"Çandarlı Ali Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Biraz düzen
k (düzen)
k (Biraz düzen)
 
{{Ek kaynak gerekli}}
{{Makam sahibi bilgi kutusu
|isim = Çandarlı Ali Paşa
|ölüm_yeri = [[Ankara]]
}}
'''Çandarlı Ali Paşa''' (ö. 18 Aralık 1406, Ankara), 22 Ocak 1387'de babası [[Çandarlı Kara Halil HayrettinHayreddin Paşa]]'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde ölümüne kadar, [[I. Murad]] ve [[I. Bayezid|Yıldırım Bayezid]] için [[Ankara SavaşıMuharebesi]]'nane kadar 15 yıl 6 ay ve [[Fetret Devri]] döneminde [[Süleyman Çelebi]]'nin yanında 4 yıl 4 küsur ay vezir-i azamlık yapmış ve [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]]'nin kuruluş sürecinde önemli rol oynamış bir [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı]] devlet adamıdır.
 
==Hayatı==
Tarihe [[Çandarlılar]] ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubu olup Çandarlı Kara Halil, Hayrettin Paşa'nın büyük oğludur.<ref name="yasamyapit">Yılmaz, Mehmet (1999), ''Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'' C.1 s.224 İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-0800710</ref> Medrese eğitimi gördü ve ilmiye sınıfına intisap etti. 1386'dan önce kazaskerlik yaptığı bilinmektedir.
 
=== I. Murad Dönemidönemi ===
[[I. Murad]] Karamanoğlu Alaaddin Bey üzerine sefer hazırlığı içinde iken Vezir olan babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nin beklenmedik şekilde 22 Ocak 1387'de ölümü üzerine vezirliğe getirildi. O zamana kadar tek bir vezir varken, Karaman seferinden sonra bu seferde çok gayreti görülen [[Kara Timurtaş Paşa]]'ya da vezir payesi verildi. Böylece Çandarlı Ali Paşa da "vezir-i azam" payesini aldı.<ref name="yasamyapit"/>
 
1389'da Vezir-i Azam unvanlı Çandarlı Ali Paşa, komutasında 30 bin kişilik bir kuvvet ile Rumeli'de müttefiklik kuran vasal devlet hükümdarları olan Sırp Despotu Lazar ve Bosna Kralı Tvrtko, Hırvat prensleri ile Arnavutluk prensleri üzerine bir sefere başladı ve [[TırnovaTırnovo]] ve [[Şumnu]]'yu ele geçirdi. I. Murad Anadolu'da yeni bir ordu kurdu ve çok geçmeden Rumeli'den de takviyelerle Bulgaristan'a girdi. Bunun üzerine Bulgar Kralı Şişman Hristiyan müttefiklerinden ayrılıp teslim oldu. I. Murad ordusunun bir kısmı [[Tuna]] boylarında [[Niğbolu]] ve [[Silistre]] kalelerini ele geçirdi. Haziran sonuna birleşen Osmanlı ordusu [[Kratova]]'da toplanmaya başladı ve I. Murad başkanlığında yapılan harp meclisinde Hristiyan müttefikler ordusu üzerine gitme kararı verildi. Şehzade Beyazid, Şehzade Yakup ve diğer deneyimli komutanlara görev belirtilerek bir muharebe planı hazırlandı. 28 Haziran 1389'da Hristiyan Sırp, Bosna, [[Eflak]], Macar ve Hırvat müttefikler ordusu ile Osmanlı ordusu [[Üsküp]]'ün kuzeyinde [[Kosova]] Ovası'nda bir meydan muharebesine giriştiler. [[I. Kosova SavaşıMuharebesi]]'ndande Hristiyan ordusu büyük bir mağlubiyete uğratıldı. Fakat ya muharebe bittikten sonra veya muharebe sırasında I. Murad, Sırp Miloš Obilić tarafından hançerlenerek şehid edildiöldürüldü. I. Kosova Muharebesi'nde I. Murad öldükten sonra büyük oğlu [[I. Beyazıt|Yıldırım BeyazıtBayezid]] vezir-i azam Çandarlı Ali Paşa desteğiyle tahta geçirildi .<ref name="yasamyapit"/>
 
=== YıldırımI. Bayezid Dönemidönemi ===
YıldırımI. BeyazıtBayezid'ınin saltanat döneminin tümünde veziriazam olarak görev yaptı ve babası gibi teşkilatçı ve kuvvetli bir idareci olduğunu gösterdi. YıldırımI. BeyazıtBayezid'ınin 1391'deki İstanbul kuşatmasına ve 25 Eylül 1396'daki [[Niğbolu SavaşıMuharebesi (1396)|Niğbolu Muharebesi]]'nande sağ cenah komutanı büyük şehzade [[Süleyman Çelebi]] yanında iştirak etti. [[Bulgaristan]]'ın fethinde mahir bir kumandan olduğunu gösterdi. Çandarlı Ali Paşa 1402'de [[Ankara Muharebesi]]'ne de sol cenah komutanı şehzade Süleyman Çelebi yanında katıldı.<ref name="yasamyapit"/> YıldırımI. BeyazıtBayezid'ınin [[Timur]] ile doğrudan savaşmadan önce, çete ve müdafaa harbi yapmak suretiyle, hareket üssünden çok uzakta olan Timur kuvvetinin yıpratılmasını tavsiye etti ise de YıldırımI. BeyazıtBayezid bu görüşünü kabul etmemişti.
Ankara Muharebesi'nde hem Osmanlı sağ cenahının ve hem de sol cenahının geri çekilme zorunda kalmaları ile Osmanlı ordusu mağlubiyete uğradı ve orta cenah komutanı Sultan Yıldırım BeyazıtBayezid çembere alınıp Timur'a esir düştü.<ref name="yasamyapit"/>
 
=== Süleyman Çelebi'ye Vezirlikvezirlik ===
Bu yenilgiden sonra YıldırımI. BeyazıtBayezid'ınin veziriazam olan Çandarlı Ali Paşa yanında Süleyman Çelebi ile birlikte önce Bursa'ya gidip sonra Rumeli'ye geçmek amacı ile kaçmaya başladılar ve Timur birliklerinin yakın kovalaması altında kaldılar. Çandarlı Ali Paşa ile Süleyman Çelebi önce Bursa'ya ve orada tutunamayıp [[Gemlik]] yoluyla [[Edirne]]'ye vardılar. 1402'de Edirne'de Süleyman Çelebi Osmanlı Devleti tahtına geçtiğini ilan edip ve Rumeli'de adına hutbeler okuttu. Başveziri Çandarlı Ali Paşa aracılığı ile Süleyman Çelebi sivil ve asker kadroların desteğini kazandı. 1403 başında Süleyman Çelebi ile [[Bizans İmparatoru]] taht naibi [[VII. İoannis]], Venedik, Cenova, Rodos San Jean Şövalyeleri, Sırp Despotu Stefan Lazeraviç ve Latin Naksos Dükü arasında bir barış anlaşması imzalandı. Süleyman Çelebi resmen meşru Osmanlı Devleti hükümdarı olarak kabul edildi.
 
Süleyman Çelebi kardeşi İsa Celebi'ye askeri destek vererek onu Bursa'ya gönderdi ise 1406'da [[İsa Çelebi]], Bursa'da hüküm sürmeye başlayan [[I. Mehmed|Çelebi MehmetMehmed]] tarafından öldürtülüp bertaraf edildi. Süleyman Çelebi tekrar Anadolu'yu ele geçirip Osmanlı devletini birleştirmeye karar verip harekete geçti. Rumeli'deki Osmanlı kuvvetlerini toplayıp Bizans yardımı ile Anadolu yakasına geçti. Çelebi MehmetMehmed'in Bursa'da bulunmamasından istifade eden Süleyman Çelebi hemen hücuma geçerek Bursa'yı eline geçirdi. Çelebi Mehmet Mehmed Amasya'ya çekildi. Takiben Süleyman Çelebi Anadolu'ya yürüdü; Veziriazam Çandarlı Ali Paşa'nın entrikası ile Ankara'yı aldı. Çelebi MehmetMehmed'in geride bıraktığı arazileri talan edip Bursa'ya döndü. Bir dönem hem Rumeli ve hem Anadolu'nun hükümdarı olan Süleyman Çelebi barışçı bir tutumla buradan devleti idareye devam etti. Çelebi MehmetMehmed Süleyman Çelebi'nin barışçıl tutumundan fırsat bularak tekrar Bursa üzerine yürüdü. Süleyman Çelebi ve Çelebi MehmetMehmed orduları Yenişehir ovasında karşı karşıya geldiler. Fakat Süleyman Çelebi'in veziriazamı olan Çandarlı Ali Paşa Çelebi MehmetMehmed ordusunun danışmanları ile önceden gizli konuşmalara başladı ve onları Çelebi MehmetMehmed'ten ayrılmaya inandırdı. Böylece savaşa girmeden ordusunun dağılması üzerine Çelebi Mehmed ordusuz tekrar Amasya'ya kaçmaya mecbur oldu.
 
Böylece [[Fetret Dönemi]] sırasında Çandarlı Ali Paşa, Süleyman Çelebi'nin vezir-i azamı olarak ve bütün idareyi kendisine bırakmış olan şehzadenin adına bir hükümdar gibi faaliyette bulundu. Eyalet-i Rum yani [[Sivas]], [[Amasya]], [[Tokat (ilçe)|Tokat]] tarafları hariç olarak Süleyman Çelebi egemenliğini [[Anadolu]] ve [[Rumeli]]'de korumayı başardı.<ref name="yasamyapit"/>
Tarihler değerini ve hizmetini takdir etmekle beraber Sultan Beyazıt'ı içkiye alıştırmasından dolayı kendisini kusurlu görürler. Çok cömert olduğunu tarihler yazarlar. Bu dönemde ailenin servetinin hükümdar ailesinin servetine eşdeğer hale geldiğini de burada belirtmek gerekir.
 
YıldırımI. BeyazıtBayezid zamanında, Çandarlı Ali Paşa'nın tavsiyesiyle, kadılara baktıkları davalardan muayyen bir ücret tahsis edilerek rüşvet almaları önlenmiştir.
 
== Eserleri==
[[İznik Yeşil Cami]] ve imareti, [[Gelibolu]]'da ve [[Serez]]'de camileri vardır. Çandarlı Ali Paşa'nın evladı olmadığından Bursa'da yaptırmış olduğu cami ile zaviyesinin mütevelliliği ve nazırlığını Bursa kadılarına bırakmıştır.
 
Osmanlı saraylarında ve vezir dairelerinde [[içoğlanıiç oğlanı]] adıyla hademe bulunmasını Ali Paşa ihdas etmiştir.
 
== Kaynakça ==
34.054

değişiklik