Ön muhasebeci: Revizyonlar arasındaki fark

k
temiz (!) sürüm
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
k (temiz (!) sürüm)
'''Ön muhasebeci''', işyerleri ve işletmelerde mali işlemleri sınıflandırarak, resmi kurallar dahilinde yazılı hale getiren, resmi muhasebe programlarını pratiğe yönlendiren, yapılan işlemleri bilgisayar ve bilgisayar programlarından yararlanarak kayıt altına alıp, personel özlük, puantaj, maaş bordrolarına ilişkin bilgi ve evraklarıyla birlikte kontrol edilmek ve resmi beyanı yapılmak üzere SM, SMMM, YMM (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir)lere düzenli dosyalar veya klasörlerle her ay iletilmesini sağlayan, işveren ve üst düzey yöneticilerine mali raporları bilgisayar yolu ile veya yazılı çıktı halinde bildiren,[[câri hesap]]-[[stok]]-[[çek]]-[[senet]]-[[banka]]-[[fatura]]-[[kasa]] gibi ön muhasebe departmanlarının tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre tamamını veya bir kısmını ifa eden kişilere denir.{{düzenle|Şubat 2011}}
{{sil|G9|url=http://www.muhasebe-online.com/e-muhasebe/muhasebe.htm}}
'''SMMM'''
1989 Yılında kabul edilen 3568 sayılı yasaya göre;
 
'''MESLEĞİN KONUSU'''
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
 
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
 
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
 
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.
 
'''SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI'''
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
 
'''TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ'''
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün Odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur.
Bu Kanunda kullanılan Birlik deyimi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini ifade eder.
Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.Birliğin merkezi Ankara'dadır.
 
'''MUHASEBECİLİĞİN TARİHÇESİ'''
Muhasebe kayıtlarının kullanımı M.Ö. 5000 yıllarına kadar iner. Babil, Mısır, Eski Yunan, Roma, Eski Avrupa ve Orta Çağda muha­sebe kayıtlarına rastlanmıştır. Ancak bu kayıtlar, sistemli belli kuralla­ra dayanan sistemler olmayıp envanterlerle ilgili listeler ücret öde­meleri, borç alacak hesapları, vergi takdirleri ile ilgili kayıtlardı. İnsan­lar ve işletmeler gelişimin her safhasında muhasebeyi kendi ihtiyaç­larına uygun olarak, bildikleri veya öğrendikleri kayıt ve analiz teknik­leri çerçevesinde yönetim, kontrol, ticari delil, vergi toplama, raporla­ma gibi amaçlar için kullanmışlardır.
Batılı yazarlara göre muhasebe üzerine yayınlanmış ilk kitap, İtalyan Matematikçi ve rahip olan Luca Pacioli'nin 1494'de yayınla­nan "Summa di Aritmetica Geometria Proportioni et Proportionalita" isimli kitaptır. Bu kitabın "De Computis et Scriptures" başlıklı bölümü muhasebeye ayrılmıştı. Bu bölüm 1504'de Tuscany'de "La Scuola Perfetto dei Mercanti" ismi ile ayrı olarak yayınlanmıştır.
Batılı yazarların ilk muhasebe kitabı yazarı olarak Pacioli'yi gös­termelerine rağmen Abdullah İbn Muhammed İbn Kiya AI-Mazande­rani'nin "Resalâ-i Falakiyya der ilmi Siyagat" isimli eseri 1363 yılında yayınlanmış olup çift taraflı kayıt sistemine ait ayrıntılı örneklere sa­hipti.
16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da daha yaygın olarak, İngiltere ve Hollanda'da da kısmen kullanılan çift taraflı kayıt sistemi 18. yüzyılda tartışılmaya başlanmıştır.Edward Jones'un 1796 da yayınlanmış kitabında İtalyan sistemi eleştirilmiş, tek taraflı kayıt sistemine dayanan bir yöntem teklif edil­miştir. Jones'un kitabı 1797 de Amerika'da basılmış ve çeşitli dillere çevrilmiştir. Uluslararası bir üne kavuşan tek İngiliz eseri olmuştur. Fakat, maalesef ilk ilgiden sonra genel kabul kazanamamıştır
Muhasebe İtalyan tacirler tarafından ticaretin gelişimi ile Avrupa'ya yayılmıştır. Uygulamada kullanımı ile sistemde düzeltmeler ya­pılmıştır. İlk muhasebe yazarları bilgileri uygulamacılara aktarmışlar. Uygulamacılar da modern kayıt ve raporlama yöntemlerinin kurulma­sına yardımcı olmuşlardır.Muhasebe kayıt ve raporlama tekniklerindeki gelişmeler zamanı­mıza kadar yavaş fakat düzenli olarak devam etmiş ve devam et­mektedir.
20. yüzyılın başlarından itibaren maliyet ve yönetim muhasebesi konularında önemli gelişmeler olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise muhasebede önemli bir gelişme gösterip, insan kaynakları mu­hasebesi, sosyal muhasebe, enflasyon muhasebesi, uluslararası mu­hasebe gibi konularda yeni kayıt ve raporlama teknikleri geliştiril­miştir.Ülkemizdeki muhasebe gelişimine gelince, Cumhuriyet döne­mine kadar ülkemizde muhasebe basit kayıt usullerine dayandırıl­mıştır. Uyguİama daha çok devlet sektöründe görülmüştür.
Cumhuriyet döneminde 1960 yılına kadar muhasebeye Alman etkisi hakim olmuştur. Sümerbank için hazırlanan Muhasebe sistemi İktisadi Devlet Teşekküllerinin çoğu tarafından benimsenip uygulan­mıştır. 1972 yılından itibaren de Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin uygulamasına geçilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu, kendine tabi işletmeler için 1983 yılı başında Mali Tablo formları ve 1984 yılı başında Genel Hesap Planı yayınlamıştır. Böylece muhasebe uygulamasında bir tek düzene doğru hareket edilmiştir. 1993 yılı başından itibaren de Maliye Ba­kanlığının yayınladığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi yürürlüğe gir­miştir.