Anonim şirket: Revizyonlar arasındaki fark

VP:MİLLİ ihlali çıkarıldı; anonim şirketler Türkiye'ye özgü değildir.
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(VP:MİLLİ ihlali çıkarıldı; anonim şirketler Türkiye'ye özgü değildir.)
Etiket: İçerik değiştirildi
'''Anonim şirket''', sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ortakların yalnızca şirkete karşı taahhüt ettikleri miktarla sınırlı olarak sorumlu oldukları şirket tipidir. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 [[Türk lirası]]ndan ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk lirasından aşağı olamaz. Bu minimum sermaye tutarı Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilir. Anonim şirket, bir veya daha fazla kişi tarafından kurulabilir.
 
== Genel Özellikler ==
* Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
* Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
* 6102 sayılı TTK ile tüzel kişilerin anonim şirket yönetim kuruluna üye olarak seçilebilmeleri de mümkün kılınmıştır. 6762 sayılı Kanun döneminde sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabiliyorlardı. Artık tüzel kişiler doğruda yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceklerdir.
* Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, anonim şirketler en az 50.000.-TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL'den az olmaması gerekmektedir.)
*Kurulacak şirketin unvanında "Türk, [[Türkiye]], Cumhuriyet ve Millî" kelimelerinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde,
**a)Tamamı yerli sermaye olup en az 1 milyon TL'si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL olması,
**b)Sermayesinin tamamı veya bir bölümü yabancı ortağa ait olması halinde ise yabancı ortağın başka ülkelerde de o ülkenin ismiyle anılan şirketlerinin bulunması ve kurulacak şirketin sermayesinin en az 1 milyon TL olması veya 5 milyon TL yatırım hacminin bulunması ve Türkiye'ye yeni teknoloji ve bilgi getirmesi şartları aranmaktadır.
* Anonim şirketin esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur (TTK m. 359/1). Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilirler (TTK m. 362). Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, iflası, kısıtlanması ve esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybetmesi durumunda üyelik kendiliğinden sona erer(TTK m.363/2).
* Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır (TTK m. 409). Bunun dışında gerekmesi hâlinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Aksine esas sözleşme hükmü bulunmadığı takdirde genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır (TTK m. 409/4).Olağanüstü genel kurul toplantısında karar alabilmek için tüm pay sahiplerinin toplantı süresi boyunca hazır bulunması şarttır(TTK m.416).
*Genel Kurul toplantılarında 'gündeme bağlılık ilkesi' bulunmaktadır. Gündemde yer almayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz(m.413). Kanuni istisnalar saklıdır.
* Anonim şirket pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olabilir (TTK m. 484).Hamiline yazılı pay senetleri, bedelleri tamamen ödenmeden çıkartılamaz(m.484/2).Nama yazılı pay senetleri, kanunen emre yazılı senetlerdir. Bu senetler, senedin cirosunun yanında zilyetliğinin devralana geçirilmesi ile devredilmiş olurlar(m.490/2).Hamiline yazılı pay senetleri ise, sadece zilyetliğin devri ile devralana geçirilmiş olunur(m.489).
*Nama yazılı pay senetlerinin bedeli tamamen ödenmemişse, pay sahibi senedi ancak şirket onayı ile devredebilir(m.491/1).
 
== Kaynakça ==
* [https://web.archive.org/web/20101201041755/http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm Türkiye Cumhuriyeti Anayasası]
* [http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu]
 
{{hukuk-taslak}}
59.981

düzenleme