İbrahim Has

İbrahim Has 17. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'na ait topraklarda yaşamış mutasavvıf.

HayatıDüzenle

Hayatı hakkında fazla araştırma yapılmamış olması sebebiyle hakkında çok az bilgiye sahip olunan mutasavvıf hakkında mevcut tek bilgi kaynağı yine kendisinin derlediği Menakıpnâme adlı eseridir.

İbrahim Has, İstanbul'da doğup büyümüş, tasavvuf eğitimini Halveti/Şabânî azizi olan Hasan Ünsi'den almıştır. İyi bir hat eğitimi aldığı için yazıcılıkla meşgul olmuş, mürşidi Ünsi'nin kurduğu vakıfta uzun zaman kâtiplik yapmıştır. Hasan Ünsi'den aldığı tasavvuf eğitiminin sonucunda onun halifeleri arasına katılarak tasavvuf eğitimi vermek hususunda hocasından izin almıştır. Has, hocası Ünsi'nin vefatından sonra devlet dairesinde görev almıştır. 4 Mart 1762'de ölmüştür.

İbrahim Has'ın isim olarak geçtiği ilk eserler Bursalı Mehmet Tahir Bey'in Osmanlı Müellifleri ile Hüseyin Vassaf'ın Sefîne-i Evliyâ adlı eseridir.

EserleriDüzenle

  • Kelâm-ı Azîz
  • Mektûbât-ı İbrâhim Hâs
  • Menâkıp-nâme-i Hasan Ünsî
  • Tezkiretü'l-Hâs
  • Risâle-i Kelimât-ı Pîrân
  • Divân-ı İlâhiyât
  • Şerh-i Ebyât-ı Yûnus Emre
  • Risâle-i Mukâleme-i Hâs