Bilim ve Sanat Vakfı: Revizyonlar arasındaki fark

Gerekçe: + telif hakkı ihlali
(Gerekçe: + telif hakkı ihlali)
|websitesi = [http://www.bisav.org.tr/ bisav.org]
}}
1986 yılında Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü
Kançal tarafından kurulan '''Bilim ve Sanat Vakfı''', iki yıllık kuruluş
çalışmalarının ardından 1988 yılında faaliyetlerine başlamıştır. O günden
bugüne değin kesintisiz olarak dü­zen­le­di­ği­ seminerlerle BSV;  ken­di ala­nın­da te­ma­yüz et­miş yüz­ler­ce
ilim ada­mı ve aka­de­mis­ye­ni ağır­lamıştır. Senede iki döneme yayılan güz ve
bahar seminerlerinde, her dönemde, 1000 civarında yeni katılımcının takip
ettiği bu seminerler, iktisat ve işletme, karşılaştırmalı medeniyet
çalışmaları, sanat ve edebiyat, sosyal bilimler ve felsefe, uluslararası
ilişkiler ve Türkiye araştırmaları ana başlıkları altında toplanmaktadır.
 
'''Bilim ve Sanat Vakfı''', 1986 yılında kurulmuş, kurucuları arasında [[Mustafa Özel]] ve [[Ahmet Davutoğlu]] gibi isimlerin bulunduğu vakıftır. Vakıf binası [[İstanbul]]'un [[Vefa, Fatih|Vefa]] semtindedir. Siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat konularında akademisyenlerin katıldığı seminer ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.<ref>http://www.merhabahaber.com/koseyazisi.php?id=2913</ref> [[İstanbul Şehir Üniversitesi]]nin kurucu vakfıdır.
Yak­la­şık çey­rek asır­dır bi­lim, kül­tür ve sa­nat ala­nları­ndaki
faaliyetleriyle BSV, Tür­kiye’nin kültür birikimine kat­kı­da bulunmaya
çalışmaktadır. Bin­ler­ce se­mi­ner ve yu­var­lak ma­sa top­lan­tı­sı, on­lar­ca
sem­poz­yum, pa­nel ve ser­gi, ha­tı­rı sa­yı­lır sa­yı­da­ki ya­yın­la­rı ile
bu­nu or­ta­ya koy­maktadır. Tür­ki­ye’de ve­ya dün­ya­nın baş­ka bir coğ­raf­ya­sın­da
bu il­gi­ye ve ara­yı­şa, so­ru­la­rı ve ça­lış­ma­la­rı ile de­ğer ka­tan kal­bu­rüs­tü
ilim adam­la­rı­nı ağır­layan ve on­la­rı genç te­ces­süs­ler­le bu­luş­turan
BSV bü­tün bu ça­ba ve il­gi­sini, 2008 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’ni
ku­ra­rak taç­lan­dı­rmıştır.
 
Vakıf bünyesinde dört araştırma çalışması yürütülmektedir:<ref>http://www.bisav.org.tr/merkez.aspx?merkezid=6&menuID=1_6&module=yonetim</ref>
'''Araştırma Merkezleri ve Faaliyetler'''
*Küresel Araştırmalar Merkezi
*Medeniyet Araştırmaları Merkezi
*Sanat Araştırmaları Merkezi
*Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
==Yayınlar==
Bilginin üretimi ve organizasyonunu temel odak noktası olarak
*''Bülten''
belirleyen BSV’nin seminer, araştırma, sempozyum, panel ve yayın faaliyetleri
*''Divan''
dört merkez vasıtasıyla yürütülmektedir: Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM),
*''[[Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi]]'' (TALİD)
bilgi ve düşüncenin kadim Çin’den modern Amerika’ya kadar bütün renk ve
*''Hayal Perdesi''
unsurlarını derinliğine araştırırken, Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM), bu
*''Notlar''
bağlamda tarihsel gerçekliğimizi mercek altına almaktadır. Küresel Araştırmalar
Merkezi (KAM), bugünkü dünya gerçekliğini irdeleyip geleceğe dair öngörülerde
bulunmaya çalışırken, Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM) de bütün bu çabaların
merkezinde bulunan insanın iç dünyasındaki estetik inceliğin inşası yolunda
çalışmalar yapmayı öngörmektedir.
 
Türk toplumunun
bir bilgi geleneği oluşturmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel
engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan BSV, araştırma merkezleri bünyesinde bir
çok alanda ihtisas ve atölye çalışmaları da yürütmektedir: ''Mantık, Batı Felsefe-Bilim Tarihi, Bilim Devrimi,
İslam Siyaset Düşüncesi, Osmanlı Bilgi Tarihi, Türk Şehir Tarihi, Raşid Tarihi
Neşir Grubu, Türk Felsefe-Bilim Tarihi, Mevzuatü’l-Ulum Neşir Grubu, Sözlü
Tarih, İktisat Felsefesi Atölyesi, Kadın Kimliği Üzerinde Çağdaş Kültür
Okumaları, Uluslararası İlişkiler Okuma Grubu, Yazı İşliği, Şiir ve Poetika,
Hayal Perdesi Film Atölyesi'' bunlardan bazılarıdır.
 
Film atölyesi
kapsamında çekilen ''Geri Dönüşüm'' adlı belgesel
çalışması 8. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nden ''Birincilik Ödülü''’yle dönmüş, ''Sardunya'' Bulgaristan’da
düzenlenen 2. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ''En İyi Balkan Kısa Filmi'' seçilmiş ve ''Eski Kazan ''10. Marmara
İletişim Kısa Film Festivali’nden ''En İyi Senaryo'' ve 2. Kristal Klaket Film Yarışması’ndan da ''En İyi Film'' ödülünü almıştır.
 
İnsanın anlam
ve değer dünyasına yatırım yapan BSV’nin önemli faaliyet kalemlerinden biri
olan kolokyum/sempozyum/paneller, dört başlık altında düzenlenmektedir. Şimdiye
değin 2 uluslararası, 5 ulusal, 8 ihtisas, 21 öğrenci sempozyumu, 3 Kolokyum
düzenlenmiştir.
 
Uluslararası
sempozyumlardan ''Klasiği Yeniden Düşünmek'', insanlığın ortak tecrübe alanını şekillendiren,
farklı düşünce iklimleri arasında köprüler kuran klasikleri, dünü, bugünü ve
yarınıyla incelerken''Medeniyetler ve Dünya Düzenleri'' sempozyumu, daha adil ve haktanır bir dünyanın/düzenin imkânını soruşturan
farklı iklimlerin mensuplarını buluşturmuştur. Ulusal sempozyumlar arasında ''İstanbul:
Şehir ve Medeniyet'', ''Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını,
Uzun Sürmüş Bir Akşam: Ölümünün 50. Yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı, Osmanlı
Taşrasında İkinci Meşrutiyet; ''ihtisas
sempozyumları arasında da ''Küreselleşme, Doğa Felsefesi, Harf
Harf Kadınlar ''zikredilebilir.
 
Klasik
birikimi sürekli ilgi alanında tutan BSV, konferanslarını sosyal bilimlerin
farklı konularında ulusal ve uluslarası alanda öne çıkmış ilim ve fikir
adamlarının birikimlerini paylaşmaya ve tartışmaya zemin hazırlayacak bir düşünce ''divan''ı olarak
tasarlar. Andre Gunder Frank, Johan Galtung, Jean-Francois Mayer, Fred
Dallmayr, Parvez Manzoor, Feroz Ahmad, Yahya Michot, Şerif Mardin, Seyyid
Hüseyin Nasr, William Chittick, Turgut Cansever ve Ali Mazrui bu
konferanslardaki dikkat çeken isimlerden bazılarıdır.
 
BSV, araştırma
merkezleri bünyesinde pek çok panele de ev sahipliği yapmaktadır: ''Görünmeyen Umman: 70. Ölüm Yıldönümünde Ahmet Avni
Konuk, Bilmek İçin Okumak: 50. Ölüm Yıldönümünde İbnülemin Mahmut Kemal İnal,
Kurtuluşun İki Yüzü: Hakikat ve Siyaset: 350. Ölüm Yıldönümünde Kâtip Çelebi,
Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, Mimar Sinan’ı Yorumlamak,
Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takıyüddin Raşid, Ekonomide Kriz
Tartışmaları ve 2008’den Beklentiler, Bir Garip Yolcu: Hasan Aycın, Çocuk ve
Sanat Buluşması, Çocuk Edebiyatı'' bu panellerden
bir kısmıdır.
 
Bunlarla
beraber ''Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid'', ''Zeydilik'', ''Osmanlı’da Fetva ve Fetva Mecmuaları'' başlığı altındaki kolokyumlarla BSV, araştırmalarını bu dönem ve konular
üzerine teksif eden yerli ve yabancı ilim adamlarını bir araya getirmiştir.
Bunun yanısıra BSV, ''Endülüs’ü Anlamak, Bosna’yı
Hatırlamak'' gibi kapsamlı özel etkinliklere de ev sahipliği
yapmıştır.
 
'''Yayınlar'''
 
'''''1. Divan'''''
 
<nowiki/>''Divan
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi'' karşılaştırmalı
ve displinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek bir yandan yerleşik
gelenek(ler)le hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihyâ etme
arayışındadır.
 
'''''2. Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) '''''
 
Altı ayda bir
yayınlanan ''Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) ''her sayısında ele aldığı konunun literatürüne ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde gelecek
yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer vermektedir. İlk sayısı Mart
2003’te yayınlanan dergi, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı
birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarını
ve yine konuyla ilgili bir/bir kaç röportajı, klasik veya güncel bazı kitap ve
tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir. 
 
'''''3. Hayal
Perdes'''''i
 
''On üç sayılık sinema fanzini yolculuğunu (2003-2009)
profesyonel bir mecraa taşıyanHayal Perdesi Sinema Dergisi Ocak-Şubat 2010
tarihli 14. sayısından itibaren okuyucularıyla iki ayda bir e-dergi
formatındawww.hayalperdesi.net adresinde buluşuyor. Dergi film
eleştirisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. ''
 
''Vakıfta yapılan tartışmalı toplantıların, konferans,
söyleşi ve seminer sunumlarının bant çözümleri de Notlar serisinde
yayınlanmaktadır. ''BSV’de yapılan
faaliyetlerin haber, fotoğraf ve değerlendirmeleri de üç aylık süreli bir yayın
olan ''Bülten''’de ilgililerin
dikkatine sunulmaktadır.
 
''Osmanlı
Medeniyeti, İstanbul Şehir ve Medeniyet, İslam ve Klasik, Medeniyet ve Klasik,
Sanat ve Klasik, Harf Harf Kadınlar, Türkiye’de/Türkçe Felsefe Üzerine
Konuşmalar ''adlı çalışmalar ise araştırma merkezlerinin yaptığı
faaliyetlerin kitaplaşmış şekline verilebilecek örneklerdendir. Yine ''Medeniyetler ve Dünya Düzenleri ''başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan tebliğler
arasından seçilen makalelerin yer aldığı ''Civilizations
and World Orders: Perspectives from History, Philosophy and International
Relations'' başlıklı kitap Nova Publisher Science Yayınları
arasından çıkmıştır.
 
'''Projeler'''
 
'''''Türk Sinema
Araştırmaları'''''
 
Türk Sineması Araştırmaları (TSA) projesi,
başlangıcından günümüze dek Türk sinemasına dair tüm yazılı, görsel ve işitsel
materyallerin tespit ve tasnif edilerek özellikle filmlere ve sanatçılara
ilişkin künye bilgilerinin sistematik bir şekilde www.tsa.org.tr adresinden
paylaşılacağı bir arşiv veritabanı çalışmasıdır.
 
1 Eylül 2013 itibariyle başlayan Bilim ve Sanat Vakfı
(BİSAV) tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ve İstanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA) desteği ile hayata geçirilen proje Türk sineması hakkında
yapılacak araştırmalar için bilimsel, güvenilir, kapsamlı ve tasnifli bir
başvuru kaynağı mahiyetindedir.
 
BSV’nin
kütüphane koleksiyonu; genel koleksiyon, süreli yayınlar, başvuru yayınları,
tez, nadir kitaplar ve arşiv koleksiyonu olmak üzere 100.ooo cilde yakın kitap
ve bir o kadar süreli yayın ile zengin bir içeriğe sahiptir. Felsefe, din,
sosyal bilimler, doğa bilimleri, teknoloji, sanat-edebiyat, tarih, ekonomi,
siyasal bölümlerinde tüm disiplinlerden oluşan yayınlar mevcuttur. 100’e yakın
güncel süreli yerli ve yabancı yayın takip edilmektedir. Ayrıca kütüphanenin film,
belgesel, müzik içerikli görsel-işitsel arşivi de bulunmaktadır. Seyfettin
Manisalıgil, Mehmet Serhan Tayşi, Ahmet Davutoğlu, Aslan Pulathaneli, Halil
İbrahim Şener, Ali Alioğlu ve Abdusselam Erzen’in özel koleksiyonları da
kütüphanede mevcuttur. Bu özel araştırma kütüphanesinde kullanıcılar vakfın web
sayfasından ve kütüphanedeki bilgisayarlardan tarama yapabilmekte ve açık raf
sistemiyle kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmektedir.
 
== Kaynaklar ==
{{kaynakça|}}
http://bisav.org.tr/kurumsal.aspx?contentid=1&menuID=1&menuName=kurumsal =
http://www.bisav.org.tr/edergi/default.aspx?dergiid=101 =
http://www.talid.org/|http://www.divandergisi.com/ =
http://www.hayalperdesi.net/
http://www.tsa.org.tr/sayfa/sayfadetay/1/hakkimizda = }}
 
{{vakıf-taslak}}