Ana menüyü aç

Değişiklikler

k
Genel düzenlem
İnanç [[Kur’an]]'da yer almadığı halde bazı ayetlerin [[tefsir|yorum]]ları, [[hadis]]ler ve dini önderlerin sözlerine dayanmaktadır. [[Şiilik|Şiiliğin inanç esasları]]ndan sayılan Mehdi inancı, tarih boyunca olduğu gibi Akademik çevrede pek fazla itibar edilmese de <ref>http://millicumhuriyet.wordpress.com/2012/03/10/hayrettin-karaman-mehdi-meselesi/#more-1068</ref> tasavvuf ve tarikat merkezli, kendi liderlerini Mehdi, cemaatlerini de Mehdinin cemaati olarak görmek isteyen [[sünni]] toplumlarında da yaygın kabul ve etki gücüne sahiptir.
 
[[Kur'ân-ı Kerîm]]'de bahsedilmeyen ''"Mehdilik konusu",'' daha sonraki kaynaklarda [[deccal]], [[süfyan]], [[Melhame-i kübra|melhame]], [[Ahir zaman]] ve [[kıyamet]] gibi [[eskatoloji]]k korku [[İslam mitolojisi|mit]]leri ile birlikte işlenmiştir. [[Celaleddin Suyuti|İmam Suyuti]]ye göre [[Ashab-ı Kehf]], Mehdi’nin yardımcıları olacak, [[İsa]] O'nun zamanında gökten inecek ve [[Deccal]] ile [[savaş|harb]] ederken beraber olacaklardır. Mehdi, inanca göre [[deccal]]in olduğu bir zamanda gelecek ve deccale karşı savaşacaktır.<ref>http://www.musayusuf.com/altincag07.html</ref> İsa [[Mesih]] gökten yeryüzüne inince onun yanında olup deccali yenmesine yardım edecektir.<ref>http://www.caferilik.com/ehlibeyt/onikiimam/mehdi/hayat.htm</ref>
 
Bazı yazarlar, İslam'daki Mehdî inancının kökenlerini Mecusîlik gibi Fars inançlarında ararken diğer bazıları da bunu Yahudi-Hıristiyan geleneğindeki “Mesih” öğretisine alternatif oluşturma amacına bağlarlar.<ref name="mehdi"/> Ancak tarihsel olarak Mecusi inancı daha eskiye dayandığı için, Mesih inancını geliştiren Yahudîler’in de, bu düşüncelerini [[Babil sürgünü]] zamanında dönemin etkin dini [[mecusilik|Mazdeizm]]’den almış olması muhtemeldir.
''[[Hüseyin Atay]]'' bu ayet ile ilgi: {{Cquote|Hz. İsa hakkında [[Kur'an-ı Kerîm]]’in verdiği bilgi içinde onun öldüğü fakat öldürülmediği bilinmektedir. Bunlara göre: '''Hz. İsa ölmüştür, hayatta değildir ve bir daha da bu Dünya'ya geri dönmeyecektir.''' Hadislerle iman esasları sabit olmaz ve Kur'an-ı Kerîm’e eklemeler yapılamaz. Hıristiyan kültünden ve kültüründen, Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslâm literatürüne geçen hikayelerden birinde ise; ''Hz. İsa’nın ölmediği, göğe çıkarıldığı ve kıyamet kopmadan dünyaya Şam’daki minareden ineceği anlatılmaya başlanmıştır.'' Hıristiyan mitolojisi İslâmlaştırılarak Müslümanlar’ın inançları arasına sokulmuştur. Öyle ki buna inanmayanlar, aklı başında sanılanlar tarafından bile kafirlikle itham edilmektedirler.<ref>Hüseyin Atay, Kur'an’a Göre Araştırmalar, sayfa 53</ref>}}
 
 
=== Mehdi hadisleri ===
Mehdi devri bir "altın çağ" olarak resmedilir.<ref>http://milelvenihal.org/dosyalar/milel-nihal-dergi/sayilar/MilelveNihal_c6_s1.pdf</ref>
 
[[Abdülaziz Bayındır]] ve [[Yaşar Nuri Öztürk]]'ün de aralarında bulunduğu bazı sünni otoriteler Mehdi inancını tamamıyla reddederler.<ref>[http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/islamda-mehdi-inanci-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-mehdi-gelecek-mi.html Prof.Dr. Abdülaziz Bayındır'ın Mehdilik ile ilgili Kur'an-ı Kerîm'e dayalı görüşleri]</ref><ref>[http://www.estanbul.com/yasar-nuri-ozturk-kiyamet-alametleri-uydurmalari-116610.html#.VE4rFiKsVA0 Yaşar Nuri Öztürk, Kıyâmet Alâmetleri Uydurmaları]</ref> Prof. [[Ali Bardakoğlu]] mehdicilikle ilgili olarak "Mehdici, Mesihci… Allah, Peygamberle görüşen bir dini propagandanın bir enfeksiyon alanı oluşturduğunu, uygun şartlar olduğunda kanlı, gizli hesaplara girebileceğini anlatmak istiyorum. Mehdici hareketler, İslam düşüncesinin ciddi bir enfeksiyon alanıdır." ifadelerini kullanmıştır.<ref> http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/ali-bardakoglundan-yeni-feto-uyarisi-1515243/1</ref>
 
Cabir İbn-i Abdullah'dan rivayet edilen {{Cquote|Mehdi'nin çıkışını inkar eden, muhakkak Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir.}} hadisi de İslam alimleri tarafından kullanılan bir delildir. Bu hadis, Şeyh Hace Muhammed Parisa'nın ''Faslu'l-Hitap,'' Şeyh Ebu Bekir el Kelabazi'nin ''Meani'l-Ahbar,'' İmam Süheyli'nin ''er-Ravuzu'l-Ünüf,'' İmam Suyuti'nin ''el-Arfu'l-Verdi fi Ahbari'l-Mehdi'' gibi ünlü İslami kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca Şeyh Ebu Bekir, bu hadisin senetini de şöyle açıklamıştır: {{Cquote|Bize Muhammed İbn-i Hasen, ona Ebu Abdillah el-Huseyn İbn-i Muhammed, ona İsmail İbn-i Üveys, ona Malik İbn-i Enes, ona Muhammed İbn-i Münkedir, ona da Cabir İbn-i Abdillah Hazretleri böylece bildirmişlerdir.}}
Diğer taraftan da Şevkani, İsa'ın ineceğine dair hadislerin sayısının 29'a ulaştığını söyleyerek, bunları bir bir nakletmiş ve sonunda: {{Cquote|Bizim naklettiğimiz hadisler görüldüğü gibi tevatür sınırına ulaştı. Bu beyanımızla şu sonuca varılıyor ki, beklenen Mehdi hakkındaki hadisler, Deccal hakkında hadisler ve İsa'ın inmesine dair hadisler [[mütevatir]]dir.}} demiştir.
 
[[İmâm et-Tirmizî]], [[Ebû Dâvûd]], Bezzaz, [[İbn-i Mâce]], [[Hâkim en-Nişaburî]], Tabarani ve Ebu Ya'la Musuli bu konu hakkında çeşitli sahabelerden rivayetler nakletmiş, [[Ali]], [[İbn-i Abbâs]], İbni Ömer, Talha, İbni Mes'ut, [[Ebu Hureyre]], [[Enes bin Mâlik]], Ebu Sa'id Hudri, [[Ümmü Habibe]], [[Ümmü Seleme]], Sevban, Kurre bin İyas, Ali Hilali ve Abdullah bin Haris bin Cüz'e birtakım senetlerle isnad etmişlerdir. Bunların yanı sıra İbn-i Hacer ''Haysemi es-Sevaik-ul Muhrika'' kitabında, Şeblenci ''Nur-ul Ebsar'' kitabında, İbn-i Sabbağ ''el-Fusul-ul Muhimme'', Muhammed es-Sabban ''İs’af-ür Rağibin,'' Genci-i Şafiî ''el-Beyan'' kitabında, Şeyh Mansur Ali ''Ğayet-ul Me’mul'' kitabında, Suveydi ''Sebaik-uz Zeheb'' adlı kitapta İsa'nın gelişiyle ilgili hadislerin [[mütevatir]] olduğunu yazmışlardır.
 
Diğer taraftan [[Ebû Dâvûd]], Ahmed, [[İmâm et-Tirmizî]], [[İbn-i Mâce]], [[Hâkim en-Nişaburî|Hâkim]], Nesai, Taberani, Ravyani, Ebu Nuaym-i İsfahanî, Deylemi, Beyhaki, Sa’lebi, Hameveyni, Menavi, İbn-i Meğazili, İbn-i Cevzi, Muhammed-us Sabban, Maverdi, Genci-i Şafii, Sem’âni, Harezmi, Şa’rani, Darakutni, İbn-i Sebbağ-i Maliki, Şeblenci, Muhibbuddin Taberi, İbn-i Hacer-i Haysemi, Şeyh Mansur Ali Nasıf, Muhammed bin Talha, Celaleddin Suyuti, Şeyh Süleyman-i Hanefi, Kurtubi, Bağavi gibi Sünni âlimler de bu konuya yazdıkları eserlerinde yer vermişlerdir.
 
Şeyh Abdülfettah Ebu Gudde de, İsa’nın yeryüzüne inip Deccal'i öldüreceğine dair rivayetlerin [[tevatür]] derecesini bulduğunu belirtmektedir. Hadis alimi Kettani'nin de ''Nazmü’l-Mütenasır'' adlı eserinde İsa’nın inişinin kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabit olduğunu, ve bu husustaki hadislerin, ayrıca Deccal ve Mehdi hakkındaki hadislerin de [[mütevatir]] olduklarını savunmaktadır. Tefsir alimi İbn-ü Atiyye el Gırnadi el Endülüsi'nin ''El Bahru’l Muhit'' adlı tefsirinde ise ''İsa’nın diri olduğu, ahir zamanda ineceği hususunda ümmetin ortak görüşünün bulunduğu ve bu konudaki hadislerin mütevatir olduğu,'' ifade edilmektedir.
 
== Şiîliğin kaynaklarına göreŞiî'likte Mehdi inancı ==
{{Şiilik}}
- Mehdi bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle paylaşmışsa, Onunla da sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır.<ref>Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20</ref> İnsanlar 1400 senesinde Mehdi’nin yanında toplanacaklardır.<ref>Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108</ref>
 
 
==Yakın tarihte Mehdi'lik iddiasında bulunan kişi ve guruplar==
==Diğer gruplar==
=== Yakın tarihte ===
==== Mehdi hareketi ====
{{ana|Mehdi hareketi|Muhammed Ahmed}}
[[Basra]]lı [[Ahmed El Hasan]] 1999 yılında "Ansar'ul mehdi" ismiyle örgütlenerek, kendisinin mehdinin öncüsü ve hazırlayıcısı olduğu iddiasıyla davetine başlamıştır.<ref>http://yamaani.co/index.php/2013-06-27-02-40-16/sohbetler</ref>
 
== Bazı İslâm âlimlerinin Mehdi, İsa, ve Deccal hakkındaki görüşleri ==
Cabir İbn-i Abdullah'dan rivayet edilen {{Cquote|Mehdi'nin çıkışını inkar eden, muhakkak Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir.}} hadisi de İslam alimleri tarafından kullanılan bir delildir. Bu hadis, Şeyh Hace Muhammed Parisa'nın ''Faslu'l-Hitap,'' Şeyh Ebu Bekir el Kelabazi'nin ''Meani'l-Ahbar,'' İmam Süheyli'nin ''er-Ravuzu'l-Ünüf,'' İmam Suyuti'nin ''el-Arfu'l-Verdi fi Ahbari'l-Mehdi'' gibi ünlü İslami kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca Şeyh Ebu Bekir, bu hadisin senetini de şöyle açıklamıştır: {{Cquote|Bize Muhammed İbn-i Hasen, ona Ebu Abdillah el-Huseyn İbn-i Muhammed, ona İsmail İbn-i Üveys, ona Malik İbn-i Enes, ona Muhammed İbn-i Münkedir, ona da Cabir İbn-i Abdillah Hazretleri böylece bildirmişlerdir.}}
Diğer taraftan da Şevkani, İsa'ın ineceğine dair hadislerin sayısının 29'a ulaştığını söyleyerek, bunları bir bir nakletmiş ve sonunda: {{Cquote|Bizim naklettiğimiz hadisler görüldüğü gibi tevatür sınırına ulaştı. Bu beyanımızla şu sonuca varılıyor ki, beklenen Mehdi hakkındaki hadisler, Deccal hakkında hadisler ve İsa'ın inmesine dair hadisler [[mütevatir]]dir.}} demiştir.
 
[[İmâm et-Tirmizî]], [[Ebû Dâvûd]], Bezzaz, [[İbn-i Mâce]], [[Hâkim en-Nişaburî]], Tabarani ve Ebu Ya'la Musuli bu konu hakkında çeşitli sahabelerden rivayetler nakletmiş, [[Ali]], [[İbn-i Abbâs]], İbni Ömer, Talha, İbni Mes'ut, [[Ebu Hureyre]], [[Enes bin Mâlik]], Ebu Sa'id Hudri, [[Ümmü Habibe]], [[Ümmü Seleme]], Sevban, Kurre bin İyas, Ali Hilali ve Abdullah bin Haris bin Cüz'e birtakım senetlerle isnad etmişlerdir. Bunların yanı sıra İbn-i Hacer ''Haysemi es-Sevaik-ul Muhrika'' kitabında, Şeblenci ''Nur-ul Ebsar'' kitabında, İbn-i Sabbağ ''el-Fusul-ul Muhimme'', Muhammed es-Sabban ''İs’af-ür Rağibin,'' Genci-i Şafiî ''el-Beyan'' kitabında, Şeyh Mansur Ali ''Ğayet-ul Me’mul'' kitabında, Suveydi ''Sebaik-uz Zeheb'' adlı kitapta İsa'nın gelişiyle ilgili hadislerin [[mütevatir]] olduğunu yazmışlardır.
 
Diğer taraftan [[Ebû Dâvûd]], Ahmed, [[İmâm et-Tirmizî]], [[İbn-i Mâce]], [[Hâkim en-Nişaburî|Hâkim]], Nesai, Taberani, Ravyani, Ebu Nuaym-i İsfahanî, Deylemi, Beyhaki, Sa’lebi, Hameveyni, Menavi, İbn-i Meğazili, İbn-i Cevzi, Muhammed-us Sabban, Maverdi, Genci-i Şafii, Sem’âni, Harezmi, Şa’rani, Darakutni, İbn-i Sebbağ-i Maliki, Şeblenci, Muhibbuddin Taberi, İbn-i Hacer-i Haysemi, Şeyh Mansur Ali Nasıf, Muhammed bin Talha, Celaleddin Suyuti, Şeyh Süleyman-i Hanefi, Kurtubi, Bağavi gibi Sünni âlimler de bu konuya yazdıkları eserlerinde yer vermişlerdir.
 
Şeyh Abdülfettah Ebu Gudde de, İsa’nın yeryüzüne inip Deccal'i öldüreceğine dair rivayetlerin [[tevatür]] derecesini bulduğunu belirtmektedir. Hadis alimi Kettani'nin de ''Nazmü’l-Mütenasır'' adlı eserinde İsa’nın inişinin kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabit olduğunu, ve bu husustaki hadislerin, ayrıca Deccal ve Mehdi hakkındaki hadislerin de [[mütevatir]] olduklarını savunmaktadır. Tefsir alimi İbn-ü Atiyye el Gırnadi el Endülüsi'nin ''El Bahru’l Muhit'' adlı tefsirinde ise ''İsa’nın diri olduğu, ahir zamanda ineceği hususunda ümmetin ortak görüşünün bulunduğu ve bu konudaki hadislerin mütevatir olduğu,'' ifade edilmektedir.
 
== Ayrıca bakınız ==
679

değişiklik