"Vergi hukuku" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Vergi hukuku''', bir [[kamu hukuku]] dalıdır.
 
== Vergi Hukukununhukukunun Kapsamıkapsamı ==
 
Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; [[harç]], resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer.
 
== Vergi Hukukununhukukunun Kaynaklarıkaynakları ==
 
1- Bağlayıcı (Asli) Kaynaklar
* [[Anayasa]],
* Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri.
 
2- Yardımcı (Tali) Kaynaklarkaynaklar
* [[Tebliğ]],
* [[Sirküler]]
* [[Doktrin]],
 
== Vergi Hukukununhukukunun Alacaklısıalacaklısı ==
 
Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir.Emekli sandığı,Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK),bağkur gibi..
 
== Vergi Ödeviödevi ==
 
Vergi Ödevi Anayasa madde 73'de düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir; "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." Bu hükümde herkes denilerek vergiyi genelleştirilmektedir. Yani vergi geneldir, herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Verginin genelliği bağımsız bir ilke olmayıp, verginin yasallığı ilkesi içinde yer almaktadır.
Yine bu hükümde mali güç kavramı geçmektedir. Mali güç vergi hukukçuları tarafından gelir, servet ve harcama olarak kabul edilmektedir.
 
== Vergilendirmede Genellikgenellik İlkesiilkesi ==
 
Ödeme gücü olan herkes, mali gücünün gelirine göre vergi öder buna göre bu kişilerin vergi dışı bırakılması [[Anayasa]]'ya aykırıdır.
 
== Vergi Hukukundahukukunda Ekonomikekonomik Yaklaşımyaklaşım İlkesiilkesi ==
 
[[Vergi Usul Kanunu]]’nun 3üncü maddesinin "İspat" başlıklı B fıkrasında yer alan, "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır" hükmü gerçekte bir ispat kuralından çok vergi hukukunda ekonomik yaklaşıma ilişkin kural öngörmektedir. Bundan kasıt vergi hukukunda yorum yöntemlerine yer verildiğidir.
 
== Vergi Hukukununhukukunun Cezaceza Hukukuhukuku İleile İlişkisiilişkisi ==
 
Devletin tek taraflı olarak getirdiği vergi yükümlülüğünü, ceza yaptırımı uygulayarak yerine getirmesidir.('''ayni olarak''')
 
 
[[Kategori:Kamu hukuku]]
[[Kategori:Vergiler|Hukuk]]
Anonim kullanıcı