Anonim şirket: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
Değişiklik özeti yok
'''Anonim şirket''', sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettirbir [[sermaye şirketi]]<nowiki/>dir. TamamıAnonim esasşirket sözleşmedeyapılanması taahhütuygulamada edilmişbüyük bulunanşirketler sermayeyitarafından ifadekullanılmakta edenolduğu esasiçin sermayeülke 50.000ekonomileri Türkiçin Lirasındanhayli veönemli sermayeninbir artırılmasındayere yönetimsahiptir. kurulunaAnonim tanınmışşirketlerde yetkipay tavanınısahipleri, gösterensadece kayıtlıtaahhüt etmiş oldukları sermaye sisteminipayları kabulile etmişve bulunanşirkete halkakarşı açıksorumludur. olmayanBu sebeple [[sermayenin korunması ilkesi]] anonim şirketlerde başlangıçönemli sermayesibir 100ilkedir.000 Türk Lirası'ndanhukukunda aşağıda olamaz.ülke Buekonomisinde enetkili azolan sermayebu tutarışirket Bakanlaryapılanması Kuruluncaolan artırılabilir. Anonimanonim şirketin kurulabilmesişirketler için paybu sahibi olan birilkenin veyagerçekleştirilmesi dahaamacıyla fazlabirçok kurucununhüküm varlığısevk şarttıredilmiştir.
 
== ŞartlarKuruluş ==
Türk hukukunda tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirası'ndan aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
 
=== Şartlar ===
* Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
* Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de anonim şirkette pay sahibi olması mümkündür.
* Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan genel kurul toplantısı yapılır (TTK m. 409). Bunun dışında gerekmesi hâlinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir. Aksine esas sözleşme hükmü bulunmadığı takdirde genel kurul şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır (TTK m. 409/4).
* Pay senedi çıkartabilirler. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur (TK m. 484).
 
== Zorunlu Organlar ==
Türk hukukunda anonim şirketin iki zorunlu organı bulunmaktadır. Bunlar yönetim kurulu ve genel kuruldur. Genel kurul şirketin ortaklarının tamamından oluşan ve şirketin kaderi hakkında kritik kararların alındığı organ iken, yönetim kurulu genel kurulda alınmış kararlar çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlü organdır. Genel kurul devamlı çalışan bir organ değilken, yönetim kurulu sürekli çalışan bir organdır.
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk hukukunda ilk defa yönetsel ilkeler benimsenmiş ve bunlara [[kurumsal yönetim ilkeleri]] denilmiştir.
 
=== Genel Kurul ===
Genel kurul sürekli olmayan ancak şirket hakkında önemli kararları veren ve şirket ortaklarının tamamından oluşan bir organdır. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
 
=== Yönetim Kurulu ===
Türk hukukunda, anonim şirketin, [[esas sözleşme]]<nowiki/>yle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
 
Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, ticari temsilci ve ticari vekiller atayabilir. Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler.
 
Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.
 
Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.
 
Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.
 
Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez.
 
== Sona Erme ==
Anonim şirket; a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle, b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla, e) İflasına karar verilmesiyle, f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde sona erer.
 
== Hukuki Sorumluluk ==
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.<ref>Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Dedeağaç, Ender/Sapan, Oğuzhan, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Sorumluluğu, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2013. ([http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/anonim-sirketlerde-yonetim-kurulu.pdf Tam metin])</ref>
 
== Kaynakça ==
80

düzenleme