"Rodelinda (opera)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni)
 
|isim ='''Rodelina'''
|Orjinalbaşlık = Rodelinda, Regina de' Longobard <br/>Rodelinda, Lombardlar Kralicesi
|image = [[Dosya:Rodelinda (Oper).jpg|thumb|Handel'in Rodelinda Operasi overturu notalari]]
|orijinaldil = İtalyanca
|Müzik = [[George Frideric Handel]]
}}
 
''''Rodelinda, regina de' Longobardi''''' ([[HWV]] 19) [[George Frideric Handel]] tarafindan ilk dafa [[Royal Academy of Music (1719)|Royal Academy of Music]] sarkicilari icin bestelenmis 3 perdeden olusan [[opera seria]] janrinda bir opera. Eserin [[libretto]]'su [[Nicola Francesco Haym]] tarfindnatarafindan ItlayancaItalyanca hairlanmis ve 1710'da [[Giacomo Antonio Perti]]'nin besteledigi opera icin [[Antonio Salvi]]'nin Italyanca liberttosundan uyarlanmistir. Salvi ise liberettosunu 1653'de Fransiz tiyatro eseri yazari [[Pierre Corneille]]'in hazirladigi ve konu olarak 7.yuzyilda Italya'aya yerlesmis [[Lombardlar]]' in krali [[Perctarit]]'in hayatini ele alip isleyen, ''Pertharite, roi des Lombards'' adli trajediyaya dayanmaktadir.
 
==Sahnelenmeler==
 
Bu opera eseri İngiltere'de yaşayıp Londra'da opera hazırlayıp; yapımlayıp temsillerini organize etmekle geçinen Handel bu eserini 1724'da tamalayip 1725'de sahneye koymustur. Handel o yıl "Rodelinda" operası yanında, önemli eserlerinden olduğu kritiklerce kabul edilen [[Tamerlano]] ve [ [[Gulio Cesare]] opera eserlerini de hazırlayıp sahneye koymuştu.
 
"Rodelinda" eseri promiyer temsili 13 Subat 1725'de Londra'da merkezi Haymarket semtinde bulunan King's Theatre Tiyatrosu'nda [[Tamerlano]]] operasini sahnelenmesinde rol alan sarkicilara bu eserde rol vererek sahnelenmistir. Bundan sonra ayni sarkicilar grubu bu opera sahneden indirilmeden 14 defa bu yapimi yekrarlamislardir. Bundan sonra eser 18 Aralik 1725'de ikinci defa ve 4 Mayis 1731'de ucuncu defa sahnelenmistir. Hem ikinci hem de ucuncu sahnelenmesinde Handel eseri revize edip esere yeni materyal koyup eski gordugu bazi parcalari eserden cikartmistir. Bu eser 1735'de ve 1736'de [[Hamburg]]'da [[Oper am Gänsemarkt]] operaevinden iki kez sahnelenmis ama Alaman seyircisi tarfindn pak basarili olarak kabul edilmememistir.
 
 
==Konu ozetiözeti ==
 
Bu eserin mekanimekanı genellikle Lombardiya KrallikKrallık sarayidirsarayıdır. Fakat iki sahne iciniçin mekan mezarliktirmezarlıktır ve son sahne acikaçık havada bunesbüneş dogumundandoğumundan heme =nhemen sonra disaridasaray bahcesinde dışarıda gecergeçer. Zaman birgundenbirgünden daha ileriye uzaniruzanır ve son sahensahne gungün diogumundnadioğumundna hemen sonradirsonradır. Bu operaninoperanın eserineserinin icerigiiçeriği, esere kayanakkaynak olmusolmuş olan [Pierre Corneille]]'nin ''Pertharite, roi des Lombards'' adli trajediyaadlı dantrajediyadan degisiktirdeğişiktir.
 
===Prolog ===
 
Grimoaldo, Bertarido'yi bir muharebede yenmisyenmiş ve onun yerine LombaridyaLombarıdya KralligiKrallığı KraliKralı olmusturolmuştur. BertaridoBertarıdo kacamayikaçmayı basarmistirbaşarmıştır ama surgundesürgünde iken olduguöldüğü sanilmaktadirsanılmaktadır. Lakin arkadasiarkadaşı olan Unulfo'ya hichiç bek,lenmedikbeklenmedik bir sekildeşekilde, ondan bir mesaj gelmisgelmiş ve bu mesajda Bertarido yasamaktayaşamakta oldugunuolduğunu ve sarayisarayı yakinlarindayakınlarında bir yerde saklanmakta oldugunuolduğunu arkadasinaarkadaşına aciklamitiraçıklamıştır. Yeni kral Grimoaldo Bertaride'nin kizkardesikızkardeşi Eduige ile nisanlanmistirnişanlanmıştır. Eduige Grimoaldo'yu sevmektedir ve Grimoaldo'nun da bu sevgiye karsilikkarşılık verdiginiverdiğini kabul etmektedir. Bun ragamenrağmen Eduige onunla evlenme tarihini devamlidevamlı ileriye atmaktadiratmaktadır. Bertarido'nun karisikarısı RodelinaRodelinda ve ogluoğlu Flavia GriamoaldoiGrimoaldo'nun emri ile sarayda gozaltindagözaltında tutulmaktadirtutulmaktadırlar. Fakar Grimoaldo Rodelinda'ya asikaşık olmusturolmuştur.
 
=== Perde I. Perde===
 
Rodelinda odasindaodasında tekbasinadirtek başınadır ve kocasininkocasının yanindayanında olmamasindanolmamasından yas cekmetedirçekmektedir. Grimoaldo odaya girer ve ona asikaşık oldugunuolduğunu itiraf eder. Rodelinda'ya evlenme teklif eder ve evlenince Kralicelikkraliçelik tahtinatahtıni tekrar geri alacaginialacağını ona vaad eder. Rodelinda bu evlilik teklifiteklifini gayet kizgincakızgınca rededer. (Arya:''"L'empio rigor del fato"'').
 
Eduige Grimoaldo'yi krallikkrallık tahtinatahtına gectiktengeçtikten sonra intikamciintikamcı ve ihanetkar olmakla itham eder. Grimoaldo ona verdigiverdiği cevapta oanona karsikarşı ihanetjkaraihanetkar davranmasinda ona karsidavranmasınin adil oldugunuolduğunu iddia eder;. Eduige'ye, bircokbirçok kerre evlilik tarihini ileriye atipatıp onunla evlilik yapmaktan sakindiginisakındığını acikcaaçıkça gosterdiginigösterdiğini ve simdişimdi de danismanidanışmanı olan Garibaldi'nin tavsiyelerine kendisi uyarak Eduige ile evlenmekten sakindiginisakındığını ona soylersöyler ve sahneden ayrilirayrılır.
 
Grimoaldo'nun ayrilmasisahneden ayrılması ile iki yuzluyüzlü bir riyakar kisikişi olan danismanidanışmanı Garibaldo, Eduige'ye daha onceönce ona karsikarşı olan saskaşk hislerini ona ifade ettiginiettiğini hatirlatirhatırlatır ve onun Grimoaldo'dan intikam almasialması iciniçin Grimoaldo'nun kafasininkafasının kesilerek oldurulmesiöldürülmesine ve boyleceböylece EduigeEduiğe'nin intikam alabilemesialabilmesi iciniçin ona yardimciyardımcı olabileceginiolabileceğini bildlrirbildirir. (Arya:"''Lo farò, dirodirö: spietato"''). Eduige de sahneden ayrilirayrılır. yalnizYalnız basianbaşına kalan Garibaldo Eduige'nin destegidesteği ile Lombardiya KralligiKrallığı'na kendinin gececeginigeçeceğini dusunmeyedüşünmeye baslarbaşlar.(Arya: ''"Di cupido impiego i vanni."'')
 
Bu siralardasıralarda BertaridaBertarido saray disindadışında mezarlkta bulunan kendinin kybolmuskaybolmuş ve olmusölmüş olduguolduğu kabul edilipedilmesi ile dikilenadına dikilmis birolan tas mezar tasinintaşının uzerineüzerine kazilmiskazılmış kitabeyi okur. (Arya: ''"Di cupido impiego i vanni."''). Rodelinda ve YanindaYanında bulunan Unulfeoglu Flavio ile bu meazarmezar basinabaşına bir ciekciçek buketi koyamakkoymak amaciamacı ilegelirler. gelenBertaido Rodelindakendini onlara gostermemek icin saklnamistir ve Rodelında ve Flavia'yi sklandigisaklandığı yerden gozetlergözetler. Garibaldo eski krailcekraliçe ve oglunuoğlunu takip etmistiretmiştir. OnunOnllarin yanianyanıan gelerek ona bir ultimatom verir.: ya Rodelinda GrimoaldoGrimoald ile evelenmeyievlenmeyi kabul etmesi gerekmektedir aksi halde ogluoğlu FlavioFlavia oldurulucektiröldürülücektir. Rodalinda bu teklifi kabul etmek zorunda kalmaistirkalmıştır. Fakat yimneyine de egereğer kendi tahta geri gelmek iciniçin Garibald'nun kafasininkafasının kesilmesinde cekinmeyeceginiçekinmeyeceğini ona soylersöyler. BunlaraiBunları saklandigisaklandığı yerden duyan Bertarido, Rodelinda'ninnın bu tutumdan hichiç hoslanmamistirhoşlanmamıştır ve onun boyleböyle bir karar alamsinialmasini kendine ihanet olduigunaolduguna inanmaya baslarbaşlar. Grimoaldo, danismanidanışmanı Garibaldo'ya Rodeline'nin tehdidine onemönem vermesini soylersöyler ve kendisi kral olduhkcaolduhkça Garibaldo'yu koruyacaginikoruyacağını ona sozsöz verir. Bu sirdasırda Unufao da BertaridoBertarıdo'ya kendini rahat tutmasitutması tavsiyelerde bulunup ona moral vermeye calisirçalışır ama bunlarain hicbirihiçbiri BertaridoBertarıdo'yu yaptiginayaptığına inandiriinandırı gelmez.
 
 
=== Perde II. Perde===
<!--
Garibaldo Lombardiya Kralligi tahtinia kendisi gecmesi icin yaptigi plani uygulamaya koyulur. Bu plan uygun olarak Eduige'ye kralice olmak icin firstlari kacirdigini bildirerek onun Grimoaldo'dan bunun icin oc almasi gerektigini ona kabul ettirmeye calisir. Bunlara inanan Eduige linda uzerine teksif eder ve Rodalinda'yi kocasinin anisini unutup onun tahtini gasp eden kisi ile birdenbire evlenmeyi kabul etmesinin ona bir hamet oldugunu bildirir. Rodelinda Eduige'ye gaspci kralin daha evlenmemis olmssi nedeni ile hukukne kendisinin hala kralice oldugunu hatirlatir. Bu Eduige'yi dahada kizdirir. Eduige, Grimoaldo hakkinda hala biraz ask hisleri tasimakla beraber ondan eski kralice ile evlenmek istemesi icin intikam almak icin kendine yemin eder.
 
Garibaldo Lombardiya KralligiKrallığı tahtiniatahtınia kendisi gecmesigeçmesi iciniçin yaptigiyaptığı planiplanı uygulamaya koyulur. Bu plan uygun olarak EduigeEduiğe'ye kralicekraliçe olmak iciniçin firstlarifirstları kacirdiginikaçırdığını bildirerek onun Grimoaldo'dan bunun iciniçin ocöç almasialması gerektiginigerektiğini ona kabul ettirmeye calisirçalışır. Bunlara inanan EduigeEduiğe linda uzerineüzerine teksif eder ve Rodalinda'yi kocasininkocasının anisinianısını unutup onun tahtinitahtını gasp eden kisikişi ile birdenbire evlenmeyi kabul etmesinin ona bir hamet oldugunuolduğunu bildirir. RodelindaRodelında EduigeEduiğe'ye gaspcigaspçi kralinkralın daha evlenmemisevlenmemiş olmssi nedeni ile hukukne kendisinin hala kralicekraliçe oldugunuolduğunu hatirlatirhatırlatır. Bu EduigeEduiğe'yi dahada kizdirirkızdırır. EduigeEduiğe, Grimoaldo hakkindahakkında hala biraz askaşk hisleri tasimaklataşımakla beraber ondan eski kralicekraliçe ile evlenmek istemesi iciniçin intikam almak iciniçin kendine yemin eder.
Eduige sahneden cikar ve hemen Grimoaldo sahneye gelir. Grimoaldo kendini adil gostermek icin kendi ile evlenmeyi kabul ettigini acikaca bildirmesi ona baski yapar. Rodalindao evlenme teklifini kabul ettigini gercek oldugunu bildiir ama onunla evelenmek icin cok ozel bir sarti vardir. Grimaoldo ile evelilik yapmadan once Grimoaldo'nun herkesin ve Rodalinda onunde onun oglu olan Flavio'yu sahsen katletmesi gsbu sarttir. Bunu korkunc bulan Grinolado bu cocuk katili olmayi siddetle rededer. Rodlinda sahneden ayrilir. Grimoaldo'nun n danismai olan Garibaldo ona bu cocuk katlini yapmasini ve boylece Rodalinda ile evlenmeyi saglmasinin devlet idaresi icin gayet uygun olacagini tavsiye eder. Fakat Grimoaldo bir masumm cocugun katili olmayai hicbir zaman kabul edemeyecegini bildirir ve bunadn kacinir. Grimoaldo kralice Rodelinda'nin bu tutumumun gayet cesur ve iyi kararli bir hareket iodlugun kabul ettigini; bu cesur tutumu ile kendini Girmoaldo'ya dagha da cok sevrididigin ama bu evlilik sartinin kendisi icin imkansiz oldugu icin onunla evliligin bu sarti oldukca her zaman icin imkansiz oldugunu anladigini aciklar. Unulfe Garibaldo'ya nasil olupda bir krala boyle igrenc bir tavsiyede bulunabilecegini sorar. Garibaldi ona kendinin Machievelli tipi devlet idaresine inadigini ve devlet idaresi icin turlu hkaotu hareketin eger devletin iktidar gucune iyi katki yaparsa uygun olacagina inandigini aciklar.
 
EduigeEduiğe sahneden cikarçıkar ve hemen Grimoaldo sahneye gelir. Grimoaldo kendini adil gostermekgöstermek iciniçin kendi ile evlenmeyi kabul ettiginiettiğini acikacaaçıkaca bildirmesi ona baskibaskı yapar. Rodalindao evlenme teklifini kabul ettiginiettiğini gercekgerçek oldugunuolduğunu bildiir ama onunla evelenmek iciniçin cokçok ozelözel bir sartişartı vardirvardır. Grimaoldo ile evelilik yapmadan onceönce Grimoaldo'nun herkesin ve Rodalinda onundeönünde onun ogluoğlu olan Flavio'yu sahsenşahsen katletmesi gsbu sarttirşarttır. Bunu korkunckorkunç bulan Grinolado bu cocukçocuk katili olmayiolmayı siddetleşiddetle rededer. RodlindaRodlında sahneden ayrilirayrılır. Grimoaldo'nun n danismaidanışmai olan Garibaldo ona bu cocukçocuk katlini yapmasiniyapmasını ve boyleceböylece Rodalinda ile evlenmeyi saglmasininsağlmasının devlet idaresi iciniçin gayet uygun olacaginiolacağını tavsiye eder. Fakat Grimoaldo bir masumm cocugunçocuğun katili olmayai hicbirhiçbir zaman kabul edemeyeceginiedemeyeceğini bildirir ve bunadn kacinirkaçınır. Grimoaldo kralicekraliçe RodelindaRodelında'ninnın bu tutumumun gayet cesur ve iyi kararlikararlı bir hareket iodluguniodluğun kabul ettiginiettiğini; bu cesur tutumu ile kendini Girmoaldo'ya daghadağha da cokçok sevrididiginsevrididiğin ama bu evlilik sartininşartının kendisi iciniçin imkansizimkansız olduguolduğu iciniçin onunla evliliginevliliğin bu sartişartı oldukcaoldukça her zaman iciniçin imkansizimkansız oldugunuolduğunu anladiginianladığını aciklaraçıklar. Unulfe Garibaldo'ya nasilnasıl olupda bir krala boyleböyle igrenciğrenç bir tavsiyede bulunabileceginibulunabileceğini sorar. Garibaldi ona kendinin Machievelli tipi devlet idaresine inadiginiinadığını ve devlet idaresi iciniçin turlutürlü hkaotu hareketin egereğer devletin iktidar gucunegücüne iyi katkikatkı yaparsa uygun olacaginaolacağına inandiginiinandığını aciklaraçıklar.
Bu sirada Bertaride kiyafet degistirip sarayin ic bahcesine girmistir. Burada Eduige tarfindna taninmistir, Eduige koacasinin yaasamakat olup srayda gizlice bulundugunu Rodelinda'ya haber vermeyi kabul eder. Rodalinda ve Bertaridao gizlice saray bahcesindne bulusurla; birnbirleirnde n ayriligi gidermek icin sarmasdolmus olmus sekilde Grimoaldo tarafindna yakalanirlar. Grimaoldo Bertarido'yu taninmamistir ve Rodelida'nin bir sevigilis oldugunu sanmaktadir. Sevdigi kadini bir yabannci erkek kollari arasinda gormek onu gayet kizdirmistir ve her ikisini de hemen idam edilmesi kararini alir. Kari koca daah birbirlerine olan hasreterini gideremeden birbirleine veda ederler (Ikili:''Io t'abbraccio''.) Hemen iadam edilmek uzere saray zindanina gonderilirler.
 
Bu siradasırada Bertaride kiyafetkıyafet degistiripdeğiştirip sarayinsarayın ic bahcesinebahçesine girmistirgirmiştir. Burada EduigeEduiğe tarfindna taninmistirtanınmıştır, EduigeEduiğe koacasininkoacasının yaasamakat olup srayda gizlice bulundugunubulunduğunu RodelindaRodelında'ya haber vermeyi kabul eder. Rodalinda ve BertaridaoBertarıdao gizlice saray bahcesindnebahçesindne bulusurlabuluşurla; birnbirleirnde n ayriligiayrılığı gidermek iciniçin sarmasdolmussarmasdolmuş olmusolmuş sekildeşekilde Grimoaldo tarafindnatarafındna yakalanirlaryakalanırlar. Grimaoldo BertaridoBertarıdo'yu taninmamistirtanınmamıştır ve Rodelida'ninnın bir sevigilisseviğilis oldugunuolduğunu sanmaktadirsanmaktadır. SevdigiSevdiği kadinikadını bir yabannci erkek kollarikolları arasindaarasında gormekgörmek onu gayet kizdirmistirkızdırmıştır ve her ikisini de hemen idam edilmesi kararinikararını aliralır. KariKarı koca daah birbirlerine olan hasreterini gideremeden birbirleine veda ederler (Ikiliİkili:''Ioİö t'abbraccioabbraccıo''.) Hemen iadam edilmek uzereüzere saray zindaninazindanına gonderilirlergönderilirler.
=== Perde III ===
 
=== Perde III. Perde ===
Unulfo ve Eduige Bertarido'yu zindan c=ve idamdan kurtarmak icin acil bir plan yaparlar. Bir paket icinde bir kilic ve sarayin altina bulunan gizli kacma dehlizlerine girebilmek icin ozel anahtari Bertaide'ye gondereceklerdir. Bu sirada Grimoaldo hicbir yargi olmadan bir kisiyi hemen idam ettirmek karari vermesinden vicdan azabi cekmekteye baslamisti. Bertarido paketi alir ve kilici takinir. Bu sirada saray zindanlarina girmek icin resmi izini olan Unulfo Bertarido'yu karanlik hucresinden cikaraip ona kilavazluk yaparak onun kacamsini saglamak onun hucresine iner. Bertarido onu karanlikta taniyamamistir ve ona elindeki silahla hucum edip onu kilici ile yaralar. Uniulfo bu yaranin kendinin kilavuz olmasina hic etsir etmiyecegini bildiri ikisi hucreden ayrilip saryadan kacam dehlizine girierler.
 
UnulfoÜnülfo ve EduigeEduiğe BertaridoBertarıdo'yu zindan c=ve idamdan kurtarmak iciniçin acil bir plan yaparlar. Bir paket icindeiçinde bir kilickılıç ve sarayinsarayın altinaaltına bulunan gizli kacmakaçma dehlizlerine girebilmek iciniçin ozelözel anahtarianahtarı Bertaide'ye gondereceklerdirgöndereceklerdir. Bu siradasırada Grimoaldo hicbirhiçbir yargiyargı olmadan bir kisiyikişiyi hemen idam ettirmek kararikararı vermesinden vicdan azabiazabı cekmekteyeçekmekteye baslamistibaşlamıştı. BertaridoBertarıdo paketi aliralır ve kilicikılıcı takinirtakınır. Bu siradasırada saray zindanlarinazindanlarına girmek iciniçin resmi izini olan Unulfo BertaridoBertarıdo'yu karanlikkaranlık hucresindenhücresinden cikaraipçıkaraip ona kilavazlukkılavazluk yaparak onun kacamsinikaçamsini saglamaksağlamak onun hucresinehücresine iner. BertaridoBertarıdo onu karanliktakaranlıkta taniyamamistirtanıyamamıştır ve ona elindeki silahla hucumhücum edip onu kilicikılıcı ile yaralar. UniulfoÜniülfo bu yaraninyaranın kendinin kilavuzkılavuz olmasinaolmasına hichiç etsir etmiyeceginietmiyeceğini bildiri ikisi hucredenhücreden ayrilipayrılıp saryadan kacamkaçam dehlizine girierler.
Bu sefetr Eduige ve Rodelindo zindana huz=creye gelmislerdir. Hucerenin bos ve yerlerin Unulfo'nun yarasinnd aakan kanalral kapli oldugunu gorunce Bertarido'nun oldurulmus oldugundan korkarak. Grimoalde ise hala gayet buyuk bir vicadan azabi cekmektedir ve kendini rahatlat mak icin sarayin ic bahcesine gider ve bir agacin altinda asude bir yerde oturur. Cobanlarin bile idare ettikleri koyunlaradan uzuaklarip agac veya calilar altind adbaslarini dinleyebileceklerinden halbuku bir ulke idarecesi olan bir kralain hicbir zaman bo sekilde rahatlik edemiyeceginden yakinir. . (Arya:''Pastorello d'un povero armento''). Bu dusunceler sirasinda kendinden gecip derince bir uykuya dalar. Garibaldi krali bahhcede uyuya dalmis bulur. Bu durmdan fayadalanmak icin Garibaldo kilicini cekip onu Grimoaldo'ya sapmak uzeredir. Tam bu sirada Bertaride oraya gelmistir; elindeki kilicla Garibaldo'nun krali oldurmesinee engel olur ve ortaya cikan kilic duellosunda Garibaldo'yu oldurur. Fakat uyanan Grimaoaldo'ya gelince ona dokunmaz ve onun hayatini bagislar. (Arya:''Vivi, tiranno!'')
 
Bu sefetr EduigeEduiğe ve Rodelindo zindana huz=creye gelmislerdirgelmişlerdir. HucereninHücerenin bosboş ve yerlerin Unulfo'nun yarasinndyarasınnd aakan kanalral kaplikaplı oldugunuolduğunu goruncegörünce BertaridoBertarıdo'nun oldurulmusöldürülmüş oldugundanolduğundan korkarak. Grimoalde ise hala gayet buyukbüyük bir vicadan azabiazabı cekmektedirçekmektedir ve kendini rahatlat mak iciniçin sarayinsarayın ic bahcesinebahçesine gider ve bir agacinağacın altindaaltında asude bir yerde oturur. CobanlarinÇobanların bile idare ettikleri koyunlaradanköyunlaradan uzuaklaripuzuaklarıp agacağaç veya calilarçalılar altindaltınd adbaslariniadbaşlarını dinleyebileceklerinden halbukuhalbükü bir ulkeülke idarecesi olan bir kralain hicbirhiçbir zaman bo sekildeşekilde rahatlikrahatlık edemiyecegindenedemiyeceğinden yakiniryakınır. . (Arya:''Pastorello d'un povero armento''). Bu dusuncelerdüşünceler sirasindasırasında kendinden gecipgeçip derince bir uykuya dalar. Garibaldi kralikralı bahhcedebahhçede uyuya dalmisdalmış bulur. Bu durmdan fayadalanmak iciniçin Garibaldo kilicinikılıcını cekipçekip onu Grimoaldo'ya sapmak uzeredirüzeredir. Tam bu siradasırada Bertaride oraya gelmistirgelmiştir; elindeki kiliclakılıçla Garibaldo'nun kralikralı oldurmesineeöldürmesinee engel olur ve ortaya cikançıkan kilickılıç duellosundadüellosunda Garibaldo'yu oldururöldürür. Fakat uyanan Grimaoaldo'ya gelince ona dokunmaz ve onun hayatinihayatını bagislarbağışlar. (Arya:''Vivi, tiranno!'')
Grimoaldo Lombariya Krallik tahti uzerinde olan haklardan tumuyle vazgecer. Eduige'ye donerek onunla evlenip birlikte olmayi istedigini ve ikisinin birlikte Grimoaldo'nun duklugunu yonetmek istedigini aciklar.
 
Grimoaldo LombariyaLombarıya KrallikKrallık tahtitahtı uzerindeüzerinde olan haklardan tumuyletümüyle vazgecervazgeçer. EduigeEduiğe'ye donerekdönerek onunla evlenip birlikte olmayiolmayı istediginiistediğini ve ikisinin birlikte Grimoaldo'nun duklugunudüklüğünü yonetmekyönetmek istediginiistediğini aciklaraçıklar.
Kral Bertarido, kralice Rodelinda ve oglu Flavio ile birlikte olmanin sevinci ile kralligini yonetmeye baslar.
 
Kral BertaridoBertarıdo, kralicekraliçe RodelindaRodelında ve ogluoğlu Flavio ile birlikte olmaninolmanın sevinci ile kralliginikrallığını yonetmeyeyönetmeye baslarbaşlar.
 
 
34.095

değişiklik