmam hatip liseleri

değiştir

1973 yılında, o güne kadar İmam Hatip Okulları olarak anılan okulların adı İmam Hatip Liseleri (İHL) olarak değiştirildi. Bu dönemde İHL mezunlarında fark dersleri vermeden üniversitelerin edebiyat kollarına gidebilme hakkı tanınmıştır.

1974’te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selamet Partisi hükûmeti döneminde imam hatip liselerinin ortaokul bölümü yeniden açıldı. Aynı zamanda 29 yeni İHL açıldı ve böylece okul sayısı 101'e çıktı.

1975'te imam-hatip liseleri genel liselere denk sayılarak, mezunlarının kendi alanlarında üniversiteye doğrudan girmelerine izin verildi.[10]

1976’da kızını İHL’ye kaydetmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu o güne kadar sadece erkek öğrencilerin alındığı İHL'ye Danıştay kararıyla kız öğrenci alınmaya başladı.

Millî Selamet Partisi’nin ortak olduğu hükûmetler döneminde (1975-1978) 230 yeni İHL açıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 1985’e kadar yeni İHL açılmadı. 12 Eylül yönetimi tarafından Temel Eğitim Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan bir değişiklikle İHL mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine gidebilmesine olanak tanıdı.

Anadolu imam hatip liseleri

değiştir

1985'te ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Eski adı: Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi) açıldı.

1980'lerin sonuna gelindiğinde İHL'ler okul sayısı olarak fazla artırılmadı ancak bağlı şubeler açılarak; öğrenci sayısı arttırıldı. 1997’ye gelindiğinde, Anadolu imam hatip lisesi sayısı 7 iken, bunlara bağlı şube sayısı 100’e ulaşmış; kısacası Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısı aslında 107'yi bulmuştur.[8]

28 Şubat süreci

değiştir

28 Şubat 1997 tarihinde toplanan Millî Güvenlik Kurulu’nda yaşanan irtica ile ilgili görüşmelerde 28 Şubat Süreci denilen bir dönem başlamıştır. 28 Şubat sürecindeki iki uygulama, imam hatip liselerini olumsuz etkilemiştir.[1] Bunlardan birisi, 8 yıllık kesintisiz eğitimin başlaması neticesinde imam hatip liselerindeki ortaöğretim bölümlerinin kapatılması; diğeri ise üniversite sınavlarındaki katsayı uygulaması ile mezunların kendi alanları dışında üniversiteye girmesinin engellenmesidir.

İmam hatip ortaokulunun kapatılması

değiştir

16 Ağustos 1997 tarihinde Mesut Yılmaz'ın başbakanı olduğu ANASOL-D Hükûmeti döneminde çıkarılan 4306 sayılı sekiz yıllık kesintisiz öğretim yasası,[11] İHL'lerin ortaokul kısmının kapatılmasına yol açtığı için bu okullar açısından bir dönüm noktası oldu. Yasa ile imam hatip liseleri, 4 yıllık liseler haline gelmiş oldu.

Üniversite sınavlarında katsayı uygulaması

değiştir

1998 yılında YÖK ve ÖSYM tarafından üniversite sınavı puanları hesaplaması ile ilgili olarak alınan bir karar, İmam Hatip Liseleri açısından büyük önem taşır. Karar, meslek lisesi mezunlarının ortaöğrenim başarı puanlarının hesaplaması sırasında mezun puanların 0.5 yerine 0.2 katsayısı ile çarpılması yönündeydi ve bu uygulama, diğer teknik lise ve meslek lisesi mezunları ile birlikte İmam Hatip Lisesi mezunlarının da üniversitede kendi alanları dışında bölümlere girmesini engelleyecek nitelikteydi. Nitekim, Anadolu İmam Hatip liseleri katsayı kararı öncesinde öğrencilerinin yüzde 75'ini 4 yıllık fakültelere yerleştirmeyi başarmakta iken katsayı kararıyla bu oran yüzde 25'e düştü.[12]

2009 yılında katsayı uygulamasının kaldırıldığı açıklandı ancak bu karar, Danıştay tarafından iptal edildi. Katsayı farkının azaltılmasına yönelik bir uygulama yapılması sonucu 2011 yılından itibaren imam hatip mezunlarının kendi alanları dışındaki üniversite bölümlerine girmesi imkânı yeniden ortaya çıktı. İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarısı yeniden yükseldi.[12] 1 Aralık 2011’den itibaren puan sistemi tamamen ortadan kalktı.

İmam hatip ortaokulunun yeniden açılması

değiştir

İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2012-2013 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinin ortaokul bölümleri tekrar açılmış ve 5. sınıf öğrencileri bu okullara kaydedilmeye başlamıştır.[3]

Okul ve öğrenci sayıları

değiştir
İHL'de sayısal gelişmeler[6]
Öğretim yılı Okul sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı
Orta Lise Orta Lise
1991-1992 390 390 227088 119086 346174
1992-1993 390 390 249981 142097 392078
1993-1994 391 391 274175 162353 436528
1994-1995 446 394 301862 171439 473301
1995-1996 479 4340 306684 188896 495580
1996-1997 601 601 318775 192727 511502
1997-1998 604 605 218631 178046 396677
1998-1999 612 612 - 192786 192786
1999-2000 - 504 - 134224 134224
2000-2001 - 500 - 91620 91620
2001-2002 - 458 - 71583 71583
2002-2003 - 450 - 64534 64534
2003-2004 - 452 - 84898 84898
2004-2005 - 452 - 96851 96851
2005-2006 - 453 - 108064 108064
2006-2007 - 455 - 120688 120688
2007-2008 - 456 - 129274 129274
2008-2009 - 458 - 143467 143467
2009-2010 - 465 - 198581 198581
2010-2011 - 495 - 235639 235639
2011-2012 - 1807 384384 384384*
2013-2014 - 2074 450969 450969*[kaynak belirtilmeli]
2014-2015 1149[13] 922[13]

Not: (*) Lise ve ortaöğretim toplamıdır.

Başbakanlara göre açılan İHL sayıları (Anadolu İHL ve çok programlı liseler dâhil)

değiştir
Başbakan adı Açtığı okul sayısı
Adnan Menderes 19
İsmet İnönü 7
Süleyman Demirel 327
Bülent Ecevit 33
Bülent Ulusu (12 Eylül dönemi) Açmadı. (0)
Turgut Özal 9
Mesut Yılmaz 33
Tansu Çiller 167
Necmettin Erbakan 22

[14]

Kız öğrenciler

değiştir

Resmî kuruluş amacı din görevlisi yetiştirmek olan İHL, kadınlarda din görevlisi sıklıkla görülen bir olgu olmadığından[6] 1970’lere kadar sadece erkek öğrencilerin öğrenim gördüğü bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermiştir. Kızını İHL'ye kaydettirmek isteyen bir velinin hukuk mücadelesi sonucu Danıştay 11. Dairesinin 14/12/1976 tarih ve 1976/4374 sayılı kararı ile İHL'ye kız öğrenciler alınmaya başlandı. 1990 yılı sonrasında İHL’nin kız öğrencisi sayısında önemli artış gözlenmiş ve 1999-2000 öğrenim yılından kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısın geçmiş ve kız öğrencilerin oranı %50,25’i bulmuştur.[6]

İHL'de kız öğrenciler, erkeklerden ayrı sınıflarda okutulmaktadır. İHL'de okuyan kız öğrencilerin Kur'an derslerinde başlarını örtmeleri 1981 yı­lın­da çı­ka­rı­lan yö­net­me­likle serbest bırakılmış;[15] 2012 yılında yapılan değişiklikle ise tüm derslerde serbest bırakılmıştır.[16]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b Öcal, Mustafa. "İmam Hatip Tarihi". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 2. ^ "Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği". 14 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 3. ^ a b "12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin uygulamalar'" (PDF). 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 4. ^ Göker, Aykut. "Sanayi Planlaması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vizyon 2023'ü". 26 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 5. ^ "TİMAV Türkiye'de İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatipliler Algısı Araştırma Raporu" (PDF). Türkiye İmam Hatipliler Vakfı. 2012. 27 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 6. ^ a b c d e f g Çakır, Ruşen; Bozan, İrfan; Talu, Balkan (2004). "İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler" (PDF). Tesev Yayınları. 27 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 7. ^ Michael Winter (1999). Kemalist Türkiye'de Eğitimin Modernleşmesi. Jacob M. Landau (Yay. Haz.) (1999). Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi, İstanbul: Sarmal, ISBN 975-8304-18-6 (s. 235-249) içinde, s. 242.
 8. ^ a b c d Serim, Bülent (3 Ocak 2013). "Hangi hükûmet döneminde kaç tane İmam Hatip açıld". 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 9. ^ Akşit & Coşkun, Bahattin & Mustafa Kemal (2005). Türkiye'nin Modernleşmesi Bağlamında İmam Hatip Okulları. İstanbul: İletişim Yayınları. s. 399. 
 10. ^ a b Yaşlı, Fatih (2014). AKP, Cemaat, Sünni-Ulus (2017 bas.). İstanbul: Yordam Kitap. s. 76. ISBN 978-605-9046-18-3. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2023. 
 12. ^ a b "İmam Hatip Okulları Tekrar Yükselişe Geçiyor". 10 Ağustos 2012. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015. 
 13. ^ a b "Türlere Göre Devlet Teşkilatı". 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2015. 
 14. ^ "İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler" (PDF). 28 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 15. ^ "22 Temmuz 1981 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına bağlı Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri". Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi. 23 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2016. 
 16. ^ "Millî Eğitim Bakanlığı ve Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik". Resmî Gazete Sayı 28480, 27 Kasım 2012. 27 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2016. 

Dış bağlantılar

değiştir