II. Osman: Revizyonlar arasındaki fark

Genç Osman'ın katli ==; === Kâtip Çelebi'nin Türkçe Fezleke'sinden Genç Osman'ın katli hâdisesi ===; ==== Orta Cami'de İkinci Osman
k (88.231.68.18 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, MerlIwBot tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
(Genç Osman'ın katli ==; === Kâtip Çelebi'nin Türkçe Fezleke'sinden Genç Osman'ın katli hâdisesi ===; ==== Orta Cami'de İkinci Osman)
Sultan Genç Osman'ın [[Halep]], [[Erzurum]], [[Şam]] ve [[Mısır]] Beylerbeylerine asker yazdırmak için gizli bir irade gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler tarafından öğrenilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sultan Genç Osman asker toplamak için Anadolu'ya bizzat kendisi gitmek istiyordu. Bu arada [[İstanbul]]'a, Dürzi lider Maanoğlu Fahreddin'in Lübnan'da bir isyan çıkardığı haberi geldi. Sultan Genç Osman bunu bir fırsat bilerek, isyanı bastırmak için Anadolu'ya gideceğini söyledi. Ancak Sadrazam [[Dilaver Paşa]] ve Şeyhülislam Es'ad Efendi, koskoca padişahın küçük bir isyan için Anadolu'ya gitmesine gerek olmadığını söyleyerek, Sultan Genç Osman'ın Anadolu'ya geçmesini engellemeye çalıştılar. Başka bir çaresi kalmayan Sultan Genç Osman, hacca gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Sadrazam [[Dilaver Paşa]] ve Şeyhülislam Es'ad Efendi çok uğraştılarsa da Sultan Genç Osman fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği güzergah üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istendi. Sultan Genç Osman'ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi olacak, geri kalan asker İstanbul'un korunması için İstanbul'da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, nişancı, rikab ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan katibi hac kafilesinde yer alıyordu.
 
== ÖldürülmesiGenç Osman'ın katli ==
Padişah otağının [[Üsküdar]]'a kurulacağı günden bir gün önce, [[yeniçerilerYeniçeriler]] [[Süleymaniye]]'de toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman'ı öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak Sultan Genç Osman'ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın [[Yedikule]] zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini istediler. Sultan Genç Osman sekiz tane cellâdacellada kahramanca karşı koymasına rağmen katledilmiştir.<ref>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_Nnjauwwb14J:www.radikal.com.tr/haber.php%3Fhaberno%3D41306+gen%C3%A7+osman+%C3%B6l%C3%BCm+tecav%C3%BCz&cd=10&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&source=www.google.com.tr] Genç Osman'ın ölümü</ref>
 
Sultan Genç Osman'ın naaşı, ertesi gün [[Sultanahmet Camii]]'nde kılınan [[cenaze namazı]]ndanamazından sonra Sultan Ahmed Camii'nde babasının türbesine defnedildi. Sultan Genç Osman'ın öldürülmesi [[Anadolu]]'da bazı isyanların çıkmasına sebep oldu. Osmanlı halkı padişahın öldürülmesini hiçbir zaman hazmedemedi. Sultan Genç Osman, gençliğinin en güzel günlerinde tahta çıkmış ve hep milletinin iyiliği için çalışmış, azim ve irade sahibi bir padişahtı. Ancak gençliği ve tecrübesizliği kendisine bu hazin sonu hazırladı.
 
=== [[Kâtip Çelebi]]'nin Türkçe Fezleke'sinden Genç Osman'ın katli hâdisesi ===
==== Orta Cami'de İkinci Osman ====
{{Cquote|Çünki Ali Ağa katlinden, Sultan Osman Han Ağa kapusunda idüğün bildiler, askerden bir güruh ol canibe gittiler. Varub ziyade arayub avretler arasında Sultan Osman'ı muhtefi olduğu yerde bulub çıkardılar. Arkasında bir beyaz anteri, başı açık, arakıye bile yok idi. Ol mahalde Pınaz Oğlu nam sipahi esirgeyüb kendünün kirli dülbendin giydirdi. Hüseyin Paşa'yı dahi getürelim dirken ellerinden kurtulub firar eyledi. Ardından irüb kılıç üşürdüler. İki kat zırh giymiş idi, tesir itmedi. Bil'ahara segirliyüb Sakalar kârhanesi önünde öldürdüler. Derdimend kaçarken: ''"Yoldaşlar Padişahınız ocağınıza geldi, sığındı. Mürüvvet sizündür. Padişahınızı bu harekete lâyık görmen,"'' diye gördü, müfid olmadı. Başın kesüb Orta Cami'e götürdüler, ve koynunda kaydı hayatla vezarete hat bulundu. Bir bölük erazil varub sarayını yağma itdiler. Mezburun cürmü sabıkı bu idiki hayatında veziriâzam iken cenk günlerinde mahalsiz yürüyiş teklif eyledikde Kapu Kulu ihtiyarları: ''"Mahal değildir. Beyhude kul kırdırırsız,"'' didiklerinde: ''"Kul kırılmak içündür. Padişaha kul mu eksik olur. Eşek yerine at bağlarız."'' Didüğü zabt olunmuş idi. Bu mahalde intikam aldılar, ve Bostancı başıyı katilden halâs itdiler. Zirâ padişah meyhaneler basub mezbure katliçün virdüği kul taifesin bir tarıyk ile kaçurırdı. Anlar bir yere gelüb mezbura canibdar oldılar, ve Sultan Osman'ıHüseyin Paşa'nın meyti üzerine uğrattılar. Gördükte bigâ idüb: ''"Bu mazlûmu bigünah idi. Her bar kul hakkında iyilik söylerdi. Eğer anın sözile âmil olsam başıma bu hal gelmezdi. Beni idlâl iden Hoca ile Darüssaade Ağası idi,"'' deyu bigâ iderek götürdüler. Yolda erazil ve eşrar zebandırazlık idüb nice söz eşitdürdiler. Ve kimse merhamet itmedi. Zirâ esker uğuru hümayunda bezli makdur ve ifnayı ömriden emekdarlar ve kul taifesi matrud olub Araplar ve Bostancılar zemanında mergub ve mültefet olmağla yüz bulub kulu rencide iderlerdi. Hususâ dirliği kesilenler münkesir idi. Bazı eşkıya: ''"Canım Osman Çelebi. Meyhaneler basub sipah ve yeniçeri gemisine taş komak olur mu?"'' dirler idi. Altuncu Oğlu nam baldırların sıkub ziyade şütum idicek merhumu mazlûm ağlayub: ''"Behey edebsiz, padişahınız değil miyim? Nedür bu ittiğün cefa?"'' dir idi. Kimisi dahi: ''"Ecdadın bu kârhaneyi sekban ile mi zabt eyledi? Sekban tuğyanından Anadolu harabe oldu,"'' deyu nice sözler söylediler. Bu tarıyk ile Sultan Osman'ı Orta Cami'e götürdüler. On dört cemaatde Haseki Sarı Mehmed Ağa'yı bekçi kodılar. Ve Sultan [[I. Mustafa|Mustafa Han]]'ı görelim deyu çağrışdılar.<ref>Ahmet Refik, [[Kâtip Çelebi]], Kanaat Kütüphanesi, Sayfa 41-42, 1932.</ref>}}
 
==Kaynakça==
Anonim kullanıcı