"Ninni" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Bilgi düzenleme - ekleme
k (Anlatım bozukluğu giderme)
(Bilgi düzenleme - ekleme)
Genel anlamıyla ninniler, annelerin veya diğer yakınların genellikle bebeği uyuturken bazen de onu sevip oyalarken, kendilerine has ezgi ile söyledikleri, çoğu kez söyleyenin çocuk hakkında dilek ve umutlarını yansıtan, ayrıca çocuğun ve söyleyenin o andaki durumlarını yansıtan, genellikle dörtlüklerden oluşan, başlarında ve sonlarında ahengi tamamlayan, dolgu ve klişe sözler ihtiva eden halk edebiyatı mahsulleridir.<ref>Ortak Türk Kültürü Ürünlerinin Çocuk Edebiyatına Katkıları, -Türk Halkları Edebiyatı II – Beynelhalk Uşaq (Çocuk) Edebiyatı Kongresi- Materyaller (Bildiriler) 1. Kitap, Bakü: Qafqaz Ün.Yay.<br />
Ninnileri Psikanalitik Yaklaşımla Yeniden Okuma Denemesi. Millî Folklor, Yıl: 22, Sayı: 88, 38-43.<br />
Türk Ninnilerinde İslami Motifler. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış).
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.</ref><br />
Ninniler, sade bir dille ezgili olarak söylenen şiirlerdir. Söyleyeni belli olmayan bu ürünlerin neredeyse tamamı kadınlar tarafından üretilmiştir. Hem yaşanan önemli olaylar hem de annenin ninni söyleme anında fiziksel durumu ve buna bağlı duygusal durumu ninninin konusunu, işlevini ve yapısını belirlemektedir. Sözlü kültür ortamında ve geleneksel aile yapısı çerçevesinde yer alan kadının içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel mekânlar, annenin söylediği ninnileri etkilemektedir. Sözlü gelenekte uzun yıllar içerisinde ortaya çıkan ve aktarılan ninniler, annenin kendi çevresini algıladığı şekilde biçimlenmektedir. Ninniler; anne ile çocuğun ahengini, birliğini, yakınlığını ve uyumunu sağlayan, tarih boyunca hemen her toplumda var olmuş müzik değeri taşıyan edebi örnektir. Ninniler, çok yönlü işleve sahip oldukları için konuları da çeşitlilik göstermektedir. Ninnilerin konusu bebek veya çocukla, çocuğun yakınlarıyla, evde bulunan kişilerle, o anda evde oluşan durumlarla veya olaylarla ilgili olabilmektedir.<ref>Ortak Türk Kültürü Ürünlerinin Çocuk Edebiyatına Katkıları, -Türk Halkları Edebiyatı II – Beynelhalk Uşaq (Çocuk) Edebiyatı Kongresi- Materyaller (Bildiriler) 1. Kitap, Bakü: Qafqaz Ün.Yay.<br />
Ninnilerin Çocuğun Gelişim Alanlarına Katkılarının İçerik Açıdan İncelenmesi:
Konya Örneği. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1, Sayfa:276-289.<br />
Göstergebilimsel İşlevler Açısından Ninniler. Millî Folklor, Yıl: 16, Sayı: 61,
44-57.</ref><br />
Ninnilerin kültür aktarımında önemli rolleri vardır. Bu roller hem toplumsal yaşamın süreğenliğinin sağlanmasında hem de çocukların bireysel gelişimleri anlamında da önemli etkilere sahiptir. Ninniler, topluma ait değerlerin de nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktadır. Bir dili iyi öğrenebilmek ya da öğretebilmek için, o dille ortaya konan ve o dilin konuşulduğu topluma ait kültürü yansıtan eserlerden yararlanmak gerekmektedir. Türk aile yapısı, örf, âdet ve gelenekleri, dini inanış, yaşam şartları, aile içindeki ilişkiler, bebeğe duyulan sevgi ve daha pek çok şey ninniler aracılığıyla çocuklara aktarılmaktadır.<ref>Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Zfwt Vol. 2, No. 3, 27-38.<br />
Türk Ninnilerinde İslami Motifler. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış).
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.</ref>
132

değişiklik