Şablon:Tasavvuf: Revizyonlar arasındaki fark

{{Dolaşım
| ad = SufismSufizm
| başlık = [[İslâmiyet]], [[Tarikât]] ve [[Sufilik]]
| durum = collapsed
| grup1 = Kavramlar
| liste1 =[[Abdal]] {{·}} [[Bekâ]] {{·}} [[Derviş]] {{·}} [[Evliya]] {{·}} [[Fakir]] {{·}} [[Fena]] {{·}} [[Fenafillah]] {{·}} [[Hakikat]] {{·}} [[Hakikat Kapısı]] {{·}} [[İhsan]] {{·}} [[Keramet]] {{·}} [[Keşf]] {{·}} [[Letaif|Letâif]] {{·}} [[Marifet Kapısı]] {{·}} [[Marifetullah]] {{·}} [[Nur (ışık)|Nûr]] {{·}} [[Ruh]] {{·}} [[Seyru Süluk]] {{·}} [[Silsile]] {{·}} [[Silsile-i saadat]] {{·}} [[Tarikat Kapısı]] {{·}} [[Nefs]] {{·}} [[Nefsi Tezkiye]] {{·}} [[Nefsi Emmare]] {{·}} [[Nefsi Levvame]] {{·}} [[Nefsi Mülhime]] {{·}} [[Nefsi Mutmainne]] {{·}} [[Nefsi Radiyye]] {{·}} [[Nefsi Marziyye]] {{·}} [[Nefsi Kamile]] {{·}} [[Vahdet-i Vücut]] {{·}} [[Vecd]]
 
| grup4 = Erken dönem<br />[[sufi]] [[mutasavvıf]]lar<br />ve [[mistik]]ler
| liste4 =[[Abdal Musa|Abdal Musa]] {{·}}[[Abdulhalik-ıl Güjdevani|Abdu’l-Hâlık Gûjdevânî]] {{·}} [[Abdullah Bosnevi|Abdullah Bosnevî]] {{·}} [[Abdullah Dağıstani|Abdullah Fa'izî ed-Dağıstanî]] {{·}} [[Abdullah-ı İlahi|Abdullah-ı İlâhî]] {{·}} [[Molla Câmî|Abd ur-Rahman Câmî]] {{·}} [[Abdülgani Nablusi|Abdülgani Nablûsî]] {{·}} [[Abdülkâdir Geylânî]] {{·}} [[Abdürrezzak Kaşani|Abd ür-Rezzak Kaşan'î]] {{·}} [[Abdülkerim el-Cili]] {{·}} [[Afak Hoca]] {{·}} [[Afifüddin Tilimsânî]] {{·}} [[Ahi Evran]] {{·}} [[Ahmed Er Rufai|Ahmed er-Rifâ'î]] {{·}} [[Ahmed İbn Acibe]] {{·}} [[Akşemseddin]] {{·}} [[Ali Râmitenî]] {{·}} [[Ali Şîr Nevaî]] {{·}} [[Aziz Mahmud Hüdayi|Aziz Mahmud Hüdayî]] {{·}} [[Balım Sultan]] {{·}} [[Barak Baba]] {{·}} [[Bediüzzaman Said Nursi|Bedî ûz-Zamân Said Nursî]] {{·}} [[Beyazid Bistâmî]] {{·}} [[Bıçakçı Ömer|Bıçakçı Ömer Sıkkinî]] {{·}} [[Börklüce Mustafa]] {{·}} [[Ebu Musa Câbir bin Hayyan|Câ’bir bin Hayyân]] {{·}} [[Celâleddîn Rûmî]] {{·}} [[Davud el-Kayseri]] {{·}} [[Demir Baba Tekkesi|Demir Baba]] {{·}} [[Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî]] {{·}} [[Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)|Ebûishâkzâde Mehmed Esad Efendi]] {{·}} [[Baba İlyas|Ebu'l-Bekâ Baba İlyas bin Ali el-Horasânî]] {{·}} [[Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi|Ebu’l Faruk Silistrevî]] {{·}} [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî]] {{·}} [[Emir Abdülkadir]] {{·}} [[Yusuf Hemedani|Ebû Yakûb Yûsuf Hamdanî]] {{·}} [[Erzurumlu İbrahim Hakkı]] {{·}} [[Ferîdüddîn-i Attâr]] {{·}} [[Fudayl bin Iyad]] {{·}} [[Fuzûlî]] {{·}} [[Gül Baba]] {{·}} [[Hace Abdullah el-Ensari]] {{·}} [[Hacı Bayram Veli]] {{·}} [[Hacı Bektaş Veli]] {{·}} [[Hâfız (şair)|Hâfız-ı Şirâzî]] {{·}} [[Halid Bağdadî|Hâlidî Bağdâdî]] {{·}} [[Hallâc-ı Mansûr]] {{·}} [[Harabati Baba Tekkesi|Harabâtî Baba]] {{·}} [[Haydar Amuli]] {{·}} [[Hoca Ahmed Yesevî]] {{·}} [[ibn Arabi|ibn ʿArabī]] {{·}} [[İbn Sevdekin]] {{·}} [[İbrahim Efendi]] {{·}} [[İmam Cafer-i Sadık|İmâm Câ’fer-i Sâdık]] {{·}} [[İmam Gazali|İmâm Gazâlî]] {{·}} [[İmam-ı Rabbani|İmâm Rabbânî]] {{·}} [[İsmail Hakkı Bursevî]] {{·}} [[Karaca Ahmet]] {{·}} [[Kâsım bin Muhammed]] {{·}} [[Kaygusuz Abdal]] {{·}} [[Kırımlı Selim Baba]] {{·}} [[Köstendilli Süleyman Şeyhi]] {{·}} [[Kul Himmet]] {{·}} [[Baba Haydar|Kutb’ûd-Dîn Haydar]] {{·}} [[Mahmud Şebüsteri|Mahmud Şebüsterî]] {{·}} [[Mahtumkulu Firaki|Mahtumkulu Firakî]] {{·}} [[Muhammed Nur'ül Arabi|Muhammed Nûr’ül Arabî]] {{·}} [[Müeyyidüddin el-Cendi]] {{·}} [[Nasreddin Hoca]] {{·}} [[Neccarzade Mustafa Rıza Efendi]] {{·}} [[NecmüddinNecmeddin Kübra]] {{·}} [[Nimetullahi_Tarikat%C4%B1#.C5.9Eah_Ni.E2.80.99metullah-i_Vel.C3.AE_.28N.C3.BBr.E2.80.99ed-D.C3.AEn_Kirman.C3.AE.29|Ni’metullâh-i Veli]] {{·}} [[Niyâzî-i Mısrî]] {{·}} [[Nur Baba]] {{·}} [[Cami (şair)|Nûr'ed-Dîn Abdurrahman Camî]] {{·}} [[Nureddin Cerrahi|Nûr'ed-Dîn Cerrâhî]] {{·}} [[Ömer İmâdüddîn Nesîmî]] {{·}} [[Pir Sultan Abdal]] {{·}} [[Sadi|Sâdî Şirâzî]] {{·}} [[Sadreddin Konevi|Sadr’ed-Dîn Konevî]] {{·}} [[Safiyüddin İshak|Safiyüddin İshak Erdebilî]] {{·}} [[Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî]] {{·}} [[Salmân-ı Fârisî]] {{·}} [[Sarı Saltuk]] {{·}} [[Şahabeddin Sühreverdî]] {{·}} [[Şah-ı Nakşibend]] {{·}} [[Şems-i Tebrizi|Şems-î Tebrizî]] {{·}} [[Şeyh Bedreddin]] {{·}} [[Şeyh Edebali]] {{·}} [[Şeyh Galib]] {{·}} [[Sultan Veled]] {{·}} [[Zahid Gilani|Tac'ed-Dîn Gilânî]] {{·}} [[Taptuk Emre]] {{·}} [[Üveys Bin Amir-i Kareni|Ûveys bin Amir-î Karenî]] {{·}} [[Yunus Emre]] {{·}} [[Zünnun-ı Mısri|Zû’l-Nûn el-Mısrî]]
 
| grup5 = BazıMeşhûr çağdaşçaşdaş<br />[[sufi]] [[mutasavvıf]]lar
| liste5 =[[Timothy Winter|Abdal Hakîm Murad]] {{·}} [[Ahmed Amiş Efendi]]{{·}} [[Ahmed Hulusi]] {{·}} [[Cemâlnur Sargut]] {{·}} [[Fethullah Gülen]] {{·}} [[Galip Hasan Kuşçuoğlu]] {{·}} [[Javad Nurbakhsh]]{{·}} [[Lütfi Filiz]] {{·}} [[Nazım Kıbrısi|Mevlânâ Nâzım El-Hâkkânî]] {{·}} [[Osman Nuri Topbaş]] {{·}} [[Ömer Tuğrul İnançer]]
 
[[en:Template:Sufism]]
[[fa:الگو:تصوف]]
[[no:Mal:Sufisme]]
[[pt:Predefinição:Sufismo]]
[[ru:Шаблон:Суфизм]]
[[sv:Mall:Sufism]]
[[ur:سانچہ:تصوف-مفصل]]
</noinclude>
Anonim kullanıcı