"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k
* 1839 - [[Tanzimat Fermanı]]'nın ilanı (3 Kasım)
* 1840 - [[Ceza Kanunname-i Hümayun]]u'nun [[Fransa]]'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, [[Kanun-u Cedid]] olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
* 1840 - Gayri müslimGayrimüslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
* 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde [[temettü vergisi]] konulma kararı
* 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
* 1855 - [[Piyano]]nun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)
[[Dosya:Ibrahim-shinassi-effendi.jpg|thumb|100x150px|Şinaşi]]
* 1855 - Gayri müslimlerdenGayrimüslimlerden alınan "[[cizye]]"nin kaldırılması
* 1855 - [[Paris Sergisi]]
* 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
[[Dosya:Territorial changes of the Ottoman Empire 1862.jpg|thumb|200px|1862'de Osmanlı Devleti]]
* 1857 - [[Orman Mektebi]] açılması hususunda ilk teşebbüs
* 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslimgayrimüslim çatışmalarına müdahalesi
* 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
* 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
* 1863 - [[Menafi Sandığı]]'nın kurulması
* 1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
[[Dosya:Crete by Piri Reis.jpg|thumb|200px|Girit İsyanlarıİsyanı yaşandı. (Piri Reis'in haritası)]]
* 1863 - [[Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi]]'nin kabulü
* 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
* 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
* 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
* 1866 - [[Girit isyanlarıİsyanı (1866-1869)|Girit İsyanı]] , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
* 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
* 1866 - [[Ahmed Süreyya Emin Bey]]'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması
* 1866-1867 - [[Avusturya]]'nın [[Prusya]] karşısında mağlup olması ve [[Macaristan]] ile eşit bir birlik kurması: [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]]
* 1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
* 1867 - Rüşdiyelere gayri müslimgayrimüslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
* 1867 - Mısır Valisi [[İsmail Paşa]]'nın "hidiv" olması
* 1867 - [[Genç Osmanlılar]]'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
* 1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
* 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
* 1886 - [[Maarif Nezareti]]'ne bağlı olarak [[Mekatib-i Gayri müslimeGayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliği]]'nin kurulması
* 1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
* 1887 - [[Yedikule Havagazı Fabrikası]]'nın kurulması
* 1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
* 1895 - [[Galata Rıhtımı]] inşaatının tamamlanması
* 1895 - Gayri müslimGayrimüslim okullarına [[Türkçe]] muallimi tayininin kararlaştırılması
* 1895 - [[Baruthane-i Amire]]'de dumansız barut imal edilmesi
* 1895 - Sadrazam [[Said Paşa]]'nın beş fakülteden "[[darülacaze]]" oluşan bir [[darül-fünun]] kurma teklifi (14 Şubat)
* 1896 - [[Tevfik Fikret]]'in [[Servet-i Fünun]]'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
* 1896 - Ermenilerin [[Osmanlı Bankası]]'nın İstanbul şubesine saldırmaları
* 1896 - [[Girit isyanı]]İsyanı'nın alevlenmesi
* 1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
* 1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı]] sınırlarına saldırmaları
* 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutları teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
* 1911 - [[İtalya]]'nın [[Trablusgarp]] ve [[Bingazi]]'ye saldırması ve işgali
* 1911 - Gayri müslimGayrimüslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
* 1911 -1912 - [[Trablusgarp Savaşı|Osmanlı İtalyan Savaşı]]
* 1912 - [[Yeşilköy Hava Uçuş Okulu]]'nun açılışı
38.138

değişiklik