İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanununlarda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur. İl genel meclisi başkanını üyeleri arasından gizli oyla seçer. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde Vali ye gönderilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali uygun bulmadığı meclis kararlarını bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir. Vali tarafından geri gönderilen meclis kararının meclisin salt çoğunluyla aynı yönde karar vermesi halinde kararın kesinleşmesi şeklindeki uygulama 2007 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Meclis, gereken halde görüş bildirir, il özel idaresinin bütçesini kabul eder. İl genel meclisleri, siyasal konularda karar alamazlar.

Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.

İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:

  • Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelerde = 2
  • Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelerde = 3
  • Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelerde = 4
  • Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelerde = 5
  1. Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
  2. Nüfusu 100.000’den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000’den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 (dahil)’den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.

Bu konudaki yasal çerçeve Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.[1]

İl genel meclisleri her ayın ilk pazartesinden itibaren beş günü geçmeyecek şekilde toplanırlar. Bütçenin görüşüldüğü Kasım ayı toplantıları 20 gün sürer. Her yıl bir ay İGM tatil yapmak zorundadır.

KaynakçaDüzenle