"Belediye" sayfasının sürümleri arasındaki fark

113.606 bayt kaldırıldı ,  4 yıl önce
Neolegen (mesaj) tarafından yapılmış 18195455 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle)
(düzeltme AWB ile)
(Neolegen (mesaj) tarafından yapılmış 18195455 numaralı değişiklikler geri getirildi. (Twinkle))
Nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerlerde kurulan yerel yönetimlerdir. [[Belde]]nin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri karşılamak amacıyla, belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı, tüzel kişiliği olan örgütlerdir. İlk olarak [[Ortaçağ]]'da Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Derebeyin baskılarına karşı haklarını ve çıkarlarını korumak isteyen kent halkı (esnaf, zanaatkar ve tüccarlar) kurduğu [[Lonca]] örgütleri aracılığıyla kendilerinin ve kentlerinin özgürlüklerini senyörlerden satın aldılar. Ortaya çıkan özgür kentlerin yönetim sorununu çözebilmek için, belediyeler oluşturuldu.
 
=== Yasal Çerçeve ===
Günümüzde belediyelerin örgütlenmelerini, idare ve işleyişlerini düzenleyen temel yasa 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Ayrıca 11.08.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu<ref>Emlak Vergisi Kanunu (1970) Resmi Gazete 13576, 11.08.1970</ref>, belediye gelirleri arasında önemli bir paya sahip emlak vergisinin tarh ve tahakkukunu, 29.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu<ref>Belediye Gelirleri Kanunu (1981) Resmi Gazete 17354, 29.05.1981</ref>, belediyelerce tahsil edilecek veya belediyelere pay olarak tahsis edilecek vergi ve harçları düzenlemekte, 15.7.2008 tarih ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun<ref>İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (2008) Resmi Gazete 26937, 15.07.2008</ref> ile de genel bütçe gelirlerinden belediyelere ve il özel idarelerine aktarılacak paya ilişkin yasal düzenleme yapılmış ve mahalli idarelerin gelir kaynaklarına ait temel kanunları oluşturmaktadır. 
 
1982 anayasası ile büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebileceğini öngörmüş<ref>Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982),Resmi Gazete 17863, 09.11.1982, md 127</ref> nitekim 09.07.1984 tarih ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 2015 yılı itibariyle ülke nüfusunun yaklaşık % 83’ünü<ref>Türkiye Belediyeler Birliği – Genel İstatistikler <nowiki>http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/</nowiki> 13.04.2017</ref> barındıran büyükşehir belediyeciliğinin temelleri atılmış oldu.
 
Belediyelerin personel statüsü için ise özel bir yasal düzenleme yapılmamış; 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. Maddesi ile de belediyeler ve il özel idareleri çalışanlarının bu kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır<ref>Devlet Memurları Kanunu (1965) Resmi Gazete 12056, 23.07.1965 1. md</ref>.
 
Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikle<ref>Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik (2007) Resmi Gazete 26442, 22.02.2007</ref> belediyeler ve mahalli idare birliklerinin personel istihdamına ilişkin usül ve esasları belirlenmiş; 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikle<ref>Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik (2009) Resmi Gazete 27278, 04.07.2009</ref> de mahalli idare personel hiyerarşisi içerisindeki yatay ve dikey hareketliliğe ilişkin temel kapsam belirlenmiştir.
 
=== Teşkilat Yapısı ===
Belediye teşkilatı belediye başkanı<ref name=":0">BK, 2005: md 33-36</ref> , belediye encümeni<ref name=":0" /> , belediye meclisi<ref>BK, 2005: 17-32. Md </ref>  ve bağlı birimlerden<ref>BK, 2005: 48 md.</ref>  oluşur. Belediye başkanı<ref>BK, 2005: 48. Md </ref>  ve belediye meclisi<ref>BK, 2005: 37. Md </ref>  üyeleri seçimle işbaşına gelirler. Bu organların seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına ve nispi temsil sistemine göre<ref>Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun (1984) Resmi Gazete 18285, 18.01.1984, 2. md</ref>  5 yılda bir yapılır. Ancak milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır<ref>Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982), md 127</ref> .
 
Belediye encümeni ise belediye başkanının başkanlığında
 
-              İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden;
 
-              Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur<ref>BK, 2005: 48 md</ref> .
 
Belediyelerde norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak  daire başkanlıkları, şube müdürlükleri ve müdürlükler halinde idari birimler oluşturulabilir<ref>Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 2007: 9/1. md</ref> .
 
=== Mali Yapı ===
Ülkemizde beldeden ile kadar geniş bir yelpazede örgütlenme ve hizmet modeli sunan 5393 sayılı Belediye Kanununa göre hizmet sunan belediyelerin 2016 yılı toplam bütçe gelirleri 56.752.917.000,00.-TL; bütçe giderleri ise 61.144.910.000,00.-TL’dir<ref>2016 YILI BELEDİYELER BÜTÇE  DENGE TABLOSU, Muhasebat Genel Müdürlüğü / <nowiki>https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=10</nowiki> 27.02.2017</ref> . Bu rakam 16.03.2016 tarih ve 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için 2016 yılına ait 632.971.585.000,00.-TL gider tahmininin<ref>2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (2016) Resmi Gazete 29655, 16.03.2016 1. md</ref> yaklaşık olarak 1/10’una denk gelmektedir .
 
Belediye gelirlerini; kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, bağışlar, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler oluşturmaktadır<ref>BK, 2005: 59. md</ref> .
 
Belediye giderleri ise aşağıda sayılan kalemlerden oluşmaktadır<ref>BK, 2005: 60. md</ref> :
 
-              Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 
-              Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 
-              Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
 
-              Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 
-              Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 
-              Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
 
-              Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
 
-              Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
 
-              Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
 
-              Dava takip ve icra giderleri.
 
-              Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
 
-              Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
 
-              Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
 
-              Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
 
-              Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
 
-              Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
 
-              Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
 
-              İmar düzenleme giderleri.
 
-              Her türlü proje giderleri
 
2015 yılı itibariyle belediyelerin en önemli gelir kaynağı % 58,59 pay ile İlbank A.Ş. aracılığıyla dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardır<ref name=":1">2015 MİGFR, 2016:s.89</ref> . İlçe belediyeleri için bu oran % 42,83’tür<ref name=":1" /> .
 
Belediyeler kanunla verilen görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda borçlanabilirler<ref>BK, 2005: 68. md</ref> . 2015 yılı itibariyle ilçe ve belde belediyeleri bütçe emanetleri dahil mali yükümlülükleri toplamı 23.611.587.728,20.-TL’dir<ref>İLÇE VE BELDE  BELEDİYELERİ 2015 YILI BİLANÇOSU, Muhasebat Genel Müdürlüğü, İlçe ve Belde Belediyeleri Mali Tabloları <nowiki>https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=4&pageId=22</nowiki> 14.04.2017</ref> . Bu oran 2015 yılı ilçe ve belde belediyeleri toplam geliri olan 33.761.172.000,00.-TL ’nin<ref name=":1" /> % 70’ine denk gelmektedir.
 
=== İnsan Kaynakları ===
Belediye personeli norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak belediye başkanı tarafından atanırlar. Ancak birim müdürlüğü ve üstü atamalarda belediye meclisine takip eden ilk toplantısında bilgi verilir<ref>BK, 2005: 49. md</ref> .
 
Statü bakımından ise belediyelerde memurluk, sözleşmelilik (657 s. Devlet Memurları Kanunu 4-b ve 5393 s. Belediye Kanunu 49. Maddeye göre), sürekli işçilik ve geçici işçilik olmak üzere dört istihdam türü bulunmaktadır<ref>GÜLER, Birgül AYMAN, Belediye Personel Yönetimi, TODAİE-YYAEM, Ankara, 2001 s. 21</ref> . Bunun yanında her ne kadar norm kadro rejimine tabi olmasalar da kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde yardımcı işler  veya asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler  için ihale yoluyla personel istihdam edilebilir<ref>Kamu İhale Kanunu 2002, [KİK] Resmi Gazete 24648, 22.01.2002 62-e/1. md</ref>. 2015 yılı itibariyle belediyeler ve bağlı kuruluşlarında 111.344 memur, 9.580 sözleşmeli personel, 86.493 sürekli işçi, 5.651 geçici işçi olmak üzere norm kadro rejimine tabi olarak toplamda 213.068 personel istihdam edilmektedir<ref>2015 MİGFR 2016: s 44</ref> . Ayrıca yine 2015 verilerine göre 4734 s. Kamu İhale Kanununun 62. Maddesine tabi olarak belediye ve bağlı kuruluşlarında toplam 308.384 personel istihdam edilmektedir<ref>2015 MİGFR, 2016: s 46</ref> . Belediyelerde hizmet alımı personel sayısının bu denli artmasının başlıca nedenleri arasında özlük haklarının düşük olması, istihdam ve temininin kolay olması gelmektedir.
 
Belediyeler zabıta personeli aracılığıyla kolluk vazifesini yerine getirirler . Belediye zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Zabıta personelinin atanma şartları, yetiştirilmesi, çalışma koşulları, görevde yükselmesi, görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğinde düzenlenmiştir<ref>BK 2005: 51. md</ref>.
 
Belediyeler yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla afet ve acil durum planları yapmak, gerekli altyapı ve donanımı hazırlamakla yükümlüdürler<ref>BK 2005: 53. md</ref> . Ayrıca belediyeler yangınlar ve diğer doğal afetlere müdahale etmek amacıyla itfaiye teşkilatı da oluşturabilirler<ref>BK 2005: 52. md</ref> . İtfaiye personelinin atanma şartları, yetiştirilmesi, çalışma koşulları, görevde yükselmesi, görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyesinin bulunduğu yerlerde itfaiye görevi büyükşehir belediyesi tarafından tek başına yürütülebileceği gibi büyükşehir belediye meclisinin kararıyla ilgili ilçe belediyesiyle de birlikte yürütülebilir<ref>360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber, Türkiye Belediyeler Birliği, 23.06.2014, s 14</ref> .
 
=== ÜLKEMİZDE BELEDİYELER VE NÜFUSLARI<ref>[null T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü], Belediye Başkanlıklarının 2016 ADNKS Nüfus, Parti, Cinsiyet ve Belediye Başkanlarının İsimlerine Göre Listesi, http://www.migm.gov.tr/belediyeleristatistik 17.04.2017</ref> ===
{| class="wikitable"
|'''S.NO'''
|'''Belediye İsmi'''
|'''Statü'''
|'''2016 NÜFUSU'''
|'''2014-2019 Seçim Dönemi'''
|'''Belediye Başkanı'''
|-
|1
|Adana
|BŞB
|2.201.670
|MHP
|HÜSEYİN SÖZLÜ
|-
|2
|Aladağ-Adana
|BŞB İLÇE
|16.333
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKGEDİK
|-
|3
|Ceyhan-Adana
|BŞB İLÇE
|160.171
|BAĞIMSIZ
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|-
|4
|Çukurova-Adana
|BŞB İLÇE
|362.351
|CHP
|SONER ÇETİN
|-
|5
|Feke-Adana
|BŞB İLÇE
|17.033
|MHP
|AHMET SEL
|-
|6
|İmamoğlu-Adana
|BŞB İLÇE
|28.657
|MHP
|GAZİ ADAMHASAN
|-
|7
|Karaisalı-Adana
|BŞB İLÇE
|21.250
|MHP
|SAADETTİN ASLAN
|-
|8
|Karataş-Adana
|BŞB İLÇE
|21.867
|CHP
|BOĞAÇHAN ÜNAL
|-
|9
|Kozan-Adana
|BŞB İLÇE
|129.985
|MHP
|MUSA ÖZTÜRK
|-
|10
|Pozantı-Adana
|BŞB İLÇE
|19.362
|MHP
|MUSTAFA ÇAY
|-
|11
|Saimbeyli-Adana
|BŞB İLÇE
|15.239
|MHP
|MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
|-
|12
|Sarıçam-Adana
|BŞB İLÇE
|156.748
|MHP
|BİLAL ULUDAĞ
|-
|13
|Seyhan-Adana
|BŞB İLÇE
|797.563
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|-
|14
|Tufanbeyli-Adana
|BŞB İLÇE
|17.558
|AK PARTİ
|REMZİ ERGÜ
|-
|15
|Yumurtalık-Adana
|BŞB İLÇE
|17.651
|MHP
|TÜRKEŞ FİLİK
|-
|16
|Yüreğir-Adana
|BŞB İLÇE
|419.902
|AK PARTİ
|MAHMUT ÇELİKCAN
|-
|17
|Besni-Adıyaman
|İLÇE
|30.862
|AK PARTİ
|İBRAHİM ÖZTÜRK
|-
|18
|Çakırhüyük-Besni/Adıyaman
|BELDE
|1.994
|BAĞIMSIZ
|MİKTAT ÇETİN
|-
|19
|Kesmetepe-Besni/Adıyaman
|BELDE
|1.710
|CHP
|VAKKAS AÇAR
|-
|20
|Köseceli-Besni/Adıyaman
|BELDE
|2.057
|AK PARTİ
|MEHMET KURTULMUŞ
|-
|21
|Suvarlı-Besni/Adıyaman
|BELDE
|2.075
|AK PARTİ
|MEHMET KORKMAZ
|-
|22
|Şambayat-Besni/Adıyaman
|BELDE
|3.787
|CHP
|NEJDET ARICI
|-
|23
|Çelikhan-Adıyaman
|İLÇE
|8.428
|AK PARTİ
|MUSTAFA BULUT
|-
|24
|Pınarbaşı-Çelikhan/Adıyaman
|BELDE
|3.264
|BDP
|MEHMET ÇALĞAN
|-
|25
|Gerger-Adıyaman
|İLÇE
|2.849
|SP
|ZEYNEL ASLAN
|-
|26
|Balkar-Gölbaşı/Adıyaman
|BELDE
|2.051
|AK PARTİ
|ORHAN ORHAN
|-
|27
|Belören-Gölbaşı/Adıyaman
|BELDE
|2.035
|AK PARTİ
|MAHMUT TURAN
|-
|28
|Gölbaşı-Adıyaman
|İLÇE
|31.283
|AK PARTİ
|YUSUF ÖZDEMİR
|-
|29
|Harmanlı-Gölbaşı/Adıyaman
|BELDE
|1.934
|CHP
|AHMET DEĞİRMENCİ
|-
|30
|Akıncılar-Kahta/Adıyaman
|BELDE
|1.876
|AK PARTİ
|İSMET ÇETİNKAYA
|-
|31
|Bölükyayla-Kahta/Adıyaman
|BELDE
|2.200
|AK PARTİ
|RAMAZAN YAVUZ
|-
|32
|Kahta-Adıyaman
|İLÇE
|74.584
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN TOPRAK
|-
|33
|Adıyaman
|İL
|245.446
|AK PARTİ
|FEHMİ HÜSREV KUTLU
|-
|34
|Kömür-Merkez/Adıyaman
|BELDE
|3.327
|BDP
|HÜSEYİN YUKA
|-
|35
|Yaylakonak-Merkez/Adıyaman
|BELDE
|1.615
|CHP
|HASAN KARAKAYA
|-
|36
|Samsat-Adıyaman
|İLÇE
|3.789
|AK PARTİ
|YUSUF FIRAT
|-
|37
|İnlice-Sincik/Adıyaman
|BELDE
|2.388
|AK PARTİ
|MEHMET YAKAN
|-
|38
|Sincik-Adıyaman
|İLÇE
|4.081
|AK PARTİ
|MEHMET KORKUT
|-
|39
|Tut-Adıyaman
|İLÇE
|3.380
|CHP
|CEMAL AVCI
|-
|40
|Başmakçı-Afyonkarahisar
|İLÇE
|5.363
|MHP
|AYHAN GÖNÜLLÜ
|-
|41
|Bayat-Afyonkarahisar
|İLÇE
|4.267
|AK PARTİ
|KADİR ÜÇER
|-
|42
|Bolvadin-Afyonkarahisar
|İLÇE
|31.464
|AK PARTİ
|FATİH KAYACAN
|-
|43
|Dişli-Bolvadin/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.951
|AK PARTİ
|SÜREYYA GÜVENİR
|-
|44
|Özburun-Bolvadin/Afyonkarahisar
|BELDE
|1.994
|AK PARTİ
|ASIM KIZILASLAN
|-
|45
|Çay-Afyonkarahisar
|İLÇE
|14.484
|MHP
|HÜSEYİN ÇAĞRI
|-
|46
|Karamıkkaracaören-Çay/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.781
|MHP
|MUHTEREM ALGÜL
|-
|47
|Pazarağaç-Çay/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.623
|MHP
|ADEM BULUT
|-
|48
|Çobanlar-Afyonkarahisar
|İLÇE
|9.256
|AK PARTİ
|SALİH ALAKA
|-
|49
|Kocaöz-Çobanlar/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.695
|MHP
|İBRAHİM NAL
|-
|50
|Dazkırı-Afyonkarahisar
|İLÇE
|5.011
|CHP
|İSMAİL TAYLAN
|-
|51
|Dinar-Afyonkarahisar
|İLÇE
|25.117
|BAĞIMSIZ
|SAFFET ACAR
|-
|52
|Haydarlı-Dinar/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.068
|AK PARTİ
|KADİR ÖCEL
|-
|53
|Tatarlı-Dinar/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.928
|AK PARTİ
|RAMAZAN GÜMÜŞ
|-
|54
|Davulga-Emirdağ/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.181
|AK PARTİ
|SALİH GÜNDOĞAN
|-
|55
|Emirdağ-Afyonkarahisar
|İLÇE
|18.690
|BAĞIMSIZ
|UĞUR SERDAR KARGIN
|-
|56
|GÖMÜ-EMİRDAĞ/Afyonkarahisar
|BELDE
|2111
|AK PARTİ
|HAKKI TEKİN
|-
|57
|Evciler-Afyonkarahisar
|İLÇE
|3.522
|CHP
|SAİM ÖZER
|-
|58
|Hocalar-Afyonkarahisar
|İLÇE
|2.371
|AK PARTİ
|ALİ ARSLAN
|-
|59
|Döğer-İhsaniye/Afyonkarahisar
|BELDE
|5.593
|AK PARTİ
|AHMET ULU
|-
|60
|Gazlıgöl-İhsaniye/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.331
|AK PARTİ
|SELAHATTİN KESKİN
|-
|61
|İhsaniye-Afyonkarahisar
|İLÇE
|3.770
|MHP
|ŞABAN ÇABUK
|-
|62
|Kayıhan-İhsaniye/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.178
|MHP
|ÖMER ŞAHİN
|-
|63
|Yaylabağı-İhsaniye/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.209
|AK PARTİ
|NİYAZİ AKGEDİK
|-
|64
|İscehisar-Afyonkarahisar
|İLÇE
|12.439
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇİBİK
|-
|65
|Seydiler-İscehisar/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.124
|AK PARTİ
|İBRAHİM AKKAYA
|-
|66
|Kızılören-Afyonkarahisar
|İLÇE
|1.548
|MHP
|ALİ EROL
|-
|67
|Afyonkarahisar
|İL
|224.968
|AK PARTİ
|BURHANETTİN ÇOBAN
|-
|68
|Beyyazı-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.121
|DP
|ASIM ALTINTAŞ
|-
|69
|Büyükkalecik-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.124
|MP
|MUSTAFA ÇINGIRAK
|-
|70
|Çayırbağ-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|4.202
|AK PARTİ
|YAKUP ÇAM
|-
|71
|Çıkrık-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.352
|MHP
|LOKMAN ÇETİNAKTI
|-
|72
|Değirmenayvalı-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.812
|AK PARTİ
|ADEM ÇAVDAR
|-
|73
|Erkmen-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|4.917
|AK PARTİ
|MEMDUH KUŞ
|-
|74
|Fethibey-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.650
|MHP
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|-
|75
|Gebeceler-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.407
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TOĞULLUK
|-
|76
|Işıklar-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|7.473
|MHP
|EROL ÖZAĞIL
|-
|77
|Nuribey-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.129
|AK PARTİ
|HAZIM KAYA
|-
|78
|Salar-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|4.361
|AK PARTİ
|CENGİZ TAŞPINAR
|-
|79
|Susuz-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|4.633
|AK PARTİ
|CENGİZ YILDIZ
|-
|80
|Sülümenli-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|4.430
|AK PARTİ
|İBRAHİM EROĞUL
|-
|81
|Sülün-Merkez/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.862
|AK PARTİ
|İHSAN KESKİN
|-
|82
|Akharım-Sandıklı/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.582
|AK PARTİ
|EŞREF ÜNSAL
|-
|83
|Sandıklı-Afyonkarahisar
|İLÇE
|32.398
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇÖL
|-
|84
|Ahmetpaşa-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.624
|AK PARTİ
|OSMAN GEYİK
|-
|85
|Akören-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.081
|AK PARTİ
|MUSTAFA DUYMUŞ
|-
|86
|Düzağaç-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.194
|AK PARTİ
|MUAMMER IŞIKLI
|-
|87
|Kılıçarslan-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.656
|AK PARTİ
|ARİF YILMAZ
|-
|88
|Kırka-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.041
|AK PARTİ
|ZEKERİYA UYGAN
|-
|89
|Küçükhüyük-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.018
|AK PARTİ
|VEDAT KOCATÜRK
|-
|90
|Serban-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|1.766
|AK PARTİ
|ABDURRAHİM AKTOPRAK
|-
|91
|Sinanpaşa-Afyonkarahisar
|İLÇE
|3.761
|AK PARTİ
|MURAT KARAKOYUN
|-
|92
|Taşoluk-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.867
|AK PARTİ
|MURAT ÖNER
|-
|93
|Tınaztepe-Sinanpaşa/Afyonkarahisar
|BELDE
|3.098
|AK PARTİ
|ADEM YETİŞKİN
|-
|94
|Dereçine-Sultandağı/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.099
|MHP
|AYKUT OKUMUŞ
|-
|95
|Sultandağı-Afyonkarahisar
|İLÇE
|5.574
|CHP
|OSMAN ACAR
|-
|96
|Yeşilçiftlik-Sultandağı/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.183
|AK PARTİ
|ŞEMSETTİN KOL
|-
|97
|Karaadilli-Şuhut/Afyonkarahisar
|BELDE
|2.450
|AK PARTİ
|AHMET YAMAN
|-
|98
|Şuhut-Afyonkarahisar
|İLÇE
|13.848
|AK PARTİ
|RECEP BOZKURT
|-
|99
|Diyadin-Ağrı
|İLÇE
|20.515
|BDP
|HAZAL ARAS
|-
|100
|Doğubayazıt-Ağrı
|İLÇE
|78.616
|BDP
|MURAT ROHAT ÖZBAY
|-
|101
|Eleşkirt-Ağrı
|İLÇE
|10.161
|AK PARTİ
|SEBAHATTİN SARI
|-
|102
|Tahir-Eleşkirt/Ağrı
|BELDE
|1.602
|AK PARTİ
|CEMAL SEFEROĞULLARI
|-
|103
|Yayladüzü-Eleşkirt/Ağrı
|BELDE
|2.040
|AK PARTİ
|SELAHATTİN AYSU
|-
|104
|Yücekapı-Eleşkirt/Ağrı
|BELDE
|2.747
|AK PARTİ
|İLHAMİ ZEYREK
|-
|105
|Hamur-Ağrı
|İLÇE
|3.210
|AK PARTİ
|CEZMİ ERGÜL
|-
|106
|Ağrı
|İL
|117.213
|BDP
|SIRRI SAKIK
|-
|107
|Dedeli-Patnos/Ağrı
|BELDE
|3.538
|AK PARTİ
|VEYSİ DURAK
|-
|108
|Patnos-Ağrı
|İLÇE
|62.660
|AK PARTİ
|CEM AFŞİN AKBAY
|-
|109
|Taşlıçay-Ağrı
|İLÇE
|6.202
|AK PARTİ
|İSMAİL TAŞDEMİR
|-
|110
|Tutak-Ağrı
|İLÇE
|6.829
|BDP
|FIRAT ÖZTÜRK
|-
|111
|Ağaçören-Aksaray
|İLÇE
|2.752
|AK PARTİ
|TUNCAY ATAK
|-
|112
|Eskil-Aksaray
|İLÇE
|17.145
|AK PARTİ
|NİYAZİ ALÇAY
|-
|113
|Eşmekaya-Eskil/Aksaray
|BELDE
|2.651
|AK PARTİ
|TAYFUR BAŞKAN
|-
|114
|Demirci-Gülağaç/Aksaray
|BELDE
|4.175
|AK PARTİ
|HÜSEYİN US
|-
|115
|Gülağaç-Aksaray
|İLÇE
|4.399
|AK PARTİ
|FARUK TEYMEN
|-
|116
|Gülpınar-Gülağaç/Aksaray
|BELDE
|2.768
|AK PARTİ
|MUSTAFA BAYMIŞLIOĞLU
|-
|117
|Saratlı-Gülağaç/Aksaray
|BELDE
|2.081
|CHP
|NEDİM UĞUZ
|-
|118
|Güzelyurt-Aksaray
|İLÇE
|2.503
|AK PARTİ
|ÜNAL DEMİRCİOĞLU
|-
|119
|Ihlara-Güzelyurt/Aksaray
|BELDE
|2.399
|MHP
|İSMAİL YILMAZ
|-
|120
|Selime-Güzelyurt/Aksaray
|BELDE
|1.996
|MHP
|TURGUT YAYATAN
|-
|121
|Aksaray
|İL
|213.088
|AK PARTİ
|HALUK ŞAHİN YAZGI
|-
|122
|Bağlıkaya-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.892
|BAĞIMSIZ
|DAVUT ÇALIŞKAN
|-
|123
|Helvadere-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.547
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN AKYOL
|-
|124
|Sağlık-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.590
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEPİL
|-
|125
|Sultanhanı-Merkez/Aksaray
|BELDE
|10.085
|AK PARTİ
|FAHRİ SOLAK
|-
|126
|Taşpınar-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.783
|CHP
|CİHAN YÜKSEL
|-
|127
|Topakkaya-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.709
|AK PARTİ
|YILMAZ AKBULUT
|-
|128
|Yenikent-Merkez/Aksaray
|BELDE
|5.144
|AK PARTİ
|MEHMET AKDERE
|-
|129
|Yeşilova-Merkez/Aksaray
|BELDE
|3.857
|AK PARTİ
|ADNAN BAYRAKTAR
|-
|130
|Yeşiltepe-Merkez/Aksaray
|BELDE
|2.396
|CHP
|TAHSİN ÇELİK
|-
|131
|Ortaköy-Aksaray
|İLÇE
|18.537
|MHP
|MAHMUT ÜTÜK
|-
|132
|Sarıyahşi-Aksaray
|İLÇE
|3.393
|AK PARTİ
|FATİH ÜNSAL
|-
|133
|Göynücek-Amasya
|İLÇE
|4.773
|AK PARTİ
|KEMAL ŞAHİN
|-
|134
|Gümüşhacıköy-Amasya
|İLÇE
|14.450
|CHP
|ZEHRA ÖZYOL
|-
|135
|Hamamözü-Amasya
|İLÇE
|1.522
|AK PARTİ
|BAHATTİN DESTEBAŞ
|-
|136
|Amasya
|İL
|104.629
|AK PARTİ
|CAFER ÖZDEMİR
|-
|137
|Ziyaret-Merkez/Amasya
|BELDE
|3.870
|AK PARTİ
|MEHMET UYANIK
|-
|138
|Merzifon-Amasya
|İLÇE
|57.179
|CHP
|ALP KARGI
|-
|139
|Suluova-Amasya
|İLÇE
|38.066
|AK PARTİ
|FATİH ÜÇOK
|-
|140
|Taşova-Amasya
|İLÇE
|11.422
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖZTÜRK
|-
|141
|Akyurt-Ankara
|BŞB İLÇE
|31.541
|AK PARTİ
|GÜLTEKİN AYANTAŞ
|-
|142
|Altındağ-Ankara
|BŞB İLÇE
|365.842
|AK PARTİ
|VEYSEL TİRYAKİ
|-
|143
|Ankara
|BŞB
|5.346.518
|AK PARTİ
|İBRAHİM MELİH GÖKÇEK
|-
|144
|Ayaş-Ankara
|BŞB İLÇE
|12.276
|BAĞIMSIZ
|BÜLENT TAŞAN
|-
|145
|Bala-Ankara
|BŞB İLÇE
|21.533
|AK PARTİ
|ARİF KAPLAN
|-
|146
|Beypazarı-Ankara
|BŞB İLÇE
|50.431
|AK PARTİ
|TUNCER KAPLAN
|-
|147
|Çamlıdere-Ankara
|BŞB İLÇE
|6.483
|AK PARTİ
|HAZIM CANER CAN
|-
|148
|Çankaya-Ankara
|BŞB İLÇE
|919.119
|CHP
|ALPER TAŞDELEN
|-
|149
|Çubuk-Ankara
|BŞB İLÇE
|87.603
|AK PARTİ
|TUNCAY ACEHAN
|-
|150
|Elmadağ-Ankara
|BŞB İLÇE
|44.166
|AK PARTİ
|GAZİ ŞAHİN
|-
|151
|Etimesgut-Ankara
|BŞB İLÇE
|542.752
|MHP
|ENVER DEMİREL
|-
|152
|Evren-Ankara
|BŞB İLÇE
|2.784
|AK PARTİ
|ABDULKADİR DEMİRCİ
|-
|153
|Gölbaşı-Ankara
|BŞB İLÇE
|123.681
|AK PARTİ
|FATİH DURUAY
|-
|154
|Güdül-Ankara
|BŞB İLÇE
|8.282
|AK PARTİ
|HAVA YILDIRIM
|-
|155
|Haymana-Ankara
|BŞB İLÇE
|28.127
|AK PARTİ
|ÖZDEMİR TURGUT
|-
|156
|Kalecik-Ankara
|BŞB İLÇE
|13.251
|AK PARTİ
|FİLİZ ULUSOY
|-
|157
|KAHRAMANKAZAN (Kazan)-Ankara
|BŞB İLÇE
|50.746
|AK PARTİ
|LOKMAN ERTÜRK
|-
|158
|Keçiören-Ankara
|BŞB İLÇE
|903.565
|AK PARTİ
|MUSTAFA AK
|-
|159
|Kızılcahamam-Ankara
|BŞB İLÇE
|25.021
|AK PARTİ
|MUHİTTİN GÜNEY
|-
|160
|Mamak-Ankara
|BŞB İLÇE
|625.083
|AK PARTİ
|MESUT AKGÜL
|-
|161
|Nallıhan-Ankara
|BŞB İLÇE
|28.721
|AK PARTİ
|İSMAİL ÖNTAŞ
|-
|162
|Polatlı-Ankara
|BŞB İLÇE
|122.424
|MHP
|MÜRSEL YILDIZKAYA
|-
|163
|Pursaklar-Ankara
|BŞB İLÇE
|137.808
|AK PARTİ
|SELÇUK ÇETİN
|-
|164
|Sincan-Ankara
|BŞB İLÇE
|517.316
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUNA
|-
|165
|Şereflikoçhisar-Ankara
|BŞB İLÇE
|33.420
|AK PARTİ
|FERDA POLAT
|-
|166
|Yenimahalle-Ankara
|BŞB İLÇE
|644.543
|CHP
|FETHİ YAŞAR
|-
|167
|Akseki-Antalya
|BŞB İLÇE
|10.729
|AK PARTİ
|MUSTAFA İSMET UYSAL
|-
|168
|Aksu-Antalya
|BŞB İLÇE
|69.629
|AK PARTİ
|HALİL ŞAHİN
|-
|169
|Alanya-Antalya
|BŞB İLÇE
|294.558
|MHP
|ADEM MURAT YÜCEL
|-
|170
|Antalya
|BŞB
|2.328.555
|AK PARTİ
|MENDERES MEHMET TEVFİK TÜREL
|-
|171
|Demre-Antalya
|BŞB İLÇE
|25.959
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN TOPCU
|-
|172
|Döşemealtı-Antalya
|BŞB İLÇE
|58.451
|CHP
|TURGAY GENÇ
|-
|173
|Elmalı-Antalya
|BŞB İLÇE
|38.623
|AK PARTİ
|ÜMİT ÖZTEKİN
|-
|174
|Finike-Antalya
|BŞB İLÇE
|47.498
|AK PARTİ
|KAAN OSMAN SARIOĞLU
|-
|175
|Gazipaşa-Antalya
|BŞB İLÇE
|49.207
|AK PARTİ
|ADİL ÇELİK
|-
|176
|Gündoğmuş-Antalya
|BŞB İLÇE
|7.309
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZEREN
|-
|177
|İbradı-Antalya
|BŞB İLÇE
|2.678
|CHP
|SERKAN KÜÇÜKKURU
|-
|178
|Kaş-Antalya
|BŞB İLÇE
|56.720
|AK PARTİ
|HALİL KOCAER
|-
|179
|Kemer-Antalya
|BŞB İLÇE
|41.925
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜL
|-
|180
|Kepez-Antalya
|BŞB İLÇE
|508.123
|AK PARTİ
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|-
|181
|Konyaaltı-Antalya
|BŞB İLÇE
|164.332
|CHP
|MUHİTTİN BÖCEK
|-
|182
|Korkuteli-Antalya
|BŞB İLÇE
|53.347
|MHP
|HASAN GÖKCE
|-
|183
|Kumluca-Antalya
|BŞB İLÇE
|67.605
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ÇETİNKAYA
|-
|184
|Manavgat-Antalya
|BŞB İLÇE
|224.664
|CHP
|ŞÜKRÜ SÖZEN
|-
|185
|Muratpaşa-Antalya
|BŞB İLÇE
|486.408
|CHP
|ÜMİT UYSAL
|-
|186
|Serik-Antalya
|BŞB İLÇE
|120.790
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÇALIK
|-
|187
|Çıldır-Ardahan
|İLÇE
|2.598
|AK PARTİ
|KEMAL YAKUP AZİZOĞLU
|-
|188
|Damal-Ardahan
|İLÇE
|2.993
|CHP
|ERGİN ÖNAL
|-
|189
|Göle-Ardahan
|İLÇE
|6.125
|AK PARTİ
|AKIN İSMAİLOĞLU
|-
|190
|KÖPRÜLÜ-Göle/Ardahan
|BELDE
|2.114
|ATAMA
|-
|191
|Hanak-Ardahan
|İLÇE
|2.924
|CHP
|AYHAN BÜYÜKKAYA
|-
|192
|Ardahan
|İL
|21.587
|AK PARTİ
|FARUK KÖKSOY
|-
|193
|Posof-Ardahan
|İLÇE
|1.954
|AK PARTİ
|CAHİT ULGAR
|-
|194
|Ardanuç-Artvin
|İLÇE
|5.527
|CHP
|YILDIRIM DEMİR
|-
|195
|Arhavi-Artvin
|İLÇE
|16.652
|AK PARTİ
|COŞKUN HEKİMOĞLU
|-
|196
|Borçka-Artvin
|İLÇE
|10.807
|AK PARTİ
|ASLAN ATAN
|-
|197
|Hopa-Artvin
|İLÇE
|20.576
|AK PARTİ
|NEDİM CİHAN
|-
|198
|Kemalpaşa-Hopa/Artvin
|BELDE
|5.094
|CHP
|ERGÜL AKÇİÇEK
|-
|199
|Artvin
|İL
|26.329
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|-
|200
|Murgul-Artvin
|İLÇE
|5.700
|AK PARTİ
|HASAN ÇAVUŞ
|-
|201
|Şavşat-Artvin
|İLÇE
|6.601
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN ÖZTÜRK
|-
|202
|Yusufeli-Artvin
|İLÇE
|7.634
|AK PARTİ
|EYÜP AYTEKİN
|-
|203
|Aydın
|BŞB
|1.068.260
|CHP
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|-
|204
|Bozdoğan-Aydın
|BŞB İLÇE
|33.857
|CHP
|SALİM TÜMER APAYDIN
|-
|205
|Buharkent-Aydın
|BŞB İLÇE
|12.499
|AK PARTİ
|MEHMET EROL
|-
|206
|Çine-Aydın
|BŞB İLÇE
|49.888
|CHP
|ENVER SALİH DİNÇER
|-
|207
|Didim-Aydın
|BŞB İLÇE
|77.164
|CHP
|AHMET DENİZ ATABAY
|-
|208
|Efeler-Aydın
|BŞB İLÇE
|281.763
|CHP
|MEHMET MESUT ÖZAKCAN
|-
|209
|Germencik-Aydın
|BŞB İLÇE
|43.817
|MHP
|ÜMMET AKIN
|-
|210
|İncirliova-Aydın
|BŞB İLÇE
|49.169
|MHP
|GÜRŞAT KALE
|-
|211
|Karacasu-Aydın
|BŞB İLÇE
|18.952
|CHP
|MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
|-
|212
|Karpuzlu-Aydın
|BŞB İLÇE
|11.333
|BAĞIMSIZ
|TUĞRUL OZAN
|-
|213
|Koçarlı-Aydın
|BŞB İLÇE
|23.243
|CHP
|MUTLU ÖZTÜRK
|-
|214
|Köşk-Aydın
|BŞB İLÇE
|27.335
|AK PARTİ
|RIFAT KADRİ KILINÇ
|-
|215
|Kuşadası-Aydın
|BŞB İLÇE
|106.939
|CHP
|ÖZER KAYALI
|-
|216
|Kuyucak-Aydın
|BŞB İLÇE
|26.960
|AK PARTİ
|METİN ERTÜRK
|-
|217
|Nazilli-Aydın
|BŞB İLÇE
|153.879
|MHP
|HALDUN HALUK ALICIK
|-
|218
|Söke-Aydın
|BŞB İLÇE
|117.730
|CHP
|SÜLEYMAN TOYRAN
|-
|219
|Sultanhisar-Aydın
|BŞB İLÇE
|20.932
|CHP
|OSMAN YILDIRIMKAYA
|-
|220
|Yenipazar-Aydın
|BŞB İLÇE
|12.800
|AK PARTİ
|ZAFER SAVCI
|-
|221
|Altıeylül-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|175.017
|AK PARTİ
|ZEKAİ KAFAOĞLU
|-
|222
|Ayvalık-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|68.457
|CHP
|RAHMİ GENÇER
|-
|223
|Balıkesir
|BŞB
|1.196.176
|AK PARTİ
|AHMET EDİP UĞUR
|-
|224
|Balya-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|13.384
|MHP
|OSMAN KILIÇ
|-
|225
|Bandırma-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|149.469
|CHP
|DURSUN MİRZA
|-
|226
|Bigadiç-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|49.324
|AK PARTİ
|İSMAİL AVCU
|-
|227
|Burhaniye-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|57.800
|AK PARTİ
|NECDET UYSAL
|-
|228
|Dursunbey-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|37.435
|AK PARTİ
|RAMAZAN BAHÇAVAN
|-
|229
|Edremit-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|144.995
|CHP
|KAMİL SAKA
|-
|230
|Erdek-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|32.477
|CHP
|HÜSEYİN SARI
|-
|231
|Gömeç-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|12.779
|AK PARTİ
|KAZİM ARSLAN
|-
|232
|Gönen-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|72.927
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YAKAR
|-
|233
|Havran-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|27.641
|AK PARTİ
|EMİN ERSOY
|-
|234
|İvrindi-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|33.427
|AK PARTİ
|RECAİ BAYTAR
|-
|235
|Karesi-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|176.377
|AK PARTİ
|YÜCEL YILMAZ
|-
|236
|Kepsut-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|23.791
|AK PARTİ
|İSMAİL CANKUL
|-
|237
|Manyas-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|19.828
|CHP
|TANCAN BARCİN
|-
|238
|Marmara-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|8.878
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN AKSOY
|-
|239
|Savaştepe-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|18.358
|AK PARTİ
|TURHAN ŞİMŞEK
|-
|240
|Sındırgı-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|34.401
|AK PARTİ
|EKREM YAVAŞ
|-
|241
|Susurluk-Balıkesir
|BŞB İLÇE
|39.411
|AK PARTİ
|HÜSEYİN HIZLIOĞLU
|-
|242
|Amasra-Bartın
|İLÇE
|6.684
|AK PARTİ
|MEHMET EMİN TİMUR
|-
|243
|Kurucaşile-Bartın
|İLÇE
|1.803
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|-
|244
|Bartın
|İL
|68.881
|MHP
|CEMAL AKIN
|-
|245
|Hasankadı-Merkez/Bartın
|BELDE
|1.939
|AK PARTİ
|ZEKİ ERDOĞAN
|-
|246
|Kozcağız-Merkez/Bartın
|BELDE
|6.892
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAMAN
|-
|247
|Abdipaşa-Ulus/Bartın
|BELDE
|2.600
|AK PARTİ
|YAŞAR DÖNMEZ
|-
|248
|Kumluca-Ulus/Bartın
|BELDE
|2.194
|MHP
|İSMAİL CAN
|-
|249
|Ulus-Bartın
|İLÇE
|3.188
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|-
|250
|Beşiri-Batman
|İLÇE
|8.669
|BDP
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|-
|251
|İkiköprü-Beşiri/Batman
|BELDE
|3.421
|BDP
|OSMAN KARABULUT
|-
|252
|Gercüş-Batman
|İLÇE
|4.574
|BDP
|ABDULKERİM KAYA
|-
|253
|Kayapınar-Gercüş/Batman
|BELDE
|2.047
|SP
|İSMAİL KORUYAN
|-
|254
|Hasankeyf-Batman
|İLÇE
|3.163
|AK PARTİ
|ABDÜLVAHAP KUSEN
|-
|255
|Bekirhan-Kozluk/Batman
|BELDE
|2.741
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ DEMİR
|-
|256
|Kozluk-Batman
|İLÇE
|24.131
|AK PARTİ
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|-
|257
|Balpınar-Merkez/Batman
|BELDE
|2.950
|BDP
|EJDER SARIGÖL
|-
|258
|Batman
|İL
|402.189
|BDP
|SABRİ ÖZDEMİR
|-
|259
|Sason-Batman
|İLÇE
|11.004
|SP
|CUMA UÇAR
|-
|260
|Yücebağ-Sason/Batman
|BELDE
|2.445
|SP
|ATİLA ÇETİNKAYA
|-
|261
|Aydıntepe-Bayburt
|İLÇE
|4.919
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|-
|262
|Demirözü-Bayburt
|İLÇE
|5.344
|AK PARTİ
|SELAMİ ERSEN
|-
|263
|Gökçedere-Demirözü/Bayburt
|BELDE
|2.189
|AK PARTİ
|NECMETTİN BAKİR
|-
|264
|Arpalı-Merkez/Bayburt
|BELDE
|3.557
|AK PARTİ
|ŞADİ TERZİ
|-
|265
|Bayburt
|İL
|45.407
|AK PARTİ
|METE MEMİŞ
|-
|266
|Bozüyük-Bilecik
|İLÇE
|65.967
|AK PARTİ
|FATİH BAKICI
|-
|267
|Dodurga-Bozüyük/Bilecik
|BELDE
|2.251
|AK PARTİ
|SELİM TUNA
|-
|268
|Gölpazarı-Bilecik
|İLÇE
|7.855
|CHP
|VEDAT KAZICI
|-
|269
|İnhisar-Bilecik
|İLÇE
|933
|BAĞIMSIZ
|AYHAN ÖDÜBEK
|-
|270
|Bayırköy-Merkez/Bilecik
|BELDE
|2.678
|AK PARTİ
|MUSTAFA YAMAN
|-
|271
|Bilecik
|İL
|63.275
|AK PARTİ
|SELİM YAĞCI
|-
|272
|Vezirhan-Merkez/Bilecik
|BELDE
|2.877
|AK PARTİ
|MEHMET DUYMUŞ
|-
|273
|Osmaneli-Bilecik
|İLÇE
|15.065
|AK PARTİ
|MÜNÜR ŞAHİN
|-
|274
|Pazaryeri-Bilecik
|İLÇE
|6.587
|AK PARTİ
|MUZAFFER YALÇIN
|-
|275
|Söğüt-Bilecik
|İLÇE
|13.920
|MHP
|HALİL AYDOĞDU
|-
|276
|Yenipazar-Bilecik
|İLÇE
|1.069
|MHP
|İLHAN ÖZDEN
|-
|277
|Adaklı-Bingöl
|İLÇE
|3.073
|AK PARTİ
|ZEKİ IŞIK
|-
|278
|Genç-Bingöl
|İLÇE
|19.828
|AK PARTİ
|MEHMET HADİ TOPRAKTAN
|-
|279
|Karlıova-Bingöl
|İLÇE
|10.777
|AK PARTİ
|VEYSİ BİNGÖL
|-
|280
|Kiğı-Bingöl
|İLÇE
|2.991
|CHP
|YILMAZ GÜNDÜZ
|-
|281
|Bingöl
|İL
|111.364
|AK PARTİ
|YÜCEL BARAKAZİ
|-
|282
|Ilıcalar-Merkez/Bingöl
|BELDE
|3.468
|AK PARTİ
|MEHMET AKİF GÜNERİGÖK
|-
|283
|Sancak-Merkez/Bingöl
|BELDE
|2.310
|AK PARTİ
|NUSRET KOÇİN
|-
|284
|Arakonak-Solhan/Bingöl
|BELDE
|2.561
|AK PARTİ
|MUSTAFA DÖNER
|-
|285
|Solhan-Bingöl
|İLÇE
|17.634
|AK PARTİ
|ABDULHAKİM YILDIZ
|-
|286
|Yayladere-Bingöl
|İLÇE
|872
|CHP
|SABRİ AKYÜREK
|-
|287
|Yedisu-Bingöl
|İLÇE
|1.378
|AK PARTİ
|SALİH UÇAN
|-
|288
|Adilcevaz-Bitlis
|İLÇE
|14.845
|AK PARTİ
|NECATİ GÜRSOY
|-
|289
|Aydınlar-Adilcevaz/Bitlis
|BELDE
|2.206
|AK PARTİ
|MEHMET ARİF TUSUN
|-
|290
|Ahlat-Bitlis
|İLÇE
|23.684
|AK PARTİ
|ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN
|-
|291
|Ovakışla-Ahlat/Bitlis
|BELDE
|4.200
|BDP
|AHMET DEMİR
|-
|292
|Gölbaşı-Güroymak/Bitlis
|BELDE
|4.604
|AK PARTİ
|HİKMET KARDAŞ
|-
|293
|Günkırı-Güroymak/Bitlis
|BELDE
|4.578
|AK PARTİ
|İLHAN ÇETİNSOY
|-
|294
|Güroymak-Bitlis
|İLÇE
|23.623
|BDP
|MEHMET EMİN ÖZKAN
|-
|295
|Hizan-Bitlis
|İLÇE
|11.557
|BDP
|İHSAN UĞUR
|-
|296
|Bitlis
|İL
|51.118
|BDP
|HÜSEYİN OLAN
|-
|297
|Yolalan-Merkez/Bitlis
|BELDE
|2.862
|BDP
|FELEMEZ AYDİN
|-
|298
|Kavakbaşı-Mutki/Bitlis
|BELDE
|2.334
|AK PARTİ
|VEYSİ OĞUZ
|-
|299
|Mutki-Bitlis
|İLÇE
|2.264
|BDP
|ÖZCAN BİRLİK
|-
|300
|Tatvan-Bitlis
|İLÇE
|70.656
|AK PARTİ
|FETTAH AKSOY
|-
|301
|Dörtdivan-Bolu
|İLÇE
|2.677
|AK PARTİ
|HASAN UZUNOĞLU
|-
|302
|Gerede-Bolu
|İLÇE
|24.078
|AK PARTİ
|MUSTAFA ALLAR
|-
|303
|Göynük-Bolu
|İLÇE
|4.140
|AK PARTİ
|KEMAL KAZAN
|-
|304
|Kıbrıscık-Bolu
|İLÇE
|1.422
|CHP
|DOĞAN DAĞ
|-
|305
|Gökçesu-Mengen/Bolu
|BELDE
|2.190
|CHP
|ATİLLA ATEŞ
|-
|306
|Mengen-Bolu
|İLÇE
|5.232
|CHP
|TURHAN BULUT
|-
|307
|Bolu
|İL
|163.018
|AK PARTİ
|ALAADDİN YILMAZ
|-
|308
|Karacasu-Merkez/Bolu
|BELDE
|2.275
|AK PARTİ
|CELAL BEYDİLİ
|-
|309
|Mudurnu-Bolu
|İLÇE
|5.082
|CHP
|MEHMET İNEGÖL
|-
|310
|Taşkesti-Mudurnu/Bolu
|BELDE
|2.223
|AK PARTİ
|SAİM ÇEVİK
|-
|311
|Seben-Bolu
|İLÇE
|2.699
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ÖZBAĞ
|-
|312
|Yeniçağa-Bolu
|İLÇE
|5.196
|AK PARTİ
|RECAYİ ÇAĞLAR
|-
|313
|Ağlasun-Burdur
|İLÇE
|3.784
|MHP
|AYDIN KAPLAN
|-
|314
|Altınyayla-Burdur
|İLÇE
|2.961
|AK PARTİ
|AHMET SERTTAŞ
|-
|315
|Bucak-Burdur
|İLÇE
|44.089
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN MUTLU
|-
|316
|Kızılkaya-Bucak/Burdur
|BELDE
|1.970
|AK PARTİ
|CANAN ATASOY
|-
|317
|Kocaaliler-Bucak/Burdur
|BELDE
|2.020
|AK PARTİ
|İSMAİL DURMAZ
|-
|318
|Çavdır-Burdur
|İLÇE
|4.965
|AK PARTİ
|MUSTAFA UYSAL
|-
|319
|Söğüt-Çavdır/Burdur
|BELDE
|2.875
|AK PARTİ
|SALİH YAVUZ
|-
|320
|Çeltikçi-Burdur
|İLÇE
|2.073
|AK PARTİ
|RECEP AYDIN
|-
|321
|Gölhisar-Burdur
|İLÇE
|17.417
|AK PARTİ
|RAMAZAN CANURAL
|-
|322
|Karamanlı-Burdur
|İLÇE
|5.768
|AK PARTİ
|FATİH SELİMOĞLU
|-
|323
|Kemer-Burdur
|İLÇE
|1.641
|AK PARTİ
|DURMUŞ ERDEM
|-
|324
|Burdur
|İL
|81.559
|CHP
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|-
|325
|Tefenni-Burdur
|İLÇE
|5.673
|MHP
|ÜMİT ALAGÖZ
|-
|326
|Yeşilova-Burdur
|İLÇE
|5.497
|CHP
|NURİ ÖZBEK
|-
|327
|Bursa
|BŞB
|2.901.396
|AK PARTİ
|RECEP ALTEPE
|-
|328
|Büyükorhan-Bursa
|BŞB İLÇE
|10.421
|AK PARTİ
|HASAN TAŞ
|-
|329
|Gemlik-Bursa
|BŞB İLÇE
|107.139
|AK PARTİ
|REFİK YILMAZ
|-
|330
|Gürsu-Bursa
|BŞB İLÇE
|84.326
|AK PARTİ
|CÜNEYT YILDIZ
|-
|331
|Harmancık-Bursa
|BŞB İLÇE
|6.551
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|-
|332
|İnegöl-Bursa
|BŞB İLÇE
|255.032
|AK PARTİ
|ALİNUR AKTAŞ
|-
|333
|İznik-Bursa
|BŞB İLÇE
|42.530
|AK PARTİ
|OSMAN SARGIN
|-
|334
|Karacabey-Bursa
|BŞB İLÇE
|81.629
|AK PARTİ
|ALİ ÖZKAN
|-
|335
|Keles-Bursa
|BŞB İLÇE
|12.452
|AK PARTİ
|MEHMET TEKE
|-
|336
|Kestel-Bursa
|BŞB İLÇE
|57.818
|AK PARTİ
|YENER ACAR
|-
|337
|Mudanya-Bursa
|BŞB İLÇE
|86.426
|CHP
|HAYRİ TÜRKYILMAZ
|-
|338
|Mustafakemalpaşa-Bursa
|BŞB İLÇE
|99.753
|AK PARTİ
|SADİ KURTULAN
|-
|339
|Nilüfer-Bursa
|BŞB İLÇE
|415.818
|CHP
|MUSTAFA BOZBEY
|-
|340
|Orhaneli-Bursa
|BŞB İLÇE
|19.656
|AK PARTİ
|İRFAN TATLIOĞLU
|-
|341
|Orhangazi-Bursa
|BŞB İLÇE
|77.297
|AK PARTİ
|NEŞET ÇAĞLAYAN
|-
|342
|Osmangazi-Bursa
|BŞB İLÇE
|841.756
|AK PARTİ
|MUSTAFA DÜNDAR
|-
|343
|Yenişehir-Bursa
|BŞB İLÇE
|53.061
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ÇELİK
|-
|344
|Yıldırım-Bursa
|BŞB İLÇE
|649.731
|AK PARTİ
|İSMAİL HAKKI EDEBALİ
|-
|345
|Ayvacık-Çanakkale
|İLÇE
|8.599
|AK PARTİ
|MEHMET ÜNAL ŞAHİN
|-
|346
|Küçükkuyu-Ayvacık/Çanakkale
|BELDE
|8.825
|CHP
|CENGİZ BALKAN
|-
|347
|Bayramiç-Çanakkale
|İLÇE
|14.591
|AK PARTİ
|SADETTİN ARSLAN
|-
|348
|Biga-Çanakkale
|İLÇE
|51.028
|CHP
|İSMAİL IŞIK
|-
|349
|Gümüşçay-Biga/Çanakkale
|BELDE
|2.092
|AK PARTİ
|ADNAN PASTIRMACI
|-
|350
|Karabiga-Biga/Çanakkale
|BELDE
|4.475
|CHP
|MUZAFFER KARATAŞ
|-
|351
|Bozcaada-Çanakkale
|İLÇE
|2.613
|CHP
|HAKAN CAN YILMAZ
|-
|352
|Çan-Çanakkale
|İLÇE
|29.984
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN KUZU
|-
|353
|Terzialan-Çan/Çanakkale
|BELDE
|1.852
|BAĞIMSIZ
|TUNCAY GÖYMEN
|-
|354
|Eceabat-Çanakkale
|İLÇE
|5.649
|BAĞIMSIZ
|ADEM EJDER
|-
|355
|Ezine-Çanakkale
|İLÇE
|14.024
|AK PARTİ
|HALUK BABAOĞLU
|-
|356
|Geyikli-Ezine/Çanakkale
|BELDE
|3.278
|CHP
|ERCAN YILMAZ
|-
|357
|Evreşe-Gelibolu/Çanakkale
|BELDE
|2.094
|AK PARTİ
|ALİ KAMİL SOYUAK
|-
|358
|Gelibolu-Çanakkale
|İLÇE
|29.276
|CHP
|MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR
|-
|359
|Kavakköy-Gelibolu/Çanakkale
|BELDE
|2.929
|CHP
|NECATİ KOPÇA
|-
|360
|Gökçeada-Çanakkale
|İLÇE
|6.354
|MHP
|ÜNAL ÇETİN
|-
|361
|Çardak-Lapseki/Çanakkale
|BELDE
|3.178
|AK PARTİ
|BASRİ ULAŞ
|-
|362
|Lapseki-Çanakkale
|İLÇE
|11.957
|AK PARTİ
|EYÜP YILMAZ
|-
|363
|Umurbey-Lapseki/Çanakkale
|BELDE
|2.430
|AK PARTİ
|SAMİ YAVAŞ
|-
|364
|Çanakkale
|İL
|126.062
|CHP
|ÜLGÜR GÖKHAN
|-
|365
|Kepez-Merkez/Çanakkale
|BELDE
|23.451
|CHP
|ÖMER FARUK MUTAN
|-
|366
|Kalkım-Yenice/Çanakkale
|BELDE
|2.247
|AK PARTİ
|İBRAHİM TAŞKIN
|-
|367
|Yenice-Çanakkale
|İLÇE
|8.004
|AK PARTİ
|VEYSEL ACAR
|-
|368
|Atkaracalar-Çankırı
|İLÇE
|2.580
|AK PARTİ
|RİFAT ALTUNTOP
|-
|369
|Çardaklı-Atkaracalar/Çankırı
|BELDE
|2.179
|AK PARTİ
|OSMAN YILMAZ
|-
|370
|Bayramören-Çankırı
|İLÇE
|597
|MHP
|HALİL MURATOĞLU
|-
|371
|Çerkeş-Çankırı
|İLÇE
|9.324
|AK PARTİ
|HASAN SOPACI
|-
|372
|Saçak-Çerkeş/Çankırı
|BELDE
|1.824
|AK PARTİ
|RAMAZAN YARIM
|-
|373
|Eldivan-Çankırı
|İLÇE
|2.898
|MHP
|NUSRETTİN GÖKÇER
|-
|374
|Ilgaz-Çankırı
|İLÇE
|7.860
|MHP
|ARİF ÇAYIR
|-
|375
|Kızılırmak-Çankırı
|İLÇE
|2.240
|AK PARTİ
|BAYAR SOYSAL
|-
|376
|Korgun-Çankırı
|İLÇE
|2.115
|AK PARTİ
|HALİL ÖZ
|-
|377
|Kurşunlu-Çankırı
|İLÇE
|5.093
|AK PARTİ
|ŞAKİR KAYMAK
|-
|378
|Çankırı
|İL
|82.740
|AK PARTİ
|İRFAN DİNÇ
|-
|379
|Orta-Çankırı
|İLÇE
|3.904
|AK PARTİ
|BAYRAM YAVUZ ONAY
|-
|380
|Yaylakent-Orta/Çankırı
|BELDE
|2.506
|AK PARTİ
|KADİR DEDE
|-
|381
|Şabanözü-Çankırı
|İLÇE
|8.094
|MHP
|MUSTAFA KARAKAYA
|-
|382
|Yapraklı-Çankırı
|İLÇE
|2.183
|AK PARTİ
|ALİ HASEKİOĞLU
|-
|383
|Alaca-Çorum
|İLÇE
|20.233
|AK PARTİ
|MUHAMMET ESAT EYVAZ
|-
|384
|Bayat-Çorum
|İLÇE
|6.110
|AK PARTİ
|EKREM ÜNLÜ
|-
|385
|Boğazkale-Çorum
|İLÇE
|1.176
|AK PARTİ
|OSMAN TANGAZOĞLU
|-
|386
|Dodurga-Çorum
|İLÇE
|2.536
|AK PARTİ
|MUSTAFA AYDIN
|-
|387
|İskilip-Çorum
|İLÇE
|18.924
|AK PARTİ
|RECEP ÇATMA
|-
|388
|Kargı-Çorum
|İLÇE
|5.302
|AK PARTİ
|ZEKİ ŞEN
|-
|389
|Laçin-Çorum
|İLÇE
|1.261
|MHP
|ÜNAL GEVŞEK
|-
|390
|Mecitözü-Çorum
|İLÇE
|4.525
|CHP
|ÜNAL YAVUZ
|-
|391
|Çorum
|İL
|259.205
|AK PARTİ
|MUZAFFER KÜLCÜ
|-
|392
|Düvenci-Merkez/Çorum
|BELDE
|1.954
|AK PARTİ
|NECMETTİN YALÇIN
|-
|393
|Oğuzlar-Çorum
|İLÇE
|2.990
|CHP
|ORHAN ATEŞ
|-
|394
|Aştavul-Ortaköy/Çorum
|BELDE
|2.295
|CHP
|DURSUN UZUNCA
|-
|395
|Ortaköy-Çorum
|İLÇE
|2.738
|AK PARTİ
|TANER İSBİR
|-
|396
|Osmancık-Çorum
|İLÇE
|28.653
|AK PARTİ
|HAMZA KARATAŞ
|-
|397
|Sungurlu-Çorum
|İLÇE
|31.204
|MHP
|ABDULKADİR ŞAHİNER
|-
|398
|Uğurludağ-Çorum
|İLÇE
|3.932
|AK PARTİ
|REMZİ TORUN
|-
|399
|Acıpayam-Denizli
|BŞB İLÇE
|55.279
|AK PARTİ
|HULUSİ ŞEVKAN
|-
|400
|Babadağ-Denizli
|BŞB İLÇE
|6.498
|AK PARTİ
|SALİM DEMİREZEN
|-
|401
|Baklan-Denizli
|BŞB İLÇE
|5.632
|AK PARTİ
|YUSUF GÜLSEVER
|-
|402
|Bekilli-Denizli
|BŞB İLÇE
|7.045
|CHP
|MUSTAFA BAŞKAFA
|-
|403
|Beyağaç-Denizli
|BŞB İLÇE
|6.611
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKÇAY
|-
|404
|Bozkurt-Denizli
|BŞB İLÇE
|12.715
|CHP
|BİRSEN ÇELİK
|-
|405
|Buldan-Denizli
|BŞB İLÇE
|27.335
|CHP
|MUSTAFA GÜLBAY
|-
|406
|Çal-Denizli
|BŞB İLÇE
|19.431
|MHP
|FETHİ AKCAN
|-
|407
|Çameli-Denizli
|BŞB İLÇE
|18.238
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|-
|408
|Çardak-Denizli
|BŞB İLÇE
|8.798
|AK PARTİ
|MAHMUT ÖZTÜRK
|-
|409
|Çivril-Denizli
|BŞB İLÇE
|60.721
|AK PARTİ
|GÜRCAN GÜVEN
|-
|410
|Denizli
|BŞB
|1.005.687
|AK PARTİ
|OSMAN ZOLAN
|-
|411
|Güney-Denizli
|BŞB İLÇE
|10.197
|AK PARTİ
|HALİL AYHAN
|-
|412
|Honaz-Denizli
|BŞB İLÇE
|32.136
|AK PARTİ
|TURGUT DEVECİOĞLU
|-
|413
|Kale-Denizli
|BŞB İLÇE
|20.465
|AK PARTİ
|ERKAN HAYLA
|-
|414
|Merkezefendi-Denizli
|BŞB İLÇE
|287.852
|AK PARTİ
|MUHAMMET SUBAŞIOĞLU
|-
|415
|Pamukkale-Denizli
|BŞB İLÇE
|337.444
|AK PARTİ
|HÜSEYİN GÜRLESİN
|-
|416
|Sarayköy-Denizli
|BŞB İLÇE
|30.173
|AK PARTİ
|AHMET NECATİ ÖZBAŞ
|-
|417
|Serinhisar-Denizli
|BŞB İLÇE
|14.600
|AK PARTİ
|MEHMET KOBAŞ
|-
|418
|Tavas-Denizli
|BŞB İLÇE
|44.517
|AK PARTİ
|TURHAN VELİ AKYOL
|-
|419
|Bağlar-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|377.936
|BDP
|BİRSEN KAYA AKAT
|-
|420
|Bismil-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|115.484
|BDP
|CEMİLE EMİNOĞLU
|-
|421
|Çermik-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|50.586
|AK PARTİ
|MEHMET AKDAĞ
|-
|422
|Çınar-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|71.672
|BDP
|AHMET CENGİZ
|-
|423
|Çüngüş-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|12.061
|AK PARTİ
|ZÜBEYİR ARSLANCA
|-
|424
|Dicle-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|38.829
|BDP
|ABDULSAMED BİLGİN
|-
|425
|Diyarbakır
|BŞB
|1.673.119
|BDP
|GÜLTAN KIŞANAK
|-
|426
|Eğil-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|22.736
|BDP
|PETEK ELYUSE ÇAPANOĞLU ÇELİK
|-
|427
|Ergani-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|126.824
|BDP
|RAMAZAN KARTALMİŞ
|-
|428
|Hani-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|32.565
|BDP
|ABDURRAHMAN ZORLU
|-
|429
|Hazro-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|16.830
|BDP
|GÜLER ÖZAVCI DOĞU
|-
|430
|Kayapınar-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|326.154
|BDP
|MEHMET ALİ AYDIN
|-
|431
|Kocaköy-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|16.491
|BDP
|AFFÜLLAH KAR
|-
|432
|Kulp-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|34.948
|BDP
|METİN DİNAR
|-
|433
|Lice-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|25.116
|BDP
|REZAN ZUĞURLİ
|-
|434
|Silvan-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|84.485
|BDP
|ZUHAL TEKİNER
|-
|435
|Sur-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|116.858
|BDP
|AZİZE DEĞER KUTLU
|-
|436
|Yenişehir-Diyarbakır
|BŞB İLÇE
|203.544
|BDP
|MEHMET SELİM KURBANOĞLU
|-
|437
|Akçakoca-Düzce
|İLÇE
|24.401
|AK PARTİ
|CÜNEYT YEMENİCİ
|-
|438
|Cumayeri-Düzce
|İLÇE
|9.393
|AK PARTİ
|RECEP TUNA
|-
|439
|Çilimli-Düzce
|İLÇE
|9.455
|AK PARTİ
|MUHSİN YAVUZ
|-
|440
|Gölyaka-Düzce
|İLÇE
|9.571
|AK PARTİ
|BEKİR AKBULUT
|-
|441
|Gümüşova-Düzce
|İLÇE
|6.872
|AK PARTİ
|AHMET AZAP
|-
|442
|Kaynaşlı-Düzce
|İLÇE
|9.914
|AK PARTİ
|EROL BAYRAKTAR
|-
|443
|Beyköy-Merkez/Düzce
|BELDE
|4.861
|AK PARTİ
|OSMAN KILIÇ
|-
|444
|Boğaziçi-Merkez/Düzce
|BELDE
|2.693
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERCAN
|-
|445
|Düzce
|İL
|162.897
|AK PARTİ
|MEHMET KELEŞ
|-
|446
|Yığılca-Düzce
|İLÇE
|3.194
|AK PARTİ
|MUZAFFER YİĞİT
|-
|447
|Enez-Edirne
|İLÇE
|3.944
|AK PARTİ
|ABDULLAH BOSTANCI
|-
|448
|Havsa-Edirne
|İLÇE
|8.738
|CHP
|OĞUZ TEKİN
|-
|449
|Esetçe-İpsala/Edirne
|BELDE
|2.196
|CHP
|İBRAHİM ÖRS
|-
|450
|İpsala-Edirne
|İLÇE
|8.151
|AK PARTİ
|MEHMET KERMAN
|-
|451
|Yenikarpuzlu-İpsala/Edirne
|BELDE
|3.148
|AK PARTİ
|UFUK ATALAY
|-
|452
|Beğendik-Keşan/Edirne
|BELDE
|2.624
|AK PARTİ
|NURAN USLU
|-
|453
|Keşan-Edirne
|İLÇE
|61.896
|CHP
|MEHMET ÖZCAN
|-
|454
|Yenimuhacir-Keşan/Edirne
|BELDE
|2.049
|CHP
|RECEP ORDU
|-
|455
|Lalapaşa-Edirne
|İLÇE
|1.599
|MHP
|BÜLENT ŞAHİNŞAH
|-
|456
|Küplü-Meriç/Edirne
|BELDE
|2.388
|AK PARTİ
|SALİH DERİN
|-
|457
|Meriç-Edirne
|İLÇE
|2.889
|AK PARTİ
|NİHAT YÖRÜK
|-
|458
|Subaşı-Meriç/Edirne
|BELDE
|1.977
|AK PARTİ
|HASAN ÇATALKAYA
|-
|459
|Edirne
|İL
|160.233
|CHP
|RECEP GÜRKAN
|-
|460
|Süloğlu-Edirne
|İLÇE
|3.450
|CHP
|MEHMET ORMANKIRAN
|-
|461
|Kırcasalih-Uzunköprü/Edirne
|BELDE
|2.898
|CHP
|SUAT KARAKAŞ
|-
|462
|Uzunköprü-Edirne
|İLÇE
|39.823
|CHP
|ENİS İŞBİLEN
|-
|463
|Ağın-Elazığ
|İLÇE
|1.641
|MHP
|YILMAZ SERTTAŞ
|-
|464
|Alacakaya-Elazığ
|İLÇE
|2.612
|BAĞIMSIZ
|BAŞARAN YAŞLI
|-
|465
|Arıcak-Elazığ
|İLÇE
|3.191
|AK PARTİ
|FERİT YILDIRIM
|-
|466
|Bükardı-Arıcak/Elazığ
|BELDE
|2.161
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AÇMAZ
|-
|467
|Erimli-Arıcak/Elazığ
|BELDE
|2.548
|AK PARTİ
|HACI İBRAHİM YILDIZ
|-
|468
|Üçocak-Arıcak/Elazığ
|BELDE
|2.483
|AK PARTİ
|YILMAZ YEGÜL
|-
|469
|Baskil-Elazığ
|İLÇE
|5.350
|AK PARTİ
|İHSAN AKMURAT
|-
|470
|Karakoçan-Elazığ
|İLÇE
|13.459
|BDP
|BURHAN KOCAMAN
|-
|471
|Sarıcan-Karakoçan/Elazığ
|BELDE
|2.204
|AK PARTİ
|FARUK AYDIN
|-
|472
|Keban-Elazığ
|İLÇE
|4.401
|AK PARTİ
|FETHİYE ATLI
|-
|473
|Kovancılar-Elazığ
|İLÇE
|23.443
|AK PARTİ
|HACI AKPINAR
|-
|474
|Maden-Elazığ
|İLÇE
|4.786
|DP
|MUSA ORHAN
|-
|475
|Akçakiraz-Merkez/Elazığ
|BELDE
|6.741
|AK PARTİ
|SEBHADDİN KAYA
|-
|476
|Elazığ
|İL
|374.319
|AK PARTİ
|MÜCAHİT YANILMAZ
|-
|477
|Mollakendi-Merkez/Elazığ
|BELDE
|2.317
|SP
|SABRİ YILMAZ
|-
|478
|Yazıkonak-Merkez/Elazığ
|BELDE
|8.858
|BAĞIMSIZ
|NURETTİN AYDIN
|-
|479
|Yurtbaşı-Merkez/Elazığ
|BELDE
|7.584
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERGİN
|-
|480
|Beyhan-Palu/Elazığ
|BELDE
|2.014
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ATAŞ
|-
|481
|Palu-Elazığ
|İLÇE
|9.200
|AK PARTİ
|MEHMET SAİT DAĞOĞLU
|-
|482
|Sivrice-Elazığ
|İLÇE
|3.621
|AK PARTİ
|EBUBEKİR IRMAK
|-
|483
|Çayırlı-Erzincan
|İLÇE
|5.279
|AK PARTİ
|ATINÇ BAHADIR
|-
|484
|İliç-Erzincan
|İLÇE
|3.493
|BAĞIMSIZ
|MUHLİS DOĞAN
|-
|485
|Kemah-Erzincan
|İLÇE
|2.693
|MHP
|OSMAN KEMAL ASLAN
|-
|486
|Kemaliye-Erzincan
|İLÇE
|2.209
|AK PARTİ
|MUSTAFA HAZNEDAR
|-
|487
|Akyazı-Merkez/Erzincan
|BELDE
|2.539
|AK PARTİ
|YASİN BEYDİLİ
|-
|488
|Çağlayan-Merkez/Erzincan
|BELDE
|1.665
|CHP
|ÇETİN ÇAY
|-
|489
|Çukurkuyu-Merkez/Erzincan
|BELDE
|3.642
|AK PARTİ
|ADNAN DELİKANLIOĞLU
|-
|490
|Demirkent-Merkez/Erzincan
|BELDE
|8.113
|AK PARTİ
|HAKAN ÖRDEK
|-
|491
|Erzincan
|İL
|96.248
|AK PARTİ
|CEMALETTİN BAŞSOY
|-
|492
|Geçit-Merkez/Erzincan
|BELDE
|5.911
|CHP
|METİN BAL
|-
|493
|Kavakyolu-Merkez/Erzincan
|BELDE
|6.613
|AK PARTİ
|FİKRET KESKİN
|-
|494
|Mollaköy-Merkez/Erzincan
|BELDE
|1.532
|CHP
|KEMAL ŞENGÜL
|-
|495
|Ulalar-Merkez/Erzincan
|BELDE
|5.084
|CHP
|İSMAİL CAN
|-
|496
|Yalnızbağ-Merkez/Erzincan
|BELDE
|3.057
|AK PARTİ
|ZEHNİ SÜZEN
|-
|497
|Yaylabaşı-Merkez/Erzincan
|BELDE
|1.541
|AK PARTİ
|MUAMMER OĞUZ
|-
|498
|Yoğurtlu-Merkez/Erzincan
|BELDE
|3.404
|AK PARTİ
|BÜLENT CAMAN
|-
|499
|Otlukbeli-Erzincan
|İLÇE
|1.767
|AK PARTİ
|VAHDET ERCAN
|-
|500
|Refahiye-Erzincan
|İLÇE
|4.240
|MHP
|CEVDET ÇİNAR
|-
|501
|Çadırkaya-Tercan/Erzincan
|BELDE
|2.072
|AK PARTİ
|İSHAK BİROL
|-
|502
|Kargın-Tercan/Erzincan
|BELDE
|2.031
|AK PARTİ
|RAMİZ AYDIN
|-
|503
|Mercan-Tercan/Erzincan
|BELDE
|2.155
|MHP
|BAYRAM BİLİCİ
|-
|504
|Tercan-Erzincan
|İLÇE
|6.217
|MHP
|MEHMET YILMAZ
|-
|505
|Altınbaşak-Üzümlü/Erzincan
|BELDE
|1.875
|CHP
|HAYDAR POLAT
|-
|506
|Üzümlü-Erzincan
|İLÇE
|8.158
|AK PARTİ
|AHMET SAZLI
|-
|507
|Aşkale-Erzurum
|BŞB İLÇE
|23.449
|BAĞIMSIZ
|ENVER BAŞARAN
|-
|508
|Aziziye-Erzurum
|BŞB İLÇE
|57.092
|AK PARTİ
|MUHAMMED CEVDET ORHAN
|-
|509
|Çat-Erzurum
|BŞB İLÇE
|17.578
|CHP
|ARİF HİKMET KILIÇ
|-
|510
|Erzurum
|BŞB
|762.021
|AK PARTİ
|MEHMET SEKMEN
|-
|511
|Hınıs-Erzurum
|BŞB İLÇE
|26.832
|BDP
|GÜLAY PEKER
|-
|512
|Horasan-Erzurum
|BŞB İLÇE
|40.143
|AK PARTİ
|ABDULKADİR AYDIN
|-
|513
|İspir-Erzurum
|BŞB İLÇE
|15.184
|AK PARTİ
|OSMAN ÇAKIR
|-
|514
|Karaçoban-Erzurum
|BŞB İLÇE
|23.534
|BDP
|İRFAN SARI
|-
|515
|Karayazı-Erzurum
|BŞB İLÇE
|28.792
|BDP
|MEMET SAİT KARABAKAN
|-
|516
|Köprüköy-Erzurum
|BŞB İLÇE
|16.344
|AK PARTİ
|OSMAN BELLİ
|-
|517
|Narman-Erzurum
|BŞB İLÇE
|13.774
|AK PARTİ
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|-
|518
|Oltu-Erzurum
|BŞB İLÇE
|31.056
|AK PARTİ
|İBRAHİM ZİYREK
|-
|519
|Olur-Erzurum
|BŞB İLÇE
|6.510
|AK PARTİ
|RÜSTEM POLAT
|-
|520
|Palandöken-Erzurum
|BŞB İLÇE
|168.430
|AK PARTİ
|ORHAN BULUTLAR
|-
|521
|Pasinler-Erzurum
|BŞB İLÇE
|29.853
|AK PARTİ
|ÜNSAL SERTOĞLU
|-
|522
|Pazaryolu-Erzurum
|BŞB İLÇE
|3.952
|AK PARTİ
|RECEP KAPLAN
|-
|523
|Şenkaya-Erzurum
|BŞB İLÇE
|18.438
|AK PARTİ
|GÖRBİL ÖZCAN
|-
|524
|Tekman-Erzurum
|BŞB İLÇE
|26.248
|BDP
|ALİ SAİT FIRAT
|-
|525
|Tortum-Erzurum
|BŞB İLÇE
|15.173
|AK PARTİ
|HASAN ÇAKMAK
|-
|526
|Uzundere-Erzurum
|BŞB İLÇE
|7.776
|AK PARTİ
|MUHAMMET HALİS ÖZSOY
|-
|527
|Yakutiye-Erzurum
|BŞB İLÇE
|191.863
|AK PARTİ
|ALİ KORKUT
|-
|528
|Alpu-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|11.290
|AK PARTİ
|RAFET DEMİRTAŞ
|-
|529
|Beylikova-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|7.842
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|-
|530
|Çifteler-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|15.297
|AK PARTİ
|METİN ÖZEN
|-
|531
|Eskişehir
|BŞB
|844.842
|CHP
|YILMAZ BÜYÜKERŞEN
|-
|532
|Günyüzü-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|5.746
|AK PARTİ
|MEHMET REMZİ ARAYIT
|-
|533
|Han-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|1.946
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|-
|534
|İnönü-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|6.720
|AK PARTİ
|KADİR BOZKURT
|-
|535
|Mahmudiye-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|7.856
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|-
|536
|Mihalgazi-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|4.561
|AK PARTİ
|ZEYNEP AKGÜN
|-
|537
|Mihalıcçık-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|8.444
|AK PARTİ
|İSMAİL UYSAL
|-
|538
|Odunpazarı-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|391.106
|CHP
|KAZIM KURT
|-
|539
|Sarıcakaya-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|6.244
|AK PARTİ
|FARUK GÜLER
|-
|540
|Seyitgazi-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|13.203
|AK PARTİ
|HASAN KALIN
|-
|541
|Sivrihisar-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|20.886
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|-
|542
|Tepebaşı-Eskişehir
|BŞB İLÇE
|343.701
|CHP
|AHMET ATAÇ
|-
|543
|Araban-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|31.987
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZDEMİR
|-
|544
|Gaziantep
|BŞB
|1.974.244
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|-
|545
|İslahiye-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|66.941
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|-
|546
|Karkamış-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|9.716
|AK PARTİ
|NUH KOCAASLAN
|-
|547
|Nizip-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|139.304
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|-
|548
|Nurdağı-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|38.740
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|-
|549
|Oğuzeli-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|30.167
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|-
|550
|Şahinbey-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|886.476
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|-
|551
|Şehitkamil-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|749.322
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|-
|552
|Yavuzeli-Gaziantep
|BŞB İLÇE
|21.591
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|-
|553
|Alucra-Giresun
|İLÇE
|10.252
|AK PARTİ
|ASIM KAYMAKÇI
|-
|554
|Aydındere-Bulancak/Giresun
|BELDE
|2.144
|AK PARTİ
|NURİ DEMİR
|-
|555
|Bulancak-Giresun
|İLÇE
|44.418
|AK PARTİ
|RECEP YAKAR
|-
|556
|Kovanlık-Bulancak/Giresun
|BELDE
|2.364
|AK PARTİ
|MEHMET KÜÇÜK
|-
|557
|Çamoluk-Giresun
|İLÇE
|2.450
|BAĞIMSIZ
|SAVAŞ AKARÇEŞME
|-
|558
|Çanakçı-Giresun
|İLÇE
|2.462
|AK PARTİ
|TUNCAY KASIM
|-
|559
|Dereli-Giresun
|İLÇE
|9.859
|AK PARTİ
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|-
|560
|Yavuzkemal-Dereli/Giresun
|BELDE
|2.462
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖNAL
|-
|561
|Doğankent-Giresun
|İLÇE
|3.161
|MHP
|HAŞİM BİROL TEKİN
|-
|562
|Espiye-Giresun
|İLÇE
|23.961
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARADERE
|-
|563
|Soğukpınar-Espiye/Giresun
|BELDE
|2.728
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÖZDEMİR
|-
|564
|Eynesil-Giresun
|İLÇE
|7.568
|AK PARTİ
|COŞKUN SOMUNCUOĞLU
|-
|565
|Ören-Eynesil/Giresun
|BELDE
|2.163
|AK PARTİ
|HABİP USTA
|-
|566
|Çavuşlu-Görele/Giresun
|BELDE
|2.301
|MHP
|HÜSEYİN ARSLAN
|-
|567
|Görele-Giresun
|İLÇE
|20.045
|AK PARTİ
|TOLGA ERENER
|-
|568
|Güce-Giresun
|İLÇE
|4.402
|AK PARTİ
|AYTEKİN GEÇGEL
|-
|569
|Keşap-Giresun
|İLÇE
|10.258
|AK PARTİ
|MEHMET EMÜR
|-
|570
|Duroğlu-Merkez/Giresun
|BELDE
|11.447
|AK PARTİ
|MURAT KILIÇASLAN
|-
|571
|Giresun
|İL
|107.953
|CHP
|KERİM AKSU
|-
|572
|Piraziz-Giresun
|İLÇE
|7.787
|CHP
|HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
|-
|573
|Şebinkarahisar-Giresun
|İLÇE
|11.678
|AK PARTİ
|ŞAHİN YILANCI
|-
|574
|Tirebolu-Giresun
|İLÇE
|18.742
|AK PARTİ
|ABDULLAH KARAPIÇAK
|-
|575
|Üçtepe-Yağlıdere/Giresun
|BELDE
|2.181
|AK PARTİ
|HARUN ÖZTÜRK
|-
|576
|Yağlıdere-Giresun
|İLÇE
|7.618
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN KIRHASANOĞLU
|-
|577
|Deredolu-Kelkit/Gümüşhane
|BELDE
|3.583
|AK PARTİ
|AHMET GENEL
|-
|578
|Gümüşgöze-Kelkit/Gümüşhane
|BELDE
|3.097
|SP
|HASAN AKSEL
|-
|579
|Kelkit-Gümüşhane
|İLÇE
|31.439
|AK PARTİ
|ÜNAL YILMAZ
|-
|580
|Öbektaş-Kelkit/Gümüşhane
|BELDE
|3.898
|MHP
|YEMEN DEMİR
|-
|581
|Söğütlü-Kelkit/Gümüşhane
|BELDE
|3.436
|AK PARTİ
|HASAN TÜRKEL
|-
|582
|Ünlüpınar-Kelkit/Gümüşhane
|BELDE
|2.860
|AK PARTİ
|AZİZ NAS
|-
|583
|Köse-Gümüşhane
|İLÇE
|6.950
|AK PARTİ
|ŞERİF AYGÜN
|-
|584
|Kürtün-Gümüşhane
|İLÇE
|7.839
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|-
|585
|Özkürtün-Kürtün/Gümüşhane
|BELDE
|2.539
|AK PARTİ
|AYNUR ZORLU KAYA
|-
|586
|Arzularkabaköy-Merkez/Gümüşhane
|BELDE
|3.512
|AK PARTİ
|NECATİ UÇAN
|-
|587
|Gümüşhane
|İL
|46.986
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|-
|588
|Şiran-Gümüşhane
|İLÇE
|19.944
|AK PARTİ
|YAVUZ ALTIPARMAK
|-
|589
|Yeşilbük-Şiran/Gümüşhane
|BELDE
|2.994
|MHP
|ZİYA YILMAZ
|-
|590
|Torul-Gümüşhane
|İLÇE
|8.375
|AK PARTİ
|NİDAİ KÖROĞLU
|-
|591
|Çukurca-Hakkari
|İLÇE
|8.007
|BDP
|SERVET TUNÇ
|-
|592
|Durankaya-Merkez/Hakkari
|BELDE
|2.868
|BAĞIMSIZ
|FATİH KESKİN
|-
|593
|Hakkari
|İL
|56.917
|BDP
|DİLEK HATİPOĞLU
|-
|594
|Derecik-Şemdinli/Hakkari
|BELDE
|9.956
|AK PARTİ
|EKREM ÇETİNKAYA
|-
|595
|Şemdinli-Hakkari
|İLÇE
|14.057
|BDP
|SEFERİ YİLMAZ
|-
|596
|Büyükçiftlik-Yüksekova/Hakkari
|BELDE
|3.365
|BDP
|İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN
|-
|597
|Esendere-Yüksekova/Hakkari
|BELDE
|2.928
|BDP
|AKİF KAYA
|-
|598
|Yüksekova-Hakkari
|İLÇE
|67.557
|BDP
|ADİLE KOZAY
|-
|599
|Altınözü-Hatay
|BŞB İLÇE
|60.554
|AK PARTİ
|RİFAT SARI
|-
|600
|Antakya-Hatay
|BŞB İLÇE
|365.402
|AK PARTİ
|İSMAİL KİMYECİ
|-
|601
|Arsuz-Hatay
|BŞB İLÇE
|84.889
|CHP
|NAZIM ÇULHA
|-
|602
|Belen-Hatay
|BŞB İLÇE
|31.571
|AK PARTİ
|ADNAN VURUCU
|-
|603
|Defne-Hatay
|BŞB İLÇE
|143.176
|CHP
|İBRAHİM YAMAN
|-
|604
|Dörtyol-Hatay
|BŞB İLÇE
|121.423
|MHP
|YAŞAR TOKSOY
|-
|605
|Erzin-Hatay
|BŞB İLÇE
|41.612
|AK PARTİ
|KASIM ŞİMŞEK
|-
|606
|Hassa-Hatay
|BŞB İLÇE
|54.837
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN DEMİREL
|-
|607
|Hatay
|BŞB
|1.555.165
|CHP
|LÜTFÜ SAVAŞ
|-
|608
|İskenderun-Hatay
|BŞB İLÇE
|246.639
|AK PARTİ
|SEYFİ DİNGİL
|-
|609
|Kırıkhan-Hatay
|BŞB İLÇE
|111.269
|AK PARTİ
|AYHAN YAVUZ
|-
|610
|Kumlu-Hatay
|BŞB İLÇE
|13.172
|AK PARTİ
|İBRAHİM PAÇ
|-
|611
|Payas-Hatay
|BŞB İLÇE
|40.784
|AK PARTİ
|BEKİR ALTAN
|-
|612
|Reyhanlı-Hatay
|BŞB İLÇE
|91.974
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ŞANVERDİ
|-
|613
|Samandağ-Hatay
|BŞB İLÇE
|119.176
|CHP
|MİTHAT NEHİR
|-
|614
|Yayladağı-Hatay
|BŞB İLÇE
|28.687
|AK PARTİ
|MEHMET KALKAN
|-
|615
|Aralık-Iğdır
|İLÇE
|6.227
|AK PARTİ
|BAYRAM TEKSAY
|-
|616
|Karakoyunlu-Iğdır
|İLÇE
|2.632
|AK PARTİ
|KURBAN KAYA
|-
|617
|Halfeli-Merkez/Iğdır
|BELDE
|8.118
|AK PARTİ
|REŞAT BAŞKARA
|-
|618
|Hoşhaber-Merkez/Iğdır
|BELDE
|2.689
|BDP
|ALİ ÇAM
|-
|619
|Iğdır
|İL
|89.247
|BDP
|MURAT YİKİT
|-
|620
|Melekli-Merkez/Iğdır
|BELDE
|3.599
|AK PARTİ
|ALİ VAROL
|-
|621
|Tuzluca-Iğdır
|İLÇE
|10.098
|BDP
|MEHMET GÜLTEKİN
|-
|622
|Aksu-Isparta
|İLÇE
|2.067
|CHP
|ALİ KAYA
|-
|623
|Atabey-Isparta
|İLÇE
|4.068
|AK PARTİ
|TEVFİK ATASOY
|-
|624
|Eğirdir-Isparta
|İLÇE
|17.660
|DP
|ÖMER ŞENGÖL
|-
|625
|Sarıidris-Eğirdir/Isparta
|BELDE
|2.224
|MHP
|RAMAZAN PALA
|-
|626
|Gelendost-Isparta
|İLÇE
|5.532
|AK PARTİ
|MEHMET SEZGİN
|-
|627
|Gönen-Isparta
|İLÇE
|3.369
|AK PARTİ
|AHMET DOĞAN
|-
|628
|Güneykent-Gönen/Isparta
|BELDE
|2.084
|AK PARTİ
|FAHRETDİN GÖZGÜN
|-
|629
|Keçiborlu-Isparta
|İLÇE
|7.281
|AK PARTİ
|YUSUF MURAT PARLAK
|-
|630
|Senir-Keçiborlu/Isparta
|BELDE
|2.332
|AK PARTİ
|KAZIM ÖNDER VAROL
|-
|631
|Isparta
|İL
|220.322
|MHP
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|-
|632
|Kuleönü-Merkez/Isparta
|BELDE
|2.413
|MHP
|SEZAYİ ÇAKIR
|-
|633
|Savköy-Merkez/Isparta
|BELDE
|3.551
|MHP
|MUSTAFA AVŞAR
|-
|634
|Büyükkabaca-Senirkent/Isparta
|BELDE
|3.651
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN TEMURÇİN
|-
|635
|Senirkent-Isparta
|İLÇE
|5.384
|MHP
|EROL CİVELEKOĞLU
|-
|636
|Sütçüler-Isparta
|İLÇE
|2.484
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÜSTÜN
|-
|637
|Çarıksaraylar-Şarkikaraağaç/Isparta
|BELDE
|2.814
|AK PARTİ
|ÖZCAN TURHAN
|-
|638
|Çiçekpınar-Şarkikaraağaç/Isparta
|BELDE
|2.143
|AK PARTİ
|DERVİŞ AÇAR
|-
|639
|Şarkikaraağaç-Isparta
|İLÇE
|9.718
|AK PARTİ
|İSA ÇARKACI
|-
|640
|Uluborlu-Isparta
|İLÇE
|5.987
|AK PARTİ
|MEHMET ÜNVERDİ
|-
|641
|Hüyüklü-Yalvaç/Isparta
|BELDE
|1.755
|MHP
|HASAN YILDIZ
|-
|642
|Yalvaç-Isparta
|İLÇE
|21.316
|MHP
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|-
|643
|Yenişarbademli-Isparta
|İLÇE
|1.974
|CHP
|MUSTAFA ERDEM
|-
|644
|Adalar-İstanbul
|BŞB İLÇE
|14.478
|CHP
|ATİLLA AYTAÇ
|-
|645
|Arnavutköy-İstanbul
|BŞB İLÇE
|247.507
|AK PARTİ
|AHMET HAŞİMİ BALTACI
|-
|646
|Ataşehir-İstanbul
|BŞB İLÇE
|422.513
|CHP
|BATTAL İLGEZDİ
|-
|647
|Avcılar-İstanbul
|BŞB İLÇE
|430.770
|CHP
|HANAY HANDAN TOPRAK BENLİ
|-
|648
|Bağcılar-İstanbul
|BŞB İLÇE
|751.510
|AK PARTİ
|LOKMAN ÇAĞIRICI
|-
|649
|Bahçelievler-İstanbul
|BŞB İLÇE
|598.097
|AK PARTİ
|OSMAN DEVELİOĞLU
|-
|650
|Bakırköy-İstanbul
|BŞB İLÇE
|222.437
|CHP
|BÜLENT KERİMOĞLU
|-
|651
|Başakşehir-İstanbul
|BŞB İLÇE
|369.810
|AK PARTİ
|MEVLÜT UYSAL
|-
|652
|Bayrampaşa-İstanbul
|BŞB İLÇE
|273.148
|AK PARTİ
|ATİLA AYDINER
|-
|653
|Beşiktaş-İstanbul
|BŞB İLÇE
|189.356
|CHP
|MURAT HAZİNEDAR
|-
|654
|Beykoz-İstanbul
|BŞB İLÇE
|250.410
|AK PARTİ
|YÜCEL ÇELİKBİLEK
|-
|655
|Beylikdüzü-İstanbul
|BŞB İLÇE
|297.420
|CHP
|EKREM İMAMOĞLU
|-
|656
|Beyoğlu-İstanbul
|BŞB İLÇE
|238.762
|AK PARTİ
|AHMET MİSBAH DEMİRCAN
|-
|657
|Büyükçekmece-İstanbul
|BŞB İLÇE
|237.185
|CHP
|HASAN AKGÜN
|-
|658
|Çatalca-İstanbul
|BŞB İLÇE
|68.935
|CHP
|CEM KARA
|-
|659
|Çekmeköy-İstanbul
|BŞB İLÇE
|239.611
|AK PARTİ
|AHMET POYRAZ
|-
|660
|Esenler-İstanbul
|BŞB İLÇE
|457.231
|AK PARTİ
|MEHMET TEVFİK GÖKSU
|-
|661
|Esenyurt-İstanbul
|BŞB İLÇE
|795.010
|AK PARTİ
|NECMİ KADIOĞLU
|-
|662
|Eyüp-İstanbul
|BŞB İLÇE
|377.650
|AK PARTİ
|REMZİ AYDIN
|-
|663
|Fatih-İstanbul
|BŞB İLÇE
|417.285
|AK PARTİ
|MUSTAFA DEMİR
|-
|664
|Gaziosmanpaşa-İstanbul
|BŞB İLÇE
|499.766
|AK PARTİ
|HASAN TAHSİN USTA
|-
|665
|Güngören-İstanbul
|BŞB İLÇE
|298.509
|AK PARTİ
|ŞAKİR YÜCEL KARAMAN
|-
|666
|İstanbul
|BŞB
|14.804.116
|AK PARTİ
|KADİR TOPBAŞ
|-
|667
|Kadıköy-İstanbul
|BŞB İLÇE
|452.302
|CHP
|AYKURT NUHOĞLU
|-
|668
|Kağıthane-İstanbul
|BŞB İLÇE
|439.685
|AK PARTİ
|FAZLI KILIÇ
|-
|669
|Kartal-İstanbul
|BŞB İLÇE
|459.298
|CHP
|ALTINOK ÖZ
|-
|670
|Küçükçekmece-İstanbul
|BŞB İLÇE
|766.609
|AK PARTİ
|TEMEL KARADENİZ
|-
|671
|Maltepe-İstanbul
|BŞB İLÇE
|490.151
|CHP
|ALİ KILIÇ
|-
|672
|Pendik-İstanbul
|BŞB İLÇE
|691.681
|AK PARTİ
|SALİH KENAN ŞAHİN
|-
|673
|Sancaktepe-İstanbul
|BŞB İLÇE
|377.047
|AK PARTİ
|İSMAİL ERDEM
|-
|674
|Sarıyer-İstanbul
|BŞB İLÇE
|342.753
|CHP
|ŞÜKRÜ GENÇ
|-
|675
|Silivri-İstanbul
|BŞB İLÇE
|170.523
|CHP
|ÖZCAN IŞIKLAR
|-
|676
|Sultanbeyli-İstanbul
|BŞB İLÇE
|324.709
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|-
|677
|Sultangazi-İstanbul
|BŞB İLÇE
|525.090
|AK PARTİ
|CAHİT ALTUNAY
|-
|678
|Şile-İstanbul
|BŞB İLÇE
|34.241
|AK PARTİ
|CAN TABAKOĞLU
|-
|679
|Şişli-İstanbul
|BŞB İLÇE
|272.803
|CHP
|HASAN HAYRİ İNÖNÜ
|-
|680
|Tuzla-İstanbul
|BŞB İLÇE
|242.232
|AK PARTİ
|ŞADİ YAZICI
|-
|681
|Ümraniye-İstanbul
|BŞB İLÇE
|694.158
|AK PARTİ
|HASAN CAN
|-
|682
|Üsküdar-İstanbul
|BŞB İLÇE
|535.537
|AK PARTİ
|HİLMİ TÜRKMEN
|-
|683
|Zeytinburnu-İstanbul
|BŞB İLÇE
|287.897
|AK PARTİ
|MURAT AYDIN
|-
|684
|Aliağa-İzmir
|BŞB İLÇE
|91.026
|MHP
|SERKAN ACAR
|-
|685
|Balçova-İzmir
|BŞB İLÇE
|78.086
|CHP
|MEHMET ALİ ÇALKAYA
|-
|686
|Bayındır-İzmir
|BŞB İLÇE
|40.216
|CHP
|UFUK SESLİ
|-
|687
|Bayraklı-İzmir
|BŞB İLÇE
|314.008
|CHP
|HASAN KARABAĞ
|-
|688
|Bergama-İzmir
|BŞB İLÇE
|102.090
|CHP
|MEHMET GÖNENÇ
|-
|689
|Beydağ-İzmir
|BŞB İLÇE
|12.300
|CHP
|SÜLEYMAN VASFİ ŞENTÜRK
|-
|690
|Bornova-İzmir
|BŞB İLÇE
|438.549
|CHP
|OLGUN ATİLA
|-
|691
|Buca-İzmir
|BŞB İLÇE
|482.337
|CHP
|LEVENT PİRİŞTİNA
|-
|692
|Çeşme-İzmir
|BŞB İLÇE
|40.312
|CHP
|MUHİTTİN DALGIÇ
|-
|693
|Çiğli-İzmir
|BŞB İLÇE
|186.717
|CHP
|HASAN ARSLAN
|-
|694
|Dikili-İzmir
|BŞB İLÇE
|41.275
|CHP
|MUSTAFA TOSUN
|-
|695
|Foça-İzmir
|BŞB İLÇE
|28.591
|CHP
|GÖKHAN DEMİRAĞ
|-
|696
|Gaziemir-İzmir
|BŞB İLÇE
|132.566
|CHP
|HALİL İBRAHİM ŞENOL
|-
|697
|Güzelbahçe-İzmir
|BŞB İLÇE
|29.835
|CHP
|ÖZDEM MUSTAFA İNCE
|-
|698
|İzmir
|BŞB
|4.223.545
|CHP
|AZİZ KOCAOĞLU
|-
|699
|Karabağlar-İzmir
|BŞB İLÇE
|480.253
|CHP
|MUHİTTİN SELVİTOPU
|-
|700
|Karaburun-İzmir
|BŞB İLÇE
|9.575
|CHP
|AHMET ÇAKIR
|-
|701
|Karşıyaka-İzmir
|BŞB İLÇE
|338.485
|CHP
|HÜSEYİN MUTLU AKPINAR
|-
|702
|Kemalpaşa-İzmir
|BŞB İLÇE
|103.806
|AK PARTİ
|ARİF UĞURLİ
|-
|703
|Kınık-İzmir
|BŞB İLÇE
|28.265
|AK PARTİ
|SADIK DOĞRUER
|-
|704
|Kiraz-İzmir
|BŞB İLÇE
|43.845
|AK PARTİ
|SALİHA ŞENGÜL
|-
|705
|Konak-İzmir
|BŞB İLÇE
|370.662
|CHP
|SEMA PEKDAŞ
|-
|706
|Menderes-İzmir
|BŞB İLÇE
|86.494
|AK PARTİ
|BÜLENT SOYLU
|-
|707
|Menemen-İzmir
|BŞB İLÇE
|163.565
|CHP
|TAHİR ŞAHİN
|-
|708
|Narlıdere-İzmir
|BŞB İLÇE
|64.800
|CHP
|ABDÜL BATUR
|-
|709
|Ödemiş-İzmir
|BŞB İLÇE
|131.728
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN MAHMUT BADEM
|-
|710
|Seferihisar-İzmir
|BŞB İLÇE
|37.697
|CHP
|MUSTAFA TUNÇ SOYER
|-
|711
|Selçuk-İzmir
|BŞB İLÇE
|35.960
|AK PARTİ
|DAHİ ZEYNEL BAKICI
|-
|712
|Tire-İzmir
|BŞB İLÇE
|83.082
|CHP
|TAYFUR ÇİÇEK
|-
|713
|Torbalı-İzmir
|BŞB İLÇE
|164.981
|AK PARTİ
|ADNAN YAŞAR GÖRMEZ
|-
|714
|Urla-İzmir
|BŞB İLÇE
|62.439
|CHP
|SİBEL UYAR
|-
|715
|Afşin-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|81.591
|AK PARTİ
|MEHMET FATİH GÜVEN
|-
|716
|Andırın-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|34.148
|AK PARTİ
|BAKİ TEZCAN
|-
|717
|Çağlayancerit-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|23.318
|AK PARTİ
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|-
|718
|Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|219.548
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|-
|719
|Ekinözü-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|11.670
|AK PARTİ
|NURSİ ÇELEĞEN
|-
|720
|Elbistan-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|142.783
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ KÜÇÜK
|-
|721
|Göksun-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|51.515
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|-
|722
|Kahramanmaraş
|BŞB
|1.112.634
|AK PARTİ
|FATİH MEHMET ERKOÇ
|-
|723
|Nurhak-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|12.348
|CHP
|AHMET AKKUŞ
|-
|724
|Onikişubat-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|396.753
|AK PARTİ
|HANEFİ MAHÇİÇEK
|-
|725
|Pazarcık-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|68.187
|AK PARTİ
|YAKUP HAMDİ BOZDAĞ
|-
|726
|Türkoğlu-Kahramanmaraş
|BŞB İLÇE
|70.773
|AK PARTİ
|OSMAN OKUMUŞ
|-
|727
|Eflani-Karabük
|İLÇE
|2.089
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|-
|728
|Eskipazar-Karabük
|İLÇE
|7.115
|AK PARTİ
|DURSUN BAŞ
|-
|729
|Karabük
|İL
|118.373
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|-
|730
|Ovacık-Karabük
|İLÇE
|582
|AK PARTİ
|ZAFER KÜPLER
|-
|731
|Safranbolu-Karabük
|İLÇE
|46.924
|AK PARTİ
|NECDET AKSOY
|-
|732
|Yenice-Karabük
|İLÇE
|9.330
|AK PARTİ
|ZEKİ ÇAYLI
|-
|733
|Yortan-Yenice/Karabük
|BELDE
|1.681
|AK PARTİ
|YILMAZ TİRYAKİ
|-
|734
|Ayrancı-Karaman
|İLÇE
|2.292
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|-
|735
|Başyayla-Karaman
|İLÇE
|1.903
|AK PARTİ
|ŞERAFETTİN BULGURCU
|-
|736
|Ermenek-Karaman
|İLÇE
|11.644
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|-
|737
|Güneyyurt-Ermenek/Karaman
|BELDE
|5.208
|AK PARTİ
|CELİL YAĞIZ
|-
|738
|Kazancı-Ermenek/Karaman
|BELDE
|2.304
|CHP
|UĞUZ TEKİN
|-
|739
|Kazımkarabekir-Karaman
|İLÇE
|3.365
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|-
|740
|Akçaşehir-Merkez/Karaman
|BELDE
|2.211
|CHP
|RAMAZAN KÜÇÜK
|-
|741
|Karaman
|İL
|156.056
|AK PARTİ
|ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
|-
|742
|Sudurağı-Merkez/Karaman
|BELDE
|2.308
|AK PARTİ
|DERVİŞ MEHMET CEYHAN
|-
|743
|Göktepe-Sarıveliler/Karaman
|BELDE
|2.138
|CHP
|OSMAN TALAY
|-
|744
|Sarıveliler-Karaman
|İLÇE
|4.905
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|-
|745
|Akyaka-Kars
|İLÇE
|1.901
|AK PARTİ
|MUHAMMET TOPTAŞ
|-
|746
|Arpaçay-Kars
|İLÇE
|2.893
|AK PARTİ
|ERÇETİN ALTAY
|-
|747
|Dağpınar-Digor/Kars
|BELDE
|3.435
|AK PARTİ
|ÖMER VARGÜN
|-
|748
|Digor-Kars
|İLÇE
|2.656
|BDP
|EKREM BİNGÜL
|-
|749
|Kağızman-Kars
|İLÇE
|18.795
|MHP
|NEVZAT YILDIZ
|-
|750
|Kars
|İL
|82.975
|MHP
|MURTAZA KARAÇANTA
|-
|751
|Sarıkamış-Kars
|İLÇE
|16.609
|AK PARTİ
|GÖKSAL TOKSOY
|-
|752
|Selim-Kars
|İLÇE
|5.201
|AK PARTİ
|COŞKUN ALTUN
|-
|753
|Susuz-Kars
|İLÇE
|2.498
|AK PARTİ
|MURAT URAY
|-
|754
|Abana-Kastamonu
|İLÇE
|3.300
|AK PARTİ
|RIDVAN OYAR
|-
|755
|Ağlı-Kastamonu
|İLÇE
|1.996
|MHP
|ŞAHİN ÇOLAK
|-
|756
|Araç-Kastamonu
|İLÇE
|6.537
|AK PARTİ
|MUSTAFA AYANOĞLU
|-
|757
|Azdavay-Kastamonu
|İLÇE
|3.561
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ CİVELEK
|-
|758
|Bozkurt-Kastamonu
|İLÇE
|5.493
|MHP
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|-
|759
|Cide-Kastamonu
|İLÇE
|12.095
|AK PARTİ
|NEJDET DEMİR
|-
|760
|Çatalzeytin-Kastamonu
|İLÇE
|2.564
|AK PARTİ
|MUSA İHSAN UĞUZ
|-
|761
|Daday-Kastamonu
|İLÇE
|3.254
|CHP
|HASAN FEHMİ TAŞ
|-
|762
|Devrekani-Kastamonu
|İLÇE
|5.260
|BAĞIMSIZ
|MÜMTAZ ALİUSTAOĞLU
|-
|763
|Doğanyurt-Kastamonu
|İLÇE
|1.398
|AK PARTİ
|AHMET KAYA
|-
|764
|Hanönü-Kastamonu
|İLÇE
|1.989
|AK PARTİ
|SERKAN UÇAR
|-
|765
|İhsangazi-Kastamonu
|İLÇE
|3.128
|AK PARTİ
|ZÜHTÜ DANACI
|-
|766
|İnebolu-Kastamonu
|İLÇE
|9.880
|MHP
|ENGİN UZUNER
|-
|767
|Küre-Kastamonu
|İLÇE
|3.169
|BAĞIMSIZ
|KAMİL AYDINLI
|-
|768
|Kastamonu
|İL
|114.131
|AK PARTİ
|TAHSİN BABAŞ
|-
|769
|Pınarbaşı-Kastamonu
|İLÇE
|2.375
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|-
|770
|Seydiler-Kastamonu
|İLÇE
|2.536
|AK PARTİ
|MEHMET ŞAHİN
|-
|771
|Şenpazar-Kastamonu
|İLÇE
|2.268
|AK PARTİ
|CEM ÇINAR
|-
|772
|Taşköprü-Kastamonu
|İLÇE
|22.354
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ARSLAN
|-
|773
|Tosya-Kastamonu
|İLÇE
|29.075
|AK PARTİ
|KAZIM ŞAHİN
|-
|774
|Akkışla-Kayseri
|BŞB İLÇE
|6.325
|AK PARTİ
|ALİ ERGÜL
|-
|775
|Bünyan-Kayseri
|BŞB İLÇE
|25.950
|AK PARTİ
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|-
|776
|Develi-Kayseri
|BŞB İLÇE
|64.422
|AK PARTİ
|MEHMET CABBAR
|-
|777
|Felahiye-Kayseri
|BŞB İLÇE
|5.769
|AK PARTİ
|VURAL COŞKUN
|-
|778
|Hacılar-Kayseri
|BŞB İLÇE
|12.482
|AK PARTİ
|DOĞAN EKİCİ
|-
|779
|İncesu-Kayseri
|BŞB İLÇE
|25.614
|AK PARTİ
|ZEKERİYA KARAYOL
|-
|780
|Kayseri
|BŞB
|1.358.980
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZHASEKİ
|-
|781
|Kocasinan-Kayseri
|BŞB İLÇE
|393.300
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇELİK
|-
|782
|Melikgazi-Kayseri
|BŞB İLÇE
|554.549
|AK PARTİ
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|-
|783
|Özvatan-Kayseri
|BŞB İLÇE
|3.865
|MHP
|HALİT DEMİR
|-
|784
|Pınarbaşı-Kayseri
|BŞB İLÇE
|23.658
|MHP
|DURSUN ATAŞ
|-
|785
|Sarıoğlan-Kayseri
|BŞB İLÇE
|13.936
|AK PARTİ
|ALİ OSMAN YILDIZ
|-
|786
|Sarız-Kayseri
|BŞB İLÇE
|9.558
|CHP
|ÖMER FARUK EROĞLU
|-
|787
|Talas-Kayseri
|BŞB İLÇE
|144.803
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|-
|788
|Tomarza-Kayseri
|BŞB İLÇE
|22.818
|AK PARTİ
|FAHRETTİN IŞIK
|-
|789
|Yahyalı-Kayseri
|BŞB İLÇE
|36.077
|AK PARTİ
|ESAT ÖZTÜRK
|-
|790
|Yeşilhisar-Kayseri
|BŞB İLÇE
|15.854
|AK PARTİ
|ABDULKADİR AKDENİZ
|-
|791
|Bahşili-Kırıkkale
|İLÇE
|5.548
|AK PARTİ
|İBRAHİM UYAR
|-
|792
|Balışeyh-Kırıkkale
|İLÇE
|1.957
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|-
|793
|Çelebi-Kırıkkale
|İLÇE
|759
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ULUYOL
|-
|794
|Çerikli-Delice/Kırıkkale
|BELDE
|2.009
|AK PARTİ
|NUH ŞAHİN
|-
|795
|Delice-Kırıkkale
|İLÇE
|2.286
|AK PARTİ
|TURGUT ÖZDEM
|-
|796
|Karakeçili-Kırıkkale
|İLÇE
|3.055
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|-
|797
|Keskin-Kırıkkale
|İLÇE
|10.808
|AK PARTİ
|DEDE YILDIRIM
|-
|798
|Hacılar-Merkez/Kırıkkale
|BELDE
|3.244
|AK PARTİ
|MENDUH BAĞRIAÇIK
|-
|799
|Kırıkkale
|İL
|194.675
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|-
|800
|Sulakyurt-Kırıkkale
|İLÇE
|2.416
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|-
|801
|Yahşihan-Kırıkkale
|İLÇE
|22.391
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|-
|802
|Alpullu-Babaeski/Kırklareli
|BELDE
|2.236
|MHP
|SAİM KIRCI
|-
|803
|Babaeski-Kırklareli
|İLÇE
|28.466
|CHP
|ABDULLAH HACI
|-
|804
|Büyükmandıra-Babaeski/Kırklareli
|BELDE
|3.455
|CHP
|SERTAÇ BALYEMEZ
|-
|805
|Karahalil-Babaeski/Kırklareli
|BELDE
|1.480
|AK PARTİ
|DİNDAR SEÇEN
|-
|806
|Demirköy-Kırklareli
|İLÇE
|3.403
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|-
|807
|İğneada-Demirköy/Kırklareli
|BELDE
|2.136
|AK PARTİ
|HAYRİ SAVAŞ
|-
|808
|Kofçaz-Kırklareli
|İLÇE
|702
|CHP
|MEHMET BALCI
|-
|809
|Ahmetbey-Lüleburgaz/Kırklareli
|BELDE
|3.955
|CHP
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|-
|810
|Büyükkarıştıran-Lüleburgaz/Kırklareli
|BELDE
|5.924
|DP
|LÜTFÜ KARAMAN
|-
|811
|Evrensekiz-Lüleburgaz/Kırklareli
|BELDE
|2.732
|CHP
|MUSTAFA NALBANT
|-
|812
|Lüleburgaz-Kırklareli
|İLÇE
|114.698
|CHP
|EMİN HALEBAK
|-
|813
|İnece-Merkez/Kırklareli
|BELDE
|1.795
|CHP
|ŞAHABETTİN VARDAR
|-
|814
|Kavaklı-Merkez/Kırklareli
|BELDE
|4.701
|AK PARTİ
|GÜREL KOŞDEMİR
|-
|815
|Kırklareli
|İL
|74.986
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|-
|816
|Üsküp-Merkez/Kırklareli
|BELDE
|2.261
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KASAP
|-
|817
|Pehlivanköy-Kırklareli
|İLÇE
|1.650
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|-
|818
|Kaynarca-Pınarhisar/Kırklareli
|BELDE
|2.228
|CHP
|SERDAR TÜRKER
|-
|819
|Pınarhisar-Kırklareli
|İLÇE
|10.628
|CHP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|-
|820
|Çakıllı-Vize/Kırklareli
|BELDE
|2.062
|MHP
|MEHMET BAYRAM
|-
|821
|Kıyıköy-Vize/Kırklareli
|BELDE
|1.977
|AK PARTİ
|AHMET BORA
|-
|822
|Vize-Kırklareli
|İLÇE
|13.484
|MHP
|SEDAT BALKI
|-
|823
|Akçakent-Kırşehir
|İLÇE
|842
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|-
|824
|Akpınar-Kırşehir
|İLÇE
|2.884
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARAHAN
|-
|825
|Boztepe-Kırşehir
|İLÇE
|2.733
|AK PARTİ
|RAMAZAN AYDIN
|-
|826
|Çiçekdağı-Kırşehir
|İLÇE
|6.077
|MHP
|İSMAİL DENİZ
|-
|827
|Köseli-Çiçekdağı/Kırşehir
|BELDE
|2.601
|MHP
|BEKİR YILMAZ
|-
|828
|Kaman-Kırşehir
|İLÇE
|21.861
|MHP
|ERHAN TALU
|-
|829
|Kurancılı-Kaman/Kırşehir
|BELDE
|2.158
|MHP
|ERDOĞAN TEKELİ
|-
|830
|Kırşehir
|İL
|130.915
|AK PARTİ
|YAŞAR BAHÇECİ
|-
|831
|Özbağ-Merkez/Kırşehir
|BELDE
|3.397
|AK PARTİ
|NAZMİ AY
|-
|832
|Mucur-Kırşehir
|İLÇE
|13.012
|MHP
|ALİ ŞAHİN
|-
|833
|Elbeyli-Kilis
|İLÇE
|1.884
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|-
|834
|Kilis
|İL
|93.222
|AK PARTİ
|HASAN KARA
|-
|835
|Musabeyli-Kilis
|İLÇE
|1.367
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|-
|836
|Polateli-Kilis
|İLÇE
|1.088
|AK PARTİ
|HAKKI ÇELİK
|-
|837
|Başiskele-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|88.910
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AYAZ
|-
|838
|Çayırova-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|122.460
|AK PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|-
|839
|Darıca-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|191.123
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ KARABACAK
|-
|840
|Derince-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|138.050
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR BULUT
|-
|841
|Dilovası-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|46.933
|AK PARTİ
|ALİ TOLTAR
|-
|842
|Gebze-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|357.743
|AK PARTİ
|ADNAN KÖŞKER
|-
|843
|Gölcük-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|156.901
|AK PARTİ
|MEHMET ELLİBEŞ
|-
|844
|İzmit-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|354.464
|AK PARTİ
|NEVZAT DOĞAN
|-
|845
|Kandıra-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|49.221
|AK PARTİ
|ÜNAL KÖKEN
|-
|846
|Karamürsel-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|55.895
|AK PARTİ
|İSMAİL YILDIRIM
|-
|847
|Kartepe-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|111.790
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÜZÜLMEZ
|-
|848
|Kocaeli
|BŞB
|1.830.772
|AK PARTİ
|İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
|-
|849
|Körfez-Kocaeli
|BŞB İLÇE
|157.282
|AK PARTİ
|İSMAİL BARAN
|-
|850
|Ahırlı-Konya
|BŞB İLÇE
|4.561
|AK PARTİ
|İSA AKGÜL
|-
|851
|Akören-Konya
|BŞB İLÇE
|6.404
|AK PARTİ
|EKREM TULUKCU
|-
|852
|Akşehir-Konya
|BŞB İLÇE
|94.232
|AK PARTİ
|SALİH AKKAYA
|-
|853
|Altınekin-Konya
|BŞB İLÇE
|14.141
|AK PARTİ
|MUHARREM DERE
|-
|854
|Beyşehir-Konya
|BŞB İLÇE
|72.347
|AK PARTİ
|MURAT ÖZALTUN
|-
|855
|Bozkır-Konya
|BŞB İLÇE
|26.437
|AK PARTİ
|İBRAHİM GÜN
|-
|856
|Cihanbeyli-Konya
|BŞB İLÇE
|53.194
|AK PARTİ
|MEHMET KALE
|-
|857
|Çeltik-Konya
|BŞB İLÇE
|9.743
|AK PARTİ
|MEHMET EKİZOĞLU
|-
|858
|Çumra-Konya
|BŞB İLÇE
|65.836
|AK PARTİ
|MEHMET OĞUZ
|-
|859
|Derbent-Konya
|BŞB İLÇE
|4.345
|AK PARTİ
|HAMDİ ACAR
|-
|860
|Derebucak-Konya
|BŞB İLÇE
|6.551
|AK PARTİ
|AHMET KISA
|-
|861
|Doğanhisar-Konya
|BŞB İLÇE
|16.461
|MHP
|ABDULLAH KOÇ
|-
|862
|Emirgazi-Konya
|BŞB İLÇE
|8.762
|MHP
|NURİŞEN KOÇAK
|-
|863
|Ereğli-Konya
|BŞB İLÇE
|142.818
|AK PARTİ
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|-
|864
|Güneysınır-Konya
|BŞB İLÇE
|9.546
|AK PARTİ
|İSMAİL ÖZCAN
|-
|865
|Hadim-Konya
|BŞB İLÇE
|12.375
|AK PARTİ
|AHMET HADİMİOĞLU
|-
|866
|Halkapınar-Konya
|BŞB İLÇE
|4.302
|AK PARTİ
|FAHRİ VARDAR
|-
|867
|Hüyük-Konya
|BŞB İLÇE
|15.803
|AK PARTİ
|MEHMET ŞAHİN
|-
|868
|Ilgın-Konya
|BŞB İLÇE
|55.207
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM ORAL
|-
|869
|Kadınhanı-Konya
|BŞB İLÇE
|32.284
|AK PARTİ
|MEHMET NURİ ÖDÜK
|-
|870
|Karapınar-Konya
|BŞB İLÇE
|49.636
|AK PARTİ
|MEHMET YAKA
|-
|871
|Karatay-Konya
|BŞB İLÇE
|308.983
|AK PARTİ
|MEHMET HANÇERLİ
|-
|872
|Konya
|BŞB
|2.161.303
|AK PARTİ
|TAHİR AKYÜREK
|-
|873
|Kulu-Konya
|BŞB İLÇE
|49.796
|AK PARTİ
|AHMET YILDIZ
|-
|874
|Meram-Konya
|BŞB İLÇE
|346.366
|AK PARTİ
|FATMA TORU
|-
|875
|Sarayönü-Konya
|BŞB İLÇE
|26.499
|AK PARTİ
|NAFİZ SOLAK
|-
|876
|Selçuklu-Konya
|BŞB İLÇE
|622.846
|AK PARTİ
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|-
|877
|Seydişehir-Konya
|BŞB İLÇE
|64.825
|AK PARTİ
|MEHMET TUTAL
|-
|878
|Taşkent-Konya
|BŞB İLÇE
|6.299
|AK PARTİ
|OSMAN ARI
|-
|879
|Tuzlukçu-Konya
|BŞB İLÇE
|6.610
|CHP
|NURETTİN AKBUĞA
|-
|880
|Yalıhüyük-Konya
|BŞB İLÇE
|1.509
|AK PARTİ
|HASAN KOÇER
|-
|881
|Yunak-Konya
|BŞB İLÇE
|22.585
|AK PARTİ
|ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
|-
|882
|Altıntaş-Kütahya
|İLÇE
|5.269
|AK PARTİ
|FERİT KARABULUT
|-
|883
|Aslanapa-Kütahya
|İLÇE
|2.148
|AK PARTİ
|ASAF AKAR
|-
|884
|Çavdarhisar-Kütahya
|İLÇE
|2.325
|AK PARTİ
|HALİL BAŞER
|-
|885
|Çukurca-Domaniç/Kütahya
|BELDE
|2.115
|MHP
|İLYAS TOSUN
|-
|886
|Domaniç-Kütahya
|İLÇE
|4.619
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|-
|887
|Dumlupınar-Kütahya
|İLÇE
|1.285
|MHP
|NİYAZİ TEZCAN
|-
|888
|Emet-Kütahya
|İLÇE
|11.290
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KOCA
|-
|889
|Eskigediz-Gediz/Kütahya
|BELDE
|3.578
|AK PARTİ
|ERCAN ŞİMŞEK
|-
|890
|Gediz-Kütahya
|İLÇE
|23.053
|AK PARTİ
|MEHMED ALİ SARAOĞLU
|-
|891
|Gökler-Gediz/Kütahya
|BELDE
|2.318
|MHP
|YÜKSEL ARIK
|-
|892
|Yenikent-Gediz/Kütahya
|BELDE
|2.428
|MHP
|MEHMET KARACA
|-
|893
|Hisarcık-Kütahya
|İLÇE
|5.223
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|-
|894
|Kütahya
|İL
|240.814
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|-
|895
|Seyitömer-Merkez/Kütahya
|BELDE
|2.001
|MHP
|HALİL ÖZTÜRK
|-
|896
|Pazarlar-Kütahya
|İLÇE
|3.176
|MHP
|CAVİT ERDOĞAN
|-
|897
|Akdağ-Simav/Kütahya
|BELDE
|1.982
|AK PARTİ
|YAKUP ORAN
|-
|898
|Çitgöl-Simav/Kütahya
|BELDE
|3.509
|MHP
|YÜKSEL ÜNAL
|-
|899
|Demirci-Simav/Kütahya
|BELDE
|2.680
|CHP
|TURAN SÜMER
|-
|900
|Güney-Simav/Kütahya
|BELDE
|1.725
|AK PARTİ
|HALİL İBRAHİM İLHAN
|-
|901
|Naşa-Simav/Kütahya
|BELDE
|1.997
|AK PARTİ
|KADİR BÜTÜNER
|-
|902
|Simav-Kütahya
|İLÇE
|26.142
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ÖZKAN
|-
|903
|Şaphane-Kütahya
|İLÇE
|3.200
|CHP
|RASİM DAŞHAN
|-
|904
|Balıköy-Tavşanlı/Kütahya
|BELDE
|2.112
|BBP
|AHMET ARTUN
|-
|905
|Kuruçay-Tavşanlı/Kütahya
|BELDE
|1.998
|AK PARTİ
|ERHAN DEMİRAY
|-
|906
|Tavşanlı-Kütahya
|İLÇE
|71.054
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜLER
|-
|907
|Tepecik-Tavşanlı/Kütahya
|BELDE
|2.772
|AK PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|-
|908
|Tunçbilek-Tavşanlı/Kütahya
|BELDE
|5.627
|AK PARTİ
|AGAH AŞKIN
|-
|909
|Akçadağ-Malatya
|BŞB İLÇE
|26.561
|AK PARTİ
|ALİ KAZGAN
|-
|910
|Arapgir-Malatya
|BŞB İLÇE
|10.419
|AK PARTİ
|HALUK CÖMERTOĞLU
|-
|911
|Arguvan-Malatya
|BŞB İLÇE
|7.575
|CHP
|MEHMET KIZILDAŞ
|-
|912
|Battalgazi-Malatya
|BŞB İLÇE
|304.397
|AK PARTİ
|SELAHATTİN GÜRKAN
|-
|913
|Darende-Malatya
|BŞB İLÇE
|26.240
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN ESER
|-
|914
|Doğanşehir-Malatya
|BŞB İLÇE
|38.972
|AK PARTİ
|VAHAP KÜÇÜK
|-
|915
|Doğanyol-Malatya
|BŞB İLÇE
|4.071
|AK PARTİ
|RECEP GÜLBEY
|-
|916
|Hekimhan-Malatya
|BŞB İLÇE
|17.584
|CHP
|ALİSEYDİ MİLLİOĞULLARI
|-
|917
|Kale-Malatya
|BŞB İLÇE
|5.234
|AK PARTİ
|CEMAL AKDEMİR
|-
|918
|Kuluncak-Malatya
|BŞB İLÇE
|7.462
|AK PARTİ
|MEHMET BOYRAZ
|-
|919
|Malatya
|BŞB
|781.305
|AK PARTİ
|AHMET ÇAKIR
|-
|920
|Pütürge-Malatya
|BŞB İLÇE
|15.217
|AK PARTİ
|MEHMET POLAT
|-
|921
|Yazıhan-Malatya
|BŞB İLÇE
|13.204
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|-
|922
|Yeşilyurt-Malatya
|BŞB İLÇE
|304.369
|AK PARTİ
|HACI UĞUR POLAT
|-
|923
|Ahmetli-Manisa
|BŞB İLÇE
|16.314
|AK PARTİ
|AHMET ALHAN
|-
|924
|Akhisar-Manisa
|BŞB İLÇE
|166.129
|AK PARTİ
|SALİH HIZLI
|-
|925
|Alaşehir-Manisa
|BŞB İLÇE
|101.313
|MHP
|GÖKHAN KARAÇOBAN
|-
|926
|Demirci-Manisa
|BŞB İLÇE
|41.679
|AK PARTİ
|SELAMİ SELÇUK
|-
|927
|Gölmarmara-Manisa
|BŞB İLÇE
|15.225
|AK PARTİ
|KAMİL ÖZ
|-
|928
|Gördes-Manisa
|BŞB İLÇE
|28.833
|AK PARTİ
|MUHAMMET AKYOL
|-
|929
|Kırkağaç-Manisa
|BŞB İLÇE
|43.436
|AK PARTİ
|YAŞAR İSMAİL GEDÜZ
|-
|930
|Köprübaşı-Manisa
|BŞB İLÇE
|13.526
|AK PARTİ
|ZAFER MERGEN
|-
|931
|Kula-Manisa
|BŞB İLÇE
|44.951
|MHP
|HÜSEYİN TOSUN
|-
|932
|Manisa
|BŞB
|1.396.945
|MHP
|CENGİZ ERGÜN
|-
|933
|Salihli-Manisa
|BŞB İLÇE
|159.951
|MHP
|ZEKİ KAYDA
|-
|934
|Sarıgöl-Manisa
|BŞB İLÇE
|35.987
|MHP
|NECATİ SELÇUK
|-
|935
|Saruhanlı-Manisa
|BŞB İLÇE
|53.921
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YARALI
|-
|936
|Selendi-Manisa
|BŞB İLÇE
|20.718
|MHP
|NURULLAH SAVAŞ
|-
|937
|Soma-Manisa
|BŞB İLÇE
|108.213
|AK PARTİ
|HASAN ERGENE
|-
|938
|Şehzadeler-Manisa
|BŞB İLÇE
|169.800
|AK PARTİ
|ÖMER FARUK ÇELİK
|-
|939
|Turgutlu-Manisa
|BŞB İLÇE
|156.567
|MHP
|TURGAY ŞİRİN
|-
|940
|Yunusemre-Manisa
|BŞB İLÇE
|220.382
|AK PARTİ
|MEHMET ÇERÇİ
|-
|941
|Artuklu-Mardin
|BŞB İLÇE
|163.725
|BDP
|EMİN IRMAK
|-
|942
|Dargeçit-Mardin
|BŞB İLÇE
|27.441
|BDP
|ZEYNEP SİPCİK
|-
|943
|Derik-Mardin
|BŞB İLÇE
|61.523
|BDP
|SABAHAT ÇETİNKAYA
|-
|944
|Kızıltepe-Mardin
|BŞB İLÇE
|241.781
|BDP
|İSMAİL ASI
|-
|945
|Mardin
|BŞB
|796.237
|BDP
|AHMET TÜRK
|-
|946
|Mazıdağı-Mardin
|BŞB İLÇE
|33.972
|BDP
|NECLA YILDIRIM
|-
|947
|Midyat-Mardin
|BŞB İLÇE
|108.242
|AK PARTİ
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|-
|948
|Nusaybin-Mardin
|BŞB İLÇE
|102.007
|BDP
|SARA KAYA
|-
|949
|Ömerli-Mardin
|BŞB İLÇE
|14.266
|BDP
|SÜLEYMAN TEKİN
|-
|950
|Savur-Mardin
|BŞB İLÇE
|27.422
|BDP
|MEHMET AYDIN ALÖKMEN
|-
|951
|Yeşilli-Mardin
|BŞB İLÇE
|15.858
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|-
|952
|Akdeniz-Mersin
|BŞB İLÇE
|272.309
|BDP
|MEHMET FAZIL TÜRK
|-
|953
|Anamur-Mersin
|BŞB İLÇE
|64.933
|MHP
|MEHMET TÜRE
|-
|954
|Aydıncık-Mersin
|BŞB İLÇE
|11.101
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|-
|955
|Bozyazı-Mersin
|BŞB İLÇE
|26.696
|MHP
|MEHMET BALLI
|-
|956
|Çamlıyayla-Mersin
|BŞB İLÇE
|8.140
|MHP
|İSMAİL TEPEBAĞLI
|-
|957
|Erdemli-Mersin
|BŞB İLÇE
|136.154
|MHP
|MÜKERREM TOLLU
|-
|958
|Gülnar-Mersin
|BŞB İLÇE
|25.300
|MHP
|AHMET GÜNEL
|-
|959
|Mersin
|BŞB
|1.773.852
|MHP
|BURHANETTİN KOCAMAZ
|-
|960
|Mezitli-Mersin
|BŞB İLÇE
|181.167
|CHP
|NEŞET TARHAN
|-
|961
|Mut-Mersin
|BŞB İLÇE
|62.396
|MHP
|NEBİ YILMAZ
|-
|962
|Silifke-Mersin
|BŞB İLÇE
|117.295
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|-
|963
|Tarsus-Mersin
|BŞB İLÇE
|329.494
|MHP
|ŞEVKET CAN
|-
|964
|Toroslar-Mersin
|BŞB İLÇE
|291.408
|MHP
|HAMİT TUNA
|-
|965
|Yenişehir-Mersin
|BŞB İLÇE
|247.459
|CHP
|İBRAHİM GENÇ
|-
|966
|Bodrum-Muğla
|BŞB İLÇE
|160.002
|CHP
|MEHMET KOCADON
|-
|967
|Dalaman-Muğla
|BŞB İLÇE
|37.364
|CHP
|MUHAMMET ŞAŞMAZ
|-
|968
|Datça-Muğla
|BŞB İLÇE
|20.513
|CHP
|MUSTAFA ŞENER TOKCAN
|-
|969
|Fethiye-Muğla
|BŞB İLÇE
|151.474
|DP
|BEHÇET SAATCI
|-
|970
|Kavaklıdere-Muğla
|BŞB İLÇE
|10.780
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|-
|971
|Köyceğiz-Muğla
|BŞB İLÇE
|34.942
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|-
|972
|Marmaris-Muğla
|BŞB İLÇE
|90.187
|CHP
|MUHAMMET ALİ ACAR
|-
|973
|Menteşe-Muğla
|BŞB İLÇE
|108.068
|CHP
|BAHATTİN GÜMÜŞ
|-
|974
|Milas-Muğla
|BŞB İLÇE
|134.774
|CHP
|MUHAMMET TOKAT
|-
|975
|Muğla
|BŞB
|923.773
|CHP
|OSMAN GÜRÜN
|-
|976
|Ortaca-Muğla
|BŞB İLÇE
|46.982
|CHP
|HASAN KARAÇELİK
|-
|977
|Seydikemer-Muğla
|BŞB İLÇE
|60.306
|AK PARTİ
|YAKUP OTGÖZ
|-
|978
|Ula-Muğla
|BŞB İLÇE
|23.877
|CHP
|ÜMİT KARAARSLAN
|-
|979
|Yatağan-Muğla
|BŞB İLÇE
|44.504
|CHP
|HASAN HAŞMET IŞIK
|-
|980
|Bulanık-Muş
|İLÇE
|25.741
|BDP
|FİGEN YAŞAR
|-
|981
|Elmakaya-Bulanık/Muş
|BELDE
|2.554
|AK PARTİ
|MEHMET EMİN YILDIRIM
|-
|982
|Erentepe-Bulanık/Muş
|BELDE
|4.088
|BDP
|MEMET TANRIVERDİ
|-
|983
|Rüstemgedik-Bulanık/Muş
|BELDE
|2.765
|BDP
|ABDULLAH AYDIN
|-
|984
|Sarıpınar-Bulanık/Muş
|BELDE
|2.034
|CHP
|DENİZ ATEŞ
|-
|985
|Uzgörür-Bulanık/Muş
|BELDE
|2.308
|BDP
|KEREM GÜNDOĞDU
|-
|986
|Yoncalı-Bulanık/Muş
|BELDE
|2.013
|AK PARTİ
|SAMİ ÖZDEMİR
|-
|987
|Düzkışla-Hasköy/Muş
|BELDE
|1.965
|AK PARTİ
|GÖKSEL KAVÇAN
|-
|988
|Hasköy-Muş
|İLÇE
|12.393
|AK PARTİ
|MURSEL ÖZEN
|-
|989
|Altınova-Korkut/Muş
|BELDE
|2.687
|AK PARTİ
|MEHMET SUAT ÖZGÜL
|-
|990
|Korkut-Muş
|İLÇE
|3.526
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|-
|991
|Konakkuran-Malazgirt/Muş
|BELDE
|1.664
|LDP
|BÜLENT ATEŞ
|-
|992
|Malazgirt-Muş
|İLÇE
|19.986
|BDP
|HALİS COŞKUN
|-
|993
|Karaağaçlı-Merkez/Muş
|BELDE
|2.098
|AK PARTİ
|SUPHİ ÖZBAYAM
|-
|994
|Kırköy-Merkez/Muş
|BELDE
|1.906
|CHP
|MEHMET EŞREF MENDEŞ
|-
|995
|Kızılağaç-Merkez/Muş
|BELDE
|2.977
|AK PARTİ
|BURHAN ÖĞÜT
|-
|996
|Konukbekler-Merkez/Muş
|BELDE
|3.034
|HAK PAR
|MAHMUT SUBAŞI
|-
|997
|Muş
|İL
|93.052
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|-
|998
|Serinova-Merkez/Muş
|BELDE
|2.415
|AK PARTİ
|ENGİN ATILGAN
|-
|999
|Sungu-Merkez/Muş
|BELDE
|5.658
|AK PARTİ
|BEDRETTİN ÇETİN
|-
|1000
|Yaygın-Merkez/Muş
|BELDE
|3.881
|AK PARTİ
|SELAHATTİN YALÇİN
|-
|1001
|Yeşilova-Merkez/Muş
|BELDE
|2.585
|AK PARTİ
|İLHAN ÇİFTÇİ
|-
|1002
|Varto-Muş
|İLÇE
|9.971
|BDP
|SABİTE EKİNCİ
|-
|1003
|Acıgöl-Nevşehir
|İLÇE
|5.797
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|-
|1004
|Karapınar-Acıgöl/Nevşehir
|BELDE
|2.878
|AK PARTİ
|MUSTAFA TİFTİK
|-
|1005
|Tatların-Acıgöl/Nevşehir
|BELDE
|2.091
|AK PARTİ
|FERHAT ADIYAMAN
|-
|1006
|Avanos-Nevşehir
|İLÇE
|13.436
|CHP
|İSMET İNCE
|-
|1007
|Çalış-Avanos/Nevşehir
|BELDE
|1.939
|AK PARTİ
|ALPASLAN ÖZER
|-
|1008
|Kalaba-Avanos/Nevşehir
|BELDE
|4.446
|AK PARTİ
|MUSTAFA KÖROĞLU
|-
|1009
|Özkonak-Avanos/Nevşehir
|BELDE
|3.451
|AK PARTİ
|İLKER YÜREKLİ
|-
|1010
|Derinkuyu-Nevşehir
|İLÇE
|10.877
|MHP
|AHMET BALCI
|-
|1011
|Yazıhüyük-Derinkuyu/Nevşehir
|BELDE
|3.616
|AK PARTİ
|CENGİZ ÇAVDAR
|-
|1012
|Gülşehir-Nevşehir
|İLÇE
|12.128
|MHP
|VAHDİ ARISOY
|-
|1013
|Hacıbektaş-Nevşehir
|İLÇE
|5.174
|CHP
|ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU
|-
|1014
|Kozaklı-Nevşehir
|İLÇE
|7.487
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|-
|1015
|Çat-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|2.518
|AK PARTİ
|KAMİL DURU
|-
|1016
|Göre-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|2.397
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOPÇU
|-
|1017
|Göreme-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|2.059
|AK PARTİ
|NURİ CİNGİL
|-
|1018
|Kavak-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|2.671
|AK PARTİ
|CELAL YİĞİT
|-
|1019
|Kaymaklı-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|4.396
|AK PARTİ
|HALİT ELMA
|-
|1020
|Nar-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|3.932
|BAĞIMSIZ
|ALİ ERDOĞMUŞ
|-
|1021
|Nevşehir
|İL
|102.997
|AK PARTİ
|HASAN ÜNVER
|-
|1022
|Sulusaray-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|2.151
|AK PARTİ
|BAYRAM YILMAZ
|-
|1023
|Uçhisar-Merkez/Nevşehir
|BELDE
|4.002
|MHP
|ALİ KARAASLAN
|-
|1024
|Ortahisar-Ürgüp/Nevşehir
|BELDE
|3.362
|MHP
|İSMAİL GENÇ
|-
|1025
|Ürgüp-Nevşehir
|İLÇE
|21.080
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|-
|1026
|Altunhisar-Niğde
|İLÇE
|3.218
|AK PARTİ
|ERDAL SARI
|-
|1027
|Karakapı-Altunhisar/Niğde
|BELDE
|3.012
|AK PARTİ
|KAMİL DEMİRALP
|-
|1028
|Keçikalesi-Altunhisar/Niğde
|BELDE
|1.994
|AK PARTİ
|ŞAMMA ÖZTÜRK
|-
|1029
|Bahçeli-Bor/Niğde
|BELDE
|2.253
|AK PARTİ
|ZAFER TOKGÖZ
|-
|1030
|Bor-Niğde
|İLÇE
|41.860
|AK PARTİ
|SITKI ERAT
|-
|1031
|Çukurkuyu-Bor/Niğde
|BELDE
|2.219
|AK PARTİ
|İLERİ KOÇAK
|-
|1032
|Kemerhisar-Bor/Niğde
|BELDE
|5.167
|CHP
|BEYTULLAH KİRAZCI
|-
|1033
|Çamardı-Niğde
|İLÇE
|3.578
|AK PARTİ
|YAVUZ SOYLU
|-
|1034
|Azatlı-Çiftlik/Niğde
|BELDE
|3.928
|CHP
|ŞAHİN POLAT
|-
|1035
|Bozköy-Çiftlik/Niğde
|BELDE
|4.303
|CHP
|YALÇIN TEKELİ
|-
|1036
|Çiftlik-Niğde
|İLÇE
|4.336
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|-
|1037
|Divarlı-Çiftlik/Niğde
|BELDE
|4.025
|MHP
|MUSTAFA BALCAN
|-
|1038
|Aktaş-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.140
|CHP
|YAŞAR ÇAMUR
|-
|1039
|Alay-Merkez/Niğde
|BELDE
|3.452
|AK PARTİ
|İSMET ERYILMAZ
|-
|1040
|Bağlama-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.420
|MHP
|MURAT KARAKUZU
|-
|1041
|Değirmenli-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.088
|AK PARTİ
|YILDIRAY TOK
|-
|1042
|Dündarlı-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.819
|MHP
|HÜSEYİN ÇIKAN
|-
|1043
|Edikli-Merkez/Niğde
|BELDE
|4.902
|AK PARTİ
|AHMET MUSALLİ
|-
|1044
|Gümüşler-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.268
|AK PARTİ
|BAYRAM AKDOĞAN
|-
|1045
|Hacıabdullah-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.059
|AK PARTİ
|AHMET TAKYAN
|-
|1046
|Karaatlı-Merkez/Niğde
|BELDE
|3.339
|AK PARTİ
|EMİN YILMAZ
|-
|1047
|Kiledere-Merkez/Niğde
|BELDE
|5.206
|AK PARTİ
|SELAMİ YILMAZ
|-
|1048
|Konaklı-Merkez/Niğde
|BELDE
|3.310
|MHP
|MAKSUT ÖZÇELİK
|-
|1049
|Niğde
|İL
|137.194
|AK PARTİ
|FARUK AKDOĞAN
|-
|1050
|Orhanlı-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.590
|AK PARTİ
|ERHAN POLAT
|-
|1051
|Sazlıca-Merkez/Niğde
|BELDE
|3.641
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN GÖRGÜLÜ
|-
|1052
|Yeşilgölcük-Merkez/Niğde
|BELDE
|5.405
|AK PARTİ
|HAKKI ŞENGÜL
|-
|1053
|Yıldıztepe-Merkez/Niğde
|BELDE
|2.177
|CHP
|METİN AKGÜMÜŞ
|-
|1054
|Ulukışla-Niğde
|İLÇE
|6.034
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|-
|1055
|Akkuş-Ordu
|BŞB İLÇE
|24.820
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|-
|1056
|Altınordu-Ordu
|BŞB İLÇE
|205.396
|AK PARTİ
|ENGİN TEKİNTAŞ
|-
|1057
|Aybastı-Ordu
|BŞB İLÇE
|30.325
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|-
|1058
|Çamaş-Ordu
|BŞB İLÇE
|8.273
|AK PARTİ
|ALAHİTDİN GİDEN
|-
|1059
|Çatalpınar-Ordu
|BŞB İLÇE
|13.580
|AK PARTİ
|AHMET TÜRE
|-
|1060
|Çaybaşı-Ordu
|BŞB İLÇE
|13.310
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|-
|1061
|Fatsa-Ordu
|BŞB İLÇE
|114.940
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ANLAYAN
|-
|1062
|Gölköy-Ordu
|BŞB İLÇE
|32.242
|AK PARTİ
|ALİ KEMAL MERT
|-
|1063
|Gülyalı-Ordu
|BŞB İLÇE
|7.975
|AK PARTİ
|TALİP ŞEN
|-
|1064
|Gürgentepe-Ordu
|BŞB İLÇE
|14.092
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|-
|1065
|İkizce-Ordu
|BŞB İLÇE
|16.201
|AK PARTİ
|BAHRİ SÖĞÜT
|-
|1066
|Kabadüz-Ordu
|BŞB İLÇE
|9.020
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|-
|1067
|Kabataş-Ordu
|BŞB İLÇE
|10.492
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|-
|1068
|Korgan-Ordu
|BŞB İLÇE
|29.388
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|-
|1069
|Kumru-Ordu
|BŞB İLÇE
|30.877
|AK PARTİ
|GÜNAN MURAT HATİPOĞLU
|-
|1070
|Mesudiye-Ordu
|BŞB İLÇE
|16.689
|AK PARTİ
|İSA GÜL
|-
|1071
|Ordu
|BŞB
|750.588
|AK PARTİ
|ENVER YILMAZ
|-
|1072
|Perşembe-Ordu
|BŞB İLÇE
|31.065
|AK PARTİ
|KEMAL BAHTİYAR
|-
|1073
|Ulubey-Ordu
|BŞB İLÇE
|19.306
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|-
|1074
|Ünye-Ordu
|BŞB İLÇE
|122.597
|AK PARTİ
|AHMET ÇAMYAR
|-
|1075
|Bahçe-Osmaniye
|İLÇE
|14.630
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|-
|1076
|Atalan-Düziçi/Osmaniye
|BELDE
|1.855
|MHP
|SÜLEYMAN YILDIRIM
|-
|1077
|Böcekli-Düziçi/Osmaniye
|BELDE
|2.344
|MHP
|DOĞAN ÖZTÜRK
|-
|1078
|Düziçi-Osmaniye
|İLÇE
|48.374
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|-
|1079
|Ellek-Düziçi/Osmaniye
|BELDE
|6.463
|MHP
|RECEP SOY
|-
|1080
|Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye
|BELDE
|3.563
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖNAL
|-
|1081
|Hasanbeyli-Osmaniye
|İLÇE
|2.270
|MHP
|ALPASLAN KOCA
|-
|1082
|Kadirli-Osmaniye
|İLÇE
|90.959
|MHP
|ÖMER TARHAN
|-
|1083
|Cevdetiye-Merkez/Osmaniye
|BELDE
|2.933
|MHP
|İLHAMİ ÖNAL
|-
|1084
|Osmaniye
|İL
|229.406
|MHP
|KADİR KARA
|-
|1085
|Mehmetli-Sumbas/Osmaniye
|BELDE
|2.302
|MHP
|HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK
|-
|1086
|Sumbas-Osmaniye
|İLÇE
|2.114
|MHP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|-
|1087
|Toprakkale-Osmaniye
|İLÇE
|10.191
|CHP
|İBRAHİM DEMİRCİ
|-
|1088
|TÜYSÜZ-TOPRAKKALE/OSMANİYE
|BELDE
|6578
|MHP
|VELİ FİDAN
|-
|1089
|Ardeşen-Rize
|İLÇE
|28.171
|AK PARTİ
|HAKAN GÜLTEKİN
|-
|1090
|Tunca-Ardeşen/Rize
|BELDE
|3.224
|AK PARTİ
|AHMET NACİ AYTEMİZ
|-
|1091
|Çamlıhemşin-Rize
|İLÇE
|1.574
|AK PARTİ
|OSMAN HAŞİMOĞLU
|-
|1092
|Büyükköy-Çayeli/Rize
|BELDE
|2.377
|AK PARTİ
|MUSTAFA KÜLÜNKOĞLU
|-
|1093
|Çayeli-Rize
|İLÇE
|24.269
|AK PARTİ
|ATİLLA ESMEN
|-
|1094
|Madenli-Çayeli/Rize
|BELDE
|2.800
|AK PARTİ
|NECİP YAZICI
|-
|1095
|Derepazarı-Rize
|İLÇE
|4.894
|AK PARTİ
|YAKUP SAMANGÜL
|-
|1096
|Fındıklı-Rize
|İLÇE
|10.572
|AK PARTİ
|ADNAN ÖZBALABAN
|-
|1097
|Güneysu-Rize
|İLÇE
|5.659
|AK PARTİ
|HALİL TURAN
|-
|1098
|Hemşin-Rize
|İLÇE
|1.362
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|-
|1099
|İkizdere-Rize
|İLÇE
|1.782
|AK PARTİ
|HASAN KÖSOĞLU
|-
|1100
|İyidere-Rize
|İLÇE
|5.369
|AK PARTİ
|AHMET METE
|-
|1101
|Kalkandere-Rize
|İLÇE
|6.215
|SP
|KENAN YILDIRIM
|-
|1102
|Salarha (Çaykent)-Merkez/Rize
|BELDE
|2.364
|AK PARTİ
|HASAN KARA
|-
|1103
|Kendirli-Merkez/Rize
|BELDE
|3.523
|AK PARTİ
|ALAETTİN SERDAR
|-
|1104
|Muradiye-Merkez/Rize
|BELDE
|2.765
|AK PARTİ
|MUSA SUREYYA BALCI
|-
|1105
|Rize
|İL
|114.838
|AK PARTİ
|REŞAT KASAP
|-
|1106
|Pazar-Rize
|İLÇE
|16.335
|AK PARTİ
|AHMET BASA
|-
|1107
|Adapazarı-Sakarya
|BŞB İLÇE
|274.898
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN DİŞLİ
|-
|1108
|Akyazı-Sakarya
|BŞB İLÇE
|86.704
|AK PARTİ
|HASAN AKCAN
|-
|1109
|Arifiye-Sakarya
|BŞB İLÇE
|40.568
|AK PARTİ
|İSMAİL KARAKULLUKÇU
|-
|1110
|Erenler-Sakarya
|BŞB İLÇE
|83.984
|AK PARTİ
|CAVİT ÖZTÜRK
|-
|1111
|Ferizli-Sakarya
|BŞB İLÇE
|25.386
|AK PARTİ
|AHMET SOĞUK
|-
|1112
|Geyve-Sakarya
|BŞB İLÇE
|48.496
|AK PARTİ
|MURAT KAYA
|-
|1113
|Hendek-Sakarya
|BŞB İLÇE
|80.264
|AK PARTİ
|ALİ İNCİ
|-
|1114
|Karapürçek-Sakarya
|BŞB İLÇE
|12.578
|AK PARTİ
|ORHAN YILDIRIM
|-
|1115
|Karasu-Sakarya
|BŞB İLÇE
|61.533
|AK PARTİ
|MEHMET İSPİROĞLU
|-
|1116
|Kaynarca-Sakarya
|BŞB İLÇE
|23.626
|AK PARTİ
|ZEYNUR ÖZEL
|-
|1117
|Kocaali-Sakarya
|BŞB İLÇE
|20.878
|AK PARTİ
|AHMET ACAR
|-
|1118
|Pamukova-Sakarya
|BŞB İLÇE
|28.955
|AK PARTİ
|CEVAT KESER
|-
|1119
|Sakarya
|BŞB
|976.948
|AK PARTİ
|ZEKİ TOÇOĞLU
|-
|1120
|Sapanca-Sakarya
|BŞB İLÇE
|40.045
|AK PARTİ
|AYDIN YILMAZER
|-
|1121
|Serdivan-Sakarya
|BŞB İLÇE
|128.121
|AK PARTİ
|YUSUF ALEMDAR
|-
|1122
|Söğütlü-Sakarya
|BŞB İLÇE
|14.031
|AK PARTİ
|HÜSEYİN GENÇ
|-
|1123
|Taraklı-Sakarya
|BŞB İLÇE
|6.881
|AK PARTİ
|TACETTİN ÖZKARAMAN
|-
|1124
|Ondokuz Mayıs-Samsun
|BŞB İLÇE
|24.826
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|-
|1125
|Alaçam-Samsun
|BŞB İLÇE
|25.863
|AK PARTİ
|HADİ UYAR
|-
|1126
|Asarcık-Samsun
|BŞB İLÇE
|16.997
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|-
|1127
|Atakum-Samsun
|BŞB İLÇE
|181.302
|AK PARTİ
|İSHAK TAŞÇI
|-
|1128
|Ayvacık-Samsun
|BŞB İLÇE
|20.178
|AK PARTİ
|MUSTAFA BELUR
|-
|1129
|Bafra-Samsun
|BŞB İLÇE
|141.552
|AK PARTİ
|ZİHNİ ŞAHİN
|-
|1130
|Canik-Samsun
|BŞB İLÇE
|98.323
|AK PARTİ
|OSMAN GENÇ
|-
|1131
|Çarşamba-Samsun
|BŞB İLÇE
|137.739
|AK PARTİ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|-
|1132
|Havza-Samsun
|BŞB İLÇE
|40.892
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|-
|1133
|İlkadım-Samsun
|BŞB İLÇE
|325.666
|AK PARTİ
|ERDOĞAN TOK
|-
|1134
|Kavak-Samsun
|BŞB İLÇE
|20.112
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|-
|1135
|Ladik-Samsun
|BŞB İLÇE
|16.390
|AK PARTİ
|SELİM ÖZBALCI
|-
|1136
|Salıpazarı-Samsun
|BŞB İLÇE
|18.714
|AK PARTİ
|HALİL AKGÜL
|-
|1137
|Samsun
|BŞB
|1.295.927
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA YILMAZ
|-
|1138
|Tekkeköy-Samsun
|BŞB İLÇE
|50.149
|AK PARTİ
|HASAN TOGAR
|-
|1139
|Terme-Samsun
|BŞB İLÇE
|71.577
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|-
|1140
|Vezirköprü-Samsun
|BŞB İLÇE
|97.023
|AK PARTİ
|İBRAHİM SADIK EDİS
|-
|1141
|Yakakent-Samsun
|BŞB İLÇE
|8.624
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|-
|1142
|Atabağı-Baykan/Siirt
|BELDE
|3.439
|BDP
|MUAMMER CANBULAT
|-
|1143
|Baykan-Siirt
|İLÇE
|5.619
|BDP
|ALİ AYDİN
|-
|1144
|Veyselkarani-Baykan/Siirt
|BELDE
|6.476
|BDP
|ENES CENGİZ
|-
|1145
|Eruh-Siirt
|İLÇE
|8.760
|BDP
|EDA KİLİS
|-
|1146
|Kayabağlar-Kurtalan/Siirt
|BELDE
|5.066
|BDP
|ŞEMSETTİN PEKTAŞ
|-
|1147
|Kurtalan-Siirt
|İLÇE
|32.945
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|-
|1148
|Gökçebağ-Merkez/Siirt
|BELDE
|1.979
|BDP
|SERHAT ÇİÇEK
|-
|1149
|Siirt
|İL
|147.271
|BDP
|TUNCER BAKIRHAN
|-
|1150
|Beğendik-Pervari/Siirt
|BELDE
|2.468
|BDP
|DÜJVAR OLAŞ
|-
|1151
|Pervari-Siirt
|İLÇE
|5.955
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|-
|1152
|Şirvan-Siirt
|İLÇE
|4.221
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|-
|1153
|Tillo-Siirt
|İLÇE
|2.146
|AK PARTİ
|MEHMET MESUT MEMDUHOĞLU
|-
|1154
|Ayancık-Sinop
|İLÇE
|13.609
|AK PARTİ
|AYHAN ERGÜN
|-
|1155
|Boyabat-Sinop
|İLÇE
|27.697
|AK PARTİ
|ŞEFİK ÇAKICI
|-
|1156
|Dikmen-Sinop
|İLÇE
|1.408
|CHP
|SAİM İSTANBULLU
|-
|1157
|Durağan-Sinop
|İLÇE
|9.451
|AK PARTİ
|AHMET KILIÇASLAN
|-
|1158
|Erfelek-Sinop
|İLÇE
|3.625
|CHP
|MUZAFFER ŞİMŞEK
|-
|1159
|Gerze-Sinop
|İLÇE
|14.901
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|-
|1160
|Sinop
|İL
|41.386
|CHP
|BAKİ ERGÜL
|-
|1161
|Saraydüzü-Sinop
|İLÇE
|1.265
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|-
|1162
|Türkeli-Sinop
|İLÇE
|5.916
|MHP
|HALİL DİLEK ÖZCAN
|-
|1163
|Akıncılar-Sivas
|İLÇE
|2.518
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|-
|1164
|Altınyayla-Sivas
|İLÇE
|3.760
|AK PARTİ
|NECMETTİN MERMER
|-
|1165
|Deliilyas-Altınyayla/Sivas
|BELDE
|2.031
|CHP
|HAYATİ AKBULUT
|-
|1166
|Divriği-Sivas
|İLÇE
|10.336
|CHP
|HAKAN GÖK
|-
|1167
|Doğanşar-Sivas
|İLÇE
|1.493
|AK PARTİ
|NECDET OKTAY KARAMAN
|-
|1168
|Çepni-Gemerek/Sivas
|BELDE
|1.421
|CHP
|MURAT UÇAR
|-
|1169
|Gemerek-Sivas
|İLÇE
|11.131
|BBP
|MUSTAFA DEMİR
|-
|1170
|Sızır-Gemerek/Sivas
|BELDE
|2.990
|CHP
|NEVZAT GÖKSU
|-
|1171
|Gölova-Sivas
|İLÇE
|1.231
|AK PARTİ
|İBRAHİM YENİDÜNYA
|-
|1172
|Gürün-Sivas
|İLÇE
|10.963
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|-
|1173
|Hafik-Sivas
|İLÇE
|3.046
|AK PARTİ
|MİTAT İLHAN
|-
|1174
|İmranlı-Sivas
|İLÇE
|2.974
|AK PARTİ
|PEHLÜL İŞLEYEN
|-
|1175
|Kangal-Sivas
|İLÇE
|9.749
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|-
|1176
|Koyulhisar-Sivas
|İLÇE
|4.352
|MHP
|OSMAN EPSİLELİ
|-
|1177
|Sivas
|İL
|335.943
|AK PARTİ
|SAMİ AYDIN
|-
|1178
|Yıldız-Merkez/Sivas
|BELDE
|2.371
|AK PARTİ
|MAHMUT AKTAŞ
|-
|1179
|Suşehri-Sivas
|İLÇE
|15.030
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|-
|1180
|Cemel-Şarkışla/Sivas
|BELDE
|1.534
|AK PARTİ
|HAKVERDİ BULUT
|-
|1181
|Gürçayır-Şarkışla/Sivas
|BELDE
|1.983
|MHP
|OSMAN ÖZKAN
|-
|1182
|Şarkışla-Sivas
|İLÇE
|22.590
|AK PARTİ
|AHMET TURGAY OĞUZ
|-
|1183
|Ulaş-Sivas
|İLÇE
|3.548
|AK PARTİ
|İSRAFİL GÖÇGÜN
|-
|1184
|Güneykaya-Yıldızeli/Sivas
|BELDE
|1.611
|AK PARTİ
|MEHMET AKPINAR
|-
|1185
|Yıldızeli-Sivas
|İLÇE
|7.848
|AK PARTİ
|YILMAZ NAVRUZ
|-
|1186
|Zara-Sivas
|İLÇE
|12.144
|AK PARTİ
|SAYIT AHMET PALA
|-
|1187
|Akçakale-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|105.132
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|-
|1188
|Birecik-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|93.668
|AK PARTİ
|MEHMET FARUK PINARBAŞI
|-
|1189
|Bozova-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|54.641
|BDP
|ZEYNEL TAŞ
|-
|1190
|Ceylanpınar-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|84.727
|AK PARTİ
|MENDERES ATİLLA
|-
|1191
|Eyyübiye-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|372.134
|AK PARTİ
|MEHMET EKİNCİ
|-
|1192
|Halfeti-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|38.294
|BDP
|MUSTAFA BAYRAM
|-
|1193
|Haliliye-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|369.082
|AK PARTİ
|FEVZİ DEMİRKOL
|-
|1194
|Harran-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|83.072
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZYAVUZ
|-
|1195
|Hilvan-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|44.562
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|-
|1196
|Karaköprü-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|153.685
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|-
|1197
|Siverek-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|250.100
|AK PARTİ
|RESUL YILMAZ
|-
|1198
|Suruç-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|102.356
|BDP
|ORHAN ŞANSAL
|-
|1199
|Şanlıurfa
|BŞB
|1.940.627
|AK PARTİ
|NİHAT ÇİFTÇİ
|-
|1200
|Viranşehir-Şanlıurfa
|BŞB İLÇE
|189.174
|BDP
|EMRULLAH CİN
|-
|1201
|Beytüşşebap-Şırnak
|İLÇE
|4.817
|BDP
|NURETTİN ATAMAN
|-
|1202
|Cizre-Şırnak
|İLÇE
|112.919
|BDP
|KADİR KUNUR
|-
|1203
|Fındık-Güçlükonak/Şırnak
|BELDE
|2.056
|BDP
|AHMET ECE
|-
|1204
|Güçlükonak-Şırnak
|İLÇE
|3.781
|AK PARTİ
|BAHATTİN AKTUĞ
|-
|1205
|İdil-Şırnak
|İLÇE
|26.575
|BDP
|MEHMET MUHDİ ASLAN
|-
|1206
|Karalar-İdil/Şırnak
|BELDE
|3.914
|AK PARTİ
|HALEF İNAN
|-
|1207
|Sırtköy-İdil/Şırnak
|BELDE
|2.057
|BDP
|NURİ AKMAN
|-
|1208
|Balveren-Merkez/Şırnak
|BELDE
|3.232
|BDP
|ABDULLAH TUNÇ
|-
|1209
|Kasrik-Merkez/Şırnak
|BELDE
|2.751
|AK PARTİ
|SADUN ŞANLI
|-
|1210
|Kumçatı-Merkez/Şırnak
|BELDE
|8.421
|BDP
|MEHMET DEMİR
|-
|1211
|Şırnak
|İL
|54.032
|BDP
|SERHAT KADIRHAN
|-
|1212
|Başverimli-Silopi/Şırnak
|BELDE
|5.831
|BDP
|RABİA TEKAS
|-
|1213
|Çalışkan-Silopi/Şırnak
|BELDE
|4.596
|AK PARTİ
|NADİR TOSUN
|-
|1214
|Görümlü-Silopi/Şırnak
|BELDE
|4.246
|BDP
|ABDULĞAFUR RÜZGAR
|-
|1215
|Silopi-Şırnak
|İLÇE
|89.090
|BDP
|EMİNE ESMER
|-
|1216
|Hilal-Uludere/Şırnak
|BELDE
|3.188
|AK PARTİ
|CEHVER BENEK
|-
|1217
|Şenoba-Uludere/Şırnak
|BELDE
|6.355
|AK PARTİ
|SABRİ BABAT
|-
|1218
|Uludere-Şırnak
|İLÇE
|7.118
|BDP
|ZEYNEP ÜREN
|-
|1219
|Uzungeçit-Uludere/Şırnak
|BELDE
|2.849
|BAĞIMSIZ
|HACİ YILDIRIM
|-
|1220
|Çerkezköy-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|146.319
|CHP
|VAHAP AKAY
|-
|1221
|Çorlu-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|253.551
|CHP
|ÜNAL BAYSAN
|-
|1222
|Ergene-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|59.641
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|-
|1223
|Hayrabolu-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|32.158
|CHP
|FEHMİ ALTAYOĞLU
|-
|1224
|Kapaklı-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|105.243
|CHP
|İRFAN MANDALI
|-
|1225
|Malkara-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|52.331
|CHP
|ULAŞ YURDAKUL
|-
|1226
|Marmaraereğlisi-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|24.043
|CHP
|İBRAHİM UYAN
|-
|1227
|Muratlı-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|27.561
|CHP
|NEBİ TEPE
|-
|1228
|Saray-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|48.834
|CHP
|NAZMİ ÇOBAN
|-
|1229
|Süleymanpaşa-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|191.864
|CHP
|MEHMET EKREM EŞKİNAT
|-
|1230
|Şarköy-Tekirdağ
|BŞB İLÇE
|31.330
|CHP
|SÜLEYMAN ALTINOK
|-
|1231
|Tekirdağ
|BŞB
|972.875
|CHP
|KADİR ALBAYRAK
|-
|1232
|Akarçay Görümlü-Almus/Tokat
|BELDE
|3.876
|CHP
|ERDOĞAN ÇOBAN
|-
|1233
|Almus-Tokat
|İLÇE
|5.063
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN ARIKAN
|-
|1234
|Ataköy-Almus/Tokat
|BELDE
|3.549
|DSP
|SERVET DURMUŞ
|-
|1235
|Çevreli-Almus/Tokat
|BELDE
|3.120
|AK PARTİ
|ERCAN GÜRER
|-
|1236
|Gölgeli-Almus/Tokat
|BELDE
|3.069
|CHP
|İBRAHİM KARAHAN
|-
|1237
|Kınık-Almus/Tokat
|BELDE
|2.490
|CHP
|HACI YUSUF GEÇENE
|-
|1238
|Artova-Tokat
|İLÇE
|4.474
|AK PARTİ
|LÜTVÜ YALÇIN
|-
|1239
|Başçiftlik-Tokat
|İLÇE
|5.562
|AK PARTİ
|MURAT TUNÇEL
|-
|1240
|Hatipli-Başçiftlik/Tokat
|BELDE
|3.911
|AK PARTİ
|ŞEMSETTİN YAVUZ
|-
|1241
|Erbaa-Tokat
|İLÇE
|64.941
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YILDIRIM
|-
|1242
|Gökal-Erbaa/Tokat
|BELDE
|3.008
|AK PARTİ
|SALİM ÇINAR
|-
|1243
|Karayaka-Erbaa/Tokat
|BELDE
|2.738
|MHP
|SEBAHATTİN ŞENEL
|-
|1244
|Tanoba-Erbaa/Tokat
|BELDE
|2.592
|AK PARTİ
|ALİ GENÇ
|-
|1245
|Çamlıbel-Merkez/Tokat
|BELDE
|3.381
|AK PARTİ
|ADEM AKGÜL
|-
|1246
|Çat-Merkez/Tokat
|BELDE
|3.002
|MHP
|MUSTAFA COŞAR
|-
|1247
|Emirseyit-Merkez/Tokat
|BELDE
|1.995
|AK PARTİ
|ERTUĞRUL AĞIL
|-
|1248
|Güryıldız-Merkez/Tokat
|BELDE
|1.944
|AK PARTİ
|HABİB HAN
|-
|1249
|Tokat
|İL
|148.149
|AK PARTİ
|EYÜP EROĞLU
|-
|1250
|Gökçeli-Niksar/Tokat
|BELDE
|2.134
|AK PARTİ
|AYHAN ÖZTÜRK
|-
|1251
|Gürçeşme-Niksar/Tokat
|BELDE
|2.951
|SP
|ŞEVKET YÜCEL
|-
|1252
|Niksar-Tokat
|İLÇE
|39.338
|AK PARTİ
|ÖZDİLEK ÖZCAN
|-
|1253
|Serenli-Niksar/Tokat
|BELDE
|3.200
|MHP
|NURETTİN KELEŞ
|-
|1254
|Yazıcık-Niksar/Tokat
|BELDE
|2.617
|CHP
|TUNCER UZUNOĞLU
|-
|1255
|Yolkonak-Niksar/Tokat
|BELDE
|2.793
|AK PARTİ
|MUSA ATASOY
|-
|1256
|Pazar-Tokat
|İLÇE
|4.684
|AK PARTİ
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|-
|1257
|Üzümören-Pazar/Tokat
|BELDE
|4.101
|AK PARTİ
|İSMAİL KARAKAŞ
|-
|1258
|Baydarlı-Reşadiye/Tokat
|BELDE
|3.571
|AK PARTİ
|İLYAS DEMİR
|-
|1259
|Bereketli-Reşadiye/Tokat
|BELDE
|4.753
|MHP
|NECAATTİN ŞAHİN
|-
|1260
|Bozçalı-Reşadiye/Tokat
|BELDE
|2.794
|MHP
|BOLHAN DURMUŞ
|-
|1261
|Cimitekke-Reşadiye/Tokat
|BELDE
|3.647
|MHP
|EROL AYDIN
|-
|1262
|Hasanşeyh-Reşadiye/Tokat
|BELDE
|5.457
|AK PARTİ
|RECEP KÜLEKÇİ
|-
|1263
|Reşadiye-Tokat
|İLÇE
|9.273
|AK PARTİ
|CEMİL KILIÇ
|-
|1264
|Sulusaray-Tokat
|İLÇE
|4.554
|AK PARTİ
|HALİL DEMİRKOL
|-
|1265
|Şenyurt-Turhal/Tokat
|BELDE
|1.984
|AK PARTİ
|CAFER ÜNAL ARSLAN
|-
|1266
|Turhal-Tokat
|İLÇE
|62.425
|AK PARTİ
|YILMAZ BEKLER
|-
|1267
|Yeşilyurt-Tokat
|İLÇE
|4.642
|AK PARTİ
|KAZIM MİSAFİR
|-
|1268
|Zile-Tokat
|İLÇE
|34.100
|AK PARTİ
|LÜTFİ VİDİNEL
|-
|1269
|Akçaabat-Trabzon
|BŞB İLÇE
|119.463
|AK PARTİ
|ŞEFİK TÜRKMEN
|-
|1270
|Araklı-Trabzon
|BŞB İLÇE
|47.334
|AK PARTİ
|RECEP ÇEBİ
|-
|1271
|Arsin-Trabzon
|BŞB İLÇE
|27.712
|AK PARTİ
|ERDEM ŞEN
|-
|1272
|Beşikdüzü-Trabzon
|BŞB İLÇE
|21.666
|AK PARTİ
|ORHAN BIÇAKÇIOĞLU
|-
|1273
|Çarşıbaşı-Trabzon
|BŞB İLÇE
|15.149
|AK PARTİ
|COŞKUN YILMAZ
|-
|1274
|Çaykara-Trabzon
|BŞB İLÇE
|12.672
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|-
|1275
|Dernekpazarı-Trabzon
|BŞB İLÇE
|3.550
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|-
|1276
|Düzköy-Trabzon
|BŞB İLÇE
|14.059
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|-
|1277
|Hayrat-Trabzon
|BŞB İLÇE
|6.923
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|-
|1278
|Köprübaşı-Trabzon
|BŞB İLÇE
|4.444
|AK PARTİ
|AHMET TEKKE
|-
|1279
|Maçka-Trabzon
|BŞB İLÇE
|23.357
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|-
|1280
|Of-Trabzon
|BŞB İLÇE
|40.914
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|-
|1281
|Ortahisar-Trabzon
|BŞB İLÇE
|327.701
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|-
|1282
|Sürmene-Trabzon
|BŞB İLÇE
|25.833
|AK PARTİ
|RAHMİ ÜSTÜN
|-
|1283
|Şalpazarı-Trabzon
|BŞB İLÇE
|10.978
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|-
|1284
|Tonya-Trabzon
|BŞB İLÇE
|14.471
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|-
|1285
|Trabzon
|BŞB
|779.379
|AK PARTİ
|ORHAN FEVZİ GÜMRÜKÇÜOĞLU
|-
|1286
|Vakfıkebir-Trabzon
|BŞB İLÇE
|26.788
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|-
|1287
|Yomra-Trabzon
|BŞB İLÇE
|36.365
|AK PARTİ
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|-
|1288
|Çemişgezek-Tunceli
|İLÇE
|2.871
|CHP
|AHMET ŞADAN ERSOY
|-
|1289
|Hozat-Tunceli
|İLÇE
|4.484
|CHP
|CELALEDDİN POLAT
|-
|1290
|Akpazar-Mazgirt/Tunceli
|BELDE
|2.118
|BDP
|HÜSEYİN ÇETİNKAYA
|-
|1291
|Mazgirt-Tunceli
|İLÇE
|1.400
|ÖDP
|TEKİN TÜRKEL
|-
|1292
|Tunceli
|İL
|32.858
|BDP
|MEHMET ALİ BUL
|-
|1293
|Nazımiye-Tunceli
|İLÇE
|1.409
|CHP
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|-
|1294
|Ovacık-Tunceli
|İLÇE
|3.069
|TKP
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|-
|1295
|Pertek-Tunceli
|İLÇE
|6.204
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|-
|1296
|Pülümür-Tunceli
|İLÇE
|1.277
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|-
|1297
|Banaz-Uşak
|İLÇE
|16.553
|AK PARTİ
|ZAFER ARPACI
|-
|1298
|Kızılcasöğüt-Banaz/Uşak
|BELDE
|1.944
|CHP
|ÖMER BİÇER
|-
|1299
|Eşme-Uşak
|İLÇE
|15.004
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|-
|1300
|Yeleğen-Eşme/Uşak
|BELDE
|2.233
|CHP
|FEYZİ KAYA
|-
|1301
|Karahallı-Uşak
|İLÇE
|4.010
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|-
|1302
|Bölme-Merkez/Uşak
|BELDE
|3.044
|AK PARTİ
|METİN TOZLU
|-
|1303
|Uşak
|İL
|206.234
|AK PARTİ
|NURULLAH CAHAN
|-
|1304
|Pınarbaşı-Sivaslı/Uşak
|BELDE
|1.954
|CHP
|NACİ AKYÜREK
|-
|1305
|Selçikler-Sivaslı/Uşak
|BELDE
|1.991
|AK PARTİ
|OSMAN ÇAKAR
|-
|1306
|Sivaslı-Uşak
|İLÇE
|7.036
|CHP
|NİHAT SAZLIGÖL
|-
|1307
|Tatar-Sivaslı/Uşak
|BELDE
|1.912
|AK PARTİ
|ZAFER GÜN
|-
|1308
|Ulubey-Uşak
|İLÇE
|4.896
|CHP
|ALİ RIZA ADA
|-
|1309
|Bahçesaray-Van
|BŞB İLÇE
|15.136
|BDP
|MEHMET GARİP AYKUT
|-
|1310
|Başkale-Van
|BŞB İLÇE
|54.204
|BDP
|İHSAN GÜLER
|-
|1311
|Çaldıran-Van
|BŞB İLÇE
|65.059
|BDP
|FARUK DEMİR
|-
|1312
|Çatak-Van
|BŞB İLÇE
|21.251
|BDP
|CELATTİN BARTU
|-
|1313
|Edremit-Van
|BŞB İLÇE
|121.437
|BDP
|NURHAYAT ÇELİK
|-
|1314
|Erciş-Van
|BŞB İLÇE
|173.203
|BDP
|GÜLER AVCI
|-
|1315
|Gevaş-Van
|BŞB İLÇE
|28.311
|AK PARTİ
|SİNAN HAKAN
|-
|1316
|Gürpınar-Van
|BŞB İLÇE
|36.133
|BDP
|ZEKİ YILDIZ
|-
|1317
|İpekyolu-Van
|BŞB İLÇE
|291.112
|BDP
|VEYSEL KESER
|-
|1318
|Muradiye-Van
|BŞB İLÇE
|50.542
|BDP
|MEHMET ALİ TUNÇ
|-
|1319
|Özalp-Van
|BŞB İLÇE
|68.491
|BDP
|HANDAN BAĞCI
|-
|1320
|Saray-Van
|BŞB İLÇE
|21.712
|BDP
|ABDULKADİR ÇALIŞKAN
|-
|1321
|Tuşba-Van
|BŞB İLÇE
|153.599
|AK PARTİ
|FEVZİ ÖZGÖKÇE
|-
|1322
|Van
|BŞB
|1.100.190
|BDP
|BEKİR KAYA
|-
|1323
|Altınova-Yalova
|İLÇE
|5.538
|AK PARTİ
|METİN ORAL
|-
|1324
|Kaytazdere-Altınova/Yalova
|BELDE
|5.323
|CHP
|ALİ KANGAL
|-
|1325
|Subaşı-Altınova/Yalova
|BELDE
|6.899
|AK PARTİ
|VOLKAN YILMAZ
|-
|1326
|Tavşanlı-Altınova/Yalova
|BELDE
|2.977
|AK PARTİ
|KADRİ ÇİÇEK
|-
|1327
|Armutlu-Yalova
|İLÇE
|6.192
|AK PARTİ
|MEHMET BİRKÂN
|-
|1328
|Çınarcık-Yalova
|İLÇE
|15.208
|CHP
|AVNİ KURT
|-
|1329
|Esenköy-Çınarcık/Yalova
|BELDE
|2.744
|AK PARTİ
|ÖZEN KAPTAN
|-
|1330
|Koru-Çınarcık/Yalova
|BELDE
|6.239
|CHP
|KAMİL YAMAN
|-
|1331
|Teşvikiye-Çınarcık/Yalova
|BELDE
|2.209
|AK PARTİ
|AHMET MEYDAN
|-
|1332
|Çiftlikköy-Yalova
|İLÇE
|28.787
|AK PARTİ
|ALİ MURAT SİLPAGAR
|-
|1333
|Taşköprü-Çiftlikköy/Yalova
|BELDE
|3.624
|CHP
|NEDRET GÜLEN
|-
|1334
|Kadıköy-Merkez/Yalova
|BELDE
|7.502
|AK PARTİ
|MEHMET ŞAHİN
|-
|1335
|Yalova
|İL
|116.615
|CHP
|VEFA SALMAN
|-
|1336
|Termal-Yalova
|İLÇE
|2.979
|AK PARTİ
|İSMAİL ATİK
|-
|1337
|Akdağmadeni-Yozgat
|İLÇE
|22.889
|AK PARTİ
|SUPHİ DAŞTAN
|-
|1338
|BELEKÇAHAN-Akdağmadeni/Yozgat
|BELDE
|2.084
|AK PARTİ
|ŞAHİN ARISOY
|-
|1339
|Oluközü-Akdağmadeni/Yozgat
|BELDE
|1.359
|AK PARTİ
|HALİT ACUN
|-
|1340
|Umutlu-Akdağmadeni/Yozgat
|BELDE
|1.696
|AK PARTİ
|HİDAYET KARABULUT
|-
|1341
|Aydıncık-Yozgat
|İLÇE
|2.859
|AK PARTİ
|AHMET KOÇAK
|-
|1342
|Baydiğin-Aydıncık/Yozgat
|BELDE
|3.171
|AK PARTİ
|OSMAN USLU
|-
|1343
|Boğazlıyan-Yozgat
|İLÇE
|16.369
|AK PARTİ
|HAMDİ ERDAL
|-
|1344
|Ovakent-Boğazlıyan/Yozgat
|BELDE
|2.163
|AK PARTİ
|MENDERES ÖZTÜRK
|-
|1345
|Sırçalı-Boğazlıyan/Yozgat
|BELDE
|2.167
|AK PARTİ
|TAMER GÜMÜŞ
|-
|1346
|Uzunlu-Boğazlıyan/Yozgat
|BELDE
|2.215
|AK PARTİ
|TURAN KOÇ
|-
|1347
|Yamaçlı-Boğazlıyan/Yozgat
|BELDE
|2.687
|SP
|TURAN DEMİRBAŞ
|-
|1348
|Yenipazar-Boğazlıyan/Yozgat
|BELDE
|1.796
|AK PARTİ
|CEM ESER
|-
|1349
|Çandır-Yozgat
|İLÇE
|3.363
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|-
|1350
|Çayıralan-Yozgat
|İLÇE
|4.984
|AK PARTİ
|YASİN ŞAHİNER
|-
|1351
|Konuklar-Çayıralan/Yozgat
|BELDE
|1.950
|AK PARTİ
|MUAMMER ÇETİN
|-
|1352
|Çekerek-Yozgat
|İLÇE
|10.712
|AK PARTİ
|BEDRETTİN BOZKURT
|-
|1353
|Özükavak-Çekerek/Yozgat
|BELDE
|2.054
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇADIRARDIÇ
|-
|1354
|Halıköy-Kadışehri/Yozgat
|BELDE
|1.494
|AK PARTİ
|ZEKİ ŞİMŞEK
|-
|1355
|Kadışehri-Yozgat
|İLÇE
|5.191
|AK PARTİ
|DAVUT KARADAVUT
|-
|1356
|Yozgat
|İL
|85.679
|AK PARTİ
|KAZIM ARSLAN
|-
|1357
|Dedefakılı-Saraykent/Yozgat
|BELDE
|1.451
|AK PARTİ
|HAYDAR COŞKUN
|-
|1358
|Ozan-Saraykent/Yozgat
|BELDE
|1.704
|MHP
|MUSTAFA CANSEVER
|-
|1359
|Saraykent-Yozgat
|İLÇE
|5.751
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|-
|1360
|Karayakup-Sarıkaya/Yozgat
|BELDE
|2.498
|AK PARTİ
|AHMET DURSEL ERDOĞAN
|-
|1361
|Sarıkaya-Yozgat
|İLÇE
|18.993
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|-
|1362
|Araplı-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|1.917
|AK PARTİ
|ÜZEYİR CANSEV
|-
|1363
|Bahadın-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|2.038
|CHP
|DİLAVER ÖZCAN
|-
|1364
|Çiğdemli-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|2.061
|AK PARTİ
|İSMAİL BİÇER
|-
|1365
|Doğankent-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|2.138
|AK PARTİ
|DOĞAN SUNGUR
|-
|1366
|Eymir-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|1.763
|AK PARTİ
|ÇETİN MERTOĞLU
|-
|1367
|Gülşehri-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|2.018
|AK PARTİ
|CEMALETTİN BAKIR
|-
|1368
|Sorgun-Yozgat
|İLÇE
|51.408
|AK PARTİ
|AHMET ŞİMŞEK
|-
|1369
|Yeniyer-Sorgun/Yozgat
|BELDE
|2.140
|AK PARTİ
|OSMAN YILMAZ
|-
|1370
|Şefaatli-Yozgat
|İLÇE
|8.953
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|-
|1371
|Yenifakılı-Yozgat
|İLÇE
|2.787
|BAĞIMSIZ
|YALÇIN KARADAVUT
|-
|1372
|Yerköy-Yozgat
|İLÇE
|28.386
|AK PARTİ
|MEHMET AĞAOĞLU
|-
|1373
|Alaplı-Zonguldak
|İLÇE
|20.287
|CHP
|NURİ TEKİN
|-
|1374
|Gümeli-Alaplı/Zonguldak
|BELDE
|1.751
|CHP
|AHMET SAYDAM
|-
|1375
|Çaycuma-Zonguldak
|İLÇE
|27.062
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|-
|1376
|Filyos-Çaycuma/Zonguldak
|BELDE
|5.004
|AK PARTİ
|ÖMER ÜNAL
|-
|1377
|Karapınar-Çaycuma/Zonguldak
|BELDE
|2.438
|CHP
|AHMET AYDIN
|-
|1378
|Nebioğlu-Çaycuma/Zonguldak
|BELDE
|2.099
|AK PARTİ
|ERTAN AYDOĞAN
|-
|1379
|Perşembe-Çaycuma/Zonguldak
|BELDE
|2.614
|CHP
|İSMAİL İNAM
|-
|1380
|Saltukova-Çaycuma/Zonguldak
|BELDE
|4.180
|CHP
|MAKBULE ZERRİN GÜNEŞ
|-
|1381
|Çaydeğirmeni-Devrek/Zonguldak
|BELDE
|6.528
|AK PARTİ
|SATILMIŞ GEBEŞ
|-
|1382
|Devrek-Zonguldak
|İLÇE
|26.608
|AK PARTİ
|MUSTAFA SEMERCİ
|-
|1383
|Ereğli-Zonguldak
|İLÇE
|115.987
|AK PARTİ
|HÜSEYİN UYSAL
|-
|1384
|Gülüç-Ereğli/Zonguldak
|BELDE
|8.230
|CHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|-
|1385
|Kandilli-Ereğli/Zonguldak
|BELDE
|3.264
|CHP
|MUSTAFA AYDIN
|-
|1386
|Ormanlı-Ereğli/Zonguldak
|BELDE
|2.330
|AK PARTİ
|BAYRAM BAŞOL
|-
|1387
|Bakacakkadı-Gökçebey/Zonguldak
|BELDE
|2.874
|AK PARTİ
|SEZGİN ÖZDEMİR
|-
|1388
|Gökçebey-Zonguldak
|İLÇE
|8.302
|AK PARTİ
|VEDAT ÖZTÜRK
|-
|1389
|Çatalağzı-Kilimli/Zonguldak
|BELDE
|7.499
|CHP
|ADNAN AKGÜN
|-
|1390
|Gelik-Kilimli/Zonguldak
|BELDE
|3.079
|AK PARTİ
|BURHAN SEZGİN
|-
|1391
|Kilimli-Zonguldak
|İLÇE
|21.867
|CHP
|ALİ ASLANKILIÇ
|-
|1392
|Muslu-Kilimli/Zonguldak
|BELDE
|1.921
|CHP
|SABAHATTİN ADIYAMAN
|-
|1393
|Kozlu-Zonguldak
|İLÇE
|39.335
|AK PARTİ
|ERTAN ŞAHİN-VEFAT
|-
|1394
|Beycuma-Merkez/Zonguldak
|BELDE
|3.432
|AK PARTİ
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|-
|1395
|Elvanpazarcık-Merkez/Zonguldak
|BELDE
|3.005
|AK PARTİ
|HÜSEYİN UZUN
|-
|1396
|Karaman-Merkez/Zonguldak
|BELDE
|2.168
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KALAYCI
|-
|1397
|Zonguldak
|İL
|108.180
|CHP
|MUHARREM AKDEMİR
|}
{{Türkiye'nin mülki idare bölümleri}}
 
1.325.634

değişiklik