"Küreselleşme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
{{Düzenle|Aralık 2012}}
{{Sil|M8: Düzen ve ansiklopediklik açısından uygunsuz madde}}
 
'''Küreselleşme''', ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.<ref>Al-Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann. (2006).Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition.</ref><ref>Albrow, Martin and Elizabeth King (eds.) (1990). ''Globalization, Knowledge and Society'' London: Sage. ISBN 978-0803983243 p. 8. "...all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society."</ref>
== KÜRESELLEŞME DALGASI ==
[[Küreselleşme]] devletler arasındaki [[Siyaset|siyasi,]] [[Ekonomi|ekonomik]] ve sosyal ilişkilerin gelişmesi ve dünyada yaygınlaşması, [[İdeoloji teorisi|ideolojik]] farklılıklara dayalı kutuplaşmanın çökmesi, toplumsal farklılıkların dini inanışların daha iyi tanınması devletler arasındaki bağların yoğunlaşması gibi farkı görünen fakat birbirleriyle bağlantılı olan değerlerin ve olguların tüm dünyaya yayılmasıdır.
 
== Çeşitli bakış açıları ==
== İKİNCİ KÜRESELLEŞME DALGASI ==
İkinci küreselleşme [[Sanayi Devrimi|Endüstri Devrimi]] olarak karşımıza çıkar. Endüstri Devrimi 18. ve 19. yüzyıllarda karşımıza çıkar. Yeni buluşların üretime olan katkısı ve buharlı makineler bu devrimin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
 
Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü [[toplum]]sal [[imge]]ler ve [[metafor]]lar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, [[sosyal bilimler]]in her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece [[sosyoloji]]nin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson şöyle demştir: "...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın "birleşik" hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir"
== KÜRESELLEŞMENİN DEVLETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ==
Küreselleşme kavramı ortaya çıktığından beri devletlerin gelişme süreçlerinin her aşamasında önemli rol oynamıştır. Küreselleşme her zaman devletle etkileşimde bulunmuştur. Son yüzyıllarda toplumların sosyal, kültürel ve siyasi hayatlarına etki ederek dünyayı yönlendirme konusunda güç kazanmıştır.
 
Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze [[dinamik]]ler ile oluşan bir [[süreç]] değildir. Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar [[siyasal]], teknolojik ve kültürel boyutlu bir süreçtir. [[Anthony Giddens|Giddens]]’a göre küreselleşme, tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir [[olgu]]lar kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir. Çoğu insanın gözünde küreselleşme, basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların elinden alınıp küresel arenaya aktarılmasından ibarettir.
== KÜRESELLEŞME VE HUKUK ==
Küreselleşme dünyadaki bütün alanları etkilediği gibi hukuk alanını da hem [[ulusal]] hem de uluslararası alanda etkilemiştir. Küreselleşme sayesinde '[[hukukun üstünlüğü]]' kavramı sadece [[devlet]]<nowiki/>lerde değil tüm dünyada bir anlam kazanmıştır.
 
Bu sürecin toplumsal yaşama yönelik bir etkisine bakarsak [[Anthony Giddens|Giddens]], modernliğin sonucu olarak değerlendirdiği küreselleşmeyi, uzak yerleşimlerin birbiri ile ilişkilendirildiği yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu çok boyutlu kavram etki ettiği toplumsal gerçeklik türüne göre bireylerin kafasında da çeşitli anlamlar oluşturmaktadır. Bu anlamda bazıları için küreselleşme, kapitalizmin gücünü temsil ederken, bazıları için de, dünyanın batılılaşmasını ifade etmektedir. Bazıları küreselleşmenin yoğunluk ve artan melezleşmeyle birlikte [[heterojen]]lik yarattığını düşünürken, bir diğer grup [[homojen]]liği artırdığını düşünmektedir.
== TÜRKİYE VE KÜRESELLEŞME ==
 
[[Türkiye]] [[jeopolitik]] konumundan dolayı küreselleşme boyutlarından oldukça etkilenmektedir. Aynı zamanda [[Türkiye]] bünyesinde bulundurduğu farklı insan topluluğu bakımından da küreselleşmeden etkilenmiştir. [[Türkiye]] [[jeopolitik]] konumundan dolayı küreselleşme boyutlarını dış etken olarak etkilemektedir.
Devlet dışı sosyal [[organizasyon]]lar küreselleşmeyi, çevre hareketi, [[demokratikleşme]] ve insanileştirme gibi pozitif sosyal amaçları sağlayacak kaldıraç olarak görürken, iş adamları için artan kâr ve güç stratejisi ve hükümetler için de çok sık olarak devlet gücünde artış sağlamanın yerine kullanılmaktadır. Giddens, küreselleşmeyi, bir çeşit sadece veya kısmen Batılılaştırma olarak görür. Elbette Batılı ülkeler ve daha genelde sanayi ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla dünyadaki gelişmeleri hâlâ çok daha fazla etkileyecek güce sahiptirler. Ama küreselleşmenin başka bir boyutu, beraberinde giderek merkezsizleşmeyi; belli bir ülkeler grubunun denetiminin ortadan kalkmasını, büyük kuruluşlarının denetim gücünün iyice azalmasını da getirmesidir. Sonuç olarak bu küreselleşmeyi daha iyi anlayabilmek için bu kavramın toplumsal yaşama olan etkilerini ayrı ayrı başlıklar halinde ele alıp değerlendirmek gerekecektir. Ama unutulmaması gereken unsur bu etkileri ayırma çabasının sadece küreselleşmenin daha kolay anlaşılabilmesine yönelik olduğudur.
 
Amerikalı ekonomist Timothy Taylor, küreselleşmeye karşı olan tepkilere karşın şunları ifade etmiştir: ''"Küreselleşme, ne ulusal ekonomiyi hasta eden bir zehir ne de kâr amaçlı holdinglerin işçileri sömürmek ve çevreye zarar vermek üzere kullandığı bir araçtır. Küreselleşme, ne sömürgeciliğin dönüşü ne de dünya yönetimine erişim anlamındadır. En temel düzeydeki basit anlamıyla küreselleşme, imkân dahilindeki ticarî aktivitelerin sınırlarının genişlemesidir. Coğrafî, teknolojik ya da yasal engellerle kısıtlanmış, satış, satın alma, üretim, borç verme, borçlanma faaliyetleri, daha pratik hâle gelmektedir. Kürselleşmeyle birlikte ortaya çıkabilecek olanakları araştırmak ve çözümlemek, yıldırıcı bir çaba, esneklik ve değişimi gerektirmektedir. Çünkü küreselleşme, yeni ekonomik olanakların bu tür olağanüstü büyük bir düzen içinde yer alışını kapsamaktadır.''<ref>Globalizasyon Hakkındaki Doğru, Timoty Taylor, Liberal Düşünce, Sayı 27- Yaz 2002</ref>
 
[[Zygmunt Bauman]]'a ise şöyle ifade etmiştir: "Küreselleşme bazılarına göre onsuz mutlu olamayacağımız şey, bazılarına göre ise mutsuzluğumuzun nedenidir.<ref>{{Kitap kaynağı|başlık=Küreselleşme|erişimtarihi=10 Ocak 2020|tarih=2018|dil=Türkçe|sayfa=7|yayıncı=Ayrıntı Yayınları|isbn=978-975-539-254-7}}</ref>
 
1456'da ilk kitabın Gutenberg'in matbaasında basılması, 1896'da ilk modern olimpik oyunların yapılması ve 1965'te ilk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD'de kurulması (İnternetin habercisi) dünyanın küreselleşmesini sağlayan olaylara örnek gösterilebilir.
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[modernizm]]
* [[Mikromilliyetçilik]]
* [[Mor ekonomi]]
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
# Arslanoğlu,R. (2000).Kent,Kimlik ve Küreselleşme,Bursa:Ezgi Kitabevi.
# Vatandaş,C.(2002).Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Kimlikler ve Çokkültürlülük,İstanbul.Değişim Yayınları.
# Kaya,Y. (2005). Sosyal ve Kültürel Değişme, İstanbul: Turan Yayıncılık.
# Tomlinson,J.(2004).Küreselleşme ve Kültür (A.Eker çev.),İstanbul:Ayrıntı Yayınları
# Giddens,A.(2000).Elimizden Kaçıp Giden Dünya (O.Akınhay çev.),İstanbul:Alfa Yayınevi.
# Robertson,R.(1999). Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür (Ü.H. Yolsal çev.) Ankara:Bilim ve Sanat Yayınevi.
# Steger, M. B. (2006). Küreselleşme (A. Ersoy çev.) Ankara:Dost Kitabevi
 
{{Vikisöz}}
{{Vikisözlük}}
{{Ticaret}}
 
[[Kategori:Küreselleşme| ]]
# http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/25-26/06-mustafa-erdogan-kuresellesme-hukuk-ve-turkiye.pdf
[[Kategori:Terimler]]
# https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri
# https://tasam.org/tr-TR/Icerik/1456/ikinci_kuresellesme_dalgasi_kavram_surec_ve_sorunlar
# http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf