"Hans Baldung" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Yeni)
 
== Yaşamı ==
 
Hans Baldung ailesinin yasdigio zaman yaşadığı guneybatigüneybatı Almanya'da [[Schwäbisch GmündGmund]] sehrindeşehrinde dogmusturdoğmuştur. Bu nedenle "Grien" olarak da anilmaktadir. EntelektuelEntelektüel, akademik ve profesyonel kokenlikökenli bir ailenin ogluoğlu idi. BabasiBabası bir hukukcuhukukçu-avukat olup 1534'de o zaman tumtüm AlamanAlman olan [[AlsasAlsaş]]'a yerlesmistiyerleşti. Hans Baldung'in dogumdoğum yiliyılı kesinlikle bilinmekelebilinmemekle beraber 1534'de hazirladigihazırladığı agacaağaç baskisibaskısı eseri iciniçin hazirladigihazırladığı otoprotredeotoportrede 49 yaslarindayaşlarında olduguolduğu bilindigibilindiği icimiçim dogumundoğumunun 1484-1485 yillarindayıllarında olmasiolması buyukbüyük olasiliklidirolasılıklıdır. Hans Baldung, ailesi icindeiçinde universiteüniversite egitimieğitimi yapmayan tek erkek uyeüye olduguolduğu bilinmektedir. Hans Baldung'un sanatasanat egitimieğitimi iciniçin 1499/1500 yillarindayıllarında YukariYukarı Rhein bolgesindebölgesinde bulunan bir ressamainressamın yanindayanında ciraklikçıraklık yaptigiyaptığı genel olarak kabul edilmektedir; fakat bazibazı otoriteler ciarkliginiçıraklığını Svabya'da yaptigiuniyaptığını da iddia etmislerdiretmişlerdir.
 
1503'de Hans Baldung [[Nuremberg]]'e gitigitti; Albercht DurerDürer'in resimnresim ataolyesindeatölyesinde cirakligaçıraklığa baslamistirbaşladı. Burada iken "yesilyeşil" renkerengi ve yesilyeşil renkli giysileri tercih ettigiettiği iciniçin "Grien" lakabinilakabını da almistiralmıştır. Bu lakabla Hans Baldung'u DurerDürer'in atalyesinde calisançalışan digerdiğer Hans'lardan (Hans SchäufeleinSchäüfelein, Hans SüssSuss von Kulmbach, and Hans DürerDurer) ayirmayaayırmaya imkan saglandigisağlandığı kabul edilmektir. Bu atelyayeatolyaye girmesiyle Hans Baldunng hemen DurerDürer'in stiline kendini uydurmusturuydurmuştur ve kendi imzasinininimzasınının bulundugubulunduğu ilkeilk eseri olan "Aristo ve PhylisPhilis" adliadlı tarihi murekekplimürekkepli kalem eskiz eserinde bu etki hemen gorulebilmektedirgörülebilmektedir. 1505-1507 donemindedöneminde DurerDürer'in Italyaİtalya'ya yaptigiyaptığı ikinci seyahati sirasinadasırasınada Hans Baldung'un onun ataleyesinin idareciliginiidareciliğini yaptigiyaptığı coiokçok muhtemeldir. Bu sonuç, vitray cam eser hazirlamakhazırlamak iciniçin yaptigiyaptığı eskixzeskiz planlardaplanları; 1505'den sonra hazirladiugihazırladığı tahta baskibaskı eserlerdeeserleri ve 1507 baslarindabaşlarında hazirladigihazırladığı gravurlerdegravürleri gormekincelemek mumkundursuretiyle çıkartılmıştır. DureDürer ve Baldung kendi hayatlarihayatları boyunce birbirine dostluk yapmakta devam etmislerdiretmişlerdir. OrneginÖrneğin DurerDürer Hollanda'ya seyahet gittigindegittiğinde yanindayanında satmak hedefiyele Baldung'un tahta baskibaskı eserlerini tasimistirtaşımıştır.
 
1507'de Baldung iki kilise sunak yeri tablosu yhazirlamakhazırlamak iciniçin siparsisipariş aldigialdığı iciniçin ;[[Halle]]'ye gitmistirgitmiştir. 1509'da Baldung Starasburg'a donmusdönmüş ve bu sehrinşehrin "hemserilikhemşerilik" belgesini almistiralmıştır. Ertesi yilyıl ressamalarressamlar loncasiloncası uyesiüyesi olmusolmuş; karisikarısı Margarethe Herlin evlenmisevlenmiş; bir sahsişahsi resim atalyesiatölyesi acmisaçmış; bu tarihten itibaren sanat hayatininhayatının sonuna kadar kullanacagikullanacağı eserleri uzerineüzerine yazdigiyazdığı "HGB" imzasiniimzasını kullanmaya baslamistirbaşlamıştır. Baldung bu donemdedönemde hazirladigihazırladığı eserlerde isledigiişlediği genel temalar alisilagelenalışılagelen mitolojik ve allegorik konularakonular yanindayanında olumunölümün daima yakinligiyakınlığı ve caadilikcadılık ile buyuculukbüyücülük konularaikonuları idi. Alman ressamlar olan [[Yaşlı Lucas Cranach]] ve "Hans Burgmair" ile birlikte "cokçok kara golgelergölgeler ve cokçok parlak isiklarışıklar" ihtiva eden "chiaroscuro" stili adiadı verilen agacağaç baskibaskı tekniginitekniğini kullanan ilk ressam sanatcisanatçılardan olmusturolmuştur.
 
1512'de Baldung [[Freiburg im Breisgau]]'da bulunan katedral (MunsterFribürger Münster) iciniçin bir buyukbüyük meekrzimerkezi kilise sunagisunağı tablosu hazirlamakhazırlamak iciniçin cokçok onemliönemli bir siparissipariş almisalmış ve bu sehirdeşehirde yasamayayaşamaya baslamistirbaşlamıştır. Bu siparisesiparişe goregöre bu sunak tablosu "BakirBakır Meryem'in TacTaç Giymesi" konusunda olacaktiolacaktı. Bu sunak tablosu eserini Baldung ancak 1516'da tamamlayabilmistirtamamlayabilmiştir. Baldung 1517 baslarindabaşlarında Strasburg'a geri donmusturdönmüştür. Bundan sonra Baldung Strasburg disinadışına onemliönemli syahatseyahat yapmamistiryapmamıştır.
 
Hans Baldung, digerdiğer gnunungününün onemliönemli ressamlariressamları olan DurerDürer ve Cranach gibi, Alman protestanlariniprotestanlarını tutmakta idi. 1518 "AugusburgAugüsbürg Diet" toplantisinatoplantısına katilmistikatılmıştı. HazirladigiHazırladığı bir agacaağaç baskibaskı eserinde bu mezhebin kurucusu [][Martin Luther']]'i bir HristiuyanHristiyan evliyasievliyası gibi gostermistigöstermiştir. 1520'den itibaren hazirladigihazırladığı eserlerieserlerde Italyaİtalyan gecgeç ronesansrönesans ve [[maniyerizm]] sanatindansanatından gittikcegittikçe daha fazla etkilenmeye baslamisbaşlamış ve ozellikleözellikle eserlerinin resimsel ve psikolojik icerigiiçeriği bu akimakım prensiplerine gittikcegittikçe uymaya baslamistirbaşlamıştır. Baldung ozelözel sektor patronlarindansektör patronlarından tablo siparislerisiparişleri almakla beraber Baldung, kilise ve halk kutlesinekütlesine hitap eden antik mitler ve tarihsel olaylar konularinikonularını isleyenişleyen eserler (orneginörneğin 1531'de hazirladigihazırladığı "HerkulHerkül ve Anteaus" tablosu) hazirlamistirhazırlamıştır. AyricaAyrıca esrleri arasindaarasında protreler de onemliönemli yer tutmakta idi. Kutsal Roma Germen Imparatorlariİmparatorları olan [[I. Maximilian (Kutsal Roma İmparatoru)|I. Maximilian]] ve [[V. Karl (Kutsal Roma İmparatoru)|V. Karl]]'in protreleriniportrelerini yapmistiryapmıştır. Baden kontluguKontluğu (Margrave) hukumdaralrihükümdarları ile yakinyakın baglany=tilarbağlantılar kurmusturkurmuştur. Kont Phillippe'in prortresiportresi "MunihMünih Alte Pinakothek" galerilerinde bulunmaktadirbulunmaktadır. Karlsruhe'de Baden Kontu Christopher, karisikarısı ve cocuklraininçocuklrainin protreleri sergilenmektedir.
Hans Baldung EylulEylül 1545'de olmedenölmeden onceönce Strasburg sehrininşehrinin en zengin vatandaslarindnavatandaşlarındna biri olup bu serbest sehrinşehrin belediye konseyinin uysesiüyesi bulunmakta idi. Kendi atölyesini ve üzerinde çalışmakta olduğu eserlerini (olasılıkla o zamanki çırağı olan) Nicolaus Kremer'e miras bırakmıştır.
 
Hans Baldung'un sanat hayatında hazırladığı eserlerin sayısı: 90 tablo, yaklaşık 350 eskiz ve 180 tahta baskısı ve kitap resimlemesidir.
At the time of his death in September, 1545, Baldung was a member of the city council of Strasbourg and one of that city's richest citizens. His artistic estate went to Nicolaus Kremer, who was probably a pupil. Hans Baldung Grien was Dürer's most inventive and talented disciple, who nonetheless achieved a distinctive style. Baldung's oeuvre consists of approximately 90 paintings and altarpieces, about 350 drawings and 180 woodcuts and book illustrations. [This is an edited version of the artist's biography published, or to be published, in the NGA Systematic Catalogue]
 
==Secilmis eserleri ==
34.095

değişiklik