"Şablon:Tasavvuf" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Şah Ni'metullah-i Velî ''(Nûr'ed-Dîn Kirmanî)''
k (Bot: Artık Vikiveri tarafından d:Q8087772 sayfası üzerinden sağlanan 10 vikilerarası bağlantı taşınıyor)
(Şah Ni'metullah-i Velî ''(Nûr'ed-Dîn Kirmanî)'')
| liste2 =[[Adak Kurbanı|Adak]] {{·}} [[Berat Kandili]] {{·}} [[Cem]] {{·}} [[Dua]] {{·}} [[Erbain]] {{·}} [[Esma'ul husna]] {{·}} [[İlahi|İlâhî]] {{·}} [[Halvet]] {{·}} [[Kadir Gecesi]] {{·}} [[Kurban]] {{·}} [[Mevlit Kandili]] {{·}} [[Miraç Kandili]] {{·}} [[Murakabe]] {{·}} [[Namaz]] {{·}} [[Oruç]] {{·}} [[Regâib Kandili]] {{·}} [[Sema (Sufi)|Sema ''(Sufism)'']] {{·}} [[Semah]] {{·}} [[Zikir]]
 
| grup3 = [[Sufi]] [[tarikât]] listesi| liste3 =[[Alevî]] {{·}} [[Bab%C3%A2%C3%AElik#B.C3.A2b.C3.A2.E2.80.99.C3.AEyye_Tarik.C3.A2t.C4.B1|Bâbâî]] {{·}} [[Bayramiyye|Bayramî]] {{·}} [[Bektaşi|Bektaşî]] {{·}} [[Celali|Celâlî]] {{·}} [[Halvetiye|Celvetî]] {{·}} [[Cerrahiyye|Cerrahî]] {{·}} [[Ekberilik|Ekberî]] {{·}} [[Galibilik|Galibî]] {{·}} [[Gümüşhanevi Dergahı|Gümüşhanevî]] {{·}} [[Halidiye|Hâlidî]] {{·}} [[Halvetiyye|Halvetî]] {{·}} [[Baba_Haydar#Haydar.C3.AElik_Tarik.C3.A2t.C4.B1|Haydarî]] {{·}} [[Hurûfîlik|Hurûfî]] {{·}} [[Kadiriye|Kadirî]] {{·}} [[Kalenderîlik|Kalenderî]] {{·}} [[Melamilik|Melâmetî]] {{·}} [[Menzil Cemaati|Menzilî]] {{·}} [[Mevlevî]] {{·}} [[Nakşbendiyye|Nakşbendî]] {{·}} [[Nimetullahi_Tarikat%C4%B1#Ni.E2.80.99metullah.E2.80.99.C3.AEyye|Ni'metullâhîmetullahî Tarikâtı]] {{·}} [[Nur Cemaati|Nursî]] {{·}} [[Rufai|Rifa'î]] {{·}} [[Safeviyye|Safevî]] {{·}} [[Sühreverdiyye|Sühreverdî]] {{·}} [[Veysel_Karani#.C3.9Cveys.E2.80.99.C3.AEyye_-_S.C3.BChreverd.E2.80.99.C3.AEyye_Silsilesi|Üveysî]] {{·}} [[Ebu%27l_Vefâ_el-Bağdâdî#Vef.C3.A2.E2.80.99.C3.AEyye_Tarik.C3.A2t.C4.B1|Vefâî]] {{·}} [[Yesevîlik|Yesevî]] {{·}} [[Zahid_Gilani#Z.C3.A2h.C3.AEd.E2.80.99.C3.AEyye_Tarik.C3.A2t.C4.B1|Zahidî]]
 
| grup4 = Erken dönem<br />[[sufi]] [[mutasavvıf]]lar<br />ve [[mistik]]ler
| liste4 =[[Abdal Musa|Abdal Musa]] {{·}}[[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdu’l-Hâlık Gûjdevânî]] {{·}} [[Abdullah Bosnevi|Abdullah Bosnevî]] {{·}} [[Abdullah Dağıstani|Abdullah Fa'izî ed-Dağıstanî]] {{·}} [[Abdullah-ı İlahi|Abdullah-ı İlâhî]] {{·}} [[Molla Câmî|Abd ur-Rahman Câmî]] {{·}} [[Abdülgani Nablusi|Abdülgani Nablûsî]] {{·}} [[Abdülkâdir Geylânî]] {{·}} [[Abdürrezzak Kaşani|Abd ür-Rezzak Kaşan'î]] {{·}} [[Abdülkerim el-Cili]] {{·}} [[Afak Hoca]] {{·}} [[Afifüddin Tilimsânî]] {{·}} [[Ahi Evran]] {{·}} [[Ahmed Er Rufai|Ahmed er-Rifâ'î]] {{·}} [[Ahmed İbn Acibe]] {{·}} [[Akşemseddin]] {{·}} [[Ali Râmitenî]] {{·}} [[Ali Şîr Nevaî]] {{·}} [[Aziz Mahmud Hüdayi|Aziz Mahmud Hüdayî]] {{·}} [[Balım Sultan]] {{·}} [[Barak Baba]] {{·}} [[Bediüzzaman Said Nursi|Bedî ûz-Zamân Said Nursî]] {{·}} [[Beyazid Bistâmî]] {{·}} [[Bıçakçı Ömer|Bıçakçı Ömer Sıkkinî]] {{·}} [[Börklüce Mustafa]] {{·}} [[Ebu Musa Câbir bin Hayyan|Câ’bir bin Hayyân]] {{·}} [[Celâleddîn Rûmî]] {{·}} [[Davud el-Kayseri]] {{·}} [[Demir Baba Tekkesi|Demir Baba]] {{·}} [[Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî]] {{·}} [[Baba İlyas|Ebu'l-Bekâ Baba İlyas bin Ali el-Horasânî]] {{·}} [[Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi|Ebu’l Faruk Silistrevî]] {{·}} [[Ebû’l Hasan Kharakânî]] {{·}} [[Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)|Ebû İshâkzâde Mehmed Esad Efendi]] {{·}} [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî]] {{·}} [[Yusuf Hemedani|Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî]] {{·}} [[Emir Abdülkadir]] {{·}} [[Erzurumlu İbrahim Hakkı]] {{·}} [[Ferîdüddîn-i Attâr]] {{·}} [[Fudayl bin Iyad]] {{·}} [[Fuzûlî]] {{·}} [[Gül Baba]] {{·}} [[Hace Abdullah el-Ensari]] {{·}} [[Hacı Bayram Veli]] {{·}} [[Hacı Bektaş Veli]] {{·}} [[Hâfız (şair)|Hâfız-ı Şirâzî]] {{·}} [[Halid Bağdadî|Hâlidî Bağdâdî]] {{·}} [[Hallâc-ı Mansûr]] {{·}} [[Harabati Baba Tekkesi|Harabâtî Baba]] {{·}} [[Haydar Amuli]] {{·}} [[Hoca Ahmed Yesevî]] {{·}} [[ibn Arabi|ibn ʿArabī]] {{·}} [[İbn Sevdekin]] {{·}} [[İbrahim Efendi]] {{·}} [[İmam Cafer-i Sadık|İmâm Câ’fer-i Sâdık]] {{·}} [[İmam Gazali|İmâm Gazâlî]] {{·}} [[İmam-ı Rabbani|İmâm Rabbânî]] {{·}} [[İsmail Hakkı Bursevî]] {{·}} [[Karaca Ahmet]] {{·}} [[Kâsım bin Muhammed]] {{·}} [[Kaygusuz Abdal]] {{·}} [[Kırımlı Selim Baba]] {{·}} [[Köstendilli Süleyman Şeyhi]] {{·}} [[Kul Himmet]] {{·}} [[Baba Haydar|Kutb’ûd-Dîn Haydar]] {{·}} [[Mahmud Şebüsteri|Mahmud Şebüsterî]] {{·}} [[Mahtumkulu Firaki|Mahtumkulu Firakî]] {{·}} [[Muhammed Nur'ül Arabi|Muhammed Nûr’ül Arabî]] {{·}} [[Müeyyidüddin el-Cendi]] {{·}} [[Nasreddin Hoca]] {{·}} [[Neccarzade Mustafa Rıza Efendi]] {{·}} [[Necmüddin Kübra]] {{·}} [[Nimetullahi_Tarikat%C4%B1#.C5.9Eah_Ni.E2.80.99metullah-i_Vel.C3.AE_.28N.C3.BBr.E2.80.99ed-D.C3.AEn_Kirman.C3.AE.29|Ni’metullâh-i Veli]] {{·}} [[Niyâzî-i Mısrî]] {{·}} [[Nur Baba]] {{·}} [[Cami (şair)|Nûr'ed-Dîn Abdurrahman Camî]] {{·}} [[Nureddin Cerrahi|Nûr'ed-Dîn Cerrâhî]] {{·}} [[Ömer İmâdüddîn Nesîmî]] {{·}} [[Pir Sultan Abdal]] {{·}} [[Sadi|Sâdî Şirâzî]] {{·}} [[Sadreddin Konevi|Sadr’ed-Dîn Konevî]] {{·}} [[Safiyüddin İshak|Safiyüddin İshak Erdebilî]] {{·}} [[Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî]] {{·}} [[Salmân-ı Fârisî]] {{·}} [[Sarı Saltuk]] {{·}} [[Bahaeddin Veled|Sultân’ûl-Ulemâ Behâ’êd-Dîn-i Veled]] {{·}} [[Sultan Veled]] {{·}} [[Şahabeddin Sühreverdî]] {{·}} [[Şah-ı Nakşibend]] {{·}} [[Şah Ni'metullah-i Velî ''(Nûr'ed-Dîn Kirmanî)'']] {{·}} [[Şems-i Tebrizi|Şems-î Tebrizî]] {{·}} [[Şeyh Bedreddin]] {{·}} [[Şeyh Edebali]] {{·}} [[Şeyh Galib]] {{·}} [[Zahid Gilani|Tac'ed-Dîn Gilânî]] {{·}} [[Taptuk Emre]] {{·}} [[Üveys Bin Amir-i Kareni|Ûveys bin Amir-î Karenî]] {{·}} [[Yunus Emre]] {{·}} [[Zünnun-ı Mısri|Zû’lZ'ûl-Nûn el-Mısrî]]
 
| grup5 = Bazı çağdaş<br />[[sufi]] [[mutasavvıf]]lar
Anonim kullanıcı