"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
* 1774 - 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı
* [[1774]] - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan [[Sürat Topçuları Ocağı]]'nın kurulması
* 1774 - [[Küçük Kaynarca Antlaşması]] ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması ([[21 Temmuz]])
* [[1776]] - Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi [[Alexandır İspilanti Bey]]'in [[Bükreş]] ve [[Yaş]]'ta [[Rum Ortodoks]] cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, [[Aynalıkavak Antlaşması]]
* [[1783]] - Rusya'nın [[Kırım]]'ı ilhakı
* [[1789]] - [[Özi Kalesi]]'nin Ruslar tarafından zaptı
* 1789 - [[I. Abdülhamid]]'in ölümü ve [[III. Selim]]'in tahta çıkması (7 Mayıs)
* 1789 - [[Osmanlı-İsveç ittifakı]] [[11 Temmuz]]
 
[[Dosya:Selim3.jpg|sağ|100x150px|thumb|III. Selim]]
* [[1790]] - İlk resmi Ermeni mektebinin [[Kumkapı]]'da açılması
* 1790 - [[Osmanlı-Prusya ittifakı]] (31 Ocak)
* 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. [[Reichenbach Konvansiyonu]] ([[27 Temmuz]])
* 1790 - [[Yergöğü Mütarekesi]] ([[18 Eylül]])
* 1790 - [[Kili Kalesi|Kili]] ve [[İsmail Kalesi|İsmail]] kalelerinin Rusya tarafından zaptı
* 1797 - [[Venedik Cumhuriyeti|Venedik Devleti]]'nin ortadan kaldırılması ([[17 Eylül]])
* [[1798]] - [[Fransa]]'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
* 1798 - Fransa'nın [[Mısır]]'a saldırması ([[1 Temmuz]])
* 1798 - Fransa'ya [[savaş ilanı]] ([[3 Eylül]])
* [[1799]] - Fransa'ya karşı [[İngiltere]] ile ittifak (5 Ocak)
* [[1802]] - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında [[Karadeniz]]'e çıkmalarına müsaade edilmesi
[[Dosya:Athosbattle.jpg|thumb|200px|1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri]]
* 1802 - [[Paris Antlaşması (1802)|Paris Antlaşması]]. Fransa ile barış ([[25 Haziran]])
* [[1804]] - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
* [[1805]] - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki [[Tersane-i Amire]]'de açılması
* 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve [[Nizam-ı Cedid]]'in ilgası (29 Mayıs)
* [[1808]] - [[Mustafa Rakım]]'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
* 1808 - [[Alemdar Mustafa Paşa]]'nın müdahalesi, [[IV. Mustafa]]'nın tahttan indirilmesi, [[III. Selim]]'in katli, [[II. Mahmud]]'un tahta çıkması ([[28 Temmuz]])
[[Dosya:Mustafa bairakdar.jpg|thumb|100x150px|Alemdar Mustafa Paşa]]
* 1808 - [[Sened-i İttifak]]: Devletin ayanlarla uzlaşması ([[29 Eylül]])
* [[1826]] - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
* 1826 - [[Şinasi]]'nin doğumu; [[Mustafa Rakım]]'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
* 1826 - [[Yeniçeri Ocağı]]'nın kaldırılması, [[Asakir-i Mansure-i Muhammediyye]]'nin kurulması ([[14 Haziran]])
[[Dosya:Navarino.jpg|thumb|200px|Navarin Deniz Savaşı]]
* 1826 - Rusya ile [[Akkerman Antlaşması]]'nın akdi ([[7 Ekim]])
* 1839-[[1844]] - [[Dr. Bernard]]'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
* 1839-[[1845]] - [[Mekteb-i Fenn-i Nücum]]'un faaliyet dönemi
* 1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, [[Nizip Savaşı]] ([[24 Haziran]])
* 1839 - [[II. Mahmud]]'un vefatı üzerine [[Abdülmecid]]'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi ([[1 Temmuz]])
* 1839 - [[Tanzimat Fermanı]]'nın ilanı ([[3 Kasım]])
* [[1840]] - [[Ceza Kanunname-i Hümayun]]u'nun [[Fransa]]'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, [[Kanun-u Cedid]] olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
* 1841 - [[İngiltere]]'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile [[Mehmed Ali Paşa]]'ya bırakılması (24 Mayıs)
[[Dosya:Kemalbey.jpg|thumb|100x150px|Namık Kemal]]
* 1841 - [[Londra Antlaşması, 13 Temmuz 1841|Londra Boğazlar Antlaşması]] ([[13 Temmuz]])
* [[1842]] - [[Askeri Baytar Mektebi]]'nin açılması
* [[1843]] - [[Hereke Fabrikası]]'nın kurulması
* 1851 - Londra Sergisi
[[Dosya:L-Telegraph1.png|thumb|200px|Telgraf Modeli]]
* 1851 - [[Encümen-i Daniş]]'in kurulması ([[18 Temmuz]])
* [[1852]] - [[Abdülhak Hamid]]'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması
* [[1853]] - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve [[Kırım Savaşı]]'nın patlaması
* 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
* 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
* 1858 - [[Arazi Kanunnamesi]]'nin kabulü ([[6 Haziran]])
* 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) ([[8 Haziran]])
[[Dosya:Sultan Abdulaziz I.JPG|thumb|100x150px|Abdülaziz]]
* 1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
* 1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
[[Dosya:MithatPaşa.jpg|thumb|100x150px|Mithat Paşa]]
* 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi ([[9 Haziran]])
* 1861 - [[David Paşa]]'nın Lübnan'a vali olarak atanması ([[9 Haziran]])
* 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
* [[1862]] - [[İkinci Karadağ Harekatı]]
* 1862 - [[Roman]] türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın [[Yusuf Kamil Paşa]] tarafından yayınlanması; [[Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye]]'nin kurulması
* 1862 - [[Mahrec-i Aklam]]'ın kurulması
* 1862 - [[Mekteb-i Maarif-i Adliye]]'nin, "[[Mekteb-i Aklam]]" adı altında yeni bir şekle sokulması ([[20 Temmuz]])
[[Dosya:Ionian Islands.svg|thumb|200px|İyonya]]
* 1862 - [[Islah-ı Sanayi Komisyonu]]'nun teşkil edilmesi ([[8 Ekim]])
* 1867-1876 - [[İzmir Rıhtımı]]'nın inşası
* 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
* 1867 - Mısır'a hidivlik statüsünün verilmesi ([[8 Haziran]])
* 1867 - [[Sultan Abdülaziz]]'in Avrupa seyahati ([[21 Haziran]])
* 1868 - Ali Paşa'nın [[Girit]] isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
* 1868 - [[Galatasaray Sultanisi]]'nin açılması
* 1868 - [[Şura-yı Devlet]]'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
* 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)
* 1869 - Sultan Abdülaziz'in [[Avrupa]] Seyahati ([[21 Haziran]])
* 1868 - [[Mekteb-i Sultani]]'nin açılması ([[1 Eylül]])
* 1869 - [[Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi]] ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi ([[2 Eylül]])
* 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
* 1870 - [[Darü'l-Muallimat]]'ın açılması (26 Nisan)
* 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması ([[2 Temmuz]])
* 1870 - Darü'l-Fünun müdürü [[Tahsin Efendi]]'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)
* 1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
* 1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve [[Osman Hamdi Bey]]'in müdür olması (2 Ocak)
* 1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
* 1884 - [[Mülkiye Mühendis Mektebi]] kurulması ([[20 Haziran]])
* 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması ([[1 Kasım]])
* 1884 - [[Yahya Kemal]]'in doğumu (2 Aralık)
* 1904 - [[Haydarpaşa Rıhtımı]]'nın tamamlanarak işletmeye açılması
* 1905 - [[Hereke Fabrikası]]'nda [[fes]] imalatına başlanması
* 1905 - Ermeniler'in [[II. Abdülhamid]]'e bombalı saldırı tertiplemeleri ([[21 Temmuz]])
* 1906] - Akabe olayları ve [[Akabe krizi]]
* 1908 - [[Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti]]'nin kurulması; [[Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi]]'nin açılması; [[Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti]]'nin kurulması
* 1908 - [[II. Meşrutiyet]]'in ilanı ([[23 Temmuz]])
* 1908 - [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]]'nun [[Bosna-Hersek]]'i ilhak ettiğini ilan etmesi ([[5 Ekim]])
* 1908 - [[Girit Rumları]]'nın adayı [[Yunanistan]]'a bağladıklarını ilan etmeleri ([[6 Ekim]])
* 1912 - İtalyanlar'ın [[Rodos]], [[Oniki Ada]] ve [[Çanakkale Boğazı]]'na tecavüzleri (18 Nisan)
* 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi ([[5 Ağustos]])
* 1912 - [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]] hükûmeti: Büyük Kabine ([[22 Temmuz]])
* 1912 - [[Trablus]] ve [[Bingazi]]'nin [[İtalya]]'ya terki: [[Uşi Antlaşması]], [[Rodos]] ve [[Oniki Ada]]'nın İtalya elinde kalması ([[15 Ekim]])
* 1912 - [[Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa]]'nın sadareti ([[29 Ekim]])
* 1913 - [[Bâb-ı Âli]] Baskını: [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın sadareti (23 Ocak)
* 1913 - [[I. Balkan Savaşı]]'nın sona ermesi (30 Mayıs)
* 1913 - Sadrazam [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın öldürülmesi, [[Said Halim Paşa]]'nın sadareti ([[11 Haziran]])
* 1913 - [[II. Balkan Savaşı]]'nın başlaması ([[29 Haziran]])
* 1913 - [[Edirne]]'nin geri alınması ([[21 Temmuz]])
* 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı: [[İstanbul Antlaşması (1913)|İstanbul Antlaşması]] ([[29 Eylül]])
* 1913 - Osmanlı-Yunan barışı: [[Atina Antlaşması (1913)|Atina Antlaşması]] ([[14 Kasım]])
* 1914 - [[Türk Bilgi Derneği]]'nin kurulması; [[Medreset'ül-Hattatin]]'in kurulması; [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]]'nin kurulması
* 1914 - [[1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı|5. Meclis-i Mebusan]]'ın açılışı (14 Mayıs)
* 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı [[Arşidük Franz Ferdinand]] [[Saraybosna]]'da öldürülmesi ([[28 Haziran]])
* 1914 - [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]]'nun [[Sırbistan]]'a savaş ilanı ([[28 Temmuz]])
* 1914 - [[Almanya]]'nın [[Rusya]]'ya savaş ilanı ([[1 Ağustos]])
* 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması ([[2 Ağustos]])
* 1919 - Yunanların [[İzmir]]'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
* 1919 - [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Paşa]]'nın İstanbul Hükûmeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
* 1919 - [[Erzurum Kongresi]] ([[23 Temmuz]])
* 1919 - [[Sivas Kongresi]] ([[4 Eylül]])
* 1919 - Damat Ferid'in istifası ve [[Ali Rıza Paşa]]'nın sadareti (2 Ekim)
1.181.837

değişiklik