"Mehdi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Mehdi hadisleri: -Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi vesellem)
k (Link güncellemesi)
(→‎Mehdi hadisleri: -Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi vesellem))
=== Mehdi hadisleri ===
{{Ana|Hadis}}
Hadisler [[Muhammed|Hazreti Muhammed]] Mustafa (Sallallahü aleyhi vesellem)'in ölümünden sonraki yüzyıllar içerisinde, bir ravi zinciri ile Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi vesellem)'e isnad edilen sözlerin toplanıp yazıya geçirilmesi ile oluşturulan İslam sözlü kültür ürünleridir. Bu sözlerin Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi vesellem)'e aidiyetleri ve dini anlamda güvenilirlikleri değişik tartışmaların konusu olagelmiştir. Mehdi ile ilgili hadislerin oy birliği ile uydurma kabul edilen hadislerden olduğu bazı kaynaklarda kaydedilmektedir.<ref>http://www.istekuran.net/uyhadis.html</ref>
 
Hadislere göre Mehdi kadar, Mehdi’nin talebeleri de üstün kişilerdir. Her gurupta bu üstünlükleri elde edebilmek ve kendi liderinin Mehdi olduğunu ispat edebilmek için binlerce hadis uydurulmuştur. Bu yüzden Mehdi’nin dış görünüşü, yapacakları ve çıkacağı yer hakkında birbiriyle çelişen çok sayıda hadis vardır; Bir hadise göre Mehdi Şam’dan, diğerine göre Kufe’den, bir diğerine göre İstanbul’dan, yine bir başka hadise göre ise Medine’den çıkacaktır.<ref>http://www.kurandakidin.com/20-kiyamet-alameti-uydurmalari-isalar-mehdiler/</ref>
-"İnsan ona gelecek ve "ey Mehdi! Bana da ver, bana da ver!" diyecek; Mehdi de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır." <ref>Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2333, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s. 92-93)</ref>
 
-[[Ebu Said El-Hudri]]'den rivayet edilmiştir; dedi ki: "Hazreti Peygamberimizden (Sallallahü aleyhi vesellem) sonra bir hadise baş göstermesinden korktuk ve Resulullah (Sallallahü aleyhi vesellem) 'a sorduk, buyurdu ki: Ümmetimde Mehdi vardır; çıkacak ve beş veya yedi veya dokuz -şübhe eden, ravilerden Zeydi'dir- yaşayacaktır." <br />
- Ehl-i beyt'imden bir zat yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle dolu iken, o, [[Dünya]]'yı adaletle doldurur. İdaresi yedi yıl sürer.(Müslim)
 
-"Allah Resulu (Sallallahü aleyhi vesellem) buyurdu: İmamınız aranızda olduğu halde, Meryem oğlu nazıl olduğu zaman haliniz nasıl olacak <ref>[http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&TOCID=2077&BookID=24&PID=3276 Sahih Buhari, 39-cu kitap Enbiya, 51-ci bab İsa bin Meryemin nazıl olması, hadis 119 (3265)]</ref>
 
-"Allah Resulu (Sallallahü aleyhi vesellem): Ümmetimden her zaman Kıyamet gününe kadar hak yolunda savaşan bir grup olacak. İsa bin Meryem inecek ve Müslümanların emiri ona söyleyecek: "Namazımızı kıldır" O söyleyecek: "Hayr. Sizlerden bazınız diğerine emirdir. Bununla Allah bu ümmeti üstün etmiştir."<ref>[http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=80&idfrom=291&idto=296&bookid=1&startno=5 Sahihi Müslim, 1-ci kitap İman, 71-ci bab İsan bin Meryemin peygamberimiz Muhammedin şeriatı ile hükm ederek inmesinin beyanı babı, hadis 156]</ref>
 
- Ümmetim yağmur gibidir, sonu mu, yoksa başlangıcı mı hayırlıdır, bilinmez. Evveli ben, ortası Mehdi ve sonu [[Mesih]] olan bir ümmet, asla helâk olmaz. (Tirmizî)
Mehdi deyimi "bir inanç olarak" tarihte ilk kez ''[[Keysanilik]]'' hareketinde ilk imam olarak bilinen [[Ali]]'nin oğlu [[Muhammed bin el-Hânifîyye]] için kullanılmıştır. Ayrıca Haris b. Süreyye, Abdullah bin Zübeyr, [[Ali]]’nin kölesi Keysan, oğlu [[Hüseyin bin Ali|Hüseyin]], Abdullah bin Zübeyr, Muhtar es Sakafiye bağlı Ali, Emevi halifesi [[Süleyman bin Abdülmelik]] ve [[Yezid]]'in oğlu Ebu Muhammed için de mehdilik iddia veya isnadları bulunmaktadır.<ref name="mehdi"/>
Ayrıca ''Mehdilik'' [[İbrahim (peygamber)|İbrahim]]'e, [[Muhammed|Hazreti Muhammed]] (Sallallahü aleyhi vesellem)'e, [[Dört Büyük Halife]]'ye ve [[Abbasiler]]'in 34. halifesi olan [[Nasır]]'a da atfedilen sıfatlardandır.{{olgu}} [[Emeviler]]'in son döneminde Mehdi inanışı yayılmıştır. [[Abbasiler]] bu inanıştan istifade ederek Emeviler ile mücadele etmiştir. Bu durum Abbasilerin 3. halifesi olan [[Mehdi (Abbasi)|Muhammed ibn Mansûr]]'a da "el-Mehdi" lâkabı ile yansıtılmıştır.
 
Müslümanlar, değişik kurtarıcı fikirlerinden etkilenmiş olsalar da, kendi sosyal şartlarına uygun olarak farklı bir mehdî profili (veya profilleri) ortaya koydular. Şiî önderler yeni bir kurtarıcı beklemek yerine, [[12 imam|On İkinci İmam]]’ın ölmeyip [[Gayba]]'ya girdiği ve ileride yeniden ortaya çıkacağını ileri sürdüler. Şiîlik'te Mehdîlik iddiaları, ileride gelecek bir şiî hükümetin sembolü olarak kullanılmaktaydı. Fakat sonraları şiî ekol Mehdî'yi gerçek manada anladı ve ''[[İmamiye]]'' kolu onu beklemeyi bir inanç esası haline getirdi. Mehdî’ye birçok vasıflar yükleyerek, hakkında rivayetler uydurdular.<ref>http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/files/5.7.pdf</ref> Yüzlerce sayı ile ifade edilebilecek bu rivayetler günümüzde sünnni kesim tarafından da makbul sayılan pek çok kaynakta yer almaktadır. İnanç hicri 3. Yüzyılın sonlarından itibaren İslam dünyasına yerleşmiştir.
Anonim kullanıcı